Next: , Previous: Riemann Zeta Function Minus One, Up: Zeta Functions   [Index]


7.32.3 Hurwitz Zeta Function

The Hurwitz zeta function is defined by \zeta(s,q) = \sum_0^\infty (k+q)^{-s}.

Function: double gsl_sf_hzeta (double s, double q)
Function: int gsl_sf_hzeta_e (double s, double q, gsl_sf_result * result)

These routines compute the Hurwitz zeta function \zeta(s,q) for s > 1, q > 0.