File: CJKmixed.tex

package info (click to toggle)
cjk 4.8.4%2Bgit20170127-3
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bookworm, bullseye, sid
 • size: 3,888 kB
 • sloc: lisp: 12,099; sh: 3,731; ansic: 2,429; perl: 1,804; makefile: 336
file content (86 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,891 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
% This is the file CJKmixed.tex of the CJK package
%  for testing CJK text written vertically.
%
% written by Werner Lemberg <wl@gnu.org>
%
% Version 4.8.4 (18-Apr-2015)
%
% Vietnamese support comes with the VnTeX package.

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage{CJKutf8}
\usepackage{CJKvert}
\usepackage{CJKulem}

\usepackage{inputenc}        % load it without argument
                  % to avoid Babel warnings

\usepackage[vietnamese,       % T5 font encoding
      USenglish]{babel}

\newenvironment{TChinese}{%
 \CJKfamily{bsmi}%
 \CJKtilde
 \CJKnospace}{}


\begin{document}

\begin{CJK}{UTF8}{}

\CJKhorz

This is a test how CJK scripts can be typeset horizontally and
vertically at the same time. It is not too difficult to achieve,
nevertheless it is not trivial. Most importantly, you need a
\texttt{.fdx} file which corresponds to your CJK font, and which
defines how to set up the font for vertical typesetting.

\begin{center}
 \rotatebox[origin=c]{-90}{%
  \begin{minipage}[c]{8cm}
   \CJKvert
   \begin{TChinese}
    本常問問答集~(FAQ list)~是從一些經常被問到的問題及其適當的解答
    中,以方便的形式摘要而出的。\uline{跟上一版不同的是,其編排結構
     已徹底改變。} \textbf{有關新結構的細節,可參考「如何閱讀本問
     答集及了解其編排結構」該項中的說明。}
   \end{TChinese}
  \end{minipage}%
 }%
 \hspace{0.5cm}%
 \begin{minipage}[c]{8cm}
  \begin{otherlanguage}{vietnamese}
   Phần ``Những câu hỏi và giải đáp thường gặp'' (viết tắt từ tiếng
   Anh là FAQ) được nêu ra ở đây nhằm mục đích thu thập những câu
   hỏi thường gặp trong thực tế và những lời giải đáp thích hợp
   nhất của nó. \uline{Từ lần ấn bản cuối cùng đến nay, đã có
    những sự thay đổi khá lớn trong cấu trúc của FAQ.} \textbf{Để
    hiểu rõ hơn bạn nên xem lại chương ``Làm sao tôi có thể đọc
    đuợc FAQ''.}
  \end{otherlanguage}
 \end{minipage}
\end{center}

\begin{TChinese}
 本常問問答集~(FAQ list)~是從一些經常被問到的問題及其適當的解答中,以
 方便的形式摘要而出的。\uline{跟上一版不同的是,其編排結構已徹底改變。}
 \textbf{有關新結構的細節,可參考「如何閱讀本問答集及了解其編排結構」
  該項中的說明。}
\end{TChinese}

% We need to end the CJK environment with a \newpage; otherwise the
% .aux and .toc files sometimes get messed up. See `CJK.txt' in
% /usr/share/doc/latex-cjk-common/ for more information, under
% `Possible errors'.
\newpage
\end{CJK}

\end{document}

%%% Local Variables:
%%% mode: latex
%%% coding: utf-8
%%% TeX-master: t
%%% End: