File: josef

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: sarge
 • size: 1,256 kB
 • ctags: 6
 • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (198 lines) | stat: -rw-r--r-- 11,777 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
+============================================================================+
|                                      |
| Nel��enou radost� jati oznamujeme v�em �esk�m ob�an�m, �e zal�bilo se   |
| v�emohouc� spravedlnosti sv�tsk� k nemal�mu �alu v�ech �mok� a      |
| p��tel��k� �eskoslovensk�ho n�roda, povolati k sob� v�emi n�rody     |
| nen�vid�n�                                |
|               RAKOUSKO-UHERSKO                |
|                                      |
| Dokonalo vyhl�en�m �eskolovensk�ho st�tu v pond�l� 28. ��jna       |
| 1918 k velk� radosti n�s v�ech, kte�� jsme �p�li po 300 let pod jeho   |
| pa��ty.                                  |
| Poh�beno bylo slavnostn� i se v�emi znaky sv�mi a orly, kter� se sv�ch  |
| s�del odstran�ny byly a budou sn�ti o sv� po�l� sl�v�. D�kovn� projevy  |
| n�sledovati budou, a� se ust�lej� na�e mysle.               |
|                                      |
| V PRAZE, 1. den �eskoslovensk� republiky, t. j. 28 ��jna 1918.      |
|                                      |
|                            -- Plesaj�c� ob�an� |
|                                      |
| Soustrastn� projevy ,,v�rn�ch`` spojenc� se s d�ky odm�taj�        |
|                                      |
+============================================================================+
%
Prvn� Fidlova�ka na Vrta�k�ch d�k n�padu sv�ch po�adatel�, p�i�in�n�
jejich a kr�sn�mu m�jov�mu dni vyda�ila se tak, �e by si tuhle pou�
mohl p��ti ka�d� svat� patron. Od r�na b�hal pan starosta Hodys se sv�m
poutn�m cylindrem jak �amrda, tu zas ponocn� cel� u��cen� jel n�kam
autem, tam rozv�n� pan radn� Halama doklep�val posledn� h�eb�k a v�bec
v�ichni kon�el� byli v permanenci. A sehnali toho hodn�! Koloto�e,
houpa�ky, b�ichomluvec a eskamot�r, boudy se srdcaty jako sv�t, kolo
�t�st�, sv�tov� athlet, dv� muziky, bufety se znamenitou k�vou, lik�rky
a kol��i --- inu pou� pou�ovsk� jak z�kon k�e.
  ...
Pon�vad� po n�kolika studen�ch dnech bylo prvn� horko, byla i ��ze� a tak
v�ichni dobrou v�li k sob� m�li. Co v�ak n�s skute�n� t�ilo, je to, �e
p�i kratochv�li, po��dan� vlastn� nevelkou stoln� spole�nost�, se�li se
lid� v�ech stav� a spole�ensk�ch vrstev a c�tili se jednou spole�nost�
jako to b�v�valo, kdy� je�t� nebylo r�zn�ch stran a organisac�. P�i
tom vybralo se hodn� pen�z, kter� vesm�s p�ijdou dobro�inn�m ��el�m a
neodvezou se z T�bora. Tak to m� b�t, to je prav� Fidlova�ka, po n�
nen� hn�v a rva�ka!
                     -- T�den�k T�bor, 1918
%
Drzost. Soc. dem. ,,Jiskra`` ve sv� neomalenosti vyhro�uje st�tn�m
��edn�k�m, �e ne�li na socialistick� komando d�lati �taf� jejich
par�d�. Pr� je postupn� bude vytahovati na sv�tlo, pr� jsou fa�isty,
pr� je pou��! Socialistick� drzost nech� si nech� jen zaj�t chu�.
�i je d�sledkem pr�v� presidentsk� volby?
                     -- T�den�k T�bor, 1918
%
�koln� zlod�j zat�en. Dne 27. kv�tna byl zat�en u P�sku 30let� Josef
Dole�al, jen� sp�chal kr�de�e v cel� �ad� �kol, mimo jin� v T�bo�e,
v Sob�slavi atd., je� zji�t�ny daktyloskopicky. Celkem vykradl dle denn�ch
list� 43 �kol. �koln� lupi� dr��n je ve vazb� t�borsk�ho krajsk�ho soudu.
                     -- T�den�k T�bor, 1918
%
                  T�bor

