File: INFO

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (40 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,243 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
	/usr/games/fortune je, jak se p�e v manu�lov� str�nce fortune (6),
program, kter� p�i ka�d�m p�ihl�en� vyp�e u�ivateli n�hodn� vybranou, a
snad i zaj�mavou pr�pov�dku. M� n�kolik p�ep�na�� umo��uj�c�ch v�b�r, ur�en�
�etnosti z r�zn�ch zdrojov�ch soubor�, omezit d�lku apod. Je mo�no p��mo
ur�it soubor, ze kter�ho se bude vyb�rat, nebo adres��, a pak se bude
vyb�rat jen ze soubor� v n�m.

	fortune poch�z� z BSD unix�. fortune-mod je drobn� �prava pro Linux
naposledy proveden� v srpnu 1997.

	Program p�edpokl�d�, �e datab�ze text� je um�st�na v adres��i
/usr/share/games/fortune (ve star��ch distribuc�ch /var/lib/games/fortunes)
a �e pro ka�d� zdrojov� text je v t�m� adres��� datov� soubor (se stejn�m
jm�nem s p��ponou .dat) s tabulkou pro n�hodn� p��stup k pr�pov�dk�m. Datov�
soubory jsou obvykle zahrnuty ji� v distribuci, pro vlastn� nov� zdrojov�
texty je lze vytvo�it programem /usr/sbin/strfile v p��slu�n�m adres��i.

	Na form�t zdrojov�ho textu je pouze jeden nutn� po�adavek:
Jednotliv� uk�zky mus� b�t od sebe odd�leny ��dkem, na n�m� je jedin� znak %.
�prava je podrobn� pops�na v souboru Notes ve zdrojov� verzi, z nich�
vyb�r�me:
-Maxim�ln� 72 znak� na ��dek.
-Citov�n� uv�d�t na samostatn�m ��dku, kter�mu nep�edch�z� pr�zdn� ��dky:
 2 tabul�tory, 2 poml�ky, mezera, zdroj.
-Pokra�ovac� ��dky jsou zarovn�ny pod prvn�.
-V�echna pravidla lze poru�it, pokud to situace vy�aduje.

	fortune-cs je bal�k �esk�ch a slovensk�ch �ryvk� ur�en�ch pro �esk�
a slovensk� u�ivatele. Obsahuje kr�tk� �ryvky, kter� se poda�ilo autor�m
sesb�rat na Internetu nebo vlastnoru�n� opsat z kn�ek �i zapsat z gramodesek.
Proto je jejich po�et zat�m mal� (ve verzi 1.6 pouze 6914 oproti
nap�. 13000 v RedHat Linuxu), i kdy� u� snad ne nezaj�mav� - ka�d� den se
m��ete p�ihl�sit 5x a stejn� budete m�t aspo� �ty�i roky co ��st.
	V distribuci zdrojov�ch text� ve form�tu .tar.bz2, .tar.gz, .rpm
i .deb se vytv��� v adres��i /usr/share/games/fortune poadres�� cs a do
n�j se kop�ruj� textov� a datov� soubory. Pou�it� �esk� datab�ze se pak
zap�n� parametrem cs u p��kazu fortune v p��slu�n�m inicializa�n�m souboru
u�ivatelsk�ho shellu (/etc/profile, ~/.bash_profile apod.), kter� ji�
obvykle obsahuj� vyvol�n� programu fortune bez parametr�.