Package: tuxpaint / 1:0.9.23-1

fix-manpage-errors Patch series | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Description: fix manpage errors
 Remove .l macro which doesn't work (and doesn't seem to do anything).

--- tuxpaint-0.9.22.orig/src/manpage/tuxpaint-pl.1
+++ tuxpaint-0.9.22/src/manpage/tuxpaint-pl.1
@@ -85,7 +85,6 @@ Wy�wietl list� wszystkich opcji mo�liwyc
 Poka� licencj� (GNU GPL) zgodnie z kt�r� opublikowano \fITux Paint\fPa.
 
 .SH OPCJE - INTERFEJS
-.l
 \fItuxpaint\fP rozpoznaje nast�puj�ce opcje, zmieniaj�ce cechy interfejsu.
 Opcji tych mo�na u�ywa� wraz z, zamiast lub aby zmieni� opcje podane w plikach
 konfiguracyjnych. (Zobacz poni�ej.)
@@ -190,7 +189,6 @@ albo \fI\-\-saveovernew\fP (wtedy zawsze
 Domy�lnie program prosi o potwierdzenie przy zapisie (\fI\-\-saveoverask\fP).
 
 .SH OPCJE - J�ZYK
-.l
 R�ne cz�ci \fITux Paint\fPa zosta�y przet�umaczone na liczne j�zyki.
 \fITux Paint\fP b�dzie stara� si� jak najbardziej respektowa� Twoje ustawienie 
 \fIlocale\fP (tzn. zmienn� �rodowiskow� \fILANG\fP), je�li to tylko mo�liwe.
@@ -309,7 +307,6 @@ Z t� opcj�, \fITux Paint\fP nie b�dzie p
 og�lnosystemowego pliku konfiguracyjnego (zwykle jest to \fI/etc/tuxpaint/tuxpaint.conf\fP).
 
 .SH �RODOWISKO
-.l
 Chocia� \fITux Paint\fP mo�e po�rednio odwo�ywa� si� do wielu zmiennych systemowych
 (np. poprzez \fISDL(3)\fP), bezpo�rednio wykorzystuje tylko nast�puj�ce zmienne:
 .PP
--- tuxpaint-0.9.22.orig/src/manpage/tuxpaint.1
+++ tuxpaint-0.9.22/src/manpage/tuxpaint.1
@@ -247,7 +247,6 @@ Display a list of all commandline option
 Show the license (GNU GPL) under which Tux Paint is released.
 
 .SH OPTIONS - INTERFACE
-.l
 \fItuxpaint\fP accepts the following options to alter the interface.
 They can be used along with, instead of, or to override options set in
 configuration files. (See below.)
@@ -496,7 +495,6 @@ containing one color description per lin
 "\fI#000 Black\fP" and "\fI255 192 64 Orange\fP".)
 
 .SH OPTIONS - LANGUAGE
-.l
 Various parts of \fITux Paint\fP have been translated into numerous languages.
 \fITux Paint\fP will try its best to honor your \fIlocale\fP setting
 (i.e., the \fILANG\fP environment variable), if possible.