File: gnu.sk.html

package info (click to toggle)
aspell-sk 0.52-0-4
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: etch, etch-m68k, jessie, jessie-kfreebsd, lenny, squeeze, wheezy
  • size: 2,368 kB
  • ctags: 2
  • sloc: sh: 61; makefile: 13
file content (332 lines) | stat: -rw-r--r-- 16,807 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
  <TITLE>GNU GPL-slovensk� preklad</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#ffffff">
<CENTER><B><I>
Tento preklad nebol ofici�lne schv�len� p�vodn�m autorom,  
<A href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</A>,
ktor� sa zatia� di�tancuje od schvalovania prekladov do in�ch
jazykov
<PRE>
Copyright (c) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
</PRE>
<A href="http://www.gnu.org/licenses/translations.html">(viacej n�jdete tu)</A></I></B>
<HR></CENTER>
<I>
P�vodn� anglick� verzia licencie vych�dza najm� z legislat�vy USA a v p�vodnom
znen� nie je priamo aplikovate�n� v prostred� slovenskej legislat�vy
a Autorsk�ho z�kona (Z�kon �.383/1997 Z.z.),
preto preklad obsahuje nieko�ko zmien, ktor� sa t�kaj� najm� defin�cie 
,,po��ta�ov�ho programu`` a ,,autorsk�ch pr�v``.
P�vodn� my�lienka ochrany
<A href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">,,slobodn�ho softv�ru``</A>
v�ak ost�va zachovan�.<P>
Ako autor tohoto prekladu odpor��am na �zem� SR zverej�ova� ,,slobodn� softv�r``
na z�klade tohoto prekladu ako samostatnej licencie. 
Vyhnete sa tak pr�padn�m sporom v interpret�cii
p�vodn�ho anglick�ho znenia.<P>
<A href="mailto:koli@koli.sk">Juraj Koles�r</A></I>
<HR>
<CENTER>
<BIG><B>V�eobecn� zverej�ovacia licencia GNU</B></BIG><BR>
slovensk� preklad ,,GNU General Public Licence``, Verzia 2, j�n 1991
<P>
Kop�rovanie a distrib�cia doslovn�ch k�pi� tohoto licen�n�ho dokumentu 
s� dovolen� komuko�vek, jeho zmeny s� v�ak zak�zan�.
<P>
<B>Preambula</B>
</CENTER>
V��ina licenci� pre softv�r je navrhnut�ch tak, aby v�m obmedzovali 
slobodu jeho zdie�ania a upravovania. 
Naopak ,,V�eobecn� zverej�ovacia licencia GNU`` v�m zaru�uje slobodu
zdie�ania a upravovania ,,slobodn�ho softv�ru``
- zais�uje �e softv�r je slobodn� pre v�etk�ch jeho u��vate�ov. 
T�to ,,V�eobecn� zververej�ovacia licencia`` sa vz�ahuje 
na&nbsp;v��inu softv�ru nad�cie Free Software Foundation a 
na ak�ko�vek in� program, 
ktor�ho autor ju pr�ijme (in� softv�r Free Software Foundation 
je namiesto toho pokryt� ,,Kni�nou v�eobecnou zverej�ovacou licenciou GNU``).
Aj vy ju m�ete pou�i� pre svoje programy.
<P>
Ak hovor�me o ,,slobodnom softv�ri``, m�me na mysli slobodu pou��vania, 
nie cenu. Na�e ,,v�eobecn� zverej�ovacie licencie`` s� navrhnut� 
na zaistenie toho, �e m�ete slobodne ��ri� k�pie ,,slobodn�ho softv�ru`` 
(a ��tova� si za t�to slu�bu, ak chcete), 
�e obdr��te zdrojov� k�d, alebo ho m�ete z�ska�,
ak chcete, �e m�ete tento softv�r meni�, alebo jeho �asti pou��va� v&nbsp;nov�ch
programoch, a �e viete, �e tieto veci m�ete urobi�.
<P>
Aby sme mohli chr�ni� va�e pr�va, mus�me vytvori� obmezenia, ktor� zak�u
komuko�vek v�m tieto pr�va upiera�, alebo �iada�, aby ste sa t�chto pr�v
zriekli. Tieto obmedzenia sa premietaj� do ist�ch povinnost�, ktor�
mus�te dodr�a�, ak ��rite alebo modifikujete tak�to softv�r.
