File: test-gujarati.txt

package info (click to toggle)
fonts-lohit-gujr 2.92.4-4
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bookworm, bullseye, sid
 • size: 624 kB
 • sloc: xml: 54; makefile: 51; python: 39
file content (94 lines) | stat: -rw-r--r-- 12,016 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
# Test File For Lohit Gujarati
# One can also test Lohit Devanagari from http://utrrs-testing.rhcloud.com/language/gu/gsub
# Created by Sneha Kore <skore AT redhat DOT com> - 2013


>>Basic Shaping Forms :


<feature tag> akhn : Akhand ligature substitution

				જ્ઞ ક્ષ શ્ર ત્ત

<feature tag> rphf : Reph form substitution

				ર્
				ર્ક ર્ખ ર્ગ ર્ઘ ર્ઙ ર્ચ ર્છ ર્જ ર્ઝ ર્ઞ ર્ટ ર્ઠ ર્ડ ર્ઢ ર્ણ ર્ત ર્થ ર્દ ર્ધ ર્ન ર્પ ર્ફ ર્બ ર્ભ ર્મ ર્ય ર્ર ર્લ ર્ળ ર્વ ર્શ ર્ષ ર્સ ર્હ ર્ક્ષ ર્જ્ઞ
				
<feature tag> pref : Rakaar form substitution

				ક્ર ખ્ર ગ્ર ઘ્ર ચ્ર જ્ર ઝ્ર ઞ્ર ણ્ર ત્ર થ્ર દ્ર ધ્ર ન્ર પ્ર ફ્ર બ્ર ભ્ર મ્ર ય્ર ર્ર લ્ર ળ્ર વ્ર શ્ર ષ્ર સ્ર હ્ર ક્ષ્ર જ્ઞ્ર

<feature tag> blwf : Below-base form substitution

<<<<<<< HEAD
 				્ર
				ઙ્ર છ્ર ટ્ર ઠ્ર ડ્ર ઢ્ર 

<feature tag> half : Half-form substitution

				ક્ક ખ્ખ ગ્ગ ઘ્ઘ ઙ્ઙ ચ્ચ છ્છ જ્જ ઝ્ઝ ઞ્ઞ ટ્ટ ઠ્ઠ ડ્ડ ઢ્ઢ ણ્ણ ત્ત થ્થ દ્દ ધ્ધ ન્ન પ્પ ફ્ફ બ્બ ભ્ભ મ્મ ય્ય ર્ર લ્લ ળ્ળ વ્વ શ્શ ષ્ષ સ્સ હ્હ ક્ષ્ક્ષ જ્ઞ્જ્ઞ


<feature tag> cjct : Conjunct form substitution

				દ્દ દ્ધ દ્જ દ્ય દ્ર દ્વ દ્ન દ્મ

>>Mandatory Presentation forms : 

<feature tag> pres : Pre-base substitution

				છ્વ છ્ય દ્ગ ડ્ડ ડ્ઢ ડ્ય ઢ્ઢ ઢ્ય ગ્ન હ્લ હ્મ હ્વ હ્ન હ્ણ હ્ય જ્જ ક્ક લ્લ ળ્ય ન્ન ઙ્ક્ષ ઙ્ક ઙ્ખ ઙ્ગ ઙ્ઘ ઙ્મ ઞ્જ ઞ્ચ પ્ત સ્ઞ શ્ચ શ્ન શ્લ શ્વ ષ્ટ ષ્ઠ ટ્ટ ટ્ય ટ્વ ઠ્ઠ ઠ્ય ત્ત્ત  				

				િ િં
				કિ ખિ ગિ ઘિ ઙિ ચિ છિ જિ ઝિ ઞિ ટિ ઠિ ડિ ઢિ ણિ તિ થિ દિ ધિ નિ પિ ફિ બિ ભિ મિ યિ રિ લિ ળિ વિ શિ ષિ સિ હિ ક્ષિ જ્ઞિ

				ર્કિ ર્ખિ ર્ગિ ર્ઘિ ર્ઙિ ર્ચિ ર્છિ ર્જિ ર્ઝિ ર્ઞિ ર્ટિ ર્ઠિ ર્ડિ ર્ઢિ ર્ણિ ર્તિ ર્થિ ર્દિ ર્ધિ ર્નિ ર્પિ ર્ફિ ર્બિ ર્ભિ ર્મિ ર્યિ ર્રિ ર્લિ ર્ળિ ર્વિ ર્શિ ર્ષિ ર્સિ ર્હિ ર્ક્ષિ ર્જ્ઞિ

