File: citat

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (1179 lines) | stat: -rw-r--r-- 29,020 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
Nestejn� se rod�me, ale stejn� um�r�me.
		-- Seneca
%
Zamilovan� jsou bl�zni.
		-- Plautus
%
Dokud jsme �ivi, �ijme.
		-- Vergilius
%
P��telstv� m��e b�t jen mezi dobr�mi.
		-- Cicero
%
Jen sehnut� or�� o�e rovnou br�zdu.
		-- Plinius
%
Ka�d� si vyb�r� svou zlatou st�edn� cestu.
		-- Horatius
%
Opakovan� v�ci se l�b�.
		-- Horatius
%
Nech� se shoduj� slova se skutky.
		-- Seneca
%
��m hor�� je st�t, t�m v�ce m� z�kon�.
		-- Tacitus
%
Krut�j�� je st�le se b�t smrti ne� zem��t.
		-- Seneca
%
��m moud�ej�� je �lov�k, t�m m�n� m� pot�eb.
		-- Diogenes
%
Nen� pravdy, je jen pravd�podobnost.
		-- Protagoras
%
Pozn�n� je neskonale cenn�j�� ne� v�echny po�itky sv�ta.
		-- Sokrates
%
�ivot shodn� s p��rodou a s rozumem je cesta ke svobod�.
		-- Zenon
%
Druh� den je ��kem dne prvn�ho.
		-- Publius Syrus
%
Komu je dovoleno h�e�it, h�e�� m�n�.
		-- Ovidius
%
Ka�d� �lov�k chybuje, ale jen hlup�k v chyb�ch setrv�v�.
		-- Cicero
%
Dychtivost po vl�d� a moci je siln�j�� ne� ostatn� v�n�.
		-- Tacitus
%
O v�em se m� pochybovat.
		-- Ainesidemos
%
Spravedlnost ani nespravedlnost nen� od p��rody.
		-- Archelaos
%
Bla�en� nen� ten, kdo m�, co si p�eje, ale ten, kdo si nep�eje, co nem�.
		-- Anthistenes
%
Za v�ech okolnost� si zachovej vnit�n� svobodu.
		-- Aristippos
%
U��vej rozko�e, ale nepropadni ji.
		-- Anthisthenes
%
�lov�k je bytost p�irozen� spole�ensk�.
		-- Aristoteles
%
I kdy� jsi s�m, ned�lej nic �patn�ho.
		-- Demokritos
%
�lov�k pozn� jen mali�k� kousek jsoucna, ale ka�d� v���, �e objevil v�echno.
		-- Empedokles
%
Kr�su jako jedinou ze v�ech hodnot m��eme spat�it.
		-- Platon
%
Nesna�il jsem se zal�bit davu, proto�e dav neschvaluje, co j� v�m, a j�
nev�m, co schvaluje dav.
		-- Epikur
%
D�laj�-li dva tot�, nen� to tot�.
		-- Terentius
%
Chudoba se snadno vyhne �kod�.
		-- Sallustius
%
Pova�uji za ztracen�ho toho, kdo ztratil stud.
		-- Plautus
%
Ka�d� chv�le je t�m krat��, ��m je ��astn�j��.
		-- Ovidius
%
Pap�r snese v�echno.
		-- Cicero
%
Je spr�vn� se d�t pou�it i od nep��tele.
		-- Ovidius
%
Blesky bij� do nejvy���ch vrchol�.
		-- Horatius
%
�t�st� je slep�.
		-- Cicero
%
Hled�m �lov�ka.
		-- Diogenes
%
��m v�ce lid� maj�, t�m v�ce ��daj�.
		-- Justinus
%
Cel� lidsk� �ivot je jen cesta ke smrti.
		-- Seneca
%
Kolik �lov�k zn�, tolik zm��e.
		-- Plautus
%
Nahromad�n� pen�ze vl�dnou, nebo slou��.
		-- Seneca
%
Zl� v�ci soused� s dobr�mi.
		-- Ovidius
%
Nejm�n� zn� �lov�k s�m sebe.
		-- Ovidius
%
Kr�sa, kter� nem� sv�dka, je bez u�itku.
		-- Cicero
%
Nejv�t�� a nejd�le�it�j�� ��st v�chovy je ta, kterou si �lov�k dal s�m.
		-- E. Gibbon
%
Ka�d� �lov�k m� t�i charaktery - jeden, kter� ukazuje, jeden, kter� m�,
a jeden, kter� si mysl�, �e m�.
		-- A. Karr
%
Politov�n�hodn� ten, kdo �ije bez ide�l�.
		-- I. Turgen�v
%
Sebel�ska je nejv�t��m z lichotn�k�.
		-- La Rochefoucauld
%
Bez v�ry ve sv� schopnosti a sv� s�ly nelze podniknout ��dn� d�lo.
		-- N. K. Krupsk�
%
Kdy� je n�kdo do sebe zamilov�n, je to po��tek rom�nu, kter� trv� cel� �ivot.
		-- O. Wilde
%
D�lat snadno to, co je obt�n� pro druh�, je talent. D�lat to, co je nemo�n�
talentu, je d�lo g�nia.
		-- H. F. Amiel
%
Na�i nep��tel� jsou bl�e k pravd� p�i posuzov�n� n�s sam�ch ne� my.
		-- La Rochefoucauld
%
Ten, kdo je pr�zdn�, je napln�n s�m sebou.
		-- M. I. Lermontov
%
Samolibost nen� nic jin�ho, ne� kdy� n�kdo s�m sob� podku�uje. U�in�-li
n�kdo tot� jin�mu, je to lichocen�.
		-- Erasmus Rotterdamsk�
%
Ml�d� je n�co, co maj� jen mlad� a �eho by jen sta�� dovedli moud�e u��vat.
