File: sq.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: lenny
  • size: 4,452 kB
  • ctags: 441
  • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (507 lines) | stat: -rw-r--r-- 17,626 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
# Përkthimi i mesazheve të fast-user-switch-applet në shqip
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the fast-user-switch-applet package.
#
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-24 20:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-24 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Një menu për të kaluar me lehtësi nga një përdorues tek tjetri"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:346
msgid "User Switcher"
msgstr "Shkëmbyes përdoruesish"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Fabrika e Appletit Shkëmbyes Përdoruesish"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Ndrysho _Informacionet personale"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Informacione"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "Ndrysho përdoru_Esit dhe grupet"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferimet"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "Rregullimi i dritares së hyrje_s"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Stili i shfaqjes"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Blloko ekranin mbas shkëmbimit"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Shfaq elementin e menusë \"Dritarja e hyrjes\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Shfaq elementin e menusë \"Tjetër\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Shfaq vetëm përdoruesit aktivë"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr ""
"Përcakton menyrën e shfaqjes së instrumentit në panel. Përdor \"përdoruesi\" "
"për të shfaqur emrin e përdoruesit aktual, \"ikona\" për të shfaqur ikonën e "
"personit, ose \"tekst\" për të përdorur fjalën `Përdorues.'"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Përdor Xnest"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr ""
"Kur duhet shfaqur zëri \"Dritarja e Hyrjes\". Vlerat e mundëshme përfshijnë: "
"\"always\" për ta shfaqur gjithmonë, \"never\" për mos ta shfaqur asnjëherë, "
"dhe \"auto\" (e prezgjedhur) për të shfaqur zërin kur instrumenti ndodhet në "
"modalitetin Xnest."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr ""
"Kur duhet shfaqur zëri \"Tjetër\". Vlerat e mundëshme përfshijnë: \"always\" "
"për ta shfaqur gjithmonë, \"never\" për mos ta shfaqur asnjëherë, dhe \"auto"
"\" (e prezgjedhur) për të shfaqur zërin kur instrumenti ndodhet në "
"modalitetin konsolë (jo Xnest)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr ""
"Nëse duhen krijuar apo jo dritare të reja Xnest në vend të vënies në "
"dispozicion konsolave të reja kur shkëmbehen përdoruesit."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid "Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Nëse duhet bllokuar apo jo ekrani mbas kalimit tek një konsolë tjetër."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr ""
"Nëse duhen shfaqur vetëm përdoruesit aktualisht të lidhur, apo të gjithë "
"përdoruesit."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">U gjetën hyrje shumëfishe</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Paraqitja"

#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1999
msgid "Continue"
msgstr "Vazhdo"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Krijo hyrjet e reja _në dritare të mbivendosura"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Hollësi"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "U gjetën hyrje shumëfishe - Shkëmbyesi i përdoruesit"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Opsione"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Disa nga preferimet janë bllokuar nga administratori i sistemit."

#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2024
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr ""
"Përdoruesi tek i cili dëshironi të kaloni ka përdorur disa hyrje në këtë "
"kompjutër. Tek kush hyrje doni të kaloni?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Përdor ikonën e `personit' për titullin e menusë"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Përdor emrin e përdoruesit aktual për titullin e menusë"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Përdor fjalën `Përdorues' për titullin e menusë"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Gabim i shkëmbyesit të përdoruesve"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Preferimet e shkëmbyesit të përdoruesve"

#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:469 ../src/applet.c:476
#: ../src/applet.c:1383 ../src/applet.c:1388 ../src/applet.c:1401
#: ../src/applet.c:1406
msgid "Users"
msgstr "Përdorues"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr ""
"Kur të duhet të krijohet një hyrje e re për të shkëmbyer përdoruesit, "
"krijoje në një dritare në vend të krijimit në një ekran të ri"

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr "Kur kalon në një ekran tjetër, aktivo ruajtësin e ekranit për këtë display."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "B_Lloko ekranin mbas shkëmbimit të përdoruesve"

#: ../src/applet.c:540
msgid "Other"
msgstr "Tjetër"

#: ../src/applet.c:553
msgid "Login Window"
msgstr "Dritarja e hyrjes"

#: ../src/applet.c:1139
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr ""
"Ky program është software i lirë; mund ta rishpërndani apo/dhe ndryshoni nën "
"kushtet e Liçencës Publike të Përgjithshme GNU sikurse publikuar nga "
"Fondacioni Free Software; duke zgjedhur midis versionit 2 të Liçencës, ose "
"(sipas dëshirës suaj) çdo versioni tjetër më të përditësuar."

#: ../src/applet.c:1143
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Ky program shpërndahet me dëshirën që të jetë i vlefshëm për ju, por PA "
"ASNJË LLOJ GARANCIE; bile as pa garancinë e TREGTIMIT apo PËRDORIMIT PËR "
"QËLLIME TË VEÇANTA.  Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për hollësi "
"të mëtejshme."

