File: test-devanagari.txt

package info (click to toggle)
fonts-lohit-deva 2.95.4-4
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye, sid
 • size: 948 kB
 • sloc: makefile: 55; xml: 54; python: 39
file content (129 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,490 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
# Test File For Lohit Devanagari 
# One can also test Lohit Devanagari from http://utrrs-testing.rhcloud.com/language/hi/gsub 
# Created by Sneha Kore <skore AT redhat DOT com> - 2013

	महाराष्ट्र शासन वर्णमाला : 

स्वर : अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॡ ए एॅ ऐ ओ ऑ औ 		

स्वरादी : ं ः 

व्यंजन : क् ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ञ् ट् ठ् ड् ढ् ण् त् थ् द् ध् न् प् फ् ब् भ् म् य् र् ल् व् श् ष् स् ह् ळ् 

इतर व्यंजने : क्ष् ज्ञ् 

अंक : ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 


	As per Microsoft typography for Developing OpenType Fonts for Devanagari Script, the features can be specified in the order given as : 

>>Localized Forms :

<feature tag >locl : Localized form substitution
 				  ल श क्क श्श क्त 

>>Basic Shaping Forms :

<feature tag > nukt : Nukta form substitution

				क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ 

<feature tag> akhn : Akhand ligature substitution

				क्ष ज्ञ 

<feature tag> rphf : Reph form substitution

				र् 
				र्क र्ख र्ग र्घ र्ङ र्च र्छ र्ज र्झ र्ञ र्ट र्ठ र्ड र्ढ र्ण र्त र्थ र्द र्ध र्न र्प र्फ र्ब र्भ र्म र्य र्र र्ल र्व र्श र्ष र्स र्ह र्ळ र्क्ष र्ज्ञ .. 

<feature tag> pref : Rakaar form substitution

				 क्र ख्र ग्र घ्र च्र ज्र झ्र ञ्र ण्र त्र थ्र द्र ध्र न्र प्र फ्र ब्र भ्र म्र य्र र्र ल्र व्र श्र ष्र स्र ह्र क्ष्र ज्ञ्र .. 

<feature tag> blwf : Below-base form substitution

 				्र 
				छ्र ट्र ठ्र ड्र ढ्र ळ्र 

<feature tag> half : Half-form substitution

				क्क ख्ख ग्ग घ्घ च्च छ्छ ज्ज झ्झ ञ्ञ ट् ठ् ड् ढ् ण् त्त त्त्त थ्थ द्द ध्ध न्न प्प फ्फ ब्ब भ्भ म्म 
				य्य ल्ल व्व श्श स्स ह्ह ळ्ळ क्ष्क्ष ज्ञ्ज्ञ  

<feature tag> cjct : Conjunct form substitution

				द्ग द्न द्व द्म द्ध द्घ द्ध्र्य द्भ 

>>Mandatory Presentation forms : 

<feature tag> pres : Pre-base substitution

				ि िं 
 				कि खि गि घि ङि चि छि जि झि ञि टि ठि डि ढि णि ति थि दि धि नि पि फि बि भि मि यि रि लि वि शि षि सि हि ळि क्षि ज्ञि
				र्कि र्खि र्गि र्घि र्ङि र्चि र्छि र्जि र्झि र्ञि र्टि र्ठि र्डि र्ढि र्णि र्ति र्थि र्दि र्धि र्नि र्पि र्फि र्बि र्भि र्मि र्यि र्रि र्लि र्वि र्शि र्षि र्सि र्हि र्ळि र्क्षि र्ज्ञि
				र्किं र्खिं र्गिं र्घिं र्ङिं र्चिं र्छिं र्जिं र्झिं र्ञिं र्टिं र्ठिं र्डिं र्ढिं र्णिं र्तिं र्थिं र्दिं र्धिं र्निं र्पिं र्फिं र्बिं र्भिं र्मिं र्यिं र्रिं र्लिं र्विं र्शिं र्षिं र्सिं र्हिं र्ळिं र्क्षिं र्ज्ञिं

                शृि ज्जि ङ्क ङ्खि ङ्गि ङ्घि ङ्क्षि ङ्मि छ्वि द्मि द्यि द्बि द्भि द्दि द्घि द्नि द्वि ड्डि ड्ढि ड्यि ढ्ढि ढ्यि ग्नि ह्मि ह्नि ह्वि ह्लि ह्रि ह्णि ह्यि
			    ल्लि न्नि ञ्चि ञ्जि प्ति श्चि श्नि श्लि श्वि ष्टि ष्ठि क्ति त्ति ट्टि ट्ठि ट्यि ट्वि ठ्ठि ठ्यि  
			    त्ति ग्गि क्गि ग्कि
			    
                शृ ज्ज ङ्क ङ्ख ङ्ग ङ्घ ङ्क्ष ङ्म छ्व द्म द्य द्ब द्भ द्द द्घ द्न द्व ड्ड ड्ढ ड्य ढ्ढ ढ्य ग्न ह्म ह्न ह्व ह्ल ह्र ह्ण ह्य
				ल्ल न्न ञ्च ञ्ज प्त श्च श्न श्ल श्व ष्ट ष्ठ क्त त्त ट्ट ट्ठ ट्य ट्व ठ्ठ ठ्य  