		-- T. Wolfe
%
Zjevn� by m�ly b�t dva druhy v�chovy. Jedna by u�ila, jak si vyd�lat na
�ivobyt�, druh�, jak ��t.
		-- J. Truslow
%
T�lesn� pr�ce osvobozuje od du�evn�ch bol�.
		-- La Rochefoucauld
%
V ml�d� jsou lid� zcela opojen� bez v�na.
		-- kniha Kabus
%
Lid� v��� r�di tomu, co si p�ej�, aby byla pravda.
		-- J. Caesar
%
I ten nejskromn�j�� �lov�k si o sob� mysl� v�c ne� jeho nejlep�� p��tel.
		-- Ebner-Eschenbachov�
%
Prvn�m krokem k filozofii jsou pochyby.
		-- Diderot
%
Velmi siln� je ten, kdo dovede ml�et, i kdy� je v pr�vu.
		-- Cato
%
Ozdobou hlubok�ch my�lenek je jasnost.
		-- Vauvenargues
%
Moudr� �lov�k z�st�v� v pozad� a t�m se pr�v� dost�v� v �elo lid�.
		-- Lao-c
%
Cit �lov�ka je tup�j�� na dobro ne� na zlo.
		-- Livius
%
Zemsk� ose zcela z�eteln� proch�z� st�edem ka�d�ho m�sta a vesnice.
		-- O. W. Holmes
%
Sv�t pat�� optimist�m, pesimist� jsou jenom div�ky.
		-- F. Guizot
%
Mudrc hled� v�echno v sob�, nerozumn� �lov�k v�echno ve druh�m.
		-- Konfucius
%
Nejsiln�j�� je ten, kdo m� moc nad sebou.
		-- Seneca
%
Aby se dos�hlo velk�ho, je t�eba za��t s men��m.
		-- Lenin
%
Obt�n� neznamen� nep�ekonateln�.
		-- Kalinin
%
�ivot je cesta, kter� vede k smrti, ale po cest� zapomeneme na c�l.
		-- C. Diane
%
��dn� velk� v�t�zstv� nen� mo�n�, pokud mu nep�edch�z� mal� v�t�zstv� nad
sebou sam�m.
		-- Leonov
%
Je l�pe se radit p�ed �iny, ne� potom o nich p�em�tat.
		-- Demokritos
%
Kdy� najde� cestu bez p�ek�ek, ur�it� nevede nikam.
		-- N. Clark
%
�sp�ch plod� �sp�ch.
		-- N. Chamfort
%
Pokrok je jen uskute��ov�n� utopii.
		-- O. Wilde
%
Prv� kroky - v�dy nejt쾹�.
		-- R. Th�k�r
%
Cht�l bych - to neznamen� nic, chci - to d�l� divy.
		-- A. Vinet
%
Ml�d� je nejen v letech, ale i v my�lenk�ch.
		-- F. Bacon
%
Usnout na vav��nech dok�� i lid� trp�c� nespavost�.
		-- A. Gossanyi
%
Nejlep�� v�chovy se dosahuje sp� t�m, co se u��me v �ivot�, ne� t�m, co se
do�teme v knih�ch.
		-- H. de Balzac
%
Je t�eba ��t zamilov�n v n�co, co je ti nedostupn�. �lov�k roste t�m, �e
usiluje vzh�ru.
		-- Gorkij
%
Odklad je zlod�j �asu.
		-- E. Young
%
St�ezte �as - je to tkanivo, z kter�ho je utk�n �ivot.
		-- C. Richardson
%
Sova je proto symbolem moudrosti, proto�e i hlup�k vid� za sv�tla, ale
moudr� �lov�k vid� i ve tm�.
		-- Panin
%
Spole�n� pravidlo pro na�eho ducha i t�lo je: mohou prosp�vat, jen kdy� jsou
st�le �iveny.
		-- Vauvenargues
%
Ka�d� si st�uje na svou pam�, nikdo na sv�j rozum.
		-- La Rochefoucauld
%
V�echno intelektu�ln� zdokonalen� vznik� ve chv�l�ch volna.
		-- S. Johnson
%
Jestli�e je pravda, �e chudoba �lov�ka se m��� jeho pot�ebami, pak
cti��dostivec a lakomec hynou v nejhor�� b�d�.
		-- J. de la Bruy�re
%
Zlozvyku se nezbav�me tak, �e ho vyhod�me oknem, je t�eba ho vyprovodit po
schodech.
		-- M. Twain
%
Nejl�pe pozn�me charakter �lov�ka p�i pen�n�ch z�le�itostech, p�i pit� a
v hn�vu.
		-- kniha Talmud
%
Zl� �lov�k p�edpokl�d�, �e v�ichni lid� jsou mu podobni.
		-- p��slov�
%
Z�vistn�k p�sob� s�m sob� �al a je tak s�m sob� nep��telem.
		-- Demokritos
%
Z�vistivci nejsou ��astni d��ve, dokud nezp�sob�, �e druz� tak� z�vid�.
		-- C. Diane
%
Z�vist je nejhloup�j�� ze v�ech ne�est�, nebo� nep�in�� nic.
		-- H. de Balzac
%
Kdy� je kone�n� n� charakter dotvo�en, za��naj� n�s bohu�el opou�t�t s�ly.
		-- Seume
%
Charakter �lov�ka se pozn� podle toho, jak� vtipy jej zran�.
		-- Morgenstern
%
Lid� se tla�� ke sv�tlu ne proto, aby l�pe vid�li, ale aby mohli v�ce z��it.
		-- Nietzsche
%
Kdo je moudr�? Kdo se u ka�d�ho n��emu p�iu��. Kdo je siln�? Kdo se um�
ovl�dat. Kdo je bohat�? Kdo je spokojen se sv�m osudem.
		-- kniha Talmud
%
Je�t� nikdo nebyl takov� filozof, aby trp�liv� sn�el bolen� zub�.