               Poh�de�ka mal��k�

   Kdy� jsme byli d�tmi, poslouchali jsme s utajen�m dechem o skryt�ch
pokladech. P�edstav si jen, mil� �ten��i, �e na Tv� denn� proch�zce po
t�borsk�ch ulic�ch by se p�ed Tebou otev�ela st�na a �e bys videl haldy
rub�n�, d�mant� apod., a �e by Ti t�pytem a jasem a� p�ech�zel zrak. Nikdo
by Ti to nev��il. V�dy� se zn�me. N� v�edn� �ivot u� je takov�, �e
z�vist�, pomluvami a l�skou bychom se sn�dli. Kde pak poklad! --
   A vid�te, je! J� ho n�hodou na�el. V stm�l� uli�ce. Z rozja�en�ch
oken vt�kala do tmy hudba pln� sv�� mladosti a pta��ch trilk�.
Neodolal jsem. Ve�el jsem.
   Ve dvorance hudebn� �koly sed�lo na des�tky pt��k�, kte�� j�sali,
zp�vali, zur�eli. Saf�ry, smaragdy, op�ly dou�kovaly nad t�mi d�tmi,
kter� rozezp�v�valy kolem sebe rozko�nou poesii. V jin�m sv�tle se octl
najednou �lov�k, prost v�edn�ho rmutu a do o�� se drala vlah� vlna. Tolik
kr�sna a �t�st� proudilo z nad�en� t�ch mlad�ch, �e �lov�k v���, �e bude
jednou l�pe. Kdy� takhle mlad� srd��ka dovedou kle�et p�ed branou Um�n�,
snad jednou ute�e p�ed dobrem a kr�sou lidsk� sobectv�. -- -- ...
                     -- T�den�k T�bor, 1918
%
P�ehl�dn�me situaci v Chotovin�ch. V mal� venkovsk� stanici stoj�
n�kladn� vlak. Hlubok� noc ti�e d��me nad krajem -- a tam ve tm�ch,
600 m od stanice, ��h� zl� osud na sv� ob�ti. Mlad� assistent,
sv�domit� a p�i�inliv� je zam�stn�n piln� p�epo��t�v�n�m nov�ch cen
j�zdenek, kter� v nejbli���ch hodin�ch vejdou v platnost. Nedaleko
v T�bo�e sp� jeho mladi�k� cho� s dev�tim�s��n� dceru�kou. Sp� klidn�,
netu��ce, �e sp�r d�su natahuje se ji� po jich tat��kovi -- i po nich.
Zat�m v chotovin�ch h�m� rychl�k -- za n�m vyj�d� n�kladn� vlak --
nar�z, t�esk drecn�ch voz� -- n��ek -- zoufalstv�... Mladi�k� ��edn�k
chv�t� s p��ru�n� l�k�rnou. Co je? Coje? Velk� ne�t�st� -- mnoho
m r t v � c h! Rychl�k -- kmitne ne�tastn�ku mozkem. P�ed�v� l�k�rnu --
sn�m snad nev� komu -- a prch� do tmy... Co se odehr�lo v jeho du�i,
ne� si zadrhl v nedalek�m poli ovesn�m hrdlo vlastn�mi �lemi...
V nemocni�n� kapli se�li se vedle sebe ob�ti: topi� Br�zda, jen� skonal ke
2. hod. rann� za stra�n�ch bolest� -- a assistent Emil Helda, jen� ukon�il
sv� zoufalstv� vlastn�ma rukama. A v t�e nemocnici s p�era�en�mi �dy
st�n� dal�� ob� -- brzda� Mizerovsk�. V�hybk��e K�emena ve Vra�n�m
pak hl�d� vyd�en� rodina, aby tak� on nes�hl si na �ivot. Tragedie --
hrozn� tragedie. Vy�et�iti p��pad n�le�� ��ad�m -- n�m zb�v� toliko
hlubok� politov�n� a soucit.
                     -- T�den�k T�bor, 1926
%
/===========================================================================\
               Trp�c�m pr�tr��

  nejl�pe poslou�� mas� G. Stuzeneggera v Herisau (�v�cary). T�
  neobsahuje l�tek �kodliv�ch a zhoj� i nejt쾹� toho druhu nemoce
  �pln�. -- Koupiti lze i v hrne�k�ch po 5 mark�ch (3 zl.) spolu
  s n�vodem o jej�m upot�eben� i vysv�d�en�mi o jej� ��innosti
  u G. Stuzeneggera sam�ho, a zvl�t� v H a a s o v � l�k�rn�
  v Bud�jovic�ch a F u r s t o v � l�k�rn� v Praze.
  Vysv�d�en�. S radost� oznamuji v�m, �e bohud�ky va�e mast moji 16 let
  trvaj�c� nemoci mne zbavila a �pln� vyl��ila. Tis�cer� d�ky. B�h V�m
  to odplat�. V�em lidem budi� zn�mo, ji� podobn� trp� a zhojen� sv�
  nab�ti mohou. V K o n s t a n c i dne 29. �ervna 1877.
                                  F. H.
\===========================================================================/
                     -- T�den�k T�bor, 1926
%
��sk� poslanec za Prahu, architekt Quido B�lsk� vzdal se mand�tu. U�inil
tak kone�n�, kdy� se mu pr�vem vyt�kalo, �e je ve V�dni velice vz�cn�m
hostem. Politick� sv�t v�bec *o pra�sk�m* poslanci nikdy nesly�el. A
pan B�lsk� je t� �lenem *v�konn�ho v�boru* svobodomysln� strany!! --
Pro� nutit takov� mu�e do politiky? Pan B�lsk� je v�born�m architektem
(je spolubudovatelem modern�ho hotelu ,,Central`` v Hybernsk� ulici);
pro� ho nenechat p�i architektu�e?
                     -- T�den�k T�bor, 1902
%
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  Do haraburd� s valchou! Modern� pradlenka u� nestoj� od r�na do ve�era
  u necek a ned�e se s pr�dlem, a� si ruce propere. Pou��v� vymo�enost�
  pokro�il� v�dy a techniky a pere b�je�n�m speci�ln�m m�dlem Radion.

