File: ignac

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: sarge
 • size: 1,256 kB
 • ctags: 6
 • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (282 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,431 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
Dni tomu bl��me se �prkem. Nedivno, �e nervy se chv�j� a v o��ch se jisk��.

		-- "Brannou v�t�znou", T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
Po mnoha l�tech ji�n� kraje �esk� s monument�ln�m T�borem v �ele p�edstupuj�
zase p�ed �irokou ve�ejnost, p�edstupuj� p�ed v�ecek n�rod, aby vykonaly
zkou�ku vysp�losti, aby dok�zaly, �e v pokroku, jen� kolkol ��t� se hlu�n�
vp�ed, ani v nejmen��m se nezpozdily. Le� i jin� �kol v�stavou svoj�
si vytkly: Aby dokumentovaly, �e z�st�vaj� napo��d t�m ryz�m �esk�m l�nem,
daleko ukryt�m od sp�r� la�n�ho ko�istn�ka, �e �esk� ryzosti si v��, �e
na jej�m z�klad� buduj� ve�keren sv�j �ivot n�rodn� i hospod��sk�.

Kterak zkou�ka se vyda��? Jak� bude soud kritik� p��sn�ch?

		-- "Brannou v�t�znou", T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
Lid kon�in na�ich nem� ani zd�n�, ani potuchy o jak�msi znud�n� kulturn�mi
po�itky. T�eba �e osv�ta u n�ho stejnom�rn� se rozv�j� jako ve kraj�ch
p��rodn� bohat�ch, �erv du�evn� �navy jest u lidu na�eho pojmem nezn�m�m.
My pevn� jsme p�esv�d�eni, �e teprve za�neme ��ti, a v �t�e t� je tolik
�ulov�ho zdrav�, tolik sv�esti a pru�nosti du�evn�, �e ve�kera n�lada
na�e je �mahem kladn�ho r�zu, �e st�le jen rozm��l�me, co bychom mohli
cht�t, a nikoliv, �eho bychom se mohli zbavit.

		-- "Brannou v�t�znou", T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
Snesli jsme do n� v�e, co uzn�vali jsme hodn�m pohledu a
prozpytov�n�. Snesli jsme doklady pr�ce pr�myslov�, zem�d�lsk�,
�emesln�, doklady pr�ce, nesouc� pe�e� r�zovit� individuality na�ich
kraj�; snesli jsme doklady kulturn� sv� v��e, rovn� jako doklady
kulturn�ch pom�r� v minulosti; p�i�inili jsme se p�edstaviti 
domov sv�j, ten zaduman�, teskliv� kraj jiho�esk� v prav� a osobit� jeho
podob�, pokud osobitost tu vlny internacionalismu, zaplavuj�c�ho v�ecek
sv�t, neomlely a neodplavily. V�echny my�l�nky, je� vznikly v hlav�ch
mu��v a �en zku�en�ch a pro v�stavu rozn�cen�ch, sv�domit� jsme
zkoumali, oce�ovali, ba tako�ka pytvali. A kter� z nich zd�la se
prosp�nou a platnou zrealisovali jsme ji, skutkem jsme ji u�inili.
Pokud ov�em, pokud zlov�stn� �zk� pom�ry dovolovaly.

		-- "Brannou v�t�znou", T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
Te�, ve chv�l�ch posledn�ch, tako�ka p�ed vyzvednut�m opony, roz�ileni
a znepokojeni, v mysli zal�t�me v tu zm� nes��sln�ch porad, na kter�ch
se v�stava chystala a po��dala. Byli jsme plni dobr�, ba nejlep�� v�le
bez odporu. Ale p�ec - neopomn�li-li jsme n��eho z�va�n�ho? N��eho, co
v rozhodn� okam�ik zabur�c� �alobou na na�i zapom�tlivost?.... Ano, t�k�
rozpory v du��ch, t�k� nepokoj, z n�ho� nebude uniknut� a� teprve
ve st�edu a proudu v�stavy sam�.

		-- "Brannou v�t�znou", T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
A elita spole�nosti t�borsk�? Ta je mistryn� v representaci. Representace
budeme pot�ebovat. Na�e d�my se o ni postaraj� jist� skv�le.