<P>
Napr�klad, ak ��rite k�pie tak�hoto programu, �i u� zdarma alebo za poplatok,
mus�te poskytn�� pr�jemcovi v�etky pr�va, ktor� m�te sami. Mus�te zaru�i�,
�e pr�jemcovia tie� dostan�, alebo m�u z�ska�, zdrojov� k�d. A&nbsp;mus�te im
uk�za� tieto podmienky, aby aj oni poznali svoje pr�va.
<P>
Va�e pr�va chr�nime v dvoch krokoch:<BR>
(1) zabezpe�en�m autorsk�ch pr�v k softv�ru a<BR>
(2) ponukt�m tejto licence, ktor� v�m d�va pr�voplatn�
povolenie ku&nbsp;kop�rovaniu, ��reniu a modifikovaniu tak�hoto softv�ru.
<P>
Kv�li ochrane ka�d�ho autora, vr�tane n�s samotn�ch, chceme zaru�i�, 
aby ka�d� ch�pal skuto�nos�, �e na tento slobodn� softv�r neexistue 
�iadna z�ruka. Ak je softv�r niek�m in�m modifikovan� a poslan� �alej, 
chceme, aby pr�jemcovia vedeli, �e to, �o maj�, nie je origin�l. 
Preto sa ak�ko�vek probl�my vnesen� in�mi neodrazia na&nbsp;reput�cii 
p�vodn�ch autorov.
<P>
Ka�d� slobodn� program je neust�le ohrozen� softv�rov�mi patentmi.
Prajeme si zamedzi� nebezpe�iu, �e distrib�tori slobodn�ho programu 
obdr�ia samostatn� patentov� osved�enia a t�m u�inia tak�to program viazan�m. 
Aby sme tomu zamedzili, deklarovali sme, �e ka�d� patent vz�ahuj�ci
sa na slobodn� program, mus� umo��ova� slobodn� pou��vanie, 
alebo nesmie by� vydan� v�bec.
<P>
Presn� ustanovenia a podmienky pre kop�rovanie, ��renie a modifikovanie
s� uveden� �alej.
<P>
<CENTER><B>
Ustanovenia a podmienky pre kop�rovanie, ��renie a modifik�ciu
</B></CENTER>
<P>
T�to licencia (�alej len Licencia) sa vz�ahuje na&nbsp;po��ta�ov� program alebo 
in� dielo, ktor� obsahuje zmienku umiestnen� v&nbsp;�om autorom o&nbsp;tom, 
�e m�e by� ��ren� pod�a ustanoven� ,,V�eobecnej zverej�ovacej licencie GNU``. 
�alej je tak�to po��ta�ov� program alebo dielo ozna�ovan� 
pojmom ,,Program`` a ,,dielo zalo�en� Programe`` znamen� bu� Program samotn�, 
alebo ka�d� in� dielo z&nbsp;neho odvoden�, 
�o znamen� dielo obsahuj�ce Program alebo jeho �asti doslovne alebo 
s modifik�ciami, pr�padne v&nbsp;preklade do&nbsp;in�ho jazyka. 
(�alej je preklad zahr�ovan� pod&nbsp;pojmom ,,modifik�cia``) 
Ka�d� u��vate� Licencie je ozna�ovan� ako ,,Vy``.
<P>
In� �innosti ako kop�rovanie, ��renie a modifik�cia Programu nie s� Licenciou
pokryt�; siahaj� mimo jej r�mec. Akt spustenia Programu nie je 
obmedzen� a v�stup z&nbsp;Programu je pokryt� Licenciou iba vtedy, 
ak obsah v�stupu vytvor� dielo zalo�en� na Programe 
(nez�visl� od&nbsp;�innosti Programu). 
Pos�denie platnosti predch�dzaj�cej vety z�vis� 
na tom, �o&nbsp;Program vykon�va. 
<OL>
<LI>
M�ete kop�rova� a ��ri� doslovn� k�pie zdrojov�ho k�du Programu tak, 
ako&nbsp;ste ho obdr�ali, na&nbsp;�ubovo�nom m�diu 
za&nbsp;predpokladu, �e&nbsp;na&nbsp;ka�dej k�pii vidite�ne uvediete zmienku 
o&nbsp;autorovi a&nbsp;absencii z�ruky. Nech�te nedotknut� v�etky zmienky 
odkazuj�ce na Licenciu a&nbsp;zmienky o&nbsp;absenci z�ruky,
a&nbsp;d�te ka�d�mu pr�jemcovi spolu s&nbsp;Programom k�piu Licencie.