				ર્કિં ર્ખિં ર્ગિં ર્ઘિં ર્ઙિં ર્ચિં ર્છિં ર્જિં ર્ઝિં ર્ઞિં ર્ટિં ર્ઠિં ર્ડિં ર્ઢિં ર્ણિં ર્તિં ર્થિં ર્દિં ર્ધિં ર્નિં ર્પિં ર્ફિં ર્બિં ર્ભિં ર્મિં ર્યિં ર્રિં ર્લિં ર્ળિં ર્વિં ર્શિં ર્ષિં ર્સિં ર્હિં ર્ક્ષિં ર્જ્ઞિં
 	
               	છ્વિ છ્યિ દ્ગિ ડ્ડિ ડ્ઢિ ડ્યિ ઢ્ઢિ ઢ્યિ ગ્નિ હ્લિ હ્મિ હ્વિ હ્નિ હ્ણિ હ્યિ જ્જિ ક્કિ લ્લિ ળ્યિ ન્નિ ઙ્ક્ષિ ઙ્કિ ઙ્ખિ ઙ્ગિ ઙ્ઘિ ઙ્મિ ઞ્જિ ઞ્ચિ પ્તિ સ્ઞિ શ્ચિ શ્નિ શ્લિ શ્વિ ષ્ટિ ષ્ઠિ ટ્ટિ ટ્યિ ટ્વિ ઠ્ઠિ ઠ્યિ ત્તિ 
			    
                
<feature tag> abvs : Above-base substitution

				ે ૈ ો ૌ 
				કે ખે ગે ઘે ઙે ચે છે જે ઝે ઞે ટે ઠે ડે ઢે ણે તે થે દે ધે ને પે ફે બે ભે મે યે રે લે ળે વે શે ષે સે હે ક્ષે જ્ઞે
				કૈ ખૈ ગૈ ઘૈ ઙૈ ચૈ છૈ જૈ ઝૈ ઞૈ ટૈ ઠૈ ડૈ ઢૈ ણૈ તૈ થૈ દૈ ધૈ નૈ પૈ ફૈ બૈ ભૈ મૈ યૈ રૈ લૈ ળૈ વૈ શૈ ષૈ સૈ હૈ ક્ષૈ જ્ઞૈ
				કો ખો ગો ઘો ઙો ચો છો જો ઝો ઞો ટો ઠો ડો ઢો ણો તો થો દો ધો નો પો ફો બો ભો મો યો રો લો ળો વો શો ષો સો હો ક્ષો જ્ઞો
				કૌ ખૌ ગૌ ઘૌ ઙૌ ચૌ છૌ જૌ ઝૌ ઞૌ ટૌ ઠૌ ડૌ ઢૌ ણૌ તૌ થૌ દૌ ધૌ નૌ પૌ ફૌ બૌ ભૌ મૌ યૌ રૌ લૌ ળૌ વૌ શૌ ષૌ સૌ હૌ ક્ષૌ જ્ઞૌ

				ર્કે ર્ખે ર્ગે ર્ઘે ર્ઙે ર્ચે ર્છે ર્જે ર્ઝે ર્ઞે ર્ટે ર્ઠે ર્ડે ર્ઢે ર્ણે ર્તે ર્થે ર્દે ર્ધે ર્ને ર્પે ર્ફે ર્બે ર્ભે ર્મે ર્યે ર્રે ર્લે ર્ળે ર્વે ર્શે ર્ષે ર્સે ર્હે ર્ક્ષે ર્જ્ઞે
				ર્કૈ ર્ખૈ ર્ગૈ ર્ઘૈ ર્ઙૈ ર્ચૈ ર્છૈ ર્જૈ ર્ઝૈ ર્ઞૈ ર્ટૈ ર્ઠૈ ર્ડૈ ર્ઢૈ ર્ણૈ ર્તૈ ર્થૈ ર્દૈ ર્ધૈ ર્નૈ ર્પૈ ર્ફૈ ર્બૈ ર્ભૈ ર્મૈ ર્યૈ ર્રૈ ર્લૈ ર્ળૈ ર્વૈ ર્શૈ ર્ષૈ ર્સૈ ર્હૈ ર્ક્ષૈ ર્જ્ઞૈ
				ર્કો ર્ખો ર્ગો ર્ઘો ર્ઙો ર્ચો ર્છો ર્જો ર્ઝો ર્ઞો ર્ટો ર્ઠો ર્ડો ર્ઢો ર્ણો ર્તો ર્થો ર્દો ર્ધો ર્નો ર્પો ર્ફો ર્બો ર્ભો ર્મો ર્યો ર્રો ર્લો ર્ળો ર્વો ર્શો ર્ષો ર્સો ર્હો ર્ક્ષો ર્જ્ઞો
				ર્કૌ ર્ખૌ ર્ગૌ ર્ઘૌ ર્ઙૌ ર્ચૌ ર્છૌ ર્જૌ ર્ઝૌ ર્ઞૌ ર્ટૌ ર્ઠૌ ર્ડૌ ર્ઢૌ ર્ણૌ ર્તૌ ર્થૌ ર્દૌ ર્ધૌ ર્નૌ ર્પૌ ર્ફૌ ર્બૌ ર્ભૌ ર્મૌ ર્યૌ ર્રૌ ર્લૌ ર્ળૌ ર્વૌ ર્શૌ ર્ષૌ ર્સૌ ર્હૌ ર્ક્ષૌ ર્જ્ઞૌ