		-- "Brannou v�t�znou", T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
A tak s hlavou p��mou, s du�� v�elou, statn� a hrd� vstupujeme do
obdob� v�stavn�ho. V�ecek nepokoj, jej� poci�ujeme, snadno lze si
vysv�tliti. Ale uv��-li se poctiv� pr�ce a sv�domit�
p�i�inlivost, se kter�mi se v�stava chystala, v�ecka b�ze� je zbyte�n�!
Budoucnost bl�zk� uk�e, �e vstupuj�ce do v�stavy, budeme do n�
vstupovati
            BRANNOU V�T�ZNOU!

		-- "Brannou v�t�znou", T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
�esk� hospody�ky d�tkliv� upozor�ujeme na svatou jejich povinnost, aby za
pen�ze, kter� v hospod��stv� jim sv��eny jsou, kupovaly v�dy v�robky
�esk�. Nech� nevezmou u kupce to, co jim str��. A� ��daj� ku p�. v�slovn�
Kol�nskou k�vu, �esk� m�dlo, �esk� sirky a p. a nedaj� se p�emluviti.
Miliony zlat�ch ro�n� projde rukama �esk�ch �en. �pln� obrat v pr�myslu
�esk�m by vykonaly, kdyby ve v�em ��daly �esk� v�robky. V r�zn�ch m�stech
byly by stav�ny nov� �esk� tov�rny a n�rod �esk� by bohatl. Zat�m v�ak
vid�me, �e �esk� hospody�ky st�le si libuj� v ciz�ck�ch v�robc�ch,
mysl�ce, �e jsou "lep��". V tom t�eba je n�pravy.

		-- T�den�k T�bor, 2. 3. 1900
%
Dva zn�m� rabij�ci, �trn�ctilet� Anton�n P�a a o rok star�� Jan Mejsnar
p�epadli dev�tiletou dceru�ku fotografa Schachtla, kdy� si p�ed t�m v Pra�sk�
ulici koupila rohl�ky. V�tr�n�ci, kte�� se zmocnili d�v��n�ch t�� rohl�k�,
byli str�n�ky zadr�eni a jsou ve vazb�, kde o�ek�vaj� spravedliv� trest.

		-- �ern� kronika, T�den�k T�bor, 2. 3. 1900
%
Uv�t�n� c�sa�e a kr�le na n�dra�� t�borsk�m minulou st�edu 12. t. m. bylo
ok�zal�. N�dra�n� budova byla odekorov�na zelen�, l�tkami barev zemsk�ch i
��sk�ch a praporci. Uprost�ed perronu upravena byla tribuna, koberci pokryt�,
v jej�m� pr��el� postaveno poprs� c�sa�ovo v h�jku kv�tinov�m.

		-- T�den�k T�bor, 12. 6. 1901
%
Nezn�m osobu dopisovatele, jeho� p�ec hledati mo�no jedin� v T�bo�e
a nestoj� mi t� za to, abych d�le po n�m p�tral, le� prohla�uji,
�e �lov�k ten je ni�ema, jen� nezkalenou moji �est ve ve�ejnosti pok�leti
hled�l.

		-- Dr. Hynek Lang, T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
Nejv�t��m rybn�kem jest Jord�n. Posledn� byl loven asi v roce 1830. Vyloven�
ryby m�ly prod�ny b�ti do Prahy. P�i lovu tomto stala se tato p��hoda. Kdy�
se zapo�alo, ozval se pojednou ze z�stupu �etn�ch div�k� mocn� hlas:
"Lidi�ky, pro� pak si nech�te ryby odv�et, v�dy� pat�� V�m." Na povel ten
vrhnul se lid na lovi�t� a co kter� mohl, uchv�til a odnesl. V ka�d�m
skoro dom� bylo v den ten ryb dost. Vozy p�ipraven� k transportu ryb do
Prahy odejely pr�zdn�.

		-- T�den�k T�bor, 30. 7. 1902
%
        �p�sy, kter� se nevyplat�.