		-- Shakespeare
%
Opilec se podob� l�hvi whisky, jen hrdlo a b�icho a ��dn� hlava.
		-- O�Malley
%
Le��-li ti na srdci blaho tv�ch d�t�, nech je zakusit trochu zimy a hladu.
		-- p��slov�
%
I lev se mus� br�nit proti mouch�m.
		-- p��slov�
%
Je l�pe se opot�ebovat ne� zreziv�t.
		-- Diderot
%
Pr�ce je jedn�m z nejlep��ch vychovatel� charakteru.
		-- S. Smiles
%
Kdy� se zapne prvn� knofl�k �patn�, pak je cel� zap�n�n� �patn�.
		-- Goethe
%
Zku�enost si d�v� platit neoby�ejn� vysok� �koln�, ale nau�� tolik, jako
nikdo jin�.
		-- T. Carlyle
%
Lenost je zvyk odpo��vat d��ve, ne� se �lov�k unav�.
		-- J. Renard
%
Lenost je strach p�ed o�ek�vanou prac�.
		-- Cicero
%
Ustavi�n� pr�ce se usnad�uje n�vykem.
		-- Demokritos
%
Pr�ce je nejlep�� prost�edek k tomu, abychom milovali �ivot.
		-- E. Renan
%
Byl takov� lij�k, �e se v�echny svin� o�istily a v�ichni lid� zasvinili.
		-- G. Lichtenberg
%
Je jen jedin� zp�sob, jak poznat, co v kom v�z�: pus� ho k pr�ci.
		-- F. X. �alda
%
Nejde o to, zn�t mnoho, ale o to, zn�t ze v�eho, co je mo�no zn�t, to
nejpot�ebn�j��.
		-- L. N. Tolstoj
%
Trp�liv�m �ek�n�m se nikam nedostaneme, jen trp�livou prac�.
		-- J. Ruskin
%
Nedokon�en� nen� nic.
		-- H. F. Amiel
%
Bez usilovn� pracovitosti nen� talent� ani g�ni�.
		-- Mend�lejev
%
Kdy� pracuje�, nesty� se ��ct t�m, kte�� ti p�ek�ej�.
		-- V. I. Lenin
%
Dob�e vykon�no je v�dy lep�� ne� dob�e �e�eno.
		-- B. Franklin
%
�ten� prohlubuje my�len�, povzbuzuje mysl k hled�n� a anal�ze jev�.
		-- Kalinin
%
Mysl mus� b�t zam�stn�na, nebo� nen�-li zam�stn�na, st�v�me se mrzut�mi.
		-- S. Johnson
%
Um�n� pam�ti z�le�� v um�n� pozornosti.
		-- S. Johnson
%
Bu�te samouci, ne�ekejte, a� v�s nau�� �ivot.
		-- T. Leo
%
Kdo ovl�d� p��tomnost, ovl�d� minulost. Kdo ovl�d� minulost, ovl�d� budoucnost.
		-- George Orwell(1984)
%
Neju�ite�n�j�� jsou knihy, kter� nut� �ten��e k dopln�n�.
		-- Voltaire
%
Jsou dva druhy knih. Jedny zkr�luj� �ivot, druh� byt.
		-- Lit�raturnaja gazeta
%
Skute�n� univerzita dne�n� doby je sb�rka knih.
		-- T. Carlyle
%
Mus� se mnoho u�it, abys poznal, jak m�lo v�.
		-- M. de Montaigne
%
�lov�ka je mo�no poznat podle knih, kter� �te.
		-- S. Smiles
%
Po�adovat, aby si n�kdo pamatoval v�e, co �etl, je jako ��dat, aby si
pamatoval, co kdy sn�dl. Z tohoto �il t�lesn� a z onoho du�evn� a stal se
prost�ednictv�m toho t�m, ��m je.
		-- A. Schopenhauer
%
Lid� se d�l� na dva druhy: jedni nejd��ve mysl� a pak jednaj�, druz�
nejd��ve hovo�� a jednaj� a potom mysl�.
		-- Tolstoj
%
Z�bava a �innost d�laj� hodiny kr�tk�mi.
		-- Shakespeare
%
Jen ten je opravdov� humanista, kdo miluje lidi i tehdy, kdy� se s nimi
setk� v p�epln�n� tramvaji nebo autobuse.
		-- Krokodil
%
Kdybys i zlost� pukl, p�esto lidi budou st�le jednat stejn�.
		-- Marcus Aurelius
%
St�l� styk se �patn�mi zv�t�uje sklon ke �patn�mu.
		-- Demokritos
%
Zdvo�ilost� nic neztr�c�me - nanejv�� m�sto k sezen�.
		-- J. Bernard
%
Vid�-li, �e se �lov�k m�l�, nehn�vej se na�; pomni, �e nen� mo�n� se m�lit
schv�ln�.
		-- Seneca
%
P�esta� hovo�it, jak zpozoruje�, �e se za��n� roz�ilovat ty nebo ten,
s n�m� hovo��. Nevy��en� slovo - zlat�.
		-- Tolstoj
%
Jsi-li s�m, mysli na sv� chyby. Jsi-li ve spole�nosti, nemluv o chyb�ch
druh�ch.
		-- p��slov�
%
Ka�d� dar, i sebemen��, je ve skute�nosti velk�, byl-li d�n s l�skou.
		-- Pindaro
%
Nar�ej� na sebe jen ti, kdo kr��ej� stejnou cestou.
		-- Seneca
%
Nic ned�v�me tak ochotn� jako radu.
		-- La Rochefoucauld
%
Zl� jazyky jsou hor�� ne� pistole.
		-- A. S. Gribojedov
%
Nikdy nen� tak obt�n� mluvit jako tehdy, kdy� se styd�me za sv� ml�en�.
