File: vi.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: lenny
  • size: 4,452 kB
  • ctags: 441
  • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (504 lines) | stat: -rw-r--r-- 18,853 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
# Vietnamese translation for Fast User Switch Applet.
# Copyright © 2006 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
# 
msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: fast-user-switch-applet 2.13.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-02 05:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-02 22:57+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Trình đơn chuyển đổi nhanh giữa người dùng khác nhau"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2
#: ../src/applet.c:346
msgid "User Switcher"
msgstr "Bộ chuyển đổi người dùng"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Bộ tạo tiểu dụng chuyển đổi người dùng"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Sửa thông t_in cá nhan"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Giới thiệu"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "_Sửa người dùng và nhóm"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "Tù_y thích"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "Thiết lập _màn hình đăng nhập"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Kiểu dáng trình bày"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Khoá màn hình sau khi chuyển đổi"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Hiển thị mục trình đơn « Cửa sổ đăng nhập »"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Hiển thị mục trình đơn « Khác »"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Hiển thị chỉ những người dùng hoạt động"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr "Xác định cách hiển thị tiểu dụng trên bảng điều khiển. Hãy dùng giá trị\n"
" • username — để hiển thị _tên của người dùng_ hiện có,\n"
" • icon — để hiển thị _biểu tượng_ người, hay\n"
" • text (văn bản) để hiển thị từ « Người dùng »."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Dùng Xnest"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr "Khi nào cần hiển thị mục « Cửa sổ đăng nhập ». Giá trị có thể là:\n"
" • always — _luôn luôn_ hiển thị mục đó\n"
" • never — _không bao giờ_ hiển thị nó, và\n"
" • auto — (mặc định: tự động) hiển thị nó chỉ khi tiểu dụng hoạt động trong "
"chế độ Xnest."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr "Khi nào cần hiển thị mục « Khác ». Giá trị có thể là:\n"
" • always — _luôn luôn_ hiển thị mục đó\n"
" • never — _không bao giờ_ hiển thị nó, và\n"
" • auto — (mặc định: tự động) hiển thị nó chỉ khi tiểu dụng hoạt động trong "
"chế độ bàn giao tiếp (không phải Xnest)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr "Có nên tạo cửa sổ Xnest mới thay vào tạo ra bàn giao tiếp mới hay không."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid ""
"Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Có nên khoá màn hình sau khi chuyển đổi sang bàn giao tiếp khác hay không."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr "Có nên hiển thị chỉ những người dùng hiện thời được đăng nhập, hoặc mọi "
"người dùng."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Tìm thấy nhiều việc đăng nhập</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Diện mạo"

#: ../data/ui.glade.h:3
#: ../src/applet.c:1999
msgid "Continue"
msgstr "Tiếp tục"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Tạo việc đăng nhập mới trong cửa sổ lồng _nhau"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Chi tiết"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Tìm thấy nhiều việc đăng nhập — Bộ Chuyển Đổi Người Dùng"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Tùy chọn"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Một vài tùy thích đã được quản trị hệ thống khoá."

#: ../data/ui.glade.h:9
#: ../src/applet.c:2024
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr "Bạn muốn chuyển đổi sang một người dùng đã đăng nhập nhiều lần vào máy tính "
"này. Bạn có muốn chuyển đổi sang việc đăng nhập nào?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Dùng biểu tượng « người » là tựa trình đơn"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Dùng tên người dùng hiện thời là tựa trình đơn"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Dùng từ « Người dùng » là tựa trình đơn"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Lỗi chuyển đổi người dùng"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Tùy Thích Bộ Chuyển Đổi Người Dùng"

#: ../data/ui.glade.h:15
#: ../src/applet.c:469
#: ../src/applet.c:476
#: ../src/applet.c:1383
#: ../src/applet.c:1388
#: ../src/applet.c:1401
#: ../src/applet.c:1406
msgid "Users"
msgstr "Người dùng"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr "Khi cần phải tạo một việc đăng nhập mới để chuyển đổi người dùng, tạo nó "
"trong một cửa sổ thay cho trong một màn hình mới."

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr "Khi chuyển đổi sang một bộ trình bày mới, hãy kích hoạt trình bảo vệ màn "
"hình cho bộ trình bày này."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "_Khoá màn hình sau khi chuyển đổi người dùng"

#: ../src/applet.c:540
msgid "Other"
msgstr "Khác"

#: ../src/applet.c:553
msgid "Login Window"
msgstr "Cửa sổ đăng nhập"

#: ../src/applet.c:1139
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr "Chương trình này là phần mềm tự do; bạn có thể phát hành lại nó và/hoặc sửa "
"đổi nó với điều kiện của Giấy phép Công cộng GNU như được xuất bản bởi Tổ "
"chức Phần mềm Tự do; hoặc phiên bản 2 của Giấy phép này, hoặc (tùy chọn) bất "
"kỳ phiên bản sau nào."

#: ../src/applet.c:1143
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr "Chương trình này được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO "
"HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG "
"LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết."

#: ../src/applet.c:1147
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr "Bạn đã nhận một bản sao của Giấy phép Công cộng GNU cùng với chương trình "
"này; nếu không, hãy viết thư cho Tổ chức Phần mềm Tự do,\n"
"Free Software Foundation, Inc.,\n"
" 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
"Boston, MA  02110-1301, USA."