#: ../src/applet.c:1147
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr ""
"Së bashku me këtë program duhet të keni marrë edhe një kopje të Liçencës "
"Publike të Përgjithshme GNU; nëse jo, shkruaj tek Free Software Foundation, "
"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "

#: ../src/applet.c:1157
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Appleti për shkëmbimin e shpejtë të përdoruesit"

#: ../src/applet.c:1161
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Një menu për të kaluar me lehtësi nga një përdorues tek tjetri."

#: ../src/applet.c:1166
msgid "translator-credits"
msgstr "Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>"

#: ../src/applet.c:1993
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "U gjetën hyrje shumëfishe - Shkëmbyesi i shpejtë i përdoruesit"

#: ../src/applet.c:2023
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "U gjetën hyrje shumëfishe"

#: ../src/applet.c:2041
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s në një dritare të mbivendosur tek konsolë %d"

#: ../src/applet.c:2045
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s tek konsolë %d"

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Manazhuesi i ekraneve nuk është në dispozicion"

#: ../src/applet.c:2088
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr ""
"Në menyrë që Zgjedhësi i përdoruesit të funksionojë si duhet, Manazhuesi i "
"ekraneve të GNOME duhet të jetë në ekzekutim, por ai nuk është duke punuar."

#: ../src/applet.c:2092
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Konsolat shumëfishe nuk suportohen"

#: ../src/applet.c:2093
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Ky sistem nuk suporton dritare grafike shumëfishe hyrjeje."

#: ../src/applet.c:2098
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Tepër seanca"

#: ../src/applet.c:2099
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr ""
"Tepër seanca aktualisht në ekzekutim për të krijuar një të re. Dikush duhet "
"të shkëputet, ose duhet ndryshuar konfigurimi i sistemit për të lejuar një "
"numër më të madh."

#: ../src/applet.c:2105
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Gabim i sistemit grafik"

#: ../src/applet.c:2106
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr ""
"Interfaqja grafike nuk është nisur si duhet, nevoitet për hyrjen grafike. "
"Mesa duket, sistemi X Window ose GDM nuk është konfiguruar në rregull."

#: ../src/applet.c:2111
msgid "Permissions Error"
msgstr "Autorizime të gabuara"

#: ../src/applet.c:2112
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins.  Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr ""
"Përdoruesi juaj nuk ka të drejtë të krijojë hyrje shtesë.  Kontrollo "
"rregullimin e <i>~/.Xauthority</i>."

#: ../src/applet.c:2265
msgid "Missing Required File"
msgstr "Mungon file i kërkuar"

#: ../src/applet.c:2267
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr ""
"File i interfaqes së zgjedhësit të përdoruesit, `%s', nuk mund të hapet. "
"Mesa duket ky aplikativ nuk është instaluar apo konfiguruar si duhet."

#: ../src/applet.c:2343
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "I pamundur bllokimi i ekranit: %s"

#: ../src/applet.c:2357
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "E pamundur vendosja e përkohshme e screensaver tek ekrani bosh: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Manazhues"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Manazhuesi që trajton këtë objekt."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Emri"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Emri i ekranit X11 kujt i referohet ky objekt."

#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Përdoruesi"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Përdoruesi aktualisht i futur në këtë terminal virtual."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konsolë"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Numri i konsolës virtuale ku mund të gjendet ky ekran, ose %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Mbivendosur"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Nëse është ose jo ky ekran një dritare (Xnest) ekrani."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "E pamundur vënia në kontakt me manazhuesin e ekraneve për arsye të panjohura."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Manazhuesi i dritares nuk është në ekzekutim ose është tepër i vjetër."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "U arrit kufiri i konfiguruar i server-ëve fleksibël."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Gabim i panjohur gjatë nisjes së X."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "Serveri X nuk arriti të plotësojë nisjen."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Tepër seanca X në ekzekutim."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr ""
"Serveri X i mbivendosur (Xnest) nuk arrin të lidhet me serverin tuaj aktual "
"X."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "E pamundur gjetja e serverit X tek konfigurimi i GDM."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr ""
"Përpjekje për caktimin e një veprimi të panjohur dalje, ose përpjekje për "
"caktimin e një proçedure dalje jo në dispozicion."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Terminalët virtualë nuk suportohen."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Numër i pavlefshëm terminali virtual."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Përpjekje për të rifreskuar një kyç konfigurimi të pasuportuar."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "~/.Xauthority file është konfiguruar keq ose mungon."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr "Manazhuesit të ekraneve i janë dërguar tepër mesazhe, dhe ai po i përcjell."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Manazhuesi i ekraneve ka dërguar një mesazh të panjohur gabimi."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Përdoruesi që përfaqsohet nga ky zë menuje."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Madhësia e ikonës"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Madhësia e ikonës së përdorur."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Madhësia e treguesit"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Madhësia e treguesit të kontrollit"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Hapësira e treguesit"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Hapësira midis emrit të përdoruesit dhe treguesit"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Manzhuesi i objektit përdorues nga i cili kontrollohet ky përdorues."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Shfaq hollësitë"