File: mn.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 4,452 kB
 • ctags: 441
 • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (607 lines) | stat: -rw-r--r-- 25,904 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
# translation of mn.po to Mongolian
# translation of fast-user-switch-applet.gnome-2-14.po to Mongolian
# translation of PACKAGE.
# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# <>, 2006.
# Badral <badral@openmn.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-14 21:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-14 22:18+0200\n"
"Last-Translator: Badral <badral@openmn.org>\n"
"Language-Team: Mongolian <openmn-translation@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Хэрэглэгч хооронд хурдан сэлгэдэг цэс"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:348
msgid "User Switcher"
msgstr "Хэрэглэгч сэлгэх"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Хэрэглэгч сэлгэгч апплет үйлдвэрлэгч"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Хувийн _мэдээллээ засварлах "

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Тухай"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "Хэрэглэгчид болон бүлгүүдийг _Засварлах "

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Тусламж"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "_Тохиргоо"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "_Нэвтрэх дэлгэцийг байрлуулах "

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Загварууд харуулах"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Сэлгэлтийн дараа дэлгэц түгжих"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "\"Нэвтрэлт цонх\" цэсийн төрөл харуулах"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "\"Бусад\" цэсний төрлийг харуулах"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Зөвхөн Идэвхитэй Хэрэглэгчдийг үзүүлэх "

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr ""
"Удирдлагын самбар дахь апплетыг хэрхэн харагдахыг онцлон тодорхойдог. "
"Одоогийн хэрэлэгчийн нэрийг харуулахын тулд \"хэрэглэгчийн нэр\", хүмүүсийн "
"дүрс харахын тулд \"дүрс\", эсвэл 'Хэрэглэгчид' үг ашиглахын тулд \"текст\"-"
"ийг ашиглана. "

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Xnest-ийг ашиглах"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr ""
"\"Login Window\"- ний төрлийг харуулахад боломжийн үнэлгээнүүдийг агуулсан "
"байдаг: Хэрвээ төрлийг тогтмол харуулбал \"always\", төрлийг ерөөсөө "
"харуулахгүй бол \"never\", апплет Xnest хэлбэрт байвал төрлийг харуулахын "
"тулд \"auto\" (the \"default).When to show the \"Other\" item. Possible "
"values include: \"always\" to always show the item, \"never\" to never show "
"the item, and \"auto\" (the default) to show the item when the applet is in "
"console (not Xnest) mode.\"Other\"- ний төрлийг харуулахад боломжийн "
"үнэлгээнүүдийг агуулсан байдаг: Хэрвээ төрлийг тогтмол харуулбал \"always\", "
"төрлийг ерөөсөө харуулахгүй бол \"never\", апплет консоле хэлбэрт (Xnest "
"биш) байвал төрлийг харуулахын тулд \"auto\" (the \"default)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr ""
"\"Бусад\" элементийг үзүүлэхэд агуулсан байх боломжит утгууд: \"always\" "
"үргэлж үзүүлэх, \"never\" огт үзүүлэхгүй, \"auto\" (стандарт) апплет консол "
"горимд (Xnest бус) байвал."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr ""
"Хэрэглэгчдийг холбох үед шинэ консолуудыг олшруулахын оронд шинэ Xnest "
"цонхыг үүсгэх эсэх."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid "Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Ялгаатай консол руу шилжсэний дараа дэлгэцийг түгжих эсэх."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr ""
"Зөвхөн одоогоор нэвтэрсэн хэрэглэгчийг харуулах уу эсвэл бүх хэрэглэгчийг "
"харуулах уу."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<нийт урт жин=\"тод\" хэмжээ=\"илүү том\">Олон логин үүсгэх</нийт урт>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Байдал"

#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1981
msgid "Continue"
msgstr "Үргэлжлүүлэх"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "_үүрлэсэн цонхонд шинэ логинуудыг үүсгэх"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Нарийн хэсгүүд"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Олдсон олон Логинууд - Хэрэглэгч Холбогч"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Сонголт"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Зарим давуу эрхүүд нь системийн зохион байгуулагчаар түгжигддэг."