Ve Vlastibo�i u Sob�slavi jest je�t� dnes tak dob�e, �e lid� ze �pr�mu
"hraj� si na zlod�je"! Dva tamn� ob�an�, jinak ��dn� lid� v noci vnikli
do chl�vka obec. sluhy Bendy a vzali si tam kr�l�ka a husu. Ko�ist odnesli
do hospody, kde� si nechali kr�l�ka p�ipraviti a vesele pop�jej�ce
pochutn�vali si na pe��nce. I na husu m�lo doj�ti, ale �enk�� odep�el husu
up�ci. 

Okraden� �ekal den, dva dny, �e mu vesel� ob�an�, kte�� neprovedli takov�
�pr�m poprv�, �kodu nahrad�, kdy� ale se k tomu nem�li, �el a udal �etnictvu,
co se mu p�ihodilo. Nyn� se p��pad obr�til na ruby: vesel�m ob�an�m
sm�ch za�el, nebo� jsou docela v�n� vy�et�ov�ni statn�m zastupitelstv�m
v T�bo�e. Po�kozen� Benda utrp�l �kodu 60K�, za kr�l�ka 20K� a za husu,
kter� z�stala pohozena v koln� hostince a zkazila se, 40K�.

		-- �ern� kronika, T�den�k T�bor, 11. 11. 1927
%

Jsou mezi n�mi pam�tn�ci (nikoli snad v�t�� starci) dob ticha a klidu
v melancholick�m kraji t�borsk�m. Na ,,�elezn�ho o�e" jezdili od n�s d�vat
se a� ku Praze - a v�let takov� nebyl v�letem ledabyl�m. Dnes vozkov� byli
by v�t�inou na rozpac�ch, kdyby se jich kdo zeptal, kudy cesta do Prahy.
Vyrostli jsme z idylick�ch �as� dostavn�kov�ch komunikac�.

		-- Z T�bora do bechyn�, T�den�k T�bor, 1903
%
Za re�im� rozhodn� n�meck�ch, ok�zale stranick�ch, v letech �edes�t�ch
a sedmdes�t�ch minul�ho stolet� na oblasti kr�lovstv� �esk�ho, ob�van�
v�t�inou N�mci �elezni�n�ch s�t� kvapem p�ib�valo. Ka�d� m�stysek, ba ka�d�
v�t�� ves musila b�t spojena kolejemi se sv�tem. A nebyly to jen dr�hy
podru�n�, kter� se stav�ly s opravdovou hore�kou v "uzav�en�m �zem�".
Z �eho� ov�em vznikl �il� ruch pr�myslov�, j�m� N�mci nyn� se chlub�
a kter�m chv�staj� se naproti pr� nepatrn�mu, miziv�mu pr�myslu �esk�mu.
Za �� pen�ze stav�ly se dr�hy na severu kr�lovstv� �esk�ho, v�d� N�mci
i �e�i, ale po�etilo bylo by se t�m oh�n�ti. Skute�nost od�initi nelze. 

		-- Z T�bora do bechyn�, T�den�k T�bor, 1903
%
Po ve�ker�m rozmachu na severu do�lo kone�n� i na �echy ji�n�. Av�ak je�t�
ne z n�jak� n�hle vyplynul� p��zn� k uboh�mu lidu jiho�esk�mu. �lo prost�
o st�tn� dr�hu, kter� by spojila Prahu s V�dn�. Kdyby ji bylo mo�no v�sti
krajem n�meck�m, t�m lepe. Jan n�hoda se tomu vzep�ela: od Prahy a�
za Bud�jovice �ij� kompaktn� �echov�.

		-- Z T�bora do bechyn�, T�den�k T�bor, 1903
%
A tak tedy vznikla prv� tepna obrozen�ho pro n�s �ivota. A zas dlouho
trvalo - a mnoho bylo tahaniny, ne�li rozjely se lokomotivy po druh� trati
jiho�esk�, po ,,transvers�lce". To bylo n�mitek, �e dr�ha nebude se vypl�cet:
jakoby se vypl�cely v�ecky nes�etn� dr�hy ve kraj�ch n�meck�ch!

		-- Z T�bora do bechyn�, T�den�k T�bor, 1903
%
V�dy� co se nevyd�l� na vozb� krajinami chud��mi, tyto kraje nahrad� jin�m
zp�sobem st�tu. Ve�keren hospod��sk� �ivot se povznese - kde zmohutn�
vezdej�� blahobyt, i pan bern� m� v�c co d�lat.

