File: lodge

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (75 lines) | stat: -rw-r--r-- 4,543 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
	K osmdes�ti procent�m leteck�ch hav�ri� doch�z� p�i startu nebo za
p�ist�v�n�. Tato statistika ho nijak nep�ekvapila, proto�e u� mnohokr�t
z�stal hodinu i d�le tr�et nad esseffsk�m leti�t�m, zat�mco kolem krou�ilo
pades�t letadel a pades�t dal��ch startovalo ze zem�, ka�d�ch devades�t
vte�in jedno, a celou tu eskamot� ��dil po��ta�, tak�e sta�ilo, aby
bouchla jedin� pojistka, a nad leti�t�m by to vypadalo, jako by
konkuren�n� boj leteck�ch spole�nost� propukl v otev�enou v�lku, v n�
soupe��c� firmy naj�maj� vyslou�il� piloty kamikadze, aby si navz�jem
ni�ily letky.
		-- David Lodge: Hostuj�c� profeso�i
%
	Absolvovat vysokou �kolu v Americe nen� p��li� t�k�. Student m�
zna�nou volnost, zkou�ky skl�d� v libovoln�m term�nu, podv�d�t je snadn�
a kv�li v�sledn�m zn�mk�m se nepro��vaj� zvl�tn� stresy nebo �zkostn�
stavy. Student (�i studentka) se tud� m��e pln� v�novat norm�ln�m z�jm�m
dosp�vaj�c�ho �lov�ka - sportu, alkoholu, z�bav� a opa�n�mu pohlav�.
Skute�n� tlak za��n� a� v postgradu�ln�m stadiu, kdy se student t��b� a
kal� v nel�tostn�ch cvi�en�ch a p��sn�ch prov�rk�ch tak dlouho, dokud si
nezaslou�� b�t pasov�n na PhDr. To u� do v�ci investoval tolik �asu a
pen�z, �e pro n�ho nep�ich�z� v �vahu ��dn� jin� kari�ra ne� akademick�,
a to v�hradn� �sp�n�, nebo� jin� je nep�ijateln�. Zkr�tka a dob�e, je
vy�kolen k profesi, kter� je pros�kl� duchem voln�ho podnik�n� nem�n�
ne� Wall Street a ve kter� ka�d� vyu�uj�c� v�dec uzav�r� se sv�m
zam�stnavatelem osobn� smlouvu a m� pr�vo prodat sv� slu�by tomu, kdo
nab�dne nejv�c.
		-- David Lodge: Hostuj�c� profeso�i
%
	Philipa tr�pilo sv�dom�. V skrytu du�e v�d�l, �e mu sch�zet
nebudou. Nic proti sv�m d�tem nem�l, ale tu�il, �e p�l roku se bez nich
klidn� obejde, to tedy ur�it�. Pokud jde o Hilary... po tolika letech mu
jaksi spl�vala s d�tmi, kter� p�ivedla na sv�t. Pro n�ho byla p�edev��m
zprost�edkovatelkou informac�, upozorn�n�, ��dost� a z�vazk� t�kaj�c�ch se
Amandy, Roberta a Matthewa. Kdyby do Ameriky jela ona a d�ti z�staly na
krku jemu, sch�zela by mu a�a�. Ale sotva se od d�t� odpoutal, nemohl si
za �iv�ho boha vzpomenout na nic, k �emu by svou �enu pot�eboval.
		-- David Lodge: Hostuj�c� profeso�i
%
	V beletrii se, jak zn�mo, v�dycky cizolo�ilo v�c ne� ve skute�n�m
�ivot�. Sta�ilo, aby se rozhl�dl po obli�ej�ch koleg� na kated�e, a v�e
bylo jasn�: nikde sebemen�� stopa po ukojen� v�ni. Pravda, byli tu je�t�
studenti - ka�d� v�, �e ti si u�ij� sexu v�c ne� dost. Jako pedagog vid�l
p�edev��m nev�hody: unavuje je to, odv�d� od soustavn� pr�ce; studentky
p�ich�zej� do jin�ho stavu a nechod� ke zkou�k�m nebo berou antikoncep�n�
pilulky a trp� sekund�rn�mi n�sledky. Ale z�vid�l jim, �e �ij� ve sv�t�
�chvatn�ch mo�nost�, ve sv�t� odhalen�ch kon�etin, sexu�ln�ch p��ru�ek
v ka�d�m novinov�m st�nku, erotick� hudby a nezakr�van� nahoty na pl�tn� i
obrazovce. Vedle toho v�eho vypadalo jeho ml�d� jako ubohou�k� k�e�, kter�
se v uk�jen� zv�davosti a v�n� musela omezovat na to odv�n�j�� z odkazu
klasick� literatury a na z�v�re�n� waltz v tane�n�ch, kdy� pohasla sv�tla
a �lov�k k sob� mohl p�itisknout partnerku, obrn�nou metry kluzk�ho taftu,
alespo� natolik, aby na sv�ch stehnech uc�til obrysy jej�ch podvazk�.
		-- David Lodge: Hostuj�c� profeso�i
%
	Morris Zapp si sv�ch spolupracovn�k� na vinici literatury p��li�
nev�il. Vid�l v nich nedomrl�, mdl�, nesv�pr�vn� tvory, kte�� se v�lej�
v relativismu jako hroch v bahn� a jejich� ch��p� se sotvakdy pozvedne
k oz�nu racion�ln�ho my�len�. S bla�en�m klidem toleruj� n�zory sv�ch
protivn�k� - ba nastojte, n�kdy sv�j n�zor dokonce m�n�.
		-- David Lodge: Hostuj�c� profeso�i
%
	Jestli Morris Zapp pot�eboval zm�nu, pak ur�it� ne takovou, jakou
mu m��e poskytnout Anglie. Brity nem�l v l�sce ani v �ct�. Ti, kter�
osobn� poznal - p�ist�hovalci a hostuj�c� profeso�i -, se oby�ejn� chovali
jako tepl�, a pak se uk�zalo, �e nejsou, co� zpochyb�ovalo jeho �sudek. Na
ve��rc�ch hltali jednohubky jako hladov� vlci, nal�vali se d�inem, jako by
je zrovna pustili z lap�ku, a v jednom kuse �veholili pisklav�mi hlasy o
rozd�lech mezi anglick�mi a americk�mi univerzitami, p�i�em� d�vali
najevo, �e americk� pova�uj� za pofid�rn�, le� z�bavn� zlat� veled�l,
z n�ho� hodlaj� vyt��skat co nejrychleji co nejv�c. Jejich publikovan�
pr�ce byly neslan� nemastn�, amat�rsk�, nedostate�n� fundovan�, minim�ln�
pr�kazn� a hem�ily se tolika omyly, chybn�mi citacemi, myln�mi odkazy a
nespr�vn�mi daty, �e byl z�zrak, kdy� se autor dok�zal pod titulkem
spr�vn� podepsat.
		-- David Lodge: Hostuj�c� profeso�i
%