File: murphy

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: sarge
 • size: 1,256 kB
 • ctags: 6
 • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (578 lines) | stat: -rw-r--r-- 17,254 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
Z�kladn� z�kon Murphyho:
Co se m��e pokazit, to se tak� pokaz�.
		-- Murphy
%
Druh� z�kon Chisholm�v:
Kdy� jde v�echno dob�e, v nejbli���ch chv�l�ch se nutn� n�co stane.
		-- Murphy
%
T�et� z�kon Chisholm�v:
Ka�d� n�vrh ch�pou lid� jinak ne� ten, kdo ho p�edkl�d�.
		-- Murphy
%
Richardovy teze o vlastnictv�:
1. Jestli�e jsi n�co u� hodn� dlouho schov�val, m��e� to klidn� vyhodit.
2. Jestli�e jsi n�co vyhodil, bude� to pot�ebovat p�esn� ve chv�li, kdy
  u� to bude nen�vratn� ztraceno.
		-- Murphy
%
Lewiho z�kon:
I kdy� nakupuje� sebeobez�etn�ji, bu� si jist, �e to sam� za chv�li
uvid� n�kde jinde za polovi�n� cenu.
		-- Murphy
%
Z�kon o perverzit� p��rody:
Nen� mo�n� p�edv�dat, kterou stranu kraj�ce by bylo lep�� namazat.
		-- Murphy
%
Jenning�v z�kon:
Pravd�podobnost, �e chleba spadne na zem namazanou stranou, je p��mo
�m�rn� cen� koberce.
		-- Murphy
%
Loweryho princip:
Kdy� to nejde po dobr�m, d�lej to n�sil�m. Jestli se to ulom�, �lo
o vadnou sou��stku.
		-- Murphy
%
Anthonyho pravidlo s�ly:
Nenam�hej se, najdi si v�t�� kladivo.
		-- Murphy
%
Cahn�v axiom:
Selhaly-li v�echny pokusy, je na�ase si p�e��st n�vod.
		-- Murphy
%
Meskimen�v z�kon:
Nikdy nen� dost �asu na to, aby se to ud�lalo dob�e. Ale v�dycky je dost
�asu na to, aby se to ud�lalo znovu.
		-- Murphy
%
Peter�v princip:
Ka�d� pracovn�k postupuje po slu�ebn�m �eb���ku tak dlouho, dokud se
neocitne na m�st�, kter� nen� schopen zast�vat.
		-- Murphy
%
Z�kon H. L. Menckena:
Kdo to um�, ten to d�l�.
Kdo to neum�, ten to u��.
Martin�v dopln�k: Kdo to neum� u�it, ten to ��d�.
		-- Murphy
%
Marsova definice:
Odborn�k je �lov�k, kter� p�ijel z jin�ho m�sta.
		-- Murphy
%
Princip Watergate:
O korupci ve st�tn� spr�v� se hovo�� v�dy v minul�m �ase.
		-- Murphy
%
Evans�v z�kon:
Jestli�e z�st�v� klidn�, zat�mco ostatn� ztr�cej� hlavu, je to neklamn�
zn�mka toho, �e jsi probl�m nepochopil.
		-- Murphy
%
Weberova definice:
Odborn�k v� st�le v�ce o st�le men��m po�tu v�c�. Nakonec v� opravdu
v�echno - o ni�em.
		-- Murphy
%
Horngrenova teze:
Pro ekonomy je re�ln� existuj�c� sv�t v�t�inou pouze v�jimkou.
		-- Murphy
%
Heisenbergova relace neur�itosti investic:
Je mo�no p�edv�dat, jak�m sm�rem se bude vyv�jet situace na trhu, ale
nikdo nem� ani potuchy, jak se bude vyv�jet potom.
		-- Murphy
%
U po��ta�� nen� nic nemysliteln�, nato� pak nemo�n� - krom� toho,
co je pot�eba.
		-- Murphy
%
Ve sv�t� elektronick�ho zpracov�n� dat poruchy nekon��, n�br� p�ech�zej�
jedna v druhou a navz�jem se p�ekr�vaj�.
		-- Murphy
%
Computerov� poruchy �ekaj� trp�liv� na ten nejnep��hodn�j�� okam�ik, aby
pak ude�ily o to nemilostiv�ji.
		-- Murphy
%
U po��ta�� se ned� na nic spolehnout. Ani na to, �e se ned� na
nic spolehnout.
		-- Murphy
%
Nikdy se nem��e� vyhnout velk� poru�e t�m, �e vyprodukuje� malou.
