File: vi.po

package info (click to toggle)
caribou 0.4.21-7
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 4,232 kB
  • sloc: ansic: 14,664; sh: 4,253; xml: 2,045; python: 1,401; makefile: 463
file content (270 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,706 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
# Vietnamese translation for caribou.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho caribou.
# Copyright (C) 2015 caribou's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the caribou package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2011-2012.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: caribou master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=caribou&keywords=I18N+L10N&component=default\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-28 16:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-01 08:00+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:5
msgid "Caribou Preferences"
msgstr "Tùy thích Caribou"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:6
msgid "Scanning"
msgstr "Quét"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:8
msgid "Enable scanning"
msgstr "Bật quét"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:9
msgid "Enable switch scanning"
msgstr "Bật quét chuyển"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:12
msgid "General"
msgstr "Chung"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:13
msgid "Scanning mode"
msgstr "Chế độ quét"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:15
msgid "Scanning type, subgroups, rows or linear"
msgstr "Loại quét, nhóm con, hàng hoặc tuyến tính"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:16
msgid "Subgroups"
msgstr "Nhóm con"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:17
msgid "Rows"
msgstr "Hàng"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:18
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến tính"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:20
msgid "Step time"
msgstr "Thời gian bước"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:21
msgid "Time between key transitions"
msgstr "Thời gian giữa những lần chuyển phím"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:24
msgid "Inverse scanning"
msgstr "Quét ngược"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:25
msgid "Step with the switch, activate by dwelling"
msgstr "Bước với bộ chuyển, kích hoạt bởi nhà ở"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:28
msgid "Auto-restart scanning"
msgstr "Tự động khởi động lại quét"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:29
msgid "Automatically restart scanning after item activation"
msgstr "Tự động khởi động lại quét sau khi kích hoạt mục"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:30
msgid "Scan cycles"
msgstr "Chu kỳ quét"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:31
msgid "One"
msgstr "Một"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:32
msgid "Two"
msgstr "Hai"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:33
msgid "Three"
msgstr "Ba"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:34
msgid "Four"
msgstr "Bốn"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:35
msgid "Five"
msgstr "Năm"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:38
msgid "Input"
msgstr "Đầu vào"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:39
msgid "Switch device"
msgstr "Thiết bị chuyển"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:41
msgid "Switch device, keyboard or mouse"
msgstr "Thiết bị chuyển, bàn phím hoặc chuột"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:43
msgid "Keyboard"
msgstr "Bàn phím"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:44
msgid "Mouse"
msgstr "Chuột"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:46
msgid "Switch key"
msgstr "Phím chuyển"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:48
msgid "Key to use with scanning mode"
msgstr "Phím dùng với chế độ quét"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:50
msgid "Right shift"
msgstr "Shift phải"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:51
msgid "Left shift"
msgstr "Shift trái"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:52
msgid "Space"
msgstr "Khoảng trắng"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:53
msgid "Alt Gr"
msgstr "Alt Gr"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:54
msgid "Num lock"
msgstr "Num lock"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:55
msgid "Switch button"
msgstr "Nút chuyển"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:58
msgid "Mouse button to use in the scanning mode"
msgstr "Nút chuột dùng trong chế độ quét"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:60
msgid "Button 1"
msgstr "Nút 1"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:61
msgid "Button 2"
msgstr "Nút 2"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:62
msgid "Button 3"
msgstr "Nút 3"

#: ../caribou/__init__.py:8
msgid "Caribou"
msgstr "Caribou"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:5
msgid "Antler Preferences"
msgstr "Tùy thích Antler"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:6
msgid "Antler"
msgstr "Antler"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:7
msgid "Appearance"
msgstr "Diện mạo"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:9
msgid "Keyboard Type"
msgstr "Kiểu bàn phím"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:10
msgid "The keyboard geometry Caribou should use"
msgstr "Bố cục bàn phím được Caribou dùng"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:11
msgid ""
"The keyboard geometry determines the shape and complexity of the keyboard, "
"it could range from a 'natural' look and feel good for composing simple "
"text, to a fullscale keyboard."
msgstr ""
"Bố cục bàn phím xác định rõ hình dạng và độ phức tạp của bàn phím, nó có thể "
"xếp dãy từ một cái nhìn “tự nhiên” và cảm thấy dễ chịu cho việc gõ chữ đơn "
"giản, cho bàn phím giãn đầy đủ."

#. Translators: Keyboard type (similar to touch/tactile device)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:16
msgid "Touch"
msgstr "Chạm"

#. Translators: Keyboard type (conventional keyboard)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:18
msgid "Full scale"
msgstr "Cỡ bình thường"

#. Translators: Keyboard type (scanned grid by rows/columns)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:20
msgid "Scan"
msgstr "Quét"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:21
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:22
msgid "Use System Theme"
msgstr "Dùng sắc thái hệ thống"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:23
msgid "Minimum Alpha"
msgstr "Trong suốt tối thiểu"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:24
msgid "Minimal opacity of keyboard"
msgstr "Độ trong suốt tối thiểu của bàn phím"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:26
msgid "Maximum Alpha"
msgstr "Trong suốt tối đa"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:27
msgid "Maximal opacity of keyboard"
msgstr "Độ trong suốt tối đa của bàn phím"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:29
msgid "Maximum Distance"
msgstr "Khoảng cách tối đa"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:30
msgid "Maximum distance when keyboard is hidden"
msgstr "Khoảng cách tối đa khi bàn phím ẩn"

#: ../daemon/daemon.vala:214
msgid "- accessibility event monitoring daemon for screen keyboard"
msgstr "- dịch vụ theo dõi sự kiện truy cập cho bàn phím màn hình"

#~ msgid "Error starting %s"
#~ msgstr "Lỗi khởi động %s"

#~ msgid ""
#~ "In order to use %s, accessibility needs to be enabled. Do you want to "
#~ "enable it now?"
#~ msgstr "Để dùng %s, cần bật hỗ trợ truy cập. Bạn có muốn bật bây giờ không?"

#~ msgid "Accessibility has been enabled. Log out and back in again to use %s."
#~ msgstr "Đã bật hỗ trợ truy cập. Đăng xuất và đăng nhập lại để dùng %s."