		-- Z T�bora do bechyn�, T�den�k T�bor, 1903
%
Zejm�na �iv� Bechy�, se sv�mi rozko�emi krajinn�mi, se sv�m p�i�inliv�m
obyvatelstvem - �p�la tako�ka po �elezni�n� trati. Volala, ��dala,
ob�tavost nab�zela - le� u�i byly hluchy. 

Po nekone�n�ch p��prav�ch, po nejkomplikovan�j��m vyjedn�v�n� stoj�me tedy
dnes p�ed trat� hotovou, p�ed komunikaci nov�ho, modern�ho zp�sobu.
Elektrick� jiskra spoj� vd�kuplnou Bechy� s T�borem.

		-- Z T�bora do bechyn�, T�den�k T�bor, 1903
%
Nedivno, �e ve chv�l�ch, je� p�edch�zej� definitivn�mu zah�jen� vozby
na elektrick� draze t�borsko-bechy�sk�, lid na�eho kraji ve slavnostn�m
je rozru�en�! V�dy� za��n� nov� kapitola �ivota tohoto lidu, zvykl�ho
nev��mavosti a -- chudob�!

Nem��eme, ne�li p��ti si, aby nov� dr�ha p�inesla hojnost po�ehn�n� dumn�m
na�im kraj�m. K� elekt�ina, je� bude poh�n�ti vozy od T�bora k Bechyni,
ot�ese myslemi na�eho lidu a rozn�t� v n�m chu� k podnikavosti, aby aspo�
��ste�n� chudoba od n�s se vyst�hovala!

		-- Z T�bora do bechyn�, T�den�k T�bor, 1903
%
            Kluzi�t� na Jord�n�.
 
V noci ze dne 21. na den 22. t. m. rozbil n�jak� ni�ema z�mysln� lampu
elektrick�ho osv�tlen�, z kter�to p���iny musely b�ti lampy ob� odstran�ny.
Jest to bohu�el smutn� �kaz. Klub zna�n�m n�kladem z��d� osv�tlen� a tu
vyskytne se dareba, kter�mu to p�ek�� a po�kod� ciz� majetek s�m z toho
nemaje nejmen��ho prosp�chu. Elektrick� osv�tlen� z t� p���iny se zastavuje,
pokud neopat�� se lampa jin�.

		-- �ern� kronika, T�den�k T�bor, 1903
%
Minulou sobotu byla ��st T�bora vzru�ena po��rn�m poplachem, bohud�ky pouze
plan�m. V Richtrov� dom� v Arbeitrov� ulici odpoledne na sv�m l��ku odpo��val
t��a�edes�tilet� sta�e�ek Kamil �erm�k. Z�ejm� si kr�tce zd��ml a kdy� otev�el
o�i, uvid�l rudou z��i. V domn�n�, �e ho��, zp�sobil poplach a p�ivolal hasi�e.
Ti zjistili, �e z��e poch�zela od zapadaj�c�ho slunce.

		-- �ern� kronika, T�den�k T�bor, 1903
%
Velocipedistovi n�le��, by p��, na j�zdn� dr�ze se nach�zej�c�, jako�
i jezdce na koni a povozy, se kter�mi se setk�v�, nebo kter�ch doj�d�,
varoval nejm�n� 20 metr� zvoncem a aby jel kolem nich ve p�im��en�
vzd�lenosti. Jestli�e kon� se lekaj�, aneb ten, kter� je ��d� k opatrnosti
napom�n�, jest velocipedista povinen ve p�im��en� vzd�lenosti sesko�iti
a vzd�liti pokud mo�n� stroj sv�j z obzoru kon�.