				

<feature tag> blws : Below-base substitution

				ુ ૂ ર્ુ ર્ૂ  ૃ 
				ઙુ છુ ટુ ઠુ ડુ ઢુ ણુ 
				ઙૂ છૂ ટૂ ઠૂ ડૂ ઢૂ ણૂ
				ઙ્રુ છ્રુ ટ્રુ ઠ્રુ ડ્રુ ઢ્રુ 
				ઙ્રૂ છ્રૂ ટ્રૂ ઠ્રૂ ડ્રૂ ઢ્રૂ 
				દૃ હૃ
 	
<feature tag> psts : Post-base substitution

				ી ીં
				કી ખી ગી ઘી ઙી ચી છી જી ઝી ઞી ટી ઠી ડી ઢી ણી તી થી દી ધી ની પી ફી બી ભી મી યી રી લી ળી વી શી ષી સી હી ક્ષી જ્ઞી
				ર્કી ર્ખી ર્ગી ર્ઘી ર્ઙી ર્ચી ર્છી ર્જી ર્ઝી ર્ઞી ર્ટી ર્ઠી ર્ડી ર્ઢી ર્ણી ર્તી ર્થી ર્દી ર્ધી ર્ની ર્પી ર્ફી ર્બી ર્ભી ર્મી ર્યી ર્રી ર્લી ર્ળી ર્વી ર્શી ર્ષી ર્સી ર્હી ર્ક્ષી ર્જ્ઞી
				ર્કીં ર્ખીં ર્ગીં ર્ઘીં ર્ઙીં ર્ચીં ર્છીં ર્જીં ર્ઝીં ર્ઞીં ર્ટીં ર્ઠીં ર્ડીં ર્ઢીં ર્ણીં ર્તીં ર્થીં ર્દીં ર્ધીં ર્નીં ર્પીં ર્ફીં ર્બીં ર્ભીં ર્મીં ર્યીં ર્રીં ર્લીં ર્ળીં ર્વીં ર્શીં ર્ષીં ર્સીં ર્હીં ર્ક્ષીં ર્જ્ઞીં
                

Glyph Testing Section :
 		
				ક ખ ગ ઘ ઙ ચ છ જ ઝ ઞ ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ક્ષ જ્ઞ
				ળ્યિ ક્કિ છ્વિ ઠ્ઠિ હ્નિ હ્વિ પ્તિ હ્ણિ હ્લિ ટ્ટુિ ટ્વિ ટ્યિ ઠ્યિ છ્વિ છ્યિ શ્વિ શ્લિ ષ્ટિ ષ્ઠિ સ્ઞિ ર્ષ્ઠિં ર્થિં ર્ટ્વિં ર્કિં ર્છિં 
				ફિ ર્ડ્યિ ર્ળ્યિ ર્ક્કિ ર્છ્વિ ર્ઠ્ઠિ ર્હ્નિ ર્હ્વિ ર્પ્તિ ર્હ્ણિ ર્હ્લિ ર્ટ્ટિ ર્ટ્વિ ર્ટ્યિ ર્ઠ્યિ ર્છ્વિ ર્છ્યિ ર્શ્વિ ર્શ્લિ ર્ષ્ટિ ર્ષ્ઠિ ર્સ્ઞિ 
				ર્ષ્ઠિં ર્થિં ર્ટ્વિં ર્કિં ર્છિં ર્ફિ ર્ડ્યિ ર્ળ્યિં ર્ક્કિં ર્છ્વિં ર્ઠ્ઠિં ર્હ્નિં ર્હ્વિં ર્પ્તિં ર્હ્ણિં ર્હ્લિં ર્ટ્ટિં ર્ટ્વિં ર્ટ્યિં ર્ઠ્યિં ર્છ્યિં ર્શ્વિં ર્શ્લિં ર્ષ્ટિં ર્ષ્ઠિં 
				ર્સ્ઞિં ર્ષ્ઠિં ર્થિં ર્ટ્વિં ર્કિં ર્છિં ર્ફિં ર્ડ્યિં ર્યિં ર્ષ્ટિં ર્ડ્ઢિં	
				જો જોં ર્જો ર્જોં જૌ જૌં ર્જૌ ર્જૌં જૉ જૉં	
				કઁ કં કઃ અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઋ એ ઐ ઑ ઓ ઔ	
				૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