File: evaluation.gsoc2017

package info (click to toggle)
apertium-srd-ita 0.9.5~r82237-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye, buster, sid
 • size: 3,800 kB
 • sloc: xml: 481; makefile: 118; sh: 24
file content (49 lines) | stat: -rw-r--r-- 18,104 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
gianfranco@gianfranco-HP-Notebook:~/Scrivania/Codi/apertium-srd-ita$ dwdiff -s partito.comunista.srd.txt partidu.comunista.rev.srd.txt
Su Partidu Comunista Italianu (PCI) est istadu unu partidu polìticu italianu de manca.

[-Aiat-] {+Fiat+} istadu su prus mannu partidu comunista de s'Europa [-otzidentale,[3]-] {+otzidentale,+} naschidu su 21 ghennàrgiu 1921 a [-*Livorno-] {+Livorno+} comente a Partidu Comunista de Itàlia - setzione italiana de s'III Internatzionale (denominatzione chi aiat mantentu finas su làmpadas de su 1943, a s'isorvimentu de su [-*Comintern),[4]-] {+Comintern),[4]+} a sighidu de su [-*biennio-] {+biennio+} ruju e de sa Rivolutzione de santugaine,[4] pro s'ischirriada de s'ala de manca de su Partidu Sotzialista Italianu ghiada dae Amadeo [-*Bordiga-] {+Bordiga+} e Antonio [-*Gramsci,-] {+Gramsci,+} a su XVII Cungressu sotzialista.[3]

Posca un'istòria complessa e [-*travagliata-] {+imboligosa+} a s'internu de s'Internatzionale comunista in sos annos binti e trinta, aiat assùmidu durante sa segunda gherra mundiale unu ruolu de primu bellu a livellu natzionale, promovende e organizende cun s'aportu determinante de sos militantes suos sa Resistèntzia contra sa potèntzia ocupante tedesca e su fascismu republicanu. Su capu de su partidu, Palmiro [-*Togliatti,-] {+Togliatti,+} aiat atuadu una polìtica de collaboratzione cun sas fortzas democràticas catòlicas, liberales e sotzialistas e aiat tentu un' importante influèntzia in sa creatzione de sas istitutziones de sa Repùblica.

Coladu a s'opositzione in su 1947 posca su detzisu de [-*De *Gasperi-] {+De Gasperi+} de [-*estromettere-] {+estromettere+} sas mancas de su guvernu pro collocare s'Itàlia in su blocu internatzionale filo-istadunidensu, su PCI aiat abarradu fidele a sas diretivas polìticas generales de s'URSS finas sos annos setanta e otanta puru isvilupende in su tempus una polìtica semper prus autònoma e de prena [-*accettazione-] {+atzetazione+} de sa democratzia giai partinde dae sa fine de sa segreteria [-*Togliatti,-] {+Togliatti,+} e mescamente in suta de sa ghia de Enrico [-*Berlinguer,-] {+Berlinguer,+} chi aiat promòvidu su cumpromissu istòricu cun sa Democratzia Cristiana e sa collaboratzione tra sos partidos comunistas otzidentales cun su gai naradu [-*eurocomunismo.-] {+eurocomunismu.+}

In su 1976 su PCI aiat tocadu su suo màssimu istòricu de cunsensu, mentras in su 1984, in s'unda emotiva de sa mortas improvisa de su segretàriu [-*Berlinguer,-] {+Berlinguer,+} aiat istadu pro breve tempus e [-*seppur-] {+sende chi+} pro puntos a beru pagos pertzentuales, su primu partidu italianu.

