File: CHANGELOG

package info (click to toggle)
aspell-sk 0.52-0-4
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: etch, etch-m68k, jessie, jessie-kfreebsd, lenny, squeeze, wheezy
 • size: 2,368 kB
 • ctags: 2
 • sloc: sh: 61; makefile: 13
file content (26 lines) | stat: -rw-r--r-- 770 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2004.03.20
0.52-0	Aktualiz�cia zoznamu slov (1.4), vygenerovanie bal��ka pod�a
	in�trukci� Kevina Atkinsona, doplnenie sample.aspell.conf 
	a README na z�klade poznatkov Tomasa Hogera.

2004.02.01
0.50.3-1.3pre1 Aktualiz�cia

2003.08.24
0.50.3-1.2 Aktualiz�cia - doplnenie viac ako 98000 slov.

2003.01.11
0.50.3-1.1 T�to verzia vznikla ako podpora verzie aspell-0.50. Vych�dza
	 z verzie aspell-1.1. Bolo doplnen�ch nieko�ko slov a boli upraven�
	 n�zvy s�borov.

2002.12.24
1.1	- Aktualiz�cia slovenskej podpory pre program aspell vo�i slovenskej
	 podpore programu ispell 0.1.10. 
	- Odstr�nen� boli niektor� nespr�vne slov�. 
	- Bola pridan� datab�za s nespisovn�mi slovami a skratkami. Vysvetlenie
	 je v s�bore README.

2002.07.06
1.0 	 Prv� verejn� verzia