#: ../src/applet.c:1157
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Tiểu dụng chuyển đổi người dùng nhanh"

#: ../src/applet.c:1161
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Một trình đơn chuyển đổi nhanh giữa người dùng khác nhau."

#: ../src/applet.c:1166
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa Gnome <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>"

#: ../src/applet.c:1993
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Tìm thấy nhiều việc đăng nhập — Chuyển Đổi Nhanh Người Dùng"

#: ../src/applet.c:2023
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Tìm thấy nhiều việc đăng nhập"

#: ../src/applet.c:2041
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s trong cửa sổ lồng nhau trên bàn giao tiếp %d"

#: ../src/applet.c:2045
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s trên bàn giao tiếp %d"

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Bộ quản lý trình bày không sẵn sàng"

#: ../src/applet.c:2088
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr "Để cho bộ chọn người dùng hoạt động cho đúng, Bộ quản lý trình bày Gnome "
"cũng phải đang chạy, nhưng hiện thời nó chưa."

#: ../src/applet.c:2092
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Không hỗ trợ đa bàn giao tiếp"

#: ../src/applet.c:2093
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Hệ thống này không hỗ trợ khả năng đa màn hình đăng nhập kiểu đồ họa."

#: ../src/applet.c:2098
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Quá nhiều phiên chạy"

#: ../src/applet.c:2099
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr "Hiện có quá nhiều phiên có chạy: không thể tạo điều mới. Để cho phép tạo "
"phiên chạy thêm, người nào cần phải đăng xuất, hoặc cấu hình hệ thống phải "
"được sửa đổi."

#: ../src/applet.c:2105
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Lỗi hệ thống đồ họa"

#: ../src/applet.c:2106
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr "Giao diện đồ họa chưa khởi chạy được, mà cần thiết cho việc đăng nhập kiểu "
"đồ họa. Rất có thể là Hệ Thống Cửa Sổ X hay GDM chưa có cấu hình đúng."

#: ../src/applet.c:2111
msgid "Permissions Error"
msgstr "Lỗi quyền hạn"

#: ../src/applet.c:2112
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins.  Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr "Người dùng của bạn không có đủ quyền truy cập để tạo việc đăng nhập thêm. "
"Hãy kiểm tra xem thiết lập « <i>~/.Xauthority</i> » của bạn là đúng."

#: ../src/applet.c:2265
msgid "Missing Required File"
msgstr "Thiếu tập tin cần thiết"

#: ../src/applet.c:2267
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr "Không thể mở tập tin « %s » của giao diện Bộ Chọn Người Dùng. Rất có thể là "
"ứng dụng này chưa được cài đặt hoặc cấu hình cho đúng."

#: ../src/applet.c:2343
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Không thể khoá màn hình: %s"

#: ../src/applet.c:2357
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Không thể đặt tạm thời trình bảo vệ màn hình thành màn hình rỗng: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119
#: ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Quản trị"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Quản trị sở hữu đối tượng này."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Tên"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Tên của bộ trình bày X11 đến đó đối tượng này tham chiếu."

#: ../src/fusa-display.c:134
#: ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Người dùng"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Người dùng hiện thời được đăng nhập vào thiết bị cuối ảo này."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Bàn giao tiếp"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Số hiệu bàn giao tiếp ảo trên đó nằm bộ trình bày này, hay %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Lồng nhau"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Bộ trình bày bày là bộ trình bày có cửa sổ (Xnest) hay không."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Không thể liên lạc với bộ quản lý trình bày, không biết sao."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Bộ quản lý trình bày không đang chạy hoặc nó quá cũ."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Mới tới số tối đa trình phục vụ dẻo đã cấu hình."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Gặp lỗi không rõ khi khởi chạy X."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "Trình phục vụ X không khởi chạy hoàn thành."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Có quá nhiều phiên đang chạy X."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr "Trình phục vụ X lồng nhau (Xnest) không thể kết nối đến trình phục vụ X hiện "
"thời của bạn."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "Không tìm thấy trình phục vụ X trong cấu hình GDM."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr "Đang thử đặt một hành động đăng xuất không rõ hay một hành động đăng xuất "
"không sẵn sàng."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Không hỗ trợ thiết bị cuối ảo."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Số hiệu thiết bị cuối ảo không hợp lệ."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Đang thử cập nhật một khoá cấu hình không được hỗ trợ."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "Tập tin « ~/.Xauthority » có cấu hình sai, hoặc còn thiếu nó."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr "Quá nhiều thông điệp đã được gởi cho bộ quản lý trình bày nên nó ngắt kết "
"nối."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Bộ quản lý trình bày đã gởi một thông điệp lỗi không rõ."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Người dùng được mục trình đơn này tiêu biểu."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Cỡ hình"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Kích cỡ của biểu tượng cần dùng."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Cỡ cái chỉ"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Kích cỡ của cái chỉ kiểm tra"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Cách cái chỉ"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Khoảng cách giữa tên người dùng và cái chỉ"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Đối tượng bộ quản lý người dùng có điều khiển người dùng này."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Hiện chi tiết"