#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2006
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr ""
"Холбогдохыг хүссэн хэрэглэгч энэ компютерт олон удаа орно.\"Хэрэглэгч та аль "
"логинд холбогдохыг хүсч байна вэ?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "'хүмүүс' дүрсийг цэсийн гарчигт ашиглана."

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Одоогийн хэрэглэгчийн нэрийг цэсийн гарчигт хэрэглэнэ"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "'Хэрэглэгчид' үгийг цэсийн гарчигаар ашиглана"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Хэрэглэгч Холбогчийн Алдаа"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Хэрэглэгч Холбогчийн Давуу эрхүүд"

#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:471 ../src/applet.c:478
#: ../src/applet.c:1396 ../src/applet.c:1401 ../src/applet.c:1414
#: ../src/applet.c:1419
msgid "Users"
msgstr "Хэрэглэгчид"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн холболтыг хийхэд шинэ логин үүсгэх хэрэгтэй бол шинэ дэлгэцийн "
"оронд цонхонд үүсгэдэг."

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr "Янз бүрийн дэлгэцийг өөрчлөх үед тухайн \"дэлгэцийн скринсевер идэвхиждэг."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "_Хэрэглэгчдийг холбосоны дараа дэлгэцийг түгжинэ"

#: ../src/applet.c:531
msgid "Other"
msgstr "Бусад "

#: ../src/applet.c:544
msgid "Login Window"
msgstr "Логин цонх"

#: ../src/applet.c:1129
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr ""
"Хэрэглэгч түргэн сэлгэгч апплет нь үнэгүй чөлөөт програм ба "
"Free Software Foundation -аас гаргасан GNU нийтийн лицензийн "
"2-р хувилбар ба түүнээс хойшхи хувилбарын доор өөрчилөх боломжтой."

#: ../src/applet.c:1133
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Энэ програм нилээн хэрэгтэй хэмээн тараагдаж байгаа хэдий ч ЯМАР Ч "
"БАТАЛГАА ӨГӨХГҮЙ; Мөн түүнчилэн нийтийн ерөнхий хэрэглээний хувьд "
"эсвэл тохирох зорилготой хэрэглээний хувьд ямар нэг БАТАЛГАА өгөхгүй. "
"GNU General Public License -ээс тодруулан харна уу. Энэ лицензийн албан ёсны "
"монгол орчуулга нь ОпенМН багийн вэб хуудсан дээр бий."

#: ../src/applet.c:1137
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr ""
"Та энэ програмтай цуг GNU General Public License -н хуулбарыг "
"хүлээн авах ёстой ба үгүй бол Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA руу захиа бичнэ үү"

#: ../src/applet.c:1158
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Хэрэглэгчийн хооронд хурдан холбодог цэс."

#: ../src/applet.c:1177
msgid "translator-credits"
msgstr "Munkhtugs <munkhtugs@newcomsystems.mn>"

#: ../src/applet.c:1975
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Олдсон олон логинууд - хурдан хэрэглэгч -холбогч"

#: ../src/applet.c:2005
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Олдсон олон логинууд"

#: ../src/applet.c:2023
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s нь %d консол дээрх шатласан цонх"

#: ../src/applet.c:2027
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s нь %d консол дээр байна"

#: ../src/applet.c:2069
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Дэлгэц Зохицуулагч байхгүй байна."

#: ../src/applet.c:2070
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr ""
"Хэрэглэгч Сонголтын дараалалд зөв үйл ажиллагаа явуулахын тулд GNOME Дэлгэц "
"\"зохицуулагч ажиллах шаардлагатай боловч байхгүй байна."

#: ../src/applet.c:2074
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Олон консолууд дэмжлэггүй байна."

#: ../src/applet.c:2075
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Энэ систем логин дэлгэцийн олон графикийг дэмждэггүй"

#: ../src/applet.c:2080
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Маш олон үйлдлүүд"

#: ../src/applet.c:2081
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr ""
"Шинийг үүсгэхэд одоогоор маш олон үйлдлүүд хийгдэж байна. Хэн нэгэн нь "
"\"гарах хэрэгтэй эсвэл олон өгөгдөлд ажиллаж чадахаар системний тохиргоог "
"өөрчлөх ёстой."