Posca sa ruta de su muru de Berlinu (1989) e sa derrota de sos paisos comunistas, in su 1991 su PCI s'aiat isciòllidu subra initziativa de su segretàriu Achille [-*Occhetto,-] {+Occhetto,+} dende chintu a una noa formatzione polìtica de istampu sotzialdemocràticu: su Partidu Democràticu de sa Sinistra[5][6] (mentras un'ala minoritària contrària a sa [-"bortada",-] {+"bortadura",+} ghiada dae Armende [-*Cossutta,-] {+Cossutta,+} aiat fundadu su Partidu de sa [-*Rifondazione-] {+Rifondazione+} Comunista).[7][8]Su Partidu Comunista de Itàlia in comintzu si poniat comente a obietivu s'abbatimentu de su Bistadu burghesu e s'instauratzione de una ditadura de su proletariadu pro mèdiu de sos Cussìgios de sos operajos e de sos massajos, in s'esèmpiu de sos [-*bolscevichi-] {+bolscevicos+} russos de [-*Lenin.-] {+Lenin.+} SOS raportos cun Mosca, sa contierrada e [-*variegata-] {+trìghina àera+} dialètica respetu a sas polìticas de s'URSS, de cale su [-*Pci-] {+Pci+} aiat fatu unu mitu,[9] e sos discussos tentativos de si nd'istagiare, ant a costituire un'elementu tzentrale de s'istòria de su partidu, chi però at a agatare sa fonte sua de majore fortza e legitimatzione in su [-*radicamento-] {+raighinamentu+} costruidu in sa sotziedade italiana, e in piessigna tra sos traballadores, giai in sos annos de sa faina clandestina in suta de su regìmene fascista, ma mescamente in su segundu pustisgherra, [-*allorché-] {+apenas chi+} su [-*Pci-] {+Pci+} s'at a trasformare in su "partidu nou" bòlidu dae Palmiro [-*Togliatti,-] {+Togliatti,+} unu "partidu de massa" cun una forte presèntzia territoriale, furriadu a chircare de propònnere solutziones a sos problemas de sas massas traballadoras e de su paisu in su suo paris[10].

Su partidu, ghiadu in sos primos annos suos de chintu de una majoritària currente de sinistra regollida [-*attorno-] {+in tundu+} a [-*Bordiga,-] {+Bordiga,+} in s'III Cungressu, aende·si acumpridu in manera clandestina a Lione in su ghennàrgiu de su 1926, aiat signadu una detzisa mudada de polìtica. [-*Suggellato-] {+Sizigliadu+} cun s'aprovu de sas Tesis de [-*Gramsci-] {+Gramsci+} e sa missa in minoria de sa manca de [-*Bordiga,-] {+Bordiga,+} sa cale, acusada de setarismu, at a bènnere in antis aorada e poi, cun s'arrestu de [-*Bordiga-] {+Bordiga+} a banda de sos fascistas, s'at a riunire in Frantza [-*editando-] {+editande+} sa rivista [-*Prometeo,-] {+Prometeo,+} e poi in su pustisgherra in su Partidu Comunista Internatzionalista. Tale resurtadu at a bènnere poi in manera vària criticadu pro supostas [-*ingerenze-] {+fichiduras+} èsteras in sos fatos natzionales, ispigru de sa situatzione soviètica. Tra sos elementos printzipales de iscontru bi fiant sos raportos cun s'URSS, chi sas cumponentes de ispiratzione sinistra comunista, in sas bestes de sa Sinistra Comunista Italiana de [-*Bordiga,-] {+Bordiga,+} criticaiant in manera tosta, e sa cumponente de sighida dominante chi si referiat a [-*Gramsci,-] {+Gramsci,+} detzìdida a tènnere bene saldu su ligàmine cun s'Internatzionale comunista.

In su 1930 [-*Bordiga-] {+Bordiga+} aiat istadu definitivamente espèllidu dae su Partidu cun s'acusa de trotzkismu. Matessi bènnidas era giai in manera parallela tocada a elementos a destra de su grupu dirigente, custu ùrtimu divididu dae su 1926 tra chi, comente a su segretàriu [-*Gramsci,-] {+Gramsci,+} fiat istadu cundennadu a medidas de [-*carcerazione-] {+impresonamentu+} fascista, e chi, comente a Palmiro [-*Togliatti,-] {+Togliatti,+} fiat chessidu a [-*espatriare-] {+si disterrare+} sighende s'atzione de diretzione de su partidu de s'èsteru o operende in sa [-*clandestinità.-] {+clandestinidade.+}

