File: gnu.sk.txt

package info (click to toggle)
aspell-sk 0.52-0-4
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: etch, etch-m68k, jessie, jessie-kfreebsd, lenny, squeeze, wheezy
 • size: 2,368 kB
 • ctags: 2
 • sloc: sh: 61; makefile: 13
file content (191 lines) | stat: -rw-r--r-- 16,734 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
   Tento preklad nebol ofici�lne schv�len� p�vodn�m autorom, Free Software Foundation, ktor� sa zatia� di�tancuje od
                     schvalovania prekladov do in�ch jazykov
Copyright (c) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

                          (viacej n�jdete tu)
   _________________________________________________________________________________________________________________

  P�vodn� anglick� verzia licencie vych�dza najm� z legislat�vy USA a v p�vodnom znen� nie je priamo aplikovate�n� v
  prostred� slovenskej legislat�vy a Autorsk�ho z�kona (Z�kon �.383/1997 Z.z.), preto preklad obsahuje nieko�ko zmien,
  ktor� sa t�kaj� najm� defin�cie ,,po��ta�ov�ho programu`` a ,,autorsk�ch pr�v``. P�vodn� my�lienka ochrany
  ,,slobodn�ho softv�ru`` v�ak ost�va zachovan�.

  Ako autor tohoto prekladu odpor��am na �zem� SR zverej�ova� ,,slobodn� softv�r`` na z�klade tohoto prekladu ako
  samostatnej licencie. Vyhnete sa tak pr�padn�m sporom v interpret�cii p�vodn�ho anglick�ho znenia.

  Juraj Koles�r
   _________________________________________________________________________________________________________________

                      V�eobecn� zverej�ovacia licencia GNU
              slovensk� preklad ,,GNU General Public Licence``, Verzia 2, j�n 1991

   Kop�rovanie a distrib�cia doslovn�ch k�pi� tohoto licen�n�ho dokumentu s� dovolen� komuko�vek, jeho zmeny s� v�ak
                             zak�zan�.

                             Preambula

  V��ina licenci� pre softv�r je navrhnut�ch tak, aby v�m obmedzovali slobodu jeho zdie�ania a upravovania. Naopak
  ,,V�eobecn� zverej�ovacia licencia GNU`` v�m zaru�uje slobodu zdie�ania a upravovania ,,slobodn�ho softv�ru`` -
  zais�uje �e softv�r je slobodn� pre v�etk�ch jeho u��vate�ov. T�to ,,V�eobecn� zververej�ovacia licencia`` sa vz�ahuje
  na v��inu softv�ru nad�cie Free Software Foundation a na ak�ko�vek in� program, ktor�ho autor ju pr�ijme (in� softv�r
  Free Software Foundation je namiesto toho pokryt� ,,Kni�nou v�eobecnou zverej�ovacou licenciou GNU``). Aj vy ju m�ete
  pou�i� pre svoje programy.

  Ak hovor�me o ,,slobodnom softv�ri``, m�me na mysli slobodu pou��vania, nie cenu. Na�e ,,v�eobecn� zverej�ovacie
  licencie`` s� navrhnut� na zaistenie toho, �e m�ete slobodne ��ri� k�pie ,,slobodn�ho softv�ru`` (a ��tova� si za
  t�to slu�bu, ak chcete), �e obdr��te zdrojov� k�d, alebo ho m�ete z�ska�, ak chcete, �e m�ete tento softv�r meni�,
  alebo jeho �asti pou��va� v nov�ch programoch, a �e viete, �e tieto veci m�ete urobi�.

  Aby sme mohli chr�ni� va�e pr�va, mus�me vytvori� obmezenia, ktor� zak�u komuko�vek v�m tieto pr�va upiera�, alebo
  �iada�, aby ste sa t�chto pr�v zriekli. Tieto obmedzenia sa premietaj� do ist�ch povinnost�, ktor� mus�te dodr�a�, ak
  ��rite alebo modifikujete tak�to softv�r.