  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

                     -- T�den�k T�bor, 1902
%
-- Stra�liv� bou�e ��dila 8. t. m. po cel�ch �ech�ch, Rakous�ch,
�tyrsku a j. Neoby�ejn� tepl� po�as� druh� polovice �nora, prvn�ch dn�
b�eznov�ch bylo as p�i�inou takov�ho rozkl�cen� �ivlu, �e na vzd�l� sta
mil v neob��ejn� �as hromov�mi ranami zem� se ot��sala a v�ce lidsk�ch
�ivot� bylo utraceno.

V T�bo�e rozzu�il se r�no vichr, v 8 hodin �ern� mraky p�el�taly
nad hlavami na�imi, z t�� bylo mo�no vyj�ti na ulici z nenad�n� se
zablesklo a v tom i do v�e uhodilo. Blesk svezl se hromosvodem. Po
chv�li zablesklo se podruh�, -- d�sn� vzne�en� obraz bou�e -- rachot
hromu ale ji� hned nen�sledoval -- bou�e let�la ji� d�le, dlouh�m d�sn�m
dun�n�m odchod sv�j znamenaj�c. Po�as� o�kliv�, vich�ice po cel� den
je�t� trvala trhaj�c plech, ta�ky se st�ech, a stromy vyvracuj�c. Sm�r
bou�e byl od z�padu k v�chodu.
  ...
Rovn� stra�n� stihla bou�ka D�rnou, kde blesk tak� do farn�ho
kostela ude�il, okny do vnit� chr�mu sjel a 33 p��tomn�ch �en a
2 mu�e pop�lil. Pop�len� a� u n�kter�ch dosti zna�n�, nen� p�ece
�ivotu nebezpe�n�; mimo tyto pop�len� omr��il z�rove� zna�n� po�et
p��tomn�ch. Velik� zd�en� jalo v�ecky, ji� p�itomni tu byli pr�v�
pobo�nosti k��ov� cesty. ...
                     -- T�den�k T�bor, 1902
%
   _________________________________________________________________

               Pro T�bor a okol�

  hledaj� se zdatn� osoby ka�d�ho stavu ku prodeji v�eobecn� obl�ben�ho
  p�edm�tu. Vysok� v�d�lek 100 a� 400 K m�s��n�, bez risika. Osv�d�en�m
  sil�m st�l� pevn� plat. Oboru neznal� budou pou�eni.

           Nab�dky pod zn. ,,O. B. 3780`` do
               insertn� kancel��e
              Jana Gr�gra v Praze,
              Jind�i�sk� ulice 19.
   _________________________________________________________________

                     -- T�den�k T�bor
%
O==========================================================================O
|                FR. K�i��k,                |
|                                     |
|         elektrotechnick� tov�rna Praha - Karl�n         |
|                                     |
|             ===== nab�z� se =====              |
|                                     |
| Za p����nou brzk�ho zah�jen� dod�vky proudu ze zdej�� elektr�rny, ku  |
| prov�d�n� �pln�ch instalac� elektrick�ch v bytech, kr�mech, v�kladech, |
| hostinc�ch, tov�rn�ch, skladi�t�ch, zahrad�ch atd. atd. s dod�n�m    |
| p��slu�n�ch t�les osv�tlovac�ch.                    |
|                                     |
|  Dod�v� elektromotory ka�d� v�konnosti ku p�ipojen� na m�stskou s�  |
|               elektrovodnou.               |
|           V�e v cen�ch co nejlevn�j��ch            |
|                                     |
| -> Bli��� informace a rozpo�ty zdarma pod� zdej�� instala�n� kancel��i |
| v podru�n� stanici u Jord�na.                      |
|                                     |
O==========================================================================O

                     -- T�den�k T�bor, 1903
%