Rùidu su regìmene fascista in su 1943, su PCI [-*ricominciò-] {+aìat torradu+} a operare in manera legale partetzipende in deretura a sa costitutzione de formatziones partigianas e, de su 1944 a su 1947, a sos esecutivos antifascistas imbenientes a su guvernu [-*Badoglio-] {+Badoglio+} I, ue su nou leader Palmiro [-*Togliatti-] {+Togliatti+} at a èssere fintzas, pro unu breve perìodu, vitzepresidente de su Cussìgiu de sos ministros. In s'antifascismu su PCI est sa fortza prus pobulare e difatis sa majore ala de sos aderentes a sa Resistèntzia italiana fiat membru de su partidu comunista. Sas Brigatas Garibaldi, aiat promòvidu de sos comunistas, aiant rapresentadu difatis belle su 60% de sas fortzas partigianas[11]. In su cursu de sa cuntierra, diversas cumponentes aiant identificadu su chertu antifascista cun su chertu de classe, [-*mirando-] {+mirande+} a atuare una rivolutzione in su mollu de cussa soviètica.[12]. Ma in realidade sa majoria de sos partigianos comunistas, in sa base de sos indicos bènnidos de sos vertices issoro, e in piessignu de Luigi Longo (tando a capu de su partidu in s'Itàlia ocupada e a su tempus matessi de sas Brigatas Garibaldi), aiant cumprèndidu curreta su chertu partigianu comente a unu chertu furriadu in su primu logu a sa liberatzione de su Paisu de su *nazifascismo, de si conduire tando in su modu prus unitàriu possìbile, cantonende sas diferèntzias de inditos e de giustos respetu a sas unas àteras fortzas chi partetzipaiant a sa Resistèntzia: una lìnia chi [-*culminò-] {+aìat cròmpidu+} in sa costitutzione de su Cumandu generale unificadu de su Corpus voluntàrios de sa libertade [-(*CVL),-] {+(CVL),+} contribuende in modu detzisivu a s'èsitu vitoriosu de su chertu de liberatzione[13].

In su 1947, in su nou clima internatzionale de gherra frita, su PCI est istesiadu dae su guvernu e at a abarrare a s'opositzione totu su restu de sos dies suas, no intrende mai in niunu guvernu republicanu.

Durante su XX Cungressu de su [-*PCUS, *Nikita *Chruščё*v-] {+PCUS, Nikita Chruščёv+} aiat dadu inghitzu, cun sa denuntzia de sos crìmines de su regìmene [-*staliniano,-] {+istalinianu,+} a sa gai narada [-*destalinizzazione,-] {+destalinitzazione,+} sa cale aiat tentu non pagas [-*ripercussioni-] {+rebàtidas+} fintzas in sa manca italiana. Sa lìnia de su PCI aiat dadu sighidu a sa bortada chi s'aiat traduidu in sa voluntade de sestare una pròpia «bia italiana a su sotzialismu» chi cunsistiat in [-s'*accentuare-] {+s'atzentuare+} su betzu giustu de sa resèssida de una «democratzia progressiva» aplichende in manera integrale sa Costitutzione italiana.

S'amighèntzia e sa lealidade chi ligaiant su PCI a s'Unione Soviètica, nointames partinde dae su 1968 una graduale progressiva crìtica a s'operadu de su [-*PCUS,-] {+PCUS,+} aiant fatu ei chi s'atitudine in sos raportos internatzionales non s'aiat traduidu mai in una segadura de sos raportos cun su partidu sovièticu[14]. Custu aiat batidu a crisi e frammentatziones cun militantes, intelletuales (meda nòdidu su casu de Italo [-*Calvino),-] {+Calvino),+} dirigentes (comente a Antonio [-*Giolitti,-] {+Giolitti,+} chi in su 2006 at a retzire sas iscusas e s'atestatzione de sa resone de Giorgio [-*Napolitano-] {+Napolitano+} capu de su bistadu e tando in sa dirigèntzia alliniada a Mosca) e cumponentes de sinistra e libertàrias chi [-*fuoriuscivano-] {+bessiant a fora+} o poniant in discussione (Manifestu de sos 101) sa lìnia polìtica, in antis posca sa Rivolutzione ungheresa de su 1956 e poi cun su Beranu de Praga e sos interventos militares sovièticos in sas natziones dissidentes no in manera bastante o pro nudda [-*stigmatizzate-] {+marcadas+} de sa tando grupu dirigente. Medas comunistas, [-*riunti-] {+juntos+} a inghìriu a sa rivista su manifestu, tra cale Rossana [-*Rossanda[15]-] {+Rossanda[15]+} aiant istadu espèllidos dae su partidu comente a giai capitadu in unas àteras tzircustàntzias[16]. In cussos annos medas siglas de ispiratzione comunista s'ant a formare a manca de su PCI, cuntestende s'adesione a su realismu sovièticu.

Su PCI est istadu pro medas annos, de s'osservatzione de sos datos eletorales, su partidu comunista prus mannu de s'Europa otzidentale. Mentras, difatis, in sos unos àteros paisos democràticos s'alternativa a sos partidos o a sas coalitziones democristianas o cunservadoras era de semper rapresentada dae fortzas sotzialistas (cun sos partidos comunistas [-*relegati-] {+cunfinados+} a de tres o de bator fortzas), in Itàlia aiat rapresentadu su segundu partidu polìticu in assolutu posca sa Democratzia Cristiana, cun unu Partidu sotzialista bia bia semper prus minore e [-*relegato,-] {+disterradu,+} de su 1953 in poi, a su rangu de sa de tres fortzas de su paisu.