<P>
Za&nbsp;fyzick� akt prenesenia k�pie m�ete �iada� poplatok a&nbsp;pod�a vlastn�ho
uv�enia m�ete pon�knu� za&nbsp;poplatok z�ru�n� ochranu.
</LI>
<LI>
M�ete modifikova� va�u k�piu alebo k�pie Programu alebo&nbsp;ktorejko�vek 
jeho �asti, a&nbsp;tak vytvori� dielo zalo�en� na Programe, 
a&nbsp;kop�rova� a&nbsp;��ri� tak�to modifik�cie �i dielo pod�a platn�ch
podmienok odseku 1, uveden�ho vy��ie, za&nbsp;predpokladu, 
�e&nbsp;spln�te aj v�etky tu vymenovan� podmienky:
<BLOCKQUOTE>
a) Modifikovan� s�bory mus�te doplni� zrete�nou zmienkou 
uv�dzaj�cou, �e&nbsp;ste s�bory zmenil a&nbsp;d�tum ka�dej zmeny.
<P>b) Mus�te umo�ni�, aby ak�ko�vek vami zverejnen� alebo&nbsp;roz�irovan�
dielo, ktor� ako celok alebo v �astiach obsahuje Program alebo jeho �asti, 
alebo je z&nbsp;Programu alebo jeho �asti odvoden�, mohlo by� ako celok
bezplatne poskytnut� ka�dej tretej osobe v&nbsp;s�lade s&nbsp;ustanoveniami Licencie.
<P>c) Ak modifikovan� Program interakt�vne ��ta povely po&nbsp;spusten�,
mus�te zaisti�, �e pri be�nom sp�sobe jeho spustenia vytla�� alebo
zobraz� hl�senie obsahuj�ce zmienku o&nbsp;autorovi a&nbsp;zmienku 
o absencii z�ruky (alebo zmienku o tom, �e z�ruku poskytujete vy), 
a&nbsp;�e&nbsp;u��vatelia m�u Program �alej ��ri� za podmienok Licencie, 
a&nbsp;u��vate� mus� by� obozn�men�, ak�m sp�sobom m�e nahliadnu� 
do&nbsp;k�pie Licencie. 
(V�nimka: v&nbsp;pr�pade, �e&nbsp;Program je interakt�vny, ale&nbsp;�iadne tak� hl�senie
nevypisuje, nepo�aduje&nbsp;sa, aby dielo zalo�en� na&nbsp;Programe tak�to hl�senie
vypisovalo.)
</BLOCKQUOTE>

Tieto po�iadavky sa vz�ahuj� k&nbsp;modifikovan�mu dielu ako celku. Pokia� je
mo�n� identifikova� �asti tak�hoto diela, ktor� zrejme nie s� odvoden� 
z&nbsp;Programu a&nbsp;m�u by� sam� o&nbsp;sebe pova�ovan� za&nbsp;nez�visl� a samostatn�
diela, potom&nbsp;sa t�to licencia a&nbsp;jej ustanovenia nevz�ahuj� na&nbsp;tieto �asti,
ak&nbsp;s� ��ren� ako nez�visl� diela. Ak&nbsp;v�ak tieto �asti roz�irujete ako&nbsp;�asti
celku, ktor�m je dielo zalo�en� na&nbsp;Programe, mus� by� roz�irovanie tohoto
celku podriaden� ustanoveniam Licencie tak, �e&nbsp;sa&nbsp;povolenia poskytnut�
�al��m u��vate�om Licenice roz��ria na&nbsp;cel� dielo, 
teda na&nbsp;v�etky jeho �asti bez&nbsp;oh�adu na&nbsp;to, kto ktor� �as� nap�sal.
<P>
Zmyslom tohoto odseku teda nie je z�skanie pr�v na&nbsp;dielo celkom nap�san� 
vami, ani popieranie va�ich pr�v vo�i nemu, skuto�n�m zmyslom je v�kon pr�va 
na&nbsp;,,riadenie`` ��renia odvoden�ch alebo kolekt�vnych diel zalo�en�ch 
na&nbsp;Programe.
<P>
Iba pri spojen� in�ho diela, ktor� nie je zalo�en� na&nbsp;Programe, s&nbsp;Programom 
(alebo dielom zalo�en�m na&nbsp;Programe) na&nbsp;pam�ovom alebo distribu�nom m�diu, 
nespad� tak�to in� dielo do p�sobnosti Licencie.