V lep��m p��pad� se mal� porucha p�ipoj� k velk�, aby ji podpo�ila.
		-- Murphy
%
Nikdo si nedovede p�edstavit tolik poruch, kolik se jich odehraje uvnit�
po��ta�e.
		-- Murphy
%
Bernhard�v z�v�r:
Vskutku velk� poruchy se chovaj� jako televizn� intendanti:
1. Sna�� se o co nejv�ce opakov�n�.
2. Levn� poruchy neexistuj�.
3. Pokud by n�jak� porucha byla levn�, tak jsi dosud nepoznal
  jej� opravdov� rozsah.
		-- Murphy
%
Lid� se budou chovat rozumn� tehdy a pouze tehdy, jestli�e v�echny ostatn�
mo�nosti ji� byly vy�erp�ny.
		-- Murphy
%
Lhostejno, jak vysoko oce�uje� sv�j po��ta�ov� syst�m. Nakonec bude v�dy
dra���, ne� se �ekalo.
		-- Murphy
%
Vylep�ovac� z�kon:
Model po��ta�e se naz�v� "Enhanced", "Advanced" nebo "Extended", jestli�e
se v�robci poda�ilo odstranit ��st chyb, kter� zap���i�ovaly probl�my
p�edchoz� verze.
1. Takov� po��ta� v�ak bude uveden na trh teprve tehdy, kdy� ty
  u� vlastn� p�edchoz� verzi.
2. Ka�d� v�robce skryje do sv�ch vylep�en�ch model� dostatek chyb, aby
  mu vysta�ily alespo� na dal�� jednu "vylep�enou" verzi.
		-- Murphy
%
Dostane�-li se nedopat�en�m do m�sta, kde m� odpov�d�t na
ot�zku, zda se m� program ukon�it, zvol� omylem v�dy variantu
"ukon�it-proveden� zm�ny neukl�dat".
		-- Murphy
%
Ultima ratio tisku:
1. Jestli�e dosud fungovalo v�echno, pak se pol�me tisk�rna.
2. Jestli�e se tisk�rna nepol�me, jsou vyti�t�n� v�sledky chybn�.
3. Jestli�e jsou v�sledky spr�vn�, nedok�e� je de�ifrovat.
4. Jestli�e je v�e v po��dku, nem� o tv� v�sledky nikdo z�jem.
		-- Murphy
%
Existuj� dv� kategorie tisk�ren, o nich� v dal��m pojedn�v�me
zcela rovnopr�vn�, nebo� nemaj� ��dn� z�sadn� funk�n� rozd�ly:
- bodov� tisk�rny, kter� za nervy dr�saj�c�ho hluku zane��d�
 pap�r ne�iteln�mi hieroglyfy, a
- laserov� tisk�rny, kter� �in� tot� za nervy dr�saj�c�ho ticha.
		-- Murphy
%
Chybu v tisku odhal� teprve tehdy, a� si prohl�� kopii a
ob�lka s origin�lem je u� hozena v po�tovn� schr�nce.
		-- Murphy
%
Tisk�rna bude tak dlouho bezchybn� tisknout etikety, dokud bude� u toho.
V okam�iku, kdy opust� m�stnost, z�stanou etikety p�ilepen� na zavad��i
pap�ru.
		-- Murphy
%
Nezvratn� z�kony zpracov�n� textu:
1. Chce�-li vymazat jedno slovo, zmiz� zaru�en� cel� ��dek.
2. Chce�-li vymazat cel� ��dek, zmiz� cel� odstavec.
3. Chce�-li vymazat odstavec, zmiz� cel� text.
4. Chce�-li vymazat cel� text, nestane se v�bec nic.
		-- Murphy
%
Podstatn� chyby v textu objev� teprve tehdy, a� je text vyti�t�n a soubor
na disket� vymaz�n.
		-- Murphy
%
1. Chce�-li um�stit dan� text na jednu str�nku, nevejde se tam
  posledn� ��dek.
2. Naform�tuje�-li text men�� o jednu mo�nou jednotku, bude p��li� kr�tk�.
		-- Murphy
%
D�t�, kter� dos�hne rukama na kl�vesnici, p�ijde hned p�i prvn�
p��le�itosti na kombinaci kl�ves, kterou se d� n�co zni�it. Existuje-li
v�ce mo�nost�, pak si vybere tu, kter� m� nejkatastrof�ln�j�� n�sledky.