		-- La Rochefoucauld
%
Jak je pro velk� duchy charakteristick�, �e �eknou mnoho m�lo slovy, tak
naopak mal� duchov� maj� zase nad�n�, �e mluv� mnoho a ne�eknou nic.
		-- La Rochefoucauld
%
Ost�chavost je nedostatek d�v�ry v sebe a poch�z� z dom��livosti. �lov�k je
ost�chav�, proto�e se boj�, �e se nebude jevit v nejlep��m sv�tle.
		-- Diane
%
Chce�-li m�t nep��tele, vyzvedej se nad n�. Chce�-li m�t p��tele, dovol jim
vyniknout nad tebou.
		-- Colton
%
Hovo� jen o tom, co je ti jasn�.
		-- Tolstoj
%
Pro� m�me takovou pam�, �e si pamatujeme do nejmen��ch podrobnost� to, co
se n�m p�ihodilo a ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikr�t jsme to
�ekli t�e osob�.
		-- La Rochefoucauld
%
�lov�ku je t�eba dvou let, aby se nau�il mluvit a �edes�ti let, aby se
nau�il dr�et jazyk za zuby.
		-- L. Feuchtwanger
%
Nejlep��m zp�sobem lichocen� je nechat druh�ho hovo�it a b�t poslucha�em.
		-- J. Addison
%
Chov�n� je zrcadlo, v n�m� ka�d� ukazuje sv�j obraz.
		-- Goethe
%
Ti, kdo r�di han�, nejsou nad�ni k p��telstv�.
		-- Demokritos
%
Ml�en� je velk�m konverza�n�m um�n�m.
		-- W. Hazlitt
%
Jenom tomu, �emu sami v���me, v��� ostatn� n�m.
		-- K. Gutzkow
%
Jedin� �lov�k, kter� se chov� rozumn�, je m�j krej��. Bere mi znovu m�ru
poka�d�, kdy� k n�mu p�ijdu. Jin� lid� v�ak maj� st�le mou starou m�ru a
mysl� si, �e se bude st�le na m� hodit.
		-- G. B. Shaw
%
Moud�� lid� mluv�, proto�e maj� co ��ci, bl�zni, proto�e by r�di n�co �ekli.
		-- Platon
%
Ka�d� �lov�k, kter�mu z�le�� jen na jedn� v�ci, je nebezpe�n�.
		-- G. K. Chesterton
%
Nejlep�� zp�sob, jak si uchovat p��tele, je nikdy jim nic nep�j�it a nikdy
si od nich nic nep�j�ovat.
		-- P. de Kock
%
Pomoz tomu, kdo nese b�emeno, ale rozhodn� ne tomu, kdo je polo�� vedle.
		-- Seneca
%
Ten, kdo nem� dobrou pam�, by se nikdy nem�l d�t na �emeslo lhan�.
		-- Montaigne
%
Vtipnou lichotku snese i ten nejskromn�j��.
		-- J. Paul
%
P�vab je u�ite�n� ve v�ech v�cech a je p��jemn� ka�d�mu.
		-- C. Diane
%
Nejlep�� cesta, jak b�t oklam�n: pova�ovat se za chyt�ej��ho ne� ostatn�.
		-- La Rochefoucauld
%
K hostin�m sv�ch p��tel se ub�rej pomalu, k jejich ne�t�st� rychle.
		-- Chyl�n
%
Jedin� spole�nost, kde �lov�k vydr��, je jeho vlastn�.
		-- Oscar Wilde
%
M�lokdo lituje, �e �ekl m�lo, ale �asto lituje, �e �ekl mnoho.
		-- J. de la Bruy�re
%
N�n�mi slovy a dobrotou je mo�no v�st na vl�sku slona.
		-- S�d�
%
Osamocen nedojde �lov�k nikdy k c�li.
		-- Goethe
%
P���ina, pro� pro v�t�inu �en p��telstv� tak m�lo znamen�, je v tom, �e
tak f�dn� chutn� tomu, kdo okusil l�sku.
		-- La Rochefoucauld
%
Strasti spojuj� dv� srdce t�sn�j��mi svazky ne� �t�st�. Spole�n� utrpen�
vytv��ej� siln�j�� svazky ne� spole�n� radosti.
		-- A. Lamartine
%
Ob�tovali bychom v�e pro ty, kter� milujeme, nebo� vstoupili do u���ho kruhu
na�eho egoismu.
		-- C. Diane
%
Man�el je �lov�k, kter� �en� pom�h� v nesn�z�ch, do kter�ch by se nebyla
dostala, kdyby si ho nebyla vzala.
		-- H. Rowlandov�
%
Man�elstv� je spole�enstv�m jednoho vl�dce, jedn� vl�dkyn� a dvou nevoln�k�,
co� �hrnem �in� dv� osoby.
		-- A. Bierce
%
Kdybychom sami nem�li chyby, ne�inilo by n�m takov� pot�en� upozor�ovat na
chyby druh�ch.
		-- La Rochefoucauld
%
Jedin�m v�t�zstv�m nad l�skou je �t�k.
		-- Napoleon
%
Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedn� stran�.
		-- La Rochefoucauld
%
Jsou lid�, kte�� tr�v� �ivot t�m, �e hledaj� v chov�n� jin�ch d�vody ke
zlosti.
		-- C. Diane
%
Neexistuj� o�kliv� �eny, jsou jen �eny, kter� nev�, jak se ud�lat hezk�mi.
		-- J. de la Bruy�re
%
��rliv� �lov�k je mu�edn�k, kter� d�l� mu�edn�ky z druh�ch.
		-- C. Diane
%
Mlad� lid� cht�j� b�t v�rn�, ale nejsou. Sta�� cht�j� b�t nev�rn�, ale
nemohou.
		-- Oscar Wilde
%
Man�elstv� je jako oble�en� pevnost: kdo je venku, chce dovnit�, kdo je
uvnit�, chce ven.