		-- U�edn� legitimace o j�zd� na velocipedu, 1896
%
+----------------------------------------------------------+
|            SV�J K SV�MU!           |
|        =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-       |
| Vlasteneck�mu P. T. obchodnictvu a obecenstvu �esk�mu  |
|        nab�z�me sv�j v�te�n� v�robek:       |
|       ,,MORAVSKOU N�R. SLADOVOU K�VU''      |
|                             |
| z nejlep��ho sv�tozn�m�ho sladu han�ck�ho, a douf�me,�e |
| d�na bude p�ednost dobr�mu v�robku �esk�mu, jen� sm�le |
| �eliti m��e ka�d� n�meck� konkurenci a je� dnes ka�d�  |
| vlastenecky sm��lej�c� a uv�dom�l� obchodn�k na sklad� |
| m� a ��d�me na�i �eskou ve�ejnost:           |
|                             |
|   Podporujte vlastn� podniky oproti ciz�ck�m!     |
|                             |
| v pln� �ct�                       |
| jedin� ryze �esk� a k�es�ansk� z�vod toho druhu     |
| Rolnick� sladovna v �erot�n� na Han�,          |
|     po�ta Hnojnice (Morava).             |
+----------------------------------------------------------+

		-- T�den�k T�bor, 1903
%
+-----------------------------------------------------------------+
|             > NOVINKA! <              |
|��dn�ch �l� a �emen� v�ce! - Velk� �spora a d�le�it� pro ka�d�ho!|
|             Upot�eb ka�d�              |
|    jedin� m�ho druhu l�ka�sky schv�len� zlep�en�      |
|             DR�ADLO KALHOT             |
+-----------------------------------------------------------------+
|            (Patent Novotn�)             |
| Znamenit� rozlu�t�n� ot�zky, jak odstraniti ve�ker� obt�e,  |
| s nimi� spojeno jest nosen� �l� a �emen�, jako: zdlouhav�   |
| obl�k�n� a svl�k�n�, trh�n� se knofl�k�, d�en� ko�il,nep��jemn�|
| teplo, odporn� sesouv�n� s ramenou atd.            |
| Patentn� dr�adlo kalhot poskytuje st�l� p��m�, voln� a zdrav� |
| dr�en� t�la, jako� i vkusn� padnut� kalhot a lze jej v�dy lehko|
| ku ka�d�m kalhot�m upot�ebiti, ani� by knofl�k� neb n�jak�   |
| dal�� �pravy bylo t�eba, pro�e� si velkolep� vyn�lez ten raz� |
| rychle cestu do cel�ho sv�ta a nebude zajist� ve XX. stolet�  |
| jedin�ho mu�e, kter� by je�t� nosil zastaral�ch �l� neb �emen�.|
| > P�esv�d�en� zjist� netu�en� v�hody! < Vyr�b� a zas�l� franko |
| 1 kus po obdr�en� 60 kr., 3 kusy zl. 1.60, 6 kus� zl. 3 - (pro |
| obchod levn�ji) majitel c. k. privilegie F. S. Novotn�,    |
| Mar�ovice-Kukan�                        |
| Tis�cer� pochvaln� �sudky a dobrozd�n�.            |
+-----------------------------------------------------------------+
%
Sport v�bec jest v�kon t�lesn�, soustavn� av�ak amatersky provozovan�,
p�edpokl�daj�c� jist� zvl�tn� v�cvik a jistou zru�nost svalovou,
kter��to �kon neprov�d� se v�ak za ��dn�m ��elem vedlej��m, praktick�m,
n�br� je s�m o sob� c�lem. Z�liba ve sportu vypl�v� hlavn� z p��jemn�ho
v�dom� p�ib�vaj�c� a nabyt� s�ly a zru�nosti, v p�em�han� p�ek�ek, ze
vzru�uj�c�ho a vzpru�uj�c�ho �sil� vyniknouti nad sout��c� soupe�e a pak
z p��jemn�ch, radostn�ch a osv�uj�c�ch pocit� t�lov�ch a du�evn�ch, kter�
prov�zej� v�ecky intesivn�j�� fysick� v�kony zdrav�ho organismu, zejm�na
prov�d�j�-li se na voln�m vzduchu. Sportovn� v�kony na voln�m vzduchu jsou
znamenit� prost�edek proti t�lesn� ochablosti a zchoulostiv�losti, kter�
je n�sledkem dlouholet�ho, �morn�ho sed�n� na �kol�ch a v kancel���ch.
K v�kon�m t�mto poj� se jist� t�lov� ano �ekl bych anim�ln� blah� pocit.

		-- prof. O. S�kora, Rozhledy, 1903
%