  Napr�klad, ak ��rite k�pie tak�hoto programu, �i u� zdarma alebo za poplatok, mus�te poskytn�� pr�jemcovi v�etky
  pr�va, ktor� m�te sami. Mus�te zaru�i�, �e pr�jemcovia tie� dostan�, alebo m�u z�ska�, zdrojov� k�d. A mus�te im
  uk�za� tieto podmienky, aby aj oni poznali svoje pr�va.

  Va�e pr�va chr�nime v dvoch krokoch:
  (1) zabezpe�en�m autorsk�ch pr�v k softv�ru a
  (2) ponukt�m tejto licence, ktor� v�m d�va pr�voplatn� povolenie ku kop�rovaniu, ��reniu a modifikovaniu tak�hoto
  softv�ru.

  Kv�li ochrane ka�d�ho autora, vr�tane n�s samotn�ch, chceme zaru�i�, aby ka�d� ch�pal skuto�nos�, �e na tento slobodn�
  softv�r neexistue �iadna z�ruka. Ak je softv�r niek�m in�m modifikovan� a poslan� �alej, chceme, aby pr�jemcovia
  vedeli, �e to, �o maj�, nie je origin�l. Preto sa ak�ko�vek probl�my vnesen� in�mi neodrazia na reput�cii p�vodn�ch
  autorov.

  Ka�d� slobodn� program je neust�le ohrozen� softv�rov�mi patentmi. Prajeme si zamedzi� nebezpe�iu, �e distrib�tori
  slobodn�ho programu obdr�ia samostatn� patentov� osved�enia a t�m u�inia tak�to program viazan�m. Aby sme tomu
  zamedzili, deklarovali sme, �e ka�d� patent vz�ahuj�ci sa na slobodn� program, mus� umo��ova� slobodn� pou��vanie,
  alebo nesmie by� vydan� v�bec.

  Presn� ustanovenia a podmienky pre kop�rovanie, ��renie a modifikovanie s� uveden� �alej.

                Ustanovenia a podmienky pre kop�rovanie, ��renie a modifik�ciu

  T�to licencia (�alej len Licencia) sa vz�ahuje na po��ta�ov� program alebo in� dielo, ktor� obsahuje zmienku
  umiestnen� v �om autorom o tom, �e m�e by� ��ren� pod�a ustanoven� ,,V�eobecnej zverej�ovacej licencie GNU``. �alej
  je tak�to po��ta�ov� program alebo dielo ozna�ovan� pojmom ,,Program`` a ,,dielo zalo�en� Programe`` znamen� bu�
  Program samotn�, alebo ka�d� in� dielo z neho odvoden�, �o znamen� dielo obsahuj�ce Program alebo jeho �asti doslovne
  alebo s modifik�ciami, pr�padne v preklade do in�ho jazyka. (�alej je preklad zahr�ovan� pod pojmom ,,modifik�cia``)
  Ka�d� u��vate� Licencie je ozna�ovan� ako ,,Vy``.

  In� �innosti ako kop�rovanie, ��renie a modifik�cia Programu nie s� Licenciou pokryt�; siahaj� mimo jej r�mec. Akt
  spustenia Programu nie je obmedzen� a v�stup z Programu je pokryt� Licenciou iba vtedy, ak obsah v�stupu vytvor� dielo
  zalo�en� na Programe (nez�visl� od �innosti Programu). Pos�denie platnosti predch�dzaj�cej vety z�vis� na tom,
  �o Program vykon�va.
  1. M�ete kop�rova� a ��ri� doslovn� k�pie zdrojov�ho k�du Programu tak, ako ste ho obdr�ali, na �ubovo�nom m�diu
    za predpokladu, �e na ka�dej k�pii vidite�ne uvediete zmienku o autorovi a absencii z�ruky. Nech�te nedotknut�
    v�etky zmienky odkazuj�ce na Licenciu a zmienky o absenci z�ruky, a d�te ka�d�mu pr�jemcovi spolu s Programom
    k�piu Licencie.
    Za fyzick� akt prenesenia k�pie m�ete �iada� poplatok a pod�a vlastn�ho uv�enia m�ete pon�knu� za poplatok
    z�ru�n� ochranu.
  2. M�ete modifikova� va�u k�piu alebo k�pie Programu alebo ktorejko�vek jeho �asti, a tak vytvori� dielo zalo�en� na
    Programe, a kop�rova� a ��ri� tak�to modifik�cie �i dielo pod�a platn�ch podmienok odseku 1, uveden�ho vy��ie,
    za predpokladu, �e spln�te aj v�etky tu vymenovan� podmienky:

   a) Modifikovan� s�bory mus�te doplni� zrete�nou zmienkou uv�dzaj�cou, �e ste s�bory zmenil a d�tum ka�dej zmeny.

   b) Mus�te umo�ni�, aby ak�ko�vek vami zverejnen� alebo roz�irovan� dielo, ktor� ako celok alebo v �astiach obsahuje
   Program alebo jeho �asti, alebo je z Programu alebo jeho �asti odvoden�, mohlo by� ako celok bezplatne poskytnut�
   ka�dej tretej osobe v s�lade s ustanoveniami Licencie.
   c) Ak modifikovan� Program interakt�vne ��ta povely po spusten�, mus�te zaisti�, �e pri be�nom sp�sobe jeho
   spustenia vytla�� alebo zobraz� hl�senie obsahuj�ce zmienku o autorovi a zmienku o absencii z�ruky (alebo zmienku o
   tom, �e z�ruku poskytujete vy), a �e u��vatelia m�u Program �alej ��ri� za podmienok Licencie, a u��vate� mus� by�
   obozn�men�, ak�m sp�sobom m�e nahliadnu� do k�pie Licencie. (V�nimka: v pr�pade, �e Program je interakt�vny,
   ale �iadne tak� hl�senie nevypisuje, nepo�aduje sa, aby dielo zalo�en� na Programe tak�to hl�senie vypisovalo.)
    Tieto po�iadavky sa vz�ahuj� k modifikovan�mu dielu ako celku. Pokia� je mo�n� identifikova� �asti tak�hoto diela,
    ktor� zrejme nie s� odvoden� z Programu a m�u by� sam� o sebe pova�ovan� za nez�visl� a samostatn� diela,
    potom sa t�to licencia a jej ustanovenia nevz�ahuj� na tieto �asti, ak s� ��ren� ako nez�visl� diela. Ak v�ak
    tieto �asti roz�irujete ako �asti celku, ktor�m je dielo zalo�en� na Programe, mus� by� roz�irovanie tohoto celku
    podriaden� ustanoveniam Licencie tak, �e sa povolenia poskytnut� �al��m u��vate�om Licenice roz��ria na cel�
    dielo, teda na v�etky jeho �asti bez oh�adu na to, kto ktor� �as� nap�sal.
    Zmyslom tohoto odseku teda nie je z�skanie pr�v na dielo celkom nap�san� vami, ani popieranie va�ich pr�v vo�i
    nemu, skuto�n�m zmyslom je v�kon pr�va na ,,riadenie`` ��renia odvoden�ch alebo kolekt�vnych diel zalo�en�ch
    na Programe.
    Iba pri spojen� in�ho diela, ktor� nie je zalo�en� na Programe, s Programom (alebo dielom zalo�en�m na Programe)
    na pam�ovom alebo distribu�nom m�diu, nespad� tak�to in� dielo do p�sobnosti Licencie.
  3. M�ete kop�rova� a roz�irova� Program (alebo dielo zalo�en� na Programe pod�a ustanoven� odseku 2) prostredn�ctvom
    strojov�ho k�du pod�a ustanoven� odsekov 1 a 2, uveden�ch vy��ie, ak spln�te aspo� jednu z tu vymenovan�ch
    podmienok:

   a) Dopln�te strojov� k�d �pln�m strojovo �itate�n�m zdrojov�m k�dom, ktor� mus� by� ��ren� pod�a ustanoven� odsekov
   1 a 2 uveden�ch vy��ie, a to na m�diu be�ne pou��vanom pre ��renie softv�ru.