		-- arabsk� p��slov�
%
Nedoufejte, �e se budete sn�et se �enou, se kterou jste se za svobodna h�dal.
		-- J. Paul
%
Pro man�elstv� si vyber �enu, kterou bys zvolil za p��tele, kdyby byla mu�em.
		-- J. Joubert
%
L�ska d�v� v�echno, ale jen milenc�m. Po svatb� pot�ebuj� v�ce ne� klenbu
nebes a koberec l�sky.
		-- Honor� de Balzac
%
L�ska je slep�, proto miluje tmu.
		-- Guitry
%
Man�elku bychom m�li sp�e vyb�rat u�ima ne� o�ima.
		-- p��slov�
%
Jsem r�da, �e nejsem mu�, proto�e bych se musela o�enit.
		-- Me de Stael
%
Neptejte se, co vlast m��e ud�lat pro v�s, ptejte se, co vy m��ete ud�lat
pro vlast.
		-- J. F. Kennedy
%
Kdy� chci n�co objevit, za�nu t�m, �e p�e�tu o v�em, co u� se v tomto oboru
ud�lalo - na to jsou v�echny ty knihy v knihovn�ch.
		-- Edison
%
T�i hlavn� v�ci, kter�ch je t�eba, aby se dos�hlo �ehokoliv, co za to stoj�,
jsou: pr�ce, vytrvalost a zdrav� rozum.
		-- Edison
%
Uzav�e-li mu� se �enou p��telstv�, m�n� t�m, �e to d�l� proto, �e nemohl
dos�hnout v�ce.
		-- Nietzche
%
Kdy� se dva lid� miluj�, tou�� po tom ��t spolu, ale samotn� l�ska nesta��
k zaji�t�n� �t�st�.
		-- C. Diane
%
U mlad�ch �en nahrazuje kr�sa ducha, u star�ch duch kr�su.
		-- Montesquieu
%
Ka�el, kon� a l�sku a lze ukr�t velmi t�ko.
		-- B. Franklin
%
Kde je uzav�r�no man�elstv� bez l�sky, vznikne brzo l�ska bez man�elstv�.
		-- B. Franklin
%
V man�elstv� se mu� �en� l�b� d�le ne� naopak. Z mnoha d�vod� uvedu aspo�
ten, �e mu� v man�elstv� ztr�c� m�n� kr�sy, proto�e j� do n�ho jen m�lo
vnesl.
		-- J. Paul
%
Kde by byla moc �en, kdyby mu�i nebyli je�itn�?
		-- Ebner-Eschenbachov�
%
Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem.
		-- T. G. Masaryk
%
Nezoufej nad t�m, kdo ti ��k�, �e m� strach, ale m�j strach z toho, kdo ti
��k�, �e si nikdy nezouf�.
		-- E. Fried
%
Anatomie je n�co, co m� ka�d�, ale na hezk� mlad� d�vce vypad� nejl�p.
		-- Krokodil
%
Je zl�, jestli�e se dva man�el� nud� navz�jem, daleko hor�� v�ak je, kdy�
jen jeden nud� druh�ho.
		-- Ebner-Eschenbachov�
%
�eny, kter� nemaj� hezk� zuby, se sm�j� o�ima.
		-- Mme de Rieux
%
Vpravd� sympatizujeme jen s t�mi druhy ne�t�st�, kter� jsme sami za�ili.
		-- C. Diane
%
Smutn�m hodiny se dlouh� zdaj�.
		-- Skakespeare
%
Kdy� m� �lov�k strach, p�est�v� uva�ovat.
		-- P. Holbach
%
Nenach�z�-li �lov�k klid v sob�, je zbyte�n�, aby ho hledal jinde.
		-- La Rochefoucauld
%
Du�evn� utrpen� se sn�� l�pe ne� t�lesn�. Kdyby mi bylo nab�dnuto zl�
sv�dom� nebo bolav� zub, zvolil bych prv�.
		-- H. Heine
%
Te� kdy� m�m d�m sp�len� na popel, vid�m l�pe na m�s�c.
		-- japonsk� p��slov�
%
V�ichni m�me dostatek s�ly, abychom unesli ne�t�st� druh�ch.
		-- La Rochefoucauld
%
Ve �t�st� je snadn� nal�zti p��tele, v ne�t�st� v�ak ze v�eho nejnesnadn�j��.
		-- Demokritos
%
�t�st� i ne�t�st� je v�c� du�e.
		-- Demokritos
%
�t�st� nez�le�� v tom, m�t mnoho, ale b�t spokojen s m�lem.
		-- Blessingtonov�
%
Jestli�e jste postavili vzdu�n� z�mek, va�e pr�ce nemus� b�t zbyte�n�. Nyn�
k n�mu ud�lejte z�klady.
		-- H. D. Thoreau
%
Pozn�, �e lid� sami si p�sob� v�echny sv� strasti.
		-- Pythagoras
%
��dn� zl� �lov�k nen� ��astn�.
		-- Juvenal
%
Um�n� ��t - to je ��t s perspektivou.
		-- F. V. Gladkov
%
Nikdy nen� �lov�k tak ��astn� nebo ne��astn�, jak si namlouv�.
		-- La Rochefoucauld
%
Kdy� si lid� na��kaj� na �ivot, je to t�m�� v�dy proto, �e od n�ho ��dali
nemo�n� v�ci.
		-- E. Renan
%
Sm�ch a �sm�v jsou br�ny, jimi� se d� do �lov�ka propa�ovat mnoho dobr�ho.
		-- C. Morgenstern
%
Nejv�ce jsme promarnili dny, kdy jsme se nezasm�li.
		-- N. Chamfort
%
Netrapte se mali�kostmi! V�echno jsou mali�kosti!
		-- R. Eliot
%
�lov�k, kter� se pln� n��emu odd�, nepot�ebuje rodinu.
