File: klasik-sk

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (895 lines) | stat: -rw-r--r-- 19,811 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
Sklamanie je ako zmrznut� ruka: m�e sa vylie�i�, ale v�dy bol�.
		-- Th. Mann
%
�eny musia by� milovan�, ak maj� zosta� kr�sne.
		-- Bauer
%
Najmenej sa boja smrti t�, ktor�ch �ivot m� najv��iu cenu.
		-- Kant
%
Smeje sa jazv�m, kto ranu nikdy nepoc�til.
		-- Shakespeare
%
Po nie�om t��i� je u� d�vod k �itiu.
		-- Vrchlick�
%
Nen�jdete straten� raj do t�ch �ias, k�m V�m k ��astiu neposta�� jablko.
		-- Jean Paul
%
�as je najlep�� sudca a trpezlivos� najlep�� majster.
		-- Pourtales
%
Ak za�ne bojova� �lovek s�m so sebou, potom stoj� za nie�o.
		-- R. Browning
%
Omnoho lep�ie je �i� bez ��astia, ako bez l�sky.
		-- Shakespeare
%
�lovek nestr�ca v�dy, ke� sa nie�o odmieta.
		-- Goethe
%
�oho sa nevzd�vame, to nikdy nestr�came.
		-- Schiller
%
Aj kr�tky �as �ivota je dostato�ne dlh� na dobr� a �estn� �ivot.
		-- Cicero
%
Hodnotenie �loveka m� vych�dza� z toho, �o d�va, a nie z toho, �o je
schopn� z�ska�.
		-- Einstein
%
Nem�me sa stara� o to, aby sme dlho �ili, ale aby sme �ili dos�.
		-- Seneca
%
��astie je rados� bez �utovania.
		-- Tolstoj
%
Preto�e �udia nedok�u oceni� pr�tomnos� a naplni� ju �ivotom, t��ia
to�ko po lep�ej bud�cnosti a koketuj� to�ko s minulos�ou.
		-- Goethe
%
Mame v�dy silu zn�a� ne��astie svojich priate�ov.
		-- franc�zske pr�slovie
%
Zl� priate� je ako tie�: vid�me ho, len ke� n�m slnko svieti.
		-- nep�lske pr�slovie
%
Niet in�ho lieku na l�sku, ne� viac l�sky.
		-- Thurean
%
U� sa ch�pa� ��astie, lebo ��astie je tu v�dy.
		-- Goethe
%
L�ska dok�e �ivot �ud� rozveseli�, ak oni dok�u l�sku a �ivot bra�
v�ne.
		-- O. Fi�er
%
Nez�vi� nikomu! Dobr� �udia si svoje ��astie zasl��ia a zl� s� aj
v ��ast� �boh�.
		-- O. Fi�er
%
Iba ten sa pribli�uje k ozajstn�mu �loveku, kto �myselne zabudne na
to, �o pre in�ho urobil dobre.
		-- M. Kochan
%
Kto nie je milovan�, je v�dy i uprostred davu s�m.
%
Ak� sme nespravodliv�, ke� vy��tame �ene, �e sa potkne.
Potk�na sa predsa v�dy na ceste k n�m.
%
L�ska je poh�r, ktor� sa rozbije, ak ho dr��me pr�li� slabo, alebo
pr�li� silne.
%
Srdce ni� nekupuje, ni� nepred�va.
		-- Tyl
%
Je lep�ie �utova�, �e sme nie�o za�ili, ne� �utova�, �e sme neza�ili ni�.
		-- Boccatio
%
�ivot je pomal�m str�can�m v�etk�ho, �o milujeme.
		-- Maeternak
%
Rozsievajte kvety v�ade a st�le, kamko�vek �ivotom idete, lebo
m�lokedy sa V�m podar� po t�ch ist�ch cest�ch kr��a� e�te raz.
		-- Marden
%
Odp���aj cel�mu svetu, iba sebe ni�.