   b) Dopln�te strojov� k�d p�somnou ponukou, platnou najmenej tri roky, pod�a ktorej poskytnete akejko�vek tretej
   strane k�piu �pln�ho strojovo �itate�n�ho zdrojov�ho k�du, ktor� mus� by� ��ren� pod�a ustanoven� odsekov 1 a 2
   uveden�ch vy��ie, na m�diu be�ne pou��vanom pre ��renie softv�ru, za poplatok neprevy�uj�ci n�klady vynalo�en�
   na fyzick� v�robu takejto k�pie.
   c) Dopln�te ho inform�ciou, ktor� ste dostal oh�adom ponuky na poskytnutie �pln�ho zdrojov�ho k�du. (T�to
   alternat�va je povolen� len pre nekomer�n� ��renie a to iba vtedy, ak ste obdr�ali Program v strojovom k�de spolu
   s takouto ponukou odpovedaj�cou podmienke b) vy��ie.)
    Zdrojov� k�d je najvhodnej�ou formou diela pre jeho pr�padn� modifik�cie. Pre Program ��ren� prostredn�ctvom
    strojov�ho k�du, znamen� �pln� zdrojov� k�d v�etok zdrojov� k�d pre v�etky moduly, ktor� obsahuje, vr�tane
    ak�chko�vek �al��ch s�borov pre defin�ciu rozhrania a d�vkov�ch s�borov potrebn�ch pre kompil�ciu, in�tal�ciu a
    spustenie Programu vo forme strojov�ho k�du. Zvl�tnou v�nimkou s� �asti, ktor� s� inak ��ren� (prostredn�ctvom
    strojov�ho alebo zdrojov�ho k�du) s hlavn�mi s��as�ami (napr. kompil�tor, jadro) opera�n�ho syst�mu na ktorom je
    Program spustite�n�, pokia� tieto �asti nie s� priamo s��as�ou Programu.
    Ak je ��renie strojov�ho k�du konan� poskytnut�m pr�stupu na miesto, odkia� je ho mo�n� kop�rova�, potom sa za
    ��renie zdrojov�ho k�du pova�uje aj poskytnutie rovnak�ho pr�stupu na miesto, odkia� je mo�n� kop�rova� zdrojov�
    k�d, aj ke� pritom nie s� tretie strany n�ten� ku skop�rovaniu zdrojov�ho k�du spolu so strojov�m.
  4. Nesmiete kop�rova�, modifikova�, poskytova� sublicencie, alebo ��ri� Program in�m sp�sobom, ako vyslovene uveden�m
    v Licencii. Ak�ko�vek in� pokus o kop�rovanie, modifikovanie, poskytnutie sublicencie, alebo ��renie Programu je
    neplatn� a automaticky ukon�� va�e pr�va dan� Licenciou. Strany, ktor� od v�s obdr�ali k�pie alebo pr�va v s�lade
    s Licenciou, nemaj� ukon�en� svoje pr�va dan� Licenciou, pokia� sa jej plne podria�uj�.
  5. Ke�e ste Licenciu nepodp�sali, nie je va�ou povinnos�ou ju prija�. Ni� in� v�m v�ak ned�va pr�vo kop�rova� alebo
    ��ri� Program alebo diela na �om zalo�en�. V pr�pade, �e Licenciu neprijmete, s� tieto �innosti zak�zan� z�konom.
    Modifik�ciou alebo ��ren�m Programu (alebo ka�d�ho diela zalo�en�ho na Programe) teda vyjadrujete s�hlas s
    Licenciou a prij�mate v�etky jej ustanovenia a podmienky pre kop�rovanie, modifikovanie alebo ��renie Programu
    alebo diel na �om zalo�en�ch.
  6. V�dy, ke� �alej ��rite Program (alebo dielo zalo�en� na Programe), z�skava pr�jemca od autora, pr�vo kop�rova�,
    modifikovat alebo ��ri� Program v s�lade s ustanoveniami Licencie. Nesmiete kl�s� �iadne prek�ky v�konu
    tu zaru�en�ch pr�v pr�jemcu. Nie ste zodpovedn� za dodr�iavanie tejto licence tret�mi stranami.
  7. Ak s� v�m rozhodnut�m s�du, alebo obvinen�m z poru�enia patentu, alebo z ak�hoko�vek in�ho d�vodu (nielen v
    s�vislosti s patentmi), ulo�en� tak� podmienky (�i u� pr�kazom s�du, zmluvou, alebo inak), ktor� sa vylu�uj�
    s podmienkami Licencie, nie ste t�m osloboden� od podmienok Licencie. Ak nem�ete ��ri� Program tak, aby ste
    vyhoveli z�rove� svojim z�v�zkom vypl�vaj�cim z Licencie a in�m platn�m z�v�zkom, nesmiete ho v d�sledku toho
    ��ri� v�bec.
    Ak by napr�klad patentov� osved�enie nepovo�ovalo bezplatn� ��renie Programu ka�d�mu, kto va�im pri�inen�m z�ska
    priamo alebo nepriamo jeho k�pie, potom by jedin� mo�n� sp�sob, ako vyhovie� patentov�mu osved�eniu a z�rove� aj
    tejto licencii, spo��val v ukon�en� ��renia Programu.
    Pokia� by sa javila za ist�ch okolnost� niektor� �as� tohoto odseku ako neplatn� alebo nevyn�tite�n�, ost�va okrem
    tejto �asti v platnosti cel� zvy�ok tohoto odseku, a za v�etk�ch in�ch ako t�chto okolnost� ost�va platn� odsek
    ako celok.
    Zmyslom tohoto odseku nie je nav�dza� k poru�ovaniu patentov �i in�ch vlastn�ckych pr�v, ani tieto pr�va alebo
    patenty spochyb�ova�. Jedin�m jeho zmyslom je ochrana integrity syst�mu ��renia (vo�ne ��ri�e�n�ho softv�ru),
    ktor� je podlo�en� predpismi Licencie. Mnoh� �udia prispeli k ve�k�mu mno�stvu softv�ru, ��ren�ho t�mto syst�mom,
    spoliehaj�c sa na jeho d�sledn� uplat�ovanie. Z�le�� na autorovi/darcovi, aby sa rozhodol, �i si praje ��ri�
    softv�r pomocou nejak�ho in�ho syst�mu a �iaden u��vate� Licencie nem�e tak�to rozhodnutie spochyb�ova�.
    Tento odsek m� vyjasni� to, �o je pova�ovan� za d�sledok plyn�ci zo zvy�ku tejto licencie.
  8. Ak je ��renie �i pou�itie Programu v niektor�ch krajin�ch obmedzen�, bu� patentmi, alebo autorsk�m z�konom, m�e
    autor, ktor� zveruje Program do p�sobnosti Licencie, prida� v�slovn� geografick� obmezenie vylu�uj�ce tak�to
    krajiny, tak�e ��renie je povolen� len v t�ch krajin�ch, ktor� nie s� t�mto sp�sobom vyl��en�. Potom Licencia
    zah��a tak�to geografick� obmedzenia ako svoju s��as�
  9. Free Software Foundation m�e ob�as vyda� upraven�, alebo nov� verzie Licencie. Tak�to nov� verzie sa bud� svojou
    my�lienkou podoba� s��asnej verzii, ale rie�en�m nov�ch probl�mov �i z�ujmov sa m�u l�i� v niektor�ch detailoch.
    Ka�dej verzii je pridelen� jednozna�n� ��slo verzie. Ak Program �pecifikuje ��slo verzie, vz�ahuje sa na�ho t�to
    verzia alebo v�etky ,,nesk�r vydan� verzie``, a m�ete sa pod�a uv�enia riadi� ustanoveniami a podmienkami tejto
    konkr�tnej verzie, alebo kterejko�vek neskor�ej verzie vydanej Free Software Foundation. Ak Program ne�pecifikuje
    ��slo verzie, m�ete si vybra� �ubovo�n� verziu, ak� kedy Free Software Foundation vydala.
  10. Ak si prajete zahrn�� �asti Programu do in�ch vo�ne ��rite�n�ch programov, ktor�ch podmienky pre ��renie s�
    odli�n�, za�lite autorovi �iados� o povolenie. V pr�pade programov, ku ktor�m vlastn� autorsk� pr�va Free Software
    Foundation, nap�te Free Software Foundation; Rozhodnutie Free Software Foundation bude veden� dvomi cie�mi.
    Zachovan�m vo�n�ho ��renia v�etk�ch odvoden�n na�ich vo�ne ��rite�n�ch programov a v�eobecnou podporou zdie�ania a
    op�tovn�ho vyu�itia programov.