</LI>
<LI>
M�ete kop�rova� a&nbsp;roz�irova� Program (alebo dielo zalo�en� na&nbsp;Programe 
pod�a ustanoven� odseku 2) prostredn�ctvom strojov�ho k�du pod�a 
ustanoven� odsekov 1 a 2, uveden�ch vy��ie, ak spln�te aspo� jednu 
z&nbsp;tu&nbsp;vymenovan�ch podmienok:
<BLOCKQUOTE>
a) Dopln�te strojov� k�d �pln�m strojovo �itate�n�m zdrojov�m k�dom, 
ktor� mus� by� ��ren� pod�a ustanoven� odsekov 1 a 2 uveden�ch vy��ie, 
a&nbsp;to na&nbsp;m�diu be�ne pou��vanom pre&nbsp;��renie softv�ru.
<P>
b) Dopln�te strojov� k�d p�somnou ponukou, platnou najmenej tri roky,
pod�a ktorej poskytnete akejko�vek tretej strane k�piu �pln�ho strojovo 
�itate�n�ho zdrojov�ho k�du, ktor� mus� by� ��ren� pod�a ustanoven� 
odsekov 1 a 2 uveden�ch vy��ie, na&nbsp;m�diu be�ne pou��vanom 
pre&nbsp;��renie softv�ru, za&nbsp;poplatok neprevy�uj�ci n�klady vynalo�en� 
na&nbsp;fyzick� v�robu takejto k�pie. 
<P>
c) Dopln�te ho inform�ciou, ktor� ste dostal oh�adom ponuky 
na&nbsp;poskytnutie �pln�ho zdrojov�ho k�du. 
(T�to alternat�va je povolen� len pre&nbsp;nekomer�n� ��renie a to iba vtedy, 
ak ste obdr�ali Program v&nbsp;strojovom k�de spolu 
s&nbsp;takouto ponukou odpovedaj�cou podmienke b) vy��ie.)
</BLOCKQUOTE>

Zdrojov� k�d je najvhodnej�ou formou diela pre jeho pr�padn� modifik�cie. 
Pre&nbsp;Program ��ren� prostredn�ctvom strojov�ho k�du, znamen� �pln� 
zdrojov� k�d v�etok zdrojov� k�d pre v�etky moduly, ktor� obsahuje, 
vr�tane ak�chko�vek �al��ch s�borov pre defin�ciu rozhrania a d�vkov�ch
s�borov potrebn�ch pre kompil�ciu, in�tal�ciu a spustenie Programu vo forme 
strojov�ho k�du. Zvl�tnou v�nimkou s� �asti, 
ktor� s� inak ��ren� (prostredn�ctvom strojov�ho
alebo zdrojov�ho k�du) s hlavn�mi s��as�ami (napr. kompil�tor, jadro)
opera�n�ho syst�mu na&nbsp;ktorom je Program spustite�n�, pokia� tieto �asti nie s�
priamo s��as�ou Programu.
<P>
Ak je ��renie strojov�ho k�du konan� poskytnut�m pr�stupu na&nbsp;miesto,
odkia� je ho mo�n� kop�rova�, potom sa za ��renie zdrojov�ho k�du
pova�uje aj poskytnutie rovnak�ho pr�stupu na miesto,
odkia� je mo�n�&nbsp;kop�rova� zdrojov� k�d,
aj ke� pritom nie s� tretie strany n�ten� ku skop�rovaniu
zdrojov�ho k�du spolu so strojov�m.
</LI>
<LI>
Nesmiete kop�rova�, modifikova�, poskytova� sublicencie, alebo ��ri�
Program in�m sp�sobom, ako vyslovene uveden�m v Licencii. Ak�ko�vek in�
pokus o kop�rovanie, modifikovanie, poskytnutie sublicencie, alebo ��renie
Programu je neplatn� a automaticky ukon�� va�e pr�va dan� Licenciou.
Strany, ktor� od v�s obdr�ali k�pie alebo pr�va v s�lade s Licenciou,
nemaj� ukon�en� svoje pr�va dan� Licenciou, 
pokia� sa jej plne podria�uj�.
</LI>
<LI>
Ke�e ste Licenciu nepodp�sali, nie je va�ou povinnos�ou ju prija�.