		-- Plat�n
%
��achetn� �lovek je spokojne vesel�, ne��achetn� je st�le mrzut�.
		-- Konfucius
%
S� �udia, ktor� sa menej hanbia za siln� prejavy nen�visti
ako za najmen�� prejav l�sky.
		-- J. Paul
%
Bl�zka ruka najviac ran�.
		-- slovensk� pr�slovie
%
Ni� tak neutrie slzu, ako ruka toho, kto ju sp�sobil
%
Spievaj a raduj sa, k�m nemus� plaka� a ke� zapla�e�, uv�,
�i vec je hodn� bolesti, �i boles� mus� zaplati� slzami.
%
Bohovia dali �loveku ohe� a on vymyslel oh�ostroj,
oni mu dali l�sku a on vymyslel man�elstvo.
%
S l�skou sme na tom tak, ako s vysnen�mi mestami, ktor� t��ime nav�t�vi�...
A ke� sa tam nakoniec dostaneme, zdaj� sa n�m �kared� a �pinav�.
No len �o pr�deme domov, vychva�ujeme ich kr�su, a napokon aj
sami tomu ver�me.
		-- Jan Rey
%
L�ska ni�� rozum. Mozog a srdce s� ako spojen� n�doby pres�pac�ch 
hod�n: ke� sa jedna napln�, druha sa vypr�zdni.
		-- Jules Renard
%
Najnepochopite�nej�ou vecou na svete je da� z pr�jmov.
		-- Albert Einstein
%
�ivot je tak� kr�tky, �e nem�me dos� �asu, aby sme pote�ili 
svojich bl�zkych. Preto neot�aj by� k nim l�skav�, mil� a n�pomocn�.
		-- Henri Frederic Amiel
%
Len vtedy ��bime skuto�ne, ak ��bime bez pr��iny.
		-- A. Franke
%
Nekone�n� je nebo svojimi hviezdami, more svojimi vlnami
a srdce svojimi slzami.
		-- Pascal
%
Anonym nikdy za ni� nestoj�, lebo s�m svoje meno nepoklad� za ni�.
		-- Shakespeare
%
Nepotrebujem priate�a, ktor� prikyvuje na v�etko,
m�j tie� k�va presnej�ie.
%
Dial�g je ��astie, nerozmie�aj ho na monol�gy.
%
Na svete nie je nikto tak vysoko, aby som ved�a neho poh�dal s�m sebou.
		-- Schiller
%
�lovek nie je v starobe m�drej��, je len opatrnej��.
		-- Hemingway
%
Seba sam�ho ka�d� najmenej pozn�. 
		-- Cicero
%
��m je �lovek rozumnej�� a lep��, t�m viac dobra zbad� v �u�och.
		-- Pascal
%
Charakter �loveka spozn�me a� vtedy, ke� sa stane na�im nadriaden�m.
		-- Remarque
%
Kto chce h�ba� svetom, mus� najprv h�ba� sebou.
		-- Sokrates
%
Tu�n� �udia krat�ie �ij�, ale dlh�ie jedia.
		-- Lec
%
�lovek nie je stvoren� na to, aby sa vzd�val.
�loveka mo�no zdrvi�, ale nie porazi�.
		-- Hemingway
%
Ve�kos� �loveka je v hodnote jeho mysle a srdca.
		-- Meng
%
Dospel� s� rozhodne a� neuverite�ne �udn�.
		-- Exupery
%
Druh�mu v�dy odpus�, sebe sam�mu nikdy.
		-- Seneca
%
Zajtraj�� de� je �iakom v�eraj�ieho d�a.
		-- Syrus
%
Starn�� za��name, ke� rezignujeme na mlados�.
		-- Churchill
%
Ka�d� chce dlho �i�, ale nikto nechce by� star�.
		-- Swift
%
Pon�h�aj sa pomaly!
		-- Augustus
%
�tyridsiatka je staroba mladosti, p�desiatka mlados� staroby.
		-- Metz
%
Vo�n� �as je najd�le�itej�ia �as� n�ho �ivota.
