File: README

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: sarge
 • size: 1,256 kB
 • ctags: 6
 • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (55 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,054 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
	�esk� a slovensk� fortunes -
p��sp�vek k projektu Linux pro �esk�ho u�ivatele

Instalace v opera�n�ch syst�mech typu unix:
tar xzf fortune-cs-1.6.4.tar.gz (rozbalen� bal�ku)
cd fortune-cs-1.6.4
�prava instala�n�ho skriptu install.sh
spu�ten� install.sh nebo instalace podle vlastn�ho uv�en�
modifikace p��kazu fortune v /etc/profile (/etc/login, podle pou��van�ho
 shellu) na "fortune cs"
   Pro instalaci je nutn� m�t nainstalov�ny programy fortune a strfile
z bal�ku fortune-mod a pro koexistenci r�zn�ch k�dov�ch verz� je�t� cstocs.
Bal��ek je distribuov�n pod GNU Public License.
K dispozici jsou tak� bal��ky rpm a deb.

	Co jsou to fortunes:
Fortunes jsou kr�tk� zpr�vy vypisovan� u�ivateli na obrazovku p�i ka�d�m
p�ihl�en�. Jejich c�lem je pr�ci s po��ta�em a se syst�mem na prvn�
pohled nep��v�tiv�m trochu zp��jemnit. Podrobnosti ovl�d�n� najdete
v manu�lov� str�nce p��kazu fortune (6). �esk� a slovensk� fortunes jsou
ur�eny �esk�m a slovensk�m u�ivatel�m.

	Do fortune-cs p�isp�li (celkem 6935 cookies):
Zden�k Pytela, <letty@mrakoplas.phil.muni.cz>
- zemeplocha (394), pocitace (21), skala (15), prislovi (70), stopar (5),
 jerome (32), wodehouse (4), lodge (6), mikulas (6), rdvcitaty (51)
Jan Derfi��k, <derfinak@hron.fei.tuke.sk>,
Peter Bodn�r, <Peter.Bodnar@ttc-telecom.sk>
- klasik-sk (289)
Ji�� Rambousek	
- mladik (3)
Leo� Liter�k, <literakl@alpha.inf.upol.cz>
- citat (369)
Jan Hubi�ka, <hubicka@ta.jcu.cz>
- cimrman (14), ignac (26), murphy (117), parkinson (60),
 klasik-cz (3541), market (1015), josef (12), guth (28)
Jaroslav Havrlant, <vendetr@post.cz>
- citace (538)
Tom� Kouba, <kouba@fzu.cz>
- stoa1 (101)
Pavel Dr�bek
- parafraze (66)
Petr Kone�n�, <pekon@informatics.muni.cz>
- plihal (69), vodnansky (83)

-- 

--Zden�k Pytela, <letty@mrakoplas.phil.muni.cz>
ftp://ftp.phil.muni.cz/pub/local/fortune/

	Oba vychutn�vali ten skv�le h�ejiv� pocit, �e jejich neznalosti
jsou mnohem v�t�� ne� neznalosti oby�ejn�ch lid�, jejich� nev�domost se
t�k� jen oby�ejn�ch v�c�.
        -- T. Pratchett: �aropr�vnost