In su 1976 su PCI aiat segudadu su cùcuru de su cunsensu eletorale suo, cun su 34,4% de sos votos, posca chi, s'annu in antis, aiat conchistadu sas printzipales tzitades italianas, mentras a sas eletziones europeas de su 1984 aiat acontèssidu su breve "sorpassu" in sa [-*DC-] {+DC+} (33,33% de sos cunsensos contra su 32,97%).

Su partidu s'aiat isciòllidu su 3 freàrgiu 1991 durante su XX Cungressu Natzionale, cando sa majoria de sos delegados aiant aprovadu sa bortada de sa [-*Bolognina,-] {+Bolognina,+} de su segretàriu Achille [-*Occhetto,-] {+Occhetto,+} sutzèdidu tres annos in antis a Alessandro [-*Natta,-] {+Natta,+} e in manera cuntestuale s'aiat costituidu su Partidu Democràticu de sa Sinistra [-(*PDS),-] {+(PDS),+} aderente a s'Internatzionale Sotzialista.

Un' àrea cunsistente de sa minoria de sinistra aiat prefertu [-*rilanciare-] {+torrare a imbattere cun+} ideales e programmas comunistas e aiat fundadu su Movimentu pro sa [-*Rifondazione-] {+Rifundatzione+} Comunista, chi poi aiat costituidu, cun sa confluèntzia de Democratzia Proletària e de unos àteros grupos, su Partidu de sa [-*Rifondazione-] {+Rifondazione+} Comunista [-(*PRC).-] {+(PRC).+}

S'organizatzione [-*giovanile-] {+de sos giovanos+} de su PCI [-aiat istadu-] {+fiat istada+} sa Federatzione [-*Giovanile-] {+Giovanile+} Comunista Italiana [-(*FGCI).-] {+(FGCI).+} Cun milliones de iscritos in s'istòria sua, segudende sos 2.252.446 in su 1947[17], su PCI aiat istadu su prus mannu partidu pro nùmeru de membros in totu s'istòria de sa polìtica de s'Europa otzidentale.[18]
S'iscissione de sos comunistas de su Partidu Sotzialista Italianu aiat acontèssidu in sos famosos 21 puntos de Mosca, chi delimitaiant in modu netu sa diferèntzia de sas positziones polìticas de sos rivolutzionàrios de cussas de sos riformistas e chi costituiant sas conditziones pro s'intrada in s'Internatzionale Comunista, chi teniat comente a obietivu prìntzipe s'estensione de sa rivolutzione proletària subra iscala mundiale.


[-*Livorno,-] {+Livorno,+} fatzada de su teatru San Marco
Su Cungressu sotzialista teniat in pessu chi refudadu, cun solu unu de bator de votos contràrios, comente a prevìdidu in sas 21 conditziones pro s'adesione a s'Internatzionale Comunista, de espèllere sos membros de sa currente riformista de su Partidu. Sa minoria, chi rapresentaiat 58.783 iscritos subra 216.337, e chi aiat abbandonadu su teatru [-*Goldoni-] {+Goldoni+} riunende·si a su Teatru San Marco, fiat costituida dae su grupu [-"*astensionista"-] {+"astensionista"+} chi faghiat capu a Amadeo [-*Bordiga,-] {+Bordiga,+} chi aiat ghiadu pro primu su nou Partidu, de su grupu de s'Òrdine Nou de Antonio [-*Gramsci,-] {+Gramsci,+} Palmiro [-*Togliatti,-] {+Togliatti,+} Umberto [-*Terracini-] {+Terracini+} e Angelo Butzaca, a banda de sa currente [-*massimalista-] {+massimalista+} de Anselmo [-*Marabini,-] {+Marabini,+} Antonio [-*Graziadei-] {+Graziadei+} e Nicola [-*Bombacci-] {+Bombacci+} e de sa [-*stragrande-] majoria {+prus manna+} de sa Federatzione [-*Giovanile-] {+Giovanile+} Sotzialista [-(*FGS).-] {+(FGS).+}