		-- Dideron
%
Najlep��m liekom na hnev je �as.
		-- Seneca
%
V�etk�ch n�s �ak� tak� ist� noc.
		-- Horatius
%
Lep�ie neskoro, ako nikdy.
		-- Livius
%
Priate�a zriedka z�ska�, ale �ahko strat�.
		-- Caecilius
%
Priate� je ten, kto o V�s vie v�etko a m� V�s st�le rovnako r�d.
		-- Hubbard
%
Priate� je druh� ja.
		-- Zenon
%
Ak sa sna�� st�pa� a dv�ha� sa, rob� si nepriate�ov.
		-- Talleyrand
%
Ak m� dobr�ho priate�a, m� viac, ako m� on.
		-- Fuller
%
Vzdialenos� nezabr�ni priate�stvu, m�e len obmedzi� jeho intenzitu.
		-- Sokrates
%
Prv�, �o �loveku poskytuje pr�roda je priate�.
		-- Lope de Vega
%
Priate�a napom�naj osamote, chv� ho verejne.
		-- Seneca
%
Priate�stvo n�sob� rados� a del� �alos�.
		-- Bacon
%
Priate�a nesmie� ani �artom urazi�.
		-- Syrus
%
Ryba sa kaz� bez soli, �lovek bez priate�sk�ch r�d.
		-- Garczynski
%
Priate�stvo m�e trva� jedine medzi dobr�mi �u�mi.
		-- Cicero
%
Ur�liv� �lovek nebude nikdy dobr�m priate�om.
		-- Maurois
%
Mus� sa mnoho u�i�, aby si poznal, ako m�lo vie�.
		-- Montaigne
%
U�en� �lovek m� v�dy bohatstvo v sebe.
		-- Phaedrus
%
Lep�ie je �t�diom z�ska� nie�o za chv�u, ne� h�ta� nad t�m hoci cel� de�.
		-- Sun-C'
%
Spr�vne je u�i� sa aj od nepriate�a.
		-- Ovidius
%
Knihy s� �u�om to, �o kr�dla vt�kom.
		-- Pu�kin
%
Chcem od �iaka viac, ako peniaze. Chcem, aby �il tak, ako ho u��m.
		-- Sokrates
%
Pite vedu, pite pravdu a pite l�sku.
		-- Rabelais
%
Pam� sa str�ca vtedy, ke� sa necvi��.
		-- Cicero
%
Klasick� s� knihy, ktor� chce ma� ka�d� pre��tan�, ale nikto ich nechce ��ta�.
		-- Twain
%
��elom v�etkej v�chovy je prebudi� g�nia v �loveku.
		-- Pythagoras
%
H�adajme sp�sob, aby u�itelia menej u�ili a �iaci viac pochopili.
		-- Komensk�
%
U��me sa pre �ivot, nie pre �kolu.
		-- Seneca
%
Najlep��m prostriedkom, ako dodr�a� slovo je - nikdy ho ned�va�.
		-- Napoleon
%
Zo v�etk�ho, �o hovor�me, s� v�dy tri �tvrtiny nezmysel.
		-- Bueve
%
�astej�ie pou��vaj u�i ako jazyk.
		-- Seneca
%
Kto vie a hovor� je m�rnovravn�, kto vie a nepovie, nepoctivec.
		-- Konfucius
%
Ke� sa rozpr�va� s �lovekom, pozeraj sa mu do o�� a dozvie� sa,
�o sa v �om skr�va. 
		-- Meng
%
Ve�a hovori� a ve�a poveda� nie je to ist�.
		-- Hom�r
%
Hl�py je ten, kto prv� povie svoj n�zor.
		-- Cicero
%
Dva roky potrebujeme, k�m sa nau��me hovori� a p�desiat,
k�m sa nau��me ml�a�.
		-- Hemingway
%
Najviac hluku v�dy rob� najhor�ie koleso.
		-- Rivarol
%
S �u�mi hovorte o ich z�le�itostiach tak, aby v�m rozumeli.