		-- M. L. King
%
Kdy� o sob� pochybujete, nem��ete ze sebe vydat to nejlep��. Kdy� v sebe
nev���te vy, kdo jin� ve v�s m� v��it?
		-- M. Jackson
%
�ivot je nejlep�� �kolou �ivota.
		-- J. Cimrman
%
�t�st� neb�v� samo slep�, ale zpravidla oslepuje ty, s nimi� se spojilo.
		-- Cicero
%
Nejoddan�j�� p��tel� jsou jako psi - nakonec v�s kousnou, kdy� jim budete
po��d ubli�ovat.
		-- T. Bernard
%
N�hoda n�m prost� spo��t� v�echny na�e hlouposti.
		-- Napoleon
%
Oloupen�, jen� se sm�je, okr�d� zlod�je.
		-- Shakespeare
%
I kdy� �lov�k n�koho miluje, ob�as na to zapomene.
		-- W. S. Maugham
%
Dva milostn� dopisy p�eme t�ko: prvn� a posledn�.
		-- Francesko Petrarca
%
Dokud mu� �enu miluje, hovo�� s n� hlavn� o n�. P�estane-li ji milovat,
hovo�� s n� hlavn� o sob�.
		-- Goethe
%
�ada fr�z� neznamen� je�t� linii.
		-- A. Brie
%
�lov�k m� na to, aby si zjednodu�il �ivot, vynalo�it stejn� �sil�, jak�
vynakl�d�, kdy� si ho komplikuje.
		-- H. Bergson
%
Trag�die �ivota n�kdy spo��v� v tom, �e dos�hneme, po �em tou��me.
		-- Maugham
%
Vyplatilo by se vynal�zt antikorozn� prost�edky pro �elezn� z�sady.
		-- Kumor
%
Nen� smutn�j��ho zjevu ne� mlad� pesimista, leda je�t� star� optimista.
		-- M. Twain
%
Po��tej se �ivotn�mi z�kony, ale bu� tak� v�dy p�ipraven na v�jimky.
		-- Kipling
%
Mnoho lid� si zkaz� �ivot p�edstavou ne�t�st�, kter� jim hroz�.
		-- A. Maurois
%
Neuskute�n�n� sny nikdy neznamenaj� tragedii. Jak �asto se zato m�n�
v tragedii sny uskute�n�n�.
		-- S. Dygat
%
Dejte si co nejv�ce pr�ce, abyste doopravdy �ili.
		-- W. Saroyan
%
Na za��tku cesty k dokonalosti zakopl o sv�j ohromuj�c� �sp�ch.
		-- S. J. Lec
%
Rozumn� mu� m��e b�t zamilov�n jako bl�zen, ale ne jako hlup�k.
		-- La Rochefoucauld
%
�ivot je jako nemocnice, v n� je ka�d� pacient posedl� touhou zm�nit postel.
		-- C. Baudelaire
%
Toho, kdo m� �t�st�, m��ete t�eba hodit do vody a vyplave v�m s rybou
v zubech.
		-- J. Tuwim
%
Majetek z nikoho neud�l� boh��e.
		-- Seneca mlad��
%
Kdy� bujn� vyv�d� mlad�k, je to chyba. Kdy� sta�ec, je to ��lenstv�.
		-- Seneca
%
Vzpom�nky na otroctv� �in� svobodu je�t� milej��.
		-- Cicero
%
Zm��e� nejv�t��ho nep��tele, ovl�dne�-li hn�v.
		-- Publius Syrus
%
Proto jsou z�kony d�ny, aby siln�j�� nemohl v�echno.
		-- Cicero
%
V dob� specializace by nem�l b�t �lov�k univerz�ln� ignorant.
		-- Kumor
%
Po�etil� b�sn�k jde o krok p�ed revoluc�, rozumn� politik krok za n�.
		-- �. Petan
%
Kv�ty l�sky nevadnou. N�kter� m��eme je�t� �erstv� hodit na jej� hrob.
		-- S. J. Lec
%
Stra�n� je, �e nem��eme ��t s �enami ani bez nich.
		-- G. Byron
%
Schopnost p�edv�dat nemilou v�c naz�v�me pesimismem.
		-- R. Lardner
%
Nic nen� nesnesiteln�j��ho ne� hlup�k, kter� m� �t�st�.
		-- Cicero
%
Ov�em�e v���m ve slep� �t�st�. Jak jinak bych si mohl vysv�tlit �sp�chy
lid�, kter� nem�m r�d?
		-- J. Cocteau
%
Dobr� past�� m� ovce ost��hat, ne je stahovat z k��e.
		-- Tiberius
%
Dob�� lid� hn�v sv�j dlouho ne�iv�.
		-- Publius Syrus
%
Chudob� chyb� mnoho, lakot� v�echno.
		-- Seneca mlad��
%
P�le je nejlep�� pomocn�k, i pro pr�m�rn�ho ducha.
		-- Seneca
%
�teme ze st�le o�um�lej�� knihy p��rody.
		-- Kumor
%
�ivot je k dogmat�m mnohem tolerantn�j�� ne� dogmata k �ivotu.
		-- A. Brie
%
Pozitivn� na skeptikovi je, �e podle n�ho je v�echno mo�n�.
		-- T. Mann
%
D�lejme v�echno proto, aby um�n� ��t pat�ilo ke kr�sn�m um�n�m.
		-- Kumor
%
Za chyby mezi ��dky korekto�i neru��!
		-- �. Petan
%
Za tv�rcem mus� n�kdo st�t - nejl�pe on s�m.
		-- S. J. Lec
%
Satira je zvl�tn� druh zrcadla, v kter� v�dy vid�me jinou tv�� ne� svoji.
		-- J. Swift
%
Zn�t s�m sebe ve �t�st�, to nen� snadn�.