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Graphical System Error"
msgstr "График Системийн Алдаа"

#: ../src/applet.c:2088
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr ""
"\"График логинд хэрэгтэй График интерфэйс зөв эхлэхгүй байна. Магадгүй X "
"Window Систем ба GDM \"зөв тохироогүй байна."

#: ../src/applet.c:2093
msgid "Permissions Error"
msgstr "Зөвшөөрлийн Алдаа"

#: ../src/applet.c:2094
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins. Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr ""
"Таны хэрэглэгч нэмэлт логинууд үүсгэх зөвшөөрөлгүй байна. \"<i>~/."
"Xauthority</i> -ийг шалгах."

#: ../src/applet.c:2239
msgid "Missing Required File"
msgstr "Чухал файл байхгүй байна."

#: ../src/applet.c:2241
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr ""
"Хэрэглэгч сонголтын интерфэйс файл `%s' нээгдэхгүй байна. Магадгүй таны "
"програм зөв суугаагүй эсвэл тохироогоо нь буруу байна."

#: ../src/applet.c:2317
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Дэлгэц түгжигдэхгүй: %s"

#: ../src/applet.c:2331
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Дэлгэцийг хар болгоход скринсеверийг харах боломжгүй: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Зохицуулагч "

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Энэ объектийг эзэмшдэг зохицуулагч"

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Энэ обьектэд хамаарах X11 дэлгэцийн нэр."

#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Хэрэглэгч "

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Одоогоор бодит терминальд нэвтэрсэн хэрэглэгч."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Консол"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Бодит консолын дугаар дэлгэцэнд олдохгүй байна эсвэл %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Үүрлэсэн"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Цонхтой (Xnest) дэлгэц энэ дэлгэц мөн эсэх"

#: ../src/fusa-manager.c:1452
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Дэлгэцийн зохицуулагч үл мэдэгдэх шалтгааны улмаас холбогдож чадахгүй байна."

#: ../src/fusa-manager.c:1459
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Дэлгэц зохицуулагч нь ажиллахгүй байна эсвэл хэтэрхий хуучных байна."

#: ../src/fusa-manager.c:1462
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Уян хатан серверийн тохируулгын хэмжээ хүрсэн байна."

#: ../src/fusa-manager.c:1465
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Тэнд X эхлүүлэх үл мэдэгдэх алдаа байсан."

#: ../src/fusa-manager.c:1468
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "Дуусах үйлдэл эхлэхэд X серверд алдаа гарлаа."

#: ../src/fusa-manager.c:1471
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Ажиллаж буй маш олон үйлдлүүд байна."

#: ../src/fusa-manager.c:1474
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr ""
"Үүрлэсэн X сервер (Xnest) нь таны одоогийн X серверт холбогдож чадахгүй "
"байна."

#: ../src/fusa-manager.c:1477
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "GDM тохируулгад X сервер олдохгүй байна."

#: ../src/fusa-manager.c:1480 ../src/gdmcomm.c:492
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr ""
"Үл мэдэгдэх холболтоос гарах ажиллагааг үргэлжлүүлэх, холболтоос гарах "
"ажиллагааг үргэлжлүүлэх гэсэн \"боломжгүй оролдлого хийх."

#: ../src/fusa-manager.c:1483 ../src/gdmcomm.c:495
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Бодит терминалиуд дэмжигдээгүй."

#: ../src/fusa-manager.c:1486
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Бодит терминалууд ажиллах боломжгүй байна."

#: ../src/fusa-manager.c:1489 ../src/gdmcomm.c:499
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Дэмжлэггүй тохиргооны түлхүүрийг идэвхижүүлэх"

#: ../src/fusa-manager.c:1492
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "~/.Xauthority файл буруу тохируулагдсан эсвэл байхгүй байна."

#: ../src/fusa-manager.c:1495
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr ""
"Дэлгэц зохицуулагч руу маш олон мессэж илгээснээс тэр нь эмх замбараагүй "
"болно."