                          Z�RUKA SA NEPOSKYTUJE
  11. PRETO�E PROGRAM JE POSKYTOVAN� TOUTO LICENCIOU BEZPLATNE, NEVZ�AHUJE SA NA PROGRAM �IADNA Z�RUKA, V MIERE
    POVOLENEJ Z�KONOM. POKIA� NIE JE P�SOMNE UVEDEN� INAK, POSKYTUJ� DR�ITELIA AUTORSK�CH PR�V ALEBO IN� STRANY
    PROGRAM ,,TAK, AKO JE'', BEZ Z�RUKY AK�HOKO�VEK DRUHU, �I U� V�SLOVNEJ, ALEBO VYPL�VAJ�CEJ, VR�TANE, ALE NIE LEN,
    ZO Z�RUK O PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE UR�IT� ��EL. POKIA� IDE O KVALITU A V�KONNOS� PROGRAMU, LE�� V�ETKO RIZIKO
    NA V�S. AK BY SA V PROGRAME PREJAVILY CHYBY, SPADAJ� N�KLADY ZA V�ETKU POTREBN� �DR�BU, OPRAVY �I N�PRAVU NA V��
    VRUB.
  12. V �IADNOM PR�PADE, S V�NIMKOU TOHO, KE� TO VY�ADUJE PLATN� Z�KON, ALEBO KE� TO BOLO P�SOMNE ODS�HLASEN�, V�M
    NEBUDE �IADNY Z DR�ITE�OV AUTORSK�CH PR�V ANI �IADNA IN� STRANA, KTOR� SMIE MODIFIKOVA� �I ���I� PROGRAM V S�LADE
    S PREDCH�DZAJ�CIMI USTANOVENIAMI, ZODPOVEDA� ZA �KODY, VR�TANE V�ETK�CH V�EOBECN�CH, �PECI�LNYCH, N�HODN�CH, ALEBO
    N�SLEDN�CH �K�D VYPL�VAJ�CICH Z POU��VANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POU��VA� PROGRAM (VR�TANE - ALE NIE IBA - STRATY
    ALEBO SKRESLENIA D�T, ALEBO TRVAL�CH �K�D SP�SOBEN�CH V�M ALEBO TRET�M STRAN�M, ALEBO ZLYHAN�M FUNKCIE PROGRAMU
    V S��INNOSTI S IN�MI PROGRAMAMI), A TO AJ V PR�PADE, �E TAK�TO DR�ITE� AUTORSK�CH PR�V ALEBO IN� STRANA, BOLI
    UPOZORNEN� NA MO�NOS� TAK�CHTO �K�D.