		-- Hugo
%
Jako r�na p�l� jizva zl�ho sv�dom�.
		-- Publius Syrus
%
Pam� sl�bne, jestli�e ji necvi��.
		-- Cicero
%
Opilost nen� nic jin�ho ne� �ist� ��lenstv�.
		-- Seneca mlad��
%
Posledn�m stupn�m z�visti je nen�vist.
		-- Plinius mlad��
%
Z�vistn�k �loutne a hubne, kdy� soused�v majetek vzkv�t�.
		-- Horatius
%
Ideje jsou na tom l�pe ne� my - mohou vst�t z mrtv�ch.
		-- Kumor
%
�eny jsou slab� - jak r�dy toho vyu��vaj�.
		-- Marie de Sevign�
%
Ve sporu mezi man�elstv�m a staroml�denectv�m plat� toto: a� zvol�, co
zvol�, bude� toho litovat.
		-- Chamfort
%
�eny pova�uj� za nevinn� v�echno, �eho se dopou�t�j�.
		-- J. Joubert
%
Man�elstv� je tak t�k�, �e ho musej� n�st dva, �asto i t�i.
		-- Dumas
%
L�ska je slep�, ale man�elstv� ji navr�t� zrak.
		-- G. Courteline
%
Ani ateist� nejsou osvobozeni od zbo�n�ch p��n�.
		-- Kumor
%
T��dn� p�vod? Moji p�edkov� byli neandrt�lci.
		-- A. Brie
%
Opravdu na v��i je ten, kdo se nevyvy�uje.
		-- nezn�m�
%
Bez fantazie nepochop� ani hol� fakta.
		-- A. Brie
%
L�ta b��, ale zad�ch�v�me se my.
		-- Kumor
%
Dne�n� lid� by cht�li ��t z�t�ej�� �ivot za v�erej�� ceny.
		-- T. Williams
%
Neka�me si to, co m�me, touhou po tom, co nem�me.
		-- Epikuros
%
Skromnost zvy�uje d�stojnost.
		-- La Rochefoucauld
%
Mnoz� hledaj� smysl �ivota se skrytou obavou, �e by snad mohl b�t v pr�ci.
		-- M. R��i�ka
%
Zlat� mzdy ne�in� ��dn�ho kon� lep��m.
		-- Seneca
%
Z�kladn� chybou otc� je, �e o�ek�vaj� od sv�ch d�t�, �e jim budou d�lat �est.
		-- B. Russel
%
�ivot �lov�ka donut� k mnoha dobrovoln�m �in�m.
		-- S. J. Lec
%
Mal� te�ka ukon�� i ten nejv�t�� rom�n.
		-- Kumor
%
�estn� mu�i se �en� rychle, moud�� nikdy.
		-- M. Cervantes
%
Ned�v�ra je moudrost hlup�k�.
		-- B. Shaw
%
Zem� nepot�ebuje nov� kontinenty, ale nov� lidi.
		-- J. Verne
%
Mnoho je na sv�t� mocn�ho, nic v�ak mocn�j��ho �lov�ka.
		-- Sofokles
%
V soukrom� p��tele k�rej, ve�ejn� chval.
		-- Seneca mlad��
%
Sm�ch nen� �patn� za��tek p��telstv� a je jeho nejlep��m koncem.
		-- Hemingway
%
Milujeme v�dy ty, kte�� n�s obdivuj�, ale ne v�dy ty, kter� obdivujeme my.
		-- La Rochefoucauld
%
Nej��astn�j�� je ten, kdo m� nejm�n� ��dost�.
		-- Budha
%
Humor je sol� zem� a kdo je j�m dob�e prosolen, uchov� se dlouho �erstv�m.
		-- K. �apek
%
Lid� by ob�as pot�ebovali den volna od �ivota.
		-- S. J. Lec
%
Dobu neobvi�uj, kdy� jsi p���inou �alu.
		-- Cato
%
Jakmile je lidsk� mysl ot�esena, m� sklon v��it pov�r�m.
		-- Tacitus
%
Nikdo se nestal nesmrteln� d�ky sv� lenosti.
		-- Sallustius
%
Bohatstv� moudr�mu slou��, hloup�mu vl�dne.
		-- Seneca
%
Kdy� si zacpe� u�i, �vanil�m t�m hubu nezacpe�.
		-- A. Brie
%
Bohat� je, kdo je moudr�.
		-- Horatius
%
Lh��i obvykle nev���me, ani kdy� mluv� pravdu.
		-- Cicero
%
I pochybn� n�pady je mo�no realizovat mistrovsky.
		-- Kumor
%
P�edst�rat na spr�vn�m m�st� hloupost je velice moudr�.
		-- Cato
%
Vady velk�ch lid� n�m dod�vaj� povzbudiv� pocit rovnosti.
		-- Kumor
%
Nastavoval druhou tv�� tak dlouho, a� mu na ni p�ilepili ��d.
		-- E. Canetti
%
M�zy by m�ly b�sn�k�m taky p�id�lovat ko�e na pap�r.
		-- A. Brie
%
Jedna h�dka s man�elkou m� stoj� v�c energie ne� p�t tiskov�ch konferenc�.
		-- de Gaulle
%
Je-li n�kter� �ena v�rn� sv�mu mu�i, je to ze zlomyslnosti k tomu t�et�mu.
		-- O. Wilde
%
Co n�m ud�l� st���, kdy� jsme dva?
		-- Stendhal
%
Bylo by nadm�ru nelogick� ��dit se v �ivot� logikou.
		-- Kumor
%
Na kulturn�m poli je �roda t�m men��, ��m v�c je na n�m hnoje.
		-- Petan
%
Kdy se nud�me l�pe ne� v kruhu rodiny?
		-- O. Wilde
%
Kr�sn� mlad� lid� jsou h���kou p��rody, ale kr�sn� sta�� lid� jsou um�leck�
d�la.