		-- Courier
%
Obraz je ml�iaca b�se� a b�se� je hovoriaci obraz.
		-- Plutarchos
%
Slovo ma �ahkos� vetra a silu hromu.
		-- Hugo
%
Kto neunesie me�, sek� jazykom.
		-- Ezop
%
Pravdiv� slov� neb�vaj� pr�jemn�. Pr�jemn� slov� neb�vaj� pravdiv�.
		-- Lao-C'
%
Predstavte si to ticho, keby �udia vraveli len to, �o vedia.
		-- �apek
%
��m viac hovor�te, t�m menej si �udia zapam�taj�.
		-- Fenelon
%
L�ska je t�m najkraj��m svetlom.
		-- Goethe
%
L�ska je bu� ne��astn�, alebo �iadna.
		-- Bunin
%
Ko�ko chlapov sa previnilo len zo slabosti k �en�m.
		-- Napoleon
%
Je nad slnko jasnej�ie, �e Boh stvoril �enu, aby skrotil mu�a.
		-- Voltaire
%
Man�elstvo je pamiatka na l�sku.
		-- Rowland
%
Moja �ena ma tak ��bi, �e si niekedy aj rozumieme.
		-- Pascal
%
Ke� m� milova� nerozm���aj - a ke� m� rozm���a� nemiluj!
		-- Syrus
%
Kto si vzal bozk a nechce v�etko, zasl��i si, aby stratil aj to, �o z�skal.
		-- Ovidius
%
Ka�d� �ena si mysl�, �e je nenahradite�n�, je v�ak presved�en�,
�e m�e nahradi� ka�d� in�.
		-- Pitigrilli
%
L�ska sa za�ne o�ami, dovr�uje ju jazyk.
		-- Syrus
%
Nie aby som nen�videl, ale aby som miloval, som tu.
		-- Sofokles
%
Najstar�ia a najv��ia l�ska je l�ska k �ivotu.
		-- Tolstoj
%
Zo v�etk�ho, �o je ve�n�, je l�ska najkraj�ia.
		-- Moliere
%
Lep�ie je by� smutn� l�skou, ne� vesel� bez nej.
		-- Goethe
%
�lovek ma by� st�le za��ben�, preto by sa nemal �eni�.
		-- Wilde
%
L�ska je t��ba po slasti a po dobre. Ak to druh� ch�ba,
nie je to prav� l�ska.
	 	-- Sokrates
%
Z l�sky k �ene zrodilo sa v�etko najkraj�ie na svete.
		-- Gorkij
%
Nie je choroba milova�, ale nemilova�.
		-- Sokrates
%
Mu� a �ena si nikdy nem�u rozumie�, lebo ka�d� chce nie�o in�.
�ena mu�a a mu� �enu.
		-- Karinthy
%
Ak vstupujete do srdca diev�a�a, nikdy nezab�dajte, kde je z neho v�chod.
		-- Madame de Stael
%
V�etko, �o potrebuje�, je l�ska.
		-- Lenon
%
Kto c�ti v sebe hudbu sladkej n�lady, nedok�e zradi�, ani ku� �klady.
		-- Shakespeare
%
�ena alebo miluje, alebo nen�vid�. Tretej cesty niet.
		-- Syrus
%
Iba die�a ��bime preto, �e je. Dospel�ho ��bime preto, ��m je.
		-- Garczynski
%
Druh� najv��ia slas� po l�ske je hovori� o nej.
		-- Labe
%
�ena je h�dankou a die�a je jej rozl��ten�m.
		-- Hugo
%
L�ska je zo v�etk�ch v�n� najsilnej�ia, lebo s��asne �to��
na hlavu, srdce i telo. 
		-- Voltaire
%
Moja man�elka je ru�a, c�tim to pod�a ost�ov.
		-- Milton
%
�ah�ie je pre �enu umrie�, ako �i� s �ou.