<feature tag> abvs : Above-base substitution

				े ै ो ौ ें ैं ों ौं 
				के खे गे घे ङे चे छे जे झे ञे टे ठे डे ढे णे ते थे दे धे ने पे फे बे भे मे ये रे ले वे शे षे से हे ळे क्षे ज्ञे 
				र्के र्खे र्गे र्घे र्ङे र्चे र्छे र्जे र्झे र्ञे र्टे र्ठे र्डे र्ढे र्णे र्ते र्थे र्दे र्धे र्ने र्पे र्फे र्बे र्भे र्मे र्ये र्रे र्ले र्वे र्शे र्षे र्से र्हे र्ळे र्क्षे र्ज्ञे
				र्कें र्खें र्गें र्घें र्ङें र्चें र्छें र्जें र्झें र्ञें र्टें र्ठें र्डें र्ढें र्णें र्तें र्थें र्दें र्धें र्नें र्पें र्फें र्बें र्भें र्में र्यें र्रें र्लें र्वें र्शें र्षें र्सें र्हें र्ळें र्क्षें र्ज्ञें
				कै खै गै घै ङै चै छै जै झै ञै टै ठै डै ढै णै तै थै दै धै नै पै फै बै भै मै यै रै लै वै शै षै सै है ळै क्षै ज्ञै 
				र्कै र्खै र्गै र्घै र्ङै र्चै र्छै र्जै र्झै र्ञै र्टै र्ठै र्डै र्ढै र्णै र्तै र्थै र्दै र्धै र्नै र्पै र्फै र्बै र्भै र्मै र्यै र्रै र्लै र्वै र्शै र्षै र्सै र्है र्ळै र्क्षै र्ज्ञै
				को खो गो घो ङो चो छो जो झो ञो टो ठो डो ढो णो तो थो दो धो नो पो फो बो भो मो यो रो लो वो शो षो सो हो ळो क्षो 
 				र्कों र्खों र्गों र्घों र्ङों र्चों र्छों र्जों र्झों र्ञों र्टों र्ठों र्डों र्ढों र्णों र्तों र्थों र्दों र्धों र्नों र्पों र्फों र्बों र्भों र्मों र्यों र्रों र्लों र्वों र्शों र्षों र्सों र्हों र्ळों र्क्षों 					
				कौ खौ गौ घौ ङौ चौ छौ जौ झौ ञौ टौ ठौ डौ ढौ णौ तौ थौ दौ धौ नौ पौ फौ बौ भौ मौ यौ रौ लौ वौ शौ षौ सौ हौ ळौ क्षौ 
				र्कौ र्खौ र्गौ र्घौ र्ङौ र्चौ र्छौ र्जौ र्झौ र्ञौ र्टौ र्ठौ र्डौ र्ढौ र्णौ र्तौ र्थौ र्दौ र्धौ र्नौ र्पौ र्फौ र्बौ र्भौ र्मौ र्यौ र्रौ र्लौ र्वौ र्शौ र्षौ र्सौ र्हौ र्ळौ र्क्षौ 				

<feature tag> abvs : Below-base substitution

				ु  ू  ्रु ्रू  ृ 
				छु टु ठु डु ढु ळु 
				छू टू ठू डू ढू ळू 				
				छ्रु ट्रु ठ्रु ड्रु ढ्रु ळ्रु
				छ्रू ट्रू ठ्रू ड्रू ढ्रू ळ्रू
	
<feature tag> psts : Post-base substitution

				 ी ीं 
				की खी गी घी ङी ची छी जी झी ञी टी ठी डी ढी णी ती थी दी धी नी पी फी बी भी मी यी री ली वी शी षी सी ही ळी क्षी ज्ञी 
				र्की र्खी र्गी र्घी र्ङी र्ची र्छी र्जी र्झी र्ञी र्टी र्ठी र्डी र्ढी र्णी र्ती र्थी र्दी र्धी र्नी र्पी र्फी र्बी र्भी र्मी र्यी र्री र्ली र्वी र्शी र्षी र्सी र्ही र्ळी र्क्षी र्ज्ञी 
				र्कीं र्खीं र्गीं र्घीं र्ङीं र्चीं र्छीं र्जीं र्झीं र्ञीं र्टीं र्ठीं र्डीं र्ढीं र्णीं र्तीं र्थीं र्दीं र्धीं र्नीं र्पीं र्फीं र्बीं र्भीं र्मीं र्यीं र्रीं र्लीं र्वीं र्शीं र्षीं र्सीं र्हीं र्ळीं र्क्षीं र्ज्ञीं 
                

<feature tag> haln : Halant form substitution

				क् ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ञ् ट् ठ् ड् ढ् ण् त् थ् द् ध् न् प् फ् ब् भ् म् य् र् ल् व् श् ष् स् ह् ळ् क्ष् ज्ञ् 
            	ऱ्य 
Glyph Testing Section :
 
				क्वि ट्वि ट्विट झ्रि ड्ढि ढ्ढि ञ्चि ह्नि ह्णि स्ञि ग़्नि क्त शृ र्ख्वौं र्ख्वैं र्ख्वें र्कौं र्किं ट्ट्रु ट्वू दृ र्कि क्ल खि ख्वि ग्नि र्कीं ह्णि 			
				ऱ्य				
				विदर्भ
				शिक्षक असावेत "बेस्ट ऑफ दी ब्रेन्स'
				परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी केवायसी नियम शिथिल 
				तंटामुक्तीतील ८७ जिल्ह्यांना पुरस्कार रकमेची प्रतीक्षा
				ठ्ठ  ट्ठ  ह्र  हृ  ठ्ठ्रु  क्र 
				अधिकारी 
				अश्वमेध अश्विनी अस्मिता
				पैश्याच्या
				मुंब्र्यात 
				मुंब्रा
				ब्र्य 
				र्खैं 
				र्‍ह र्‍य 	
				ऱ्क
				द्ध्र्य	
				श्र