		-- Goethe
%
N�kter� lidi mus�me u��vat jen po velmi mal�ch d�vk�ch.
		-- R. H. Emerson
%
�sp�ch je n�co, co ti p��tel� nikdy neodpust�.
		-- J. Tuwim
%
�asto m�me lidem za zl�, �e se necht�j� p�izp�sobit p�edstav�m, je� jsme si
o nich vytvo�ili.
		-- Kumor
%
B�da, kdy� si n�pov�da mysl�, �e je hercem.
		-- S. J. Lec
%
Co s barevnou televiz�, kdy� v�echny po�ady jsou �ediv�?
		-- Petan
%
Stupe� kari�ry se �asto ��d� stupn�m p��buzenstv�.
		-- Kumor
%
Dejte bo��ho Bohu a c�sa�ovo c�sa�i - av�ak to plat� o d�v�n�, nikoli o bran�.
		-- H. Heine
%
Mu� m��e b�t ��astn� s jakoukoliv �enou, pokud ji nemiluje.
		-- O. Wilde
%
�koda, �e b�t star� je jedin� zp�sob, jak ��t dlouho.
		-- F. Lesseps
%
Man�elstv� je pr�v� tak cenn� jako ti, kter� spojuje - obvykle tedy
nestoj� za nic.
		-- Nietzsche
%
Skute�n�ho ml�d� dosahujeme ve zral�ch letech.
		-- Cocteau
%
Nel�tej p��li� vysoko. V�imnou si toho.
		-- Hugo
%
Rozumbrada je jako eunuch - v� p�esn�, jak na to, ale p�itom to nedok�e.
		-- Sapf�
%
Velmi n�m z�le�� na rovnosti, zvl�t� v��i t�m, kte�� n�s p�erostli.
		-- Kumor
%
Co je tragedie a co je komedie, se pozn� �asem.
		-- S. J. Lec
%
K�es�an� - ti, kdo poh�r radosti vypij� u� na tomto sv�t�, dostanou tam
naho�e kocovinu.
		-- H. Heine
%
Kdyby se �eny obl�kaly pro jednoho mu�e, netrvalo by to tak dlouho.
		-- Achard
%
Jsme zvykl� na to, �e se lid� vysm�vaj� tomu, �emu nerozum�j�.
		-- Goethe
%
Nejfantasti�t�j�� na sv�t� jsou fakta.
		-- Moli�re
%
Jen to je ztraceno, �eho se sami vzd�v�me.
		-- T. Lessing
%
Bohov� dali �lov�ku dv� ruce, aby je neobt�oval s ka�dou mali�kost�.
		-- Pythagoras
%
P�edsudky jsou jako h�eb�ky: ��m v�c se do nich bu��, t�m v�c dr��.
		-- Dumas
%
N�kdy se dozv�, jakou roli hraje�, a� kdy� odejde� ze sc�ny.
		-- S. J. Lec
%
Nem�me milovat man�elky sv�ch p��tel. Dobr�, ale jak se dostat k man�elk�m
nep��tel.
		-- G. Moore
%
Sta�ec je, kdo m� o deset let v�c ne� ty.
		-- O'Henry
%
Ochotn� odpou�t�me sv�m p��tel�m chyby, kter� se n�s net�kaj�.
		-- La Rochefoucauld
%
P�st sice nen� ��dn� argument, ale kde naj�t argument proti p�sti?
		-- A. Brie
%
�lov�k je nedokonal�, ale dokonale si s t�m porad�.
		-- Kumor
%
M�m r�d samotu - jsem v�c zvykl� na svoje chyby ne� na chyby ostatn�ch.
		-- Chamfort
%
Nep��tel se pokou�el z�ke�n� st��let na na�e letadla, pokojn� shazuj�c�
bomby na jeho m�sta.
		-- K. �apek
%
V n�kter�ch dob�ch sn� lid� hromadn�.
		-- Kumor
%
Kdo p�ed n�k�m pad� na kolena, mus� b�t padl� na hlavu.
		-- A. Brie
%
Modern� �lov�k je vychov�n k porozum�n� ciz�ch jazyk� a k neporozum�n� cizinc�.
		-- Chesterton
%
Sliby a j�zdn� ��dy jsou k tomu, aby se nedodr�ovaly.
		-- J. Swift
%
Pen�ze �asto stoj� p��li� mnoho.
		-- Emerson
%
Pamatuj si, �e �ije� v dob�, o n� bude� jednou ��kat star� zlat� �asy.
		-- Kumor
%
Nen� ��dn� d�vod k pesimismu - pokud �lov�k nesly�� d�vody, kter� uv�d�j�
optimist�.
		-- A. Brie
%
Nic nep�sob� tak siln�m dojmem jako ml��c� dav.
		-- S. Buttler
%
L�ska je to, �emu se po svatb� ��k� omyl.
		-- M. Twain
%
Trpasl�k nebude v�t��, i kdyby se na horu postavil.
		-- Seneca mlad��
%
Triumf�ln�m obloukem se nejen vch�z�.
		-- Kumor
%
Nechvalme hrdinu p�ed ve�erem.
		-- A. Brie
%
�eny vzn�cuj� v mu��ch touhu vytvo�it veled�lo a p�ek�ej� jim v realizaci.
		-- Leo
%
L�ska m��e zem��t na pravdu, p��telstv� na le�.
		-- P. Bonnard
%
Ka�d� hlava, by� je sebeuniverz�ln�j��, je v�dy poznamen�na ur�it�m, a� u�
ostr�m nebo tup�m, jemn�m nebo hrub�m, dlouh�m nebo kr�tk�m, rovn�m nebo
zahnut�m nosem.
		-- Feuerbach
%
Co jednou vstoup� do prostoru a �asu, mus� se tak� pod��dit z�kon�m
prostoru a �asu.
		-- Feuerbach
%