		-- Byron
%
U �ien je v�etko srdce, dokonca aj hlava.
		-- Paul
%
Len vtedy ��bime naozaj, ak ��bime bez d�vodu.
		-- France
%
In�� vonia seno ko�om ako za��ben�m.
		-- Lec
%
L�ska je mocnej�ia ako sila a m�drej�ia ako filozofia.
		-- Wilde
%
Ide�lny man�el je preto ide�lny, lebo neexistuje.
		-- Havilland
%
Keby len bolo mo�n� klesn�� do n�ru�ia �eny a pritom nepadn�� do jej r�k.
		-- Motherland
%
Neexistuj� nebezpe�n� �eny, existuj� len slab� mu�i.
		-- Maurois
%
Kr�sna �ena sa p��i oku, dobr� srdcu.
		-- Napoleon
%
�eny nevedia, �o chc� a nedaj� pokoj, k�m to nedosiahnu.
		-- Wilde
%
Trag�dia je za��bi� sa do tv�re a o�eni� sa s cel�m diev�a�om.
		-- Tuwim
%
Man�elstvo nie je lot�ria. V lot�rii sa niekedy aj vyhr�va.
		-- Shaw
%
N�dza zvykne zm�c� viac, ako l�ska.
		-- Seneca
%
Zbojn�ci �iadaj� od teba peniaze alebo �ivot - �eny jedno i druh�.
		-- Butler
%
Dobr� poves� je istej�ia ako peniaze.
		-- Syrus
%
Ke� ide o peniaze, v�etci �udia s� rovnak�ho n�bo�enstva.
		-- Voltaire
%
Zv�az� ten, kto v�etko strat�.
		-- Ibsen
%
Kto nem� peniaze, je chudobn�, kto nem� druha, je chudobnej��,
kto nem� srdce, je najchudobnej��.
		-- Turgenev
%
Nikto ned�va viac ako ten, �o d�va n�dej.
		-- Tolstoj
%
Nie to, �o m�m, ale to, �o viem je mojim bohatstvom.
		-- Carlyle
%
Ni� nekaz� �loveka tak, ako peniaze.
		-- Hugo
%
V�etko svoje nos�m so sebou.
		-- Bias
%
Bohat� nie je ten, kto m� mnoho majetku, ale ten, kto m� skromn� �elania.
		-- Valerius
%
Hoci svet st�le napreduje, mlad� �udia musia v�dy za��na� od za�iatku.
		-- Goethe
%
Nikto nie je �bohej�� ako ten, �o v�etko chce a nikdy ni� neza�ne.
		-- Claudius
%
Zlat� uzdy nerobia ko�a lep��m.
		-- Seneca
%
Mlad� �udia si dnes predstavuj�, �e peniaze znamenaj� v�etko.
Ke� dorast�, pochopia, �e je to naozaj tak.
		-- Wilde
%
Lep�ia je nev�re�n� m�dros�, ako tlachav� hl�pos�.
		-- Cicero
%
Odv� sa by� m�drym!
		-- Horatius
%
Myslenie je ve�k� vec.
		-- Herakleitos
%
Mozog je apar�t, pomocou ktor�ho si mysl�me, �e mysl�me.
		-- Tuwim
%
Ml�anlivos� je pre hlup�ka ako m�dros�.
		-- Syrus
%
Nesmie� myslie� jazykom!
		-- Shakespeare
%
Nad�vky hlup�kov treba vypo�u� s rozvahou.
		-- Seneca
%
S m�dros�ou naj�alej z�jde�, a aj tak �a �asto i hlup�k dobehne.
		-- Karlen
%
M�dros� �loveka je v zbyto�nom neuva�ovan�.
		-- Sun-C'
%
V�no spos�b�, �e aj m�dri zbl�dia.
		-- �alam�n
%
Ni�oho v �ivote sa netreba b�, treba len v�etk�mu porozumie�.
		-- Curie
%
Naozaj m�dry je ten, kto pozn� s�m seba.
