File: mikulas

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (66 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,861 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
	Nebyl jsem nijak nad�en�, kdy� mi maminka �ekla, �e k n�m
p�ijde na �aj jedna z jej�ch p��telky� se svou dceru�kou. Nem�m holky
r�d. Je to protivn�, neum� si to hr�t na nic jin�ho ne� na prodava�ku nebo
s panenkou, a po��d to bre��. J� samoz�ejm� n�kdy taky bre��m, ale v�dycky
jen z v�n�ch d�vod�, jako t�eba tenkr�t, kdy� se rozbila ta v�za v salon�
a tat�nek mi vyhuboval, ale to bylo nespravedliv�, proto�e jsem to
neud�lal naschv�l, a ta v�za byla beztak hrozn� �kared�. J� v�m, �e
tat�nek nem� r�d, kdy� si hraju v dom� s m��em, ale kdy� venku pr�elo.
		-- Semp�-Goscinny: Mal� Mikul�
%
	Nebyl jsem si docela jist�, jestli to je dobr� n�pad, kou�it
doutn�k, a nav�c jsem m�l pocit, �e by se to tat�nkovi ani mamince
nel�bilo, ale Vendel�n se m� ot�zal, jestli mi tat�nek s maminkou zak�zali
kou�it doutn�ky. Chv�li jsem o tom p�em��lel a musel jsem uznat, �e mi
tat�nek s maminkou sice zak�zali kreslit po zdech v pokoji, mluvit
u stolu, kdy� m�me n�v�t�vu a nejsem t�z�n, napou�t�t vodu do vany, abych
si mohl pou�t�t parn��ky, j�st sladkosti p�ed ob�dem nebo p�ed ve�e��,
bouchat dve�mi, strkat si prsty do nosu, mluvit sprost� slova, ale kou�it
doutn�ky, to ne, to mi tat�nek s maminkou nezak�zali.
		-- Semp�-Goscinny: Mal� Mikul�
%
	Bylo to bezvadn� rozd�len� cen. P�i�li jsme r�no do �koly
s tat�nky a s maminkami, nastrojen� jako ka�pa�i. M�li jsme na sob�
modr� obleky a b�l� ko�ile z takov� l�tky, co se leskne jako tat�nkova
�ervenozelen� kravata, co mu ji koupila maminka a co ji tat�nek nenos�,
aby si ji neu�pinil. Celest�n - on to toti� nem� v hlav� v po��dku - m�l
na rukou b�l� rukavice, z �eho� jsme se div nepotrhali sm�chy, jen
Viktor�n �ekl, �e jeho tat�nek, kter� je policejn� str�n�k, nos� b�l�
rukavice �asto a �e na tom nen� nic legra�n�ho. Vlasy jsme m�li
p�ipl�cnut� k hlav� - j� m�m je�ka - a m�li jsme �ist� u�i a ost��han�
nehty. No vypadali jsme stra�n�.
		-- Semp�-Goscinny: Mikul�ovy p�est�vky
%
	Ceny se dostaly na ka�d�ho. Celest�n, kter� je nejlep�� ze t��dy
a maz�nek pan� u�itelky, dostal cenu za po�ty, za d�jepis, za zem�pis,
za mluvnici, za krasopis, za p��rodopis a za vzorn� chov�n�. On m� toti�
o kole�ko v�c. Alb�n, kter� je hrozn� siln� a r�d rozd�v� r�ny p�st� do
nosu, dostal cenu za t�locvik, Vendel�n, tlust� kluk, kter� po��d jenom
j�, dostal cenu za vytrvalost. Viktor�n si odnesl cenu za kreslen�,
pon�vad� dostal k sv�tku velikou krabici s pastelkami. Kry�p�n, kter� je
posledn� ze t��dy, dostal cenu za dobr� vztah ke kolektivu a j� cenu za
v�mluvnost. Tat�nek byl velice spokojen�, ale zatv��il se zklaman�, kdy�
mu pan� u�itelka �ekla, �e v m�m p��pad� neocenili kvalitu, n�br�
kvantitu. Mus�m se tat�nka zeptat, co to znamen�.
		-- Semp�-Goscinny: Mikul�ovy p�est�vky
%
	V�ichni se d�vali na Celest�na, kter� si nesl pod pa�� kopec knih,
co je dostal jako ceny, a na hlav� m�l vav��nov� v�nec. Ostatn� �editel mu
�ekl, aby na n�m neusnul, asi proto, �e budou ten v�nec znovu pot�ebovat
p��t� rok, tak aby nebyl poma�kan�. To je, jako kdy� m� maminka pros�,
abych neb�hal po beg�ni�ch.
		-- Semp�-Goscinny: Mikul�ovy p�est�vky
%
	Najednou se ozvalo dlouh�, siln� zap�sk�n� a v�ichni za�ali
s halasem nastupovat do vag�n�, a za p�nem s cedul� p�ib�hl p�n v uniform�
a �ekl mu, �e m� okam�it� na��dit tomu blbe�kovi, co si tu hraje
s palkou, aby p�estal a ned�lal maglajz. Polovina kluk� za�ala zase
z vag�n� vystupovat, ale ne�lo to moc dob�e, jeliko� druh� polovina
nastupovala. Tat�nkov� a maminky n�co vyk�ikovali, do�adovali se, aby jim
kluci psali, aby se v noci po��dn� p�ikr�vali a aby ned�lali skopi�iny.
P�r kluk� bre�elo a dal��m zas po��d n�kdo nad�val, jeliko� hr�li na
n�stupi�ti kopanou, no vylo�en� senzace. Dokonce ani nebylo sly�et p�na
v uniform�, kter� p�skal, a� byl v obli�eji tmav� rud�, jako by se zrovna
vr�til od mo�e.
		-- Semp�-Goscinny: Mikul�ovy pr�zdniny
%