#: ../src/fusa-manager.c:1499
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Дэлгэц зохицуулагч нь үл мэдэгдэх алдааны мессэжийг илгээсэн."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Хэрэглэгч энэ цэсийн төрлийг илэрхийлнэ."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Дүрсийн хэмжээ"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Ашиглах дүрсийн хэмжээ."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Заагчийн хэмжээ"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Заагчийг шалгах хэмжээ"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Заагчийн зай"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Заагч ба хэрэглэгчийн нэр хоорондын зай"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Энэ хэрэглэгч нь обьектын хэрэглэгч зохицуулагчаар хянагддаг."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Хэсэгчилж үзүүлэх"

#. markup
#: ../src/gdmcomm.c:413
msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
msgstr "GDM (GNOME дэлгэц зохицуулагч) нь ажиллахгүй байна."

#: ../src/gdmcomm.c:416
msgid ""
"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
"Display Manager) or xdm."
msgstr ""
"Та өөр өөр дэлгэцийн зохицуулалтыг ашиглаж болно, жишээлбэл KDM (KDE \" "
"дэлгэц зохицуулагч) эсвэл xdm."

#: ../src/gdmcomm.c:419
msgid ""
"If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
"system administrator to start GDM."
msgstr ""
"Хэрвээ та энэ онцлогийг ашиглахыг хүсч байвал GDM-ийг та өөрөө эхлүүлэх "
"эсвэл GDM-ийг эхлүүлэхийн тулд өөрийнхөө \"систем администратороос асууна."

#. markup
#: ../src/gdmcomm.c:441
msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
msgstr "GDM-тэй холбогдож чадахгүй байна.(GNOME дэлгэц зохицуулагч)"

#: ../src/gdmcomm.c:444
msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
msgstr "Магадгүй та GDM-ийн хуучин хувилбарыг ажиллуулж байна. "

#: ../src/gdmcomm.c:463 ../src/gdmcomm.c:466
msgid "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
msgstr ""
"Ggm-тэй холбогдож чадахгүй байна, магадгүй та хуучин хувилбар дээр ажиллаж "
"байна."

#: ../src/gdmcomm.c:469
msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
msgstr "Үян хатан X серверийн зөвшөөрөгдсөн хугацаа хүрсэн байна."

#: ../src/gdmcomm.c:471
msgid "There were errors trying to start the X server."
msgstr "X серверийг эхлүүлэхэд алдаанууд байна."

#: ../src/gdmcomm.c:473
msgid "The X server failed. Perhaps it is not configured well."
msgstr "X сервер эвдэрсэн байна. Магадгүй энэ нь сайн тохируулагдаагүй байна."

#: ../src/gdmcomm.c:476
msgid "Too many X sessions running."
msgstr "Маш олон X үйлдлүүд ажиллаж байна"

#: ../src/gdmcomm.c:478
msgid ""
"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. You "
"may be missing an X authorization file."
msgstr ""
"Үүрлэсэн X сервер (Xnest) таны одоогийн X серверт холбогдож чадахгүй. Танд "
"магадгүй X зөвшөөрлийн файл байхгүй."

#: ../src/gdmcomm.c:483
msgid ""
"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
msgstr ""
"Үүрлэсэн X сервер (X nest) нь ажиллах боломжгүй эсвэл gdm нь муу "
"тохируулагдсан.\n"
"Үүрлэсэн логин ашиглах зорилгоор X nest багцыг суулгана уу."

#: ../src/gdmcomm.c:488
msgid "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
msgstr "X сервер бэлэн биш байна, магадгүй gdm муу тохируулагдсантай холбоотой."

#: ../src/gdmcomm.c:497
msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
msgstr "Ажиллах боломжгүй бодит теминалуудыг өөрчлөхийг оролдож байна."

#: ../src/gdmcomm.c:501
msgid ""
"You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
msgstr ""
"Танд энэ үйл ажиллагааг эхлэхэд хэрэгтэй баталгаа байхгүй байна. Магадгүй "
"таны Xauthority файл буруу суулгагдсан."

#: ../src/gdmcomm.c:505
msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
msgstr "GDM рүү маш олон мессэжүүдийг илгээх ба тэр нь биднээс шалтгаалдаг"

#: ../src/gdmcomm.c:508
msgid "Unknown error occurred."
msgstr "Үл мэдэгдэх алдаа мэдэгдлээ."