		-- Tolstoj
%
Najkrat�ie odpovede '�NO' a 'NIE' vy�aduj� najdlh�ie rozm���anie.
		-- Pythagoras
%
Mudrca �ahko spozn�te pod�a toho, �e sa proti nemu okam�ite spoja
v�etci hlup�ci.
		-- Swift
%
S hl�pos�ou aj bohovia m�rne bojuj�.
		-- Schiller
%
Najpozoruhodnej�ie na �loveku je jeho schopnos� myslie�.
		-- Aristoteles
%
Odpo�inok, ako v�etko, kon�� �navou.
		-- Dumas
%
V�etko, �o rob�, rob dobre a nezab�daj na cie�!
%
Boh m� pr�cu pre ka�d�ho �loveka.
		-- Hemingway
%
Sk�r, ne� sa �lovek rozhodne, �o m� robi�, mal by vedie�, �o nem� robi�.
		-- Meng
%
Poriadny mu� nerob� ni� polovi�ato.
		-- Sokrates
%
Ani jeden mlad� �lovek nie je tak ne�ikovn�, aby nedospel k �spechu
aspo� v jednej veci, ak je vytrval�.
		-- da Vinci
%
Kto v slnku chod�, tie� ho nasleduje.
		-- Ambroz
%
�spech je nie�o, �o ti priatelia nikdy neodpustia.
		-- Tuwim
%
Kto chce - ten m�e. V�dy!
		-- Fast
%
��m dlh�ie ost�va �lovek slobodn�, t�m je sl�vnej��.
		-- Caesar
%
Kto za�al, m� u� polovicu uroben�.
		-- Horatius
%
Po zlej �atve treba znovu sia�.
		-- Seneca
%
Prav� bieda za��na a� vtedy, ke� sa n�m znechut� pr�ca.
		-- J�kai
%
�spech je die�a�om dvoch rodi�ov: vytrvalosti a presnosti.
		-- Marde
%
Ak sa dopust�te chyby, nemajte strach ju napravi�.
		-- Konfucius
%
S� na svete len dve cesty hore: vlastn� z�sluhy, alebo hl�pos� in�ch.
		-- La Bruyere
%
Nikto nie je dokonal�m, kto sa nesna�� by� dokonalej��m.
		-- Bernard
%
Iba poctiv� pr�ca je zdrojom v�etk�ho bohatstva.
		-- London
%
Pr�ca b�va �asto matkou radosti.
		-- Voltaire
%
Zo v�etk�ho najviac vy�erp�va ne�innos�.
		-- Aristoteles
%
�nava je najlep�� vank��.
		-- Franklin
%
Ak si v noci spomenie�, �e si vola�o zabudol vykona�, vsta� a vykonaj to.
		-- Tolstoj
%
Nikdy nesmie� nerobi� ni�.
		-- Schott
%
Sl�va je jasn� z�plata na handr�ch.
		-- Pu�kin
%
Nejestvuje ni� skuto�ne cenn�, �o mo�no dosiahnu� bez pr�ce a n�mahy.
		-- Addison
%
Nie je nijakou sl�vou pred�s� oslov.
		-- Martialis
%
�ava m�e cel� t��de� pracova� a nepi�,
�lovek m�e cel� t��de� pi� a nepracova�.
		-- Tuwim
%
Ke� s� dvaja na koni, jeden mus� by� vzadu.
		-- Shakespeare
%
Tis�c ciest vedie k bludu, k pravde len jedna.
		-- Rousseau
%
�ahko sa d�me oklama� t�m, �o milujeme.
		-- Moliere
%
Najv��mi sa previ�uje �lovek, ktor� nechce vypo�u� pravdu.
		-- Cicero
%
Pravda je to najcennej�ie, �o m�me. Sna�me sa ju teda poriadne spe�a�i�.
		-- Twain
%
Kto vrav� pravdu, ten neumrie na chorobu.
		-- D�ingisch�n
%
Omyl, ktor� vzbud� rozruch je cennej�� ako pravda, smeruj�ca
do slepej uli�ky.