Ni� in� v�m v�ak ned�va pr�vo kop�rova� alebo ��ri� Program alebo 
diela na �om zalo�en�. V pr�pade, �e Licenciu neprijmete, s� tieto �innosti 
zak�zan� z�konom. 
Modifik�ciou alebo ��ren�m Programu (alebo ka�d�ho diela
zalo�en�ho na Programe) teda vyjadrujete s�hlas s Licenciou 
a prij�mate v�etky jej ustanovenia a podmienky pre kop�rovanie, modifikovanie  
alebo ��renie Programu alebo diel na �om zalo�en�ch.
</LI>
<LI>
V�dy, ke� �alej ��rite Program (alebo dielo zalo�en� na Programe),
z�skava pr�jemca od autora,
pr�vo kop�rova�, modifikovat alebo ��ri� Program v&nbsp;s�lade 
s ustanoveniami Licencie. Nesmiete kl�s� �iadne prek�ky v�konu 
tu&nbsp;zaru�en�ch pr�v pr�jemcu. Nie ste zodpovedn� 
za&nbsp;dodr�iavanie tejto licence tret�mi stranami.
</LI>
<LI>
Ak s� v�m rozhodnut�m s�du, alebo obvinen�m z poru�enia patentu, alebo 
z&nbsp;ak�hoko�vek in�ho d�vodu (nielen v s�vislosti s patentmi), ulo�en� tak�
podmienky (�i u� pr�kazom s�du, zmluvou, alebo inak), ktor� sa vylu�uj� 
s&nbsp;podmienkami Licencie, nie ste t�m osloboden� od podmienok Licencie. 
Ak nem�ete ��ri� Program tak, aby ste vyhoveli z�rove� svojim 
z�v�zkom vypl�vaj�cim z Licencie a in�m platn�m z�v�zkom, 
nesmiete ho v d�sledku toho ��ri� v�bec. 
<P>
Ak by napr�klad patentov� osved�enie nepovo�ovalo bezplatn�
��renie Programu ka�d�mu, kto va�im pri�inen�m 
z�ska priamo alebo nepriamo jeho k�pie, potom by jedin� mo�n� sp�sob, 
ako vyhovie� patentov�mu osved�eniu a z�rove� aj tejto licencii, 
spo��val v ukon�en� ��renia Programu.
<P>
Pokia� by sa javila za&nbsp;ist�ch okolnost� niektor� �as� 
tohoto odseku ako neplatn� alebo nevyn�tite�n�, 
ost�va okrem tejto �asti v&nbsp;platnosti cel� zvy�ok tohoto odseku, 
a za v�etk�ch in�ch ako t�chto okolnost� ost�va platn� odsek ako celok.
<P>
Zmyslom tohoto odseku nie je nav�dza� k poru�ovaniu patentov �i in�ch
vlastn�ckych pr�v, ani tieto pr�va alebo patenty spochyb�ova�. Jedin�m
jeho zmyslom je ochrana integrity syst�mu ��renia (vo�ne ��ri�e�n�ho 
softv�ru), ktor� je podlo�en� predpismi Licencie. Mnoh� �udia
prispeli k ve�k�mu mno�stvu softv�ru, ��ren�ho
t�mto syst�mom, spoliehaj�c sa na jeho d�sledn� uplat�ovanie. Z�le�� na
autorovi/darcovi, aby sa rozhodol, �i si praje ��ri� softv�r 
pomocou nejak�ho in�ho syst�mu a �iaden u��vate� Licencie nem�e tak�to 
rozhodnutie spochyb�ova�.
<P>
Tento odsek m� vyjasni� to, �o je pova�ovan� za&nbsp;d�sledok plyn�ci 
zo&nbsp;zvy�ku tejto licencie.
</LI>
<LI>
Ak je ��renie �i pou�itie Programu v&nbsp;niektor�ch krajin�ch obmedzen�, 
bu� patentmi, alebo autorsk�m z�konom, m�e autor, 
ktor� zveruje Program do&nbsp;p�sobnosti Licencie, 
prida� v�slovn� geografick� obmezenie vylu�uj�ce tak�to krajiny, 
tak�e ��renie je povolen� len v&nbsp;t�ch krajin�ch, 
ktor� nie s� t�mto sp�sobom vyl��en�.