Su nou Partidu era unu partidu in manera rigorosa rivolutzionàriu e sa lìnia polìtica sua fiat fundada in s'esclusione de calesi chi siat tipu de acòrdiu cun sos sotzialistas, e custu aiat provocadu, fintzas a càusa de s'iscissione de s'ala riformista de su [-*PSI,-] {+PSI,+} acontèssida in su 1922, sos primos [-*attriti-] {+cuntierras+} cun s'Internatzionale comunista, sa cale aiat postu cun fortza su tema de sa [-*riunificazione-] {+reunida+} cun su [-*PSI-] {+PSI+} de Serrados. In su 1924 Antonio [-*Gramsci,-] {+Gramsci,+} cun s'apògiu de s'Internatzionale comunista, aiat devènnidu segretàriu natzionale e su coladòrgiu de sa segreteria de [-*Bordiga-] {+Bordiga+} a [-*Gramsci-] {+Gramsci+} aiat istadu decretadu definitivamente in su 1926 cun s'aprovu durante s'III Cungressu natzionale a Lione de sas tesis polìticas de Antonio [-*Gramsci-] {+Gramsci+} cun ultres su 90% de sos votos.

Su [-*PCd'I-] {+PCd'I+} aiat bènnidu suprimidu dae su regìmene fascista su 5 santandria 1926 ma aiat sighidu s'esistèntzia clandestina sua, sos cales militantes in ala aiant abarradu in Itàlia, ue aiat istadu s'ùnicu partidu antifascista a èssere presente [-*seppure-] {+sende chi+} a livellu embrionale, in ala aiant emigradu a s'èsteru, mescamente in Frantza e in URSS. Cun s'arrestu de [-*Gramsci,-] {+Gramsci,+} sa ghia difatis aiat coladu a [-*Togliatti,-] {+Togliatti,+} chi aiat afortiadu in manera ulteriore sos raportos cun s'Unione Soviètica. Custos raportos si [-*deteriorarono *bruscamente-] {+sunt guastados de corfu+} in su 1929 a càusa de sa presa de positzione de Angelo Butzaca, chi aiat sostituidu [-*Togliatti-] {+Togliatti+} a Mosca, in praghere de su leader de sa destra soviètica [-*Nikolaj *Bucharin,-] {+Nikolaj Bucharin,+} chi si contraponiat in cussu perìodu a [-*Stalin.-] {+Stalin.+} Posca chi totu sa lìnia de su [-*PCd'I,-] {+PCd'I,+} de Lione in poi, aiat istadu posta in discussione, [-*Togliatti-] {+Togliatti+} espèllidas Butzaca e aiat torradu a alliniare su partidu in sas positziones de [-*Stalin,-] {+Stalin,+} chi fiant torradas a èssere masaprestu [-*settarie.-] {+settàriu.+} Difatis su [-*PCd'I-] {+PCd'I+} aiat istadu costrintu a assotziare a sos sotzialistas italianos e a su giòvanu movimentu de Giustìtzia e Libertade sa teoria de su [-*socialfascismo,-] {+fascismu sotziale,+} chi poniat sas bases suas in [-s'*equiparazione-] {+sa posta a pare+} tra fascismu e [-*socialdemocrazia,-] {+sotzialdemocratzia,+} aia cumprèndidu, ambos, comente a mètidas impreadas dae sa burghesia pro cunservare su pòdere.

Cun sa crèschida de su perìgulu nazista s'Internatzionale comunista aiat cambiadu istrategia e tra su 1934 e su 1935 aiat afiladu sa lìnia de riunire in unos cherbeddos pobulare totu sas fortzas chi s'oponiant a sa sobrada de sos fascismu. Su [-*PCd'I,-] {+PCd'I,+} chi aiat fatitzadu meda pro atzetare sa bortada de su 1929, aiat tentu una tribulia àncorat majore pro essire de su setarismu a cale cussa bortada pariat l'àere destinadu, in cantu, in s'Itàlia fascista, sos militantes si fiant agatados dae soles a [-*fronteggiare-] {+li pònnere fronte a+} sa ditadura. Ma unu pagu pro bia su traballu de Palmiro [-*Togliatti-] {+Togliatti+} e de Ruggero [-*Grieco,-] {+Grieco,+} chi aiat devènnidu sa segunda personalidade de su partidu de su 1934 a su 1938, cando su segretàriu [-*Togliatti-] {+Togliatti+} s'agataiat in [-s'*Urss,-] {+s'Urss,+} aiat dadu sos frutos suos, e, in s'austu de su 1934, aiat istadu sutascritu su "patu de unidade de atzione" tra sotzialistas e comunistas, chi, nointames sos distingo, aiat signadu sa [-*riapertura-] {+apertura noa+} de su diàlogu tra sos duos partidos aia operadu.

old: 2406 words 2275 94% common 1 0% deleted 130 5% changed
new: 2432 words 2275 93% common 2 0% inserted 155 6% changed