		-- Volta
%
Lo� je nani�, lebo oklame iba raz.
		-- Napoleon
%
Hovor� sa, �e deti, bl�zni a filozofi hovoria pravdu.
Preto deti bij�, bl�znov zatv�raj� a filozofov nech�pu.
		-- Paganini
%
Ak zist�m, �e nem�m pravdu, mus�m ma� odvahu
zahanbi� sa za to aj pred hlup�kom.
		-- Meng
%
Ni� pravdy prich�dza z tmy a vedie do tmy nasp�.
		-- Diderot
%
Klam�rovi oby�ajne never�me, aj ke� u� hovor� pravdu.
		-- Cicero
%
Nedostatok d�kazov e�te neznamen� d�kaz nedostatku.
		-- Rutheford
%
Never�m svojmu �sudku a pod�a mo�nosti on nedb�m.
		-- Boccacio
%
Kto ver� v ��astie, m� ��astie.
		-- Hebbel
%
By� ��astn� a in�ch urobi� ��astn� - to je �loha �loveka.
		-- Bolzano
%
Ka�d� je tvorcom svojho ��astia.
		-- Sallustius
%
Kam ne��astie chce �s�, tam si cestu n�jde.
		-- Syrus
%
Nikto sa nem� naz�vat ��astn�m prv, ako zomrel a bol pochovan�.
		-- Ovidius
%
Nikto zl� nie je ��astn�.
		-- Iuvenal
%
��astie r�chlej�ie n�jde�, ne� udr��.
		-- Syrus
%
Naj��astnej�� je ten, kto sa nenarodil.
		-- Seneca
%
Ur�it� p�itok je aj pla�.
		-- Ovidius
%
Ni� neuschne r�chlej�ie, ako �ensk� slzy.
		-- Webstel
%
��astie? To sa nepre��va, iba sa na� spom�na.
		-- Plat�n
%
Rados� z konania dobra je jedin�m opravdiv�m ��ast�m.
		-- Tolstoj
%
Straten� de� n�ho �ivota, ke� sme sa nezasmiali.
		-- Chamford
%
V �ivote vl�dne ��astie, nie m�dros�.
		-- Theophrasta
%
Robi� �ivot hlu�n�m e�te neznamen� radova� sa.
		-- Hugo
%
Stras� nechodieva sama, le� v cel�ch h�foch.
		-- Shakespeare
%
Nepla�, ke� sa tvoje sny rozbij� na �repy, ved �repy s� ��astie.
		-- Lennon
%
Nen�vis� m�e vydr�a� alebo siln�, alebo ��astn�.
		-- Syrus
%
Neverte, �e �lovek sa m�e sta� ��astn�m ne��ast�m druh�ch.
		-- Seneca
%
Zo v�etk�ch �ivo��chov sa vie smia� iba �lovek, hoci m� na to
najmenej d�vodov.
	 	-- Hemingway
%
Aj najten�� vlas vrh� tie�.
		-- Syrus
%
D�vodenie rob� pochybn� vec vierohodnou.
		-- Cicero
%
Mal� omyl na za�iatku sa st�va ve�k�m na konci.
		-- Bruno
%
Dedi�nos� je to, v �o ver�me, ke� m�me inteligentn� die�a.
		-- Chaplin
%
Bl�a� je lep�ie ako chladn��.
		-- Sofokles
%
Rad�ej m�m v dome zlodeja, ako lek�ra, lebo ke� od�de,
aspo� viem, �o mi ch�ba.
		-- Moser
%
Presahova� je pr�ve tak� chyba, ako nedosahova�.
		-- Konfucius
%
Jedna lastovi�ka jar neurob�.
		-- Aristoteles
%
Ka�d� choroba poch�dza z prejedenia.
		-- Insinger
%
�enu ani kvetom neudrie�!
		-- Zeyer
%
Pr�roda sa vr�ti, aj ke� ju vidlami vy�enie�.