Potom Licencia zah��a tak�to geografick� obmedzenia ako svoju s��as�
</LI>
<LI>
Free Software Foundation m�e ob�as vyda� upraven�, alebo nov�
verzie Licencie. Tak�to nov� verzie sa bud� svojou my�lienkou
podoba� s��asnej verzii, ale rie�en�m nov�ch probl�mov 
�i z�ujmov sa m�u l�i� v&nbsp;niektor�ch detailoch. 
<P>
Ka�dej verzii je pridelen� jednozna�n� ��slo verzie. 
Ak Program �pecifikuje ��slo verzie, vz�ahuje sa na�ho t�to verzia alebo
v�etky ,,nesk�r vydan� verzie``, a m�ete sa pod�a uv�enia riadi� 
ustanoveniami a podmienkami tejto konkr�tnej verzie, 
alebo kterejko�vek neskor�ej verzie vydanej Free Software Foundation. 
Ak Program ne�pecifikuje ��slo verzie,
m�ete si vybra� �ubovo�n� verziu, ak� kedy Free Software Foundation vydala.
</LI>
<LI>
Ak si prajete zahrn�� �asti Programu do in�ch vo�ne ��rite�n�ch programov, 
ktor�ch podmienky pre ��renie s� odli�n�, za�lite autorovi �iados� o povolenie. 
V pr�pade programov, ku ktor�m vlastn� autorsk� pr�va 
Free Software Foundation, nap�te Free Software Foundation; 
Rozhodnutie Free Software Foundation bude veden� dvomi cie�mi.
Zachovan�m vo�n�ho ��renia v�etk�ch odvoden�n na�ich vo�ne ��rite�n�ch 
programov a v�eobecnou podporou zdie�ania a op�tovn�ho vyu�itia programov.
<P>
<CENTER><B>Z�RUKA SA NEPOSKYTUJE</B></CENTER>
</LI>
<LI>
PRETO�E PROGRAM JE POSKYTOVAN� TOUTO LICENCIOU BEZPLATNE,
NEVZ�AHUJE SA NA PROGRAM �IADNA Z�RUKA, V MIERE POVOLENEJ Z�KONOM. 
POKIA� NIE JE P�SOMNE UVEDEN� INAK, POSKYTUJ� DR�ITELIA AUTORSK�CH 
PR�V ALEBO IN� STRANY PROGRAM ,,TAK, AKO JE'', BEZ Z�RUKY AK�HOKO�VEK 
DRUHU, �I U� V�SLOVNEJ, ALEBO VYPL�VAJ�CEJ, VR�TANE, ALE NIE LEN, ZO Z�RUK 
O PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE UR�IT� ��EL. POKIA� IDE O KVALITU A V�KONNOS� 
PROGRAMU, LE�� V�ETKO RIZIKO NA V�S. AK BY SA V PROGRAME PREJAVILY CHYBY, 
SPADAJ� N�KLADY ZA V�ETKU POTREBN� �DR�BU, OPRAVY �I N�PRAVU NA V�� VRUB.
</LI>
<LI>
V �IADNOM PR�PADE, S V�NIMKOU TOHO, KE� TO VY�ADUJE PLATN� Z�KON,
ALEBO KE� TO BOLO P�SOMNE ODS�HLASEN�, V�M NEBUDE �IADNY Z&nbsp;DR�ITE�OV
AUTORSK�CH PR�V ANI �IADNA IN� STRANA, KTOR� SMIE MODIFIKOVA� �I ���I�
PROGRAM V&nbsp;S�LADE S&nbsp;PREDCH�DZAJ�CIMI USTANOVENIAMI, 
ZODPOVEDA� ZA&nbsp;�KODY, VR�TANE
V�ETK�CH V�EOBECN�CH, �PECI�LNYCH, N�HODN�CH, ALEBO N�SLEDN�CH �K�D 
VYPL�VAJ�CICH Z POU��VANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POU��VA� PROGRAM 
(VR�TANE - ALE NIE IBA - STRATY ALEBO SKRESLENIA D�T, ALEBO TRVAL�CH �K�D 
SP�SOBEN�CH V�M ALEBO TRET�M STRAN�M, ALEBO ZLYHAN�M FUNKCIE PROGRAMU 
V&nbsp;S��INNOSTI S&nbsp;IN�MI PROGRAMAMI), A TO AJ V&nbsp;PR�PADE, �E TAK�TO DR�ITE� 
AUTORSK�CH PR�V ALEBO IN� STRANA, BOLI UPOZORNEN� NA&nbsp;MO�NOS� TAK�CHTO �K�D.
</OL>
</BODY>
</HTML>