Package: busybox / 1:1.17.1-8+deb6u11

segmentation-fault-whilst-unzipping-bad-archive-803097.patch Patch series | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Description: Fix segmentation fault while unzipping bad archive
Bug-Debian: #803097
Forwarded: not-needed
Author: Denys Vlasenko <vda.linux@googlemail.com>
Origin: vendor, http://git.busybox.net/busybox/commit/?id=1de25a6e87e0e627aa34298105a3d17c60a1f44e

--- a/archival/libunarchive/decompress_unzip.c.orig	2015-10-31 04:30:52.560065416 +0000
+++ b/archival/libunarchive/decompress_unzip.c	2015-10-31 04:31:11.120212775 +0000
@@ -305,11 +305,12 @@
 	unsigned i;       /* counter, current code */
 	unsigned j;       /* counter */
 	int k;         /* number of bits in current code */
-	unsigned *p;      /* pointer into c[], b[], or v[] */
+	const unsigned *p;   /* pointer into c[], b[], or v[] */
 	huft_t *q;       /* points to current table */
 	huft_t r;        /* table entry for structure assignment */
 	huft_t *u[BMAX];    /* table stack */
 	unsigned v[N_MAX];   /* values in order of bit length */
+	unsigned v_end;
 	int ws[BMAX + 1];    /* bits decoded stack */
 	int w;         /* bits decoded */
 	unsigned x[BMAX + 1];  /* bit offsets, then code stack */
@@ -324,7 +325,7 @@
 
 	/* Generate counts for each bit length */
 	memset(c, 0, sizeof(c));
-	p = (unsigned *) b; /* cast allows us to reuse p for pointing to b */
+	p = b;
 	i = n;
 	do {
 		c[*p]++; /* assume all entries <= BMAX */
@@ -365,12 +366,14 @@
 	}
 
 	/* Make a table of values in order of bit lengths */
-	p = (unsigned *) b;
+	p = b;
 	i = 0;
+	v_end = 0;
 	do {
 		j = *p++;
 		if (j != 0) {
 			v[x[j]++] = i;
+			v_end = x[j];
 		}
 	} while (++i < n);
 
@@ -432,7 +435,7 @@
 
 			/* set up table entry in r */
 			r.b = (unsigned char) (k - w);
-			if (p >= v + n) {
+			if (p >= v + v_end) { // Was "if (p >= v + n)" but v[] can be shorter!
 				r.e = 99; /* out of values--invalid code */
 			} else if (*p < s) {
 				r.e = (unsigned char) (*p < 256 ? 16 : 15);	/* 256 is EOB code */
--- a/testsuite/unzip.tests.orig	2015-10-31 04:31:03.588152979 +0000
+++ b/testsuite/unzip.tests	2015-10-31 04:31:18.652272572 +0000
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 . ./testing.sh
 
-# testing "test name" "options" "expected result" "file input" "stdin"
+# testing "test name" "commands" "expected result" "file input" "stdin"
 #  file input will be file called "input"
 #  test can create a file "actual" instead of writing to stdout
 
@@ -30,6 +30,27 @@
 rmdir foo
 rm foo.zip
 
+# File containing some damaged encrypted stream
+testing "unzip (bad archive)" "uudecode; unzip bad.zip 2>&1; echo \$?" \
+"Archive: bad.zip
+ inflating: ]3j½r«IK-%Ix
+unzip: inflate error
+1
+" \
+"" "\
+begin-base64 644 bad.zip
+UEsDBBQAAgkIAAAAIQA5AAAANwAAADwAAAAQAAcAXTNqwr1ywqtJGxJLLSVJ
+eCkBD0AdKBk8JzQsIj01JC0/ORJQSwMEFAECCAAAAAAhADoAAAAPAAAANgAA
+AAwAAQASw73Ct1DCokohPXQiNjoUNTUiHRwgLT4WHlBLAQIQABQAAggIAAAA
+oQA5AAAANwAAADwAAAAQQAcADAAAACwAMgCAAAAAAABdM2rCvXLCq0kbEkst
+JUl4KQEPQB0oGSY4Cz4QNgEnJSYIPVBLAQIAABQAAggAAAAAIQAqAAAADwAA
+BDYAAAAMAAEADQAAADIADQAAAEEAAAASw73Ct1DKokohPXQiNzA+FAI1HCcW
+NzITNFBLBQUKAC4JAA04Cw0EOhZQSwUGAQAABAIAAgCZAAAAeQAAAAIALhM=
+====
+"
+
+rm *
+
 # Clean up scratch directory.
 
 cd ..