		-- Horatius
%
Od vzne�en�ho k smie�nemu je iba krok.
		-- Napoleon
%
P��� rob� kr�snou to, �e niekde skr�va prame�.
		-- Exupery
%
Ovl�daj svoju v�u a nerozru�� svoju du�u.
		-- Meng
%
Nie je ni�, �o by si nezasl��ilo z�ujem a poh�ad.
		-- �apek
%
Vo ve�k�ch veciach sta�� aj to, �e sa chcelo.
		-- Propertius
%
Nie je ni� u�ito�nej�ie nad so� a slnko.
		-- Plinius
%
Aj z jednej iskry b�vaju rozsiahle po�iare.
		-- Lucretius
%
Obr� tv�r k slnku a v�etky tiene padn� za teba.
		-- Hemingway
%
Nikdy nerob� spravne, kto r�chlo uver�.
		-- Petronius
%
Komu ch�ba odvaha, ten ju odopiera druh�m.
		-- Marti
%
Ohe� sk��a zlato, bieda siln�ch mu�ov.
		-- Seneca
%
Mnoh� je dovolen� hlup�kom a b�snikom.
		-- Horatius
%
Optimizmus je tak� za�rat� n�zor, �e v�etko je dobre, aj ke� je to zle.
		-- Voltaire
%
Ako inak prekona� dia�ku odl��enia ne� spomienkami?
		-- Konfucius
%
Hlad ti aj zl� chlieb urobi jemn�m.
		-- Seneca
%
Liekom na ur�ky je ich zabudnutie.
		-- Syrus
%
Rozk�za� sebe, to je najv��ia moc!
		-- Seneca
%
Ka�d� ma to�ko pr�va, ko�ko m� moci.
		-- Spinoza
%
�a�ko je odoprie�, ke� pros� mocnej��.
		-- Syrus
%
Kto pochopil dosah n�silia, nebude kr��a� cestou moci.
		-- Sun-C'
%
Vl�dcovia maj� dlh� ruky.
		-- Ovidius
%
�asto ve�k� zlodeji trestaj� men��ch.
		-- Caecillius
%
�ahko je vl�dnu� v dobr�ch �asoch!
		-- Plautus
%
Slu�ba panovn�kom m� dve str�nky:
n�dej na chlieb a strach o vlastn� �ivot.
		-- Sa'di
%
Vl�dcu lep�ie chr�ni d�vera, ne� �ezlo.
		-- Seneca
%
Zo v�etk�ch �nost� je �ivotu najpotrebnej�ia odvaha a stato�nos�.
		-- Dennis
%
Prem�c� zl� n�vyky m�eme len dnes, nikdy nie zajtra.
		-- Konfucius
%
Ak� sme my, tak� bud� na�e deti.
		-- Herder
%
Ve�k� bola kedysi �cta pred �edivou hlavou.
		-- Ovidius
%
Prvou povinnos�ou je veri� v povinnos�.
		-- Smiles
%
Jeden nev�a�n�k �kod� v�etk�m biednym.
		-- Syrus
%
Len kr�sny de� chv�lia v�etci, lebo ho m�u chv�lit bez z�visti.
		-- Cerventes
%
Ak nezrad�te mravy svojich otcov, budete i vy raz v�en� svojim potomstvom.
		-- Konfucius
%
Stato�nos� sa ned� deli� na k�sky. Alebo je, alebo nie je.
		-- Balzac
%
Spr�vanie je zrkadlo, v ktorom ka�d� ukazuje svoju podobu.
		-- Goethe
%
Kto stratil d�veru, ni� viac uz nem�e strati�.
		-- Syrus
%
O z�porn�ch vlastnostiach svojej priate�ky sa dozvieme tak,
�e ju pochv�lime pred jej priate�kami.
		-- Franklin
%
�ena nech nie je len poctiv�, ale nech tak aj vyzer�.
		-- Caesar
%
�o nie je spravodliv�, nem�e by� ani �estn�.
		-- Cicero
%