		-- Murphy
%
Finan�n� poznatek:
Nikdo po��ta� nepot�ebuje. Ale ��dn� majitel nechce ztratit
tv�� p�izn�n�m, �e cel� z�le�itost byla jen hodn� drah� omyl.
		-- Murphy
%
Zdvojen� pravidlo pro program�tory - amat�ry:
1. P�edv�d�-li vlastnoru�n� sestaven� program, pak p�i prvn�m
  p�edveden� naraz� na podstatnou chybu.
2. Nejv�t�� chyby nedok�e� odhalit. Zato si jich ihned v�imne
  ka�d�, kdo poprv� spust� tv�j program.
		-- Murphy
%
Osm �elezn�ch z�kon� o z�kazn�c�ch:
1. Z�kazn�kovi nikdy nez�le�� na tom, kolik bude projekt st�t, jde mu
  o to, kolik p�itom u�et��.
2. Jestli�e jsi �sp�n� dokon�il program, z�kazn�k u� o n�j nebude st�t.
3. ��dn� z�kazn�k nev�, co vlastn� chce.
4. Ka�d� z�kazn�k v�, co nechce.
5. ��dn� z�kazn�k nechce to, co u� m� hotov�.
6. Ani nev�, co by cht�l m�sto toho.
7. Z�kazn�k, kter� nejh�� plat�, nejv�c rept�.
8. Nejv�ce zm�n z�kazn�k po�aduje pr�v� kdy� byl produkt odevzd�n.
		-- Murphy
%
Dvan�ct klamn�ch z�v�r� pro d�v��iv�ho z�kazn�ka na z�klad� informac�
prodava��:
1. V�era to je�t� fungovalo.
2. Po��ta�, na kter�m to fungovalo, byl p�ed deseti minutami prod�n.
3. Tato ��st programu nen� zcela n�hodou na tomto pevn�m disku.
4. Takov�mu probl�mu se snadno vyhnete, kdy� pon�kud zm�n�te strukturu
  pr�ce va�eho podniku.
5. Na tento program jsem se zapracoval teprve p�ed dv�ma t�dny.
6. Samoz�ejm�, �e to jde doplnit. To u� jsme d�lali mnohokr�t.
7. N� odborn�k na tyto probl�my je moment�ln� na dovolen�.
8. M�me jen p�edv�d�c� verzi, ale nov� verze u� je na cest�.
9. M�me jen p�edv�d�c� verzi, ale nov� verze je bez chybi�ky.
10. A� budete m�t program/po��ta�/perifern� za��zen� ve va�� firm� p�r
  t�dn�, pak se va�e probl�my vy�e�� samy od sebe.
11. Ov�em m�me supportov� odd�len�.
12. Ne, cena je definitivn�, ��dn� dodate�n� n�klady nebudou.
		-- Murphy
%
Po��ta�e jsou nespolehliv�, lid� tak�. Av�ak po��ta�e jsou v tom mnohem
d�kladn�j��.
		-- Murphy
%
Jestli�e jsi zakoupil program, kter� umo�n� zalo�it databanku pro veden�
informac� a� o 500 klientech, tak zjist�, �e tolik lid� ani nezn�.
		-- Murphy
%
Chce�-li m�t ve sv�m odd�len� permanentn� v�mluvu pro sv� vlastn� chyby,
pak si po�i� po��ta�. V�dy� nen� lep��ho argumentu pro chyby, poruchy a
nedodr�en� term�ny, ne� pou��v�n� po��ta��.
		-- Murphy
%
Z�sada pou�it� po��ta�e:
Kdy� u� nefunguje v�bec nic, p�e�ti si kone�n� n�vod k pou�it�.
		-- Murphy
%
Z�v�ry z axiomu optimalizace chyb:
1. Jestli�e si mysl�, �e u� to ani hor�� b�t nem��e, bude to hor��.
2. Jestli�e si mysl�, �e chyba je odstran�na a �e program op�t jede,
  pak jsi n�co p�ehl�dl.
3. Jestli�e m� nastat �et�z nep��zniv�ch ud�lost�, pak se to stane v tom
  nejhor��m po�ad�.
4. Jestli�e to bylo zl�, pak se to bude opakovat.
5. Jestli�e se stalo to nejhor��, pak se to p�ihodilo n�komu zn�m�mu
  ned�vno tak�, ale v daleko hor�� podob�.
		-- Murphy
%
Prvn� pravidlo provozu �ivotn�ch cest: V�t�ina dob�e pro�lapan�ch cest
nikam nevede.
		-- Murphy
%
II. Cohen�v z�kon: Lid� se d�l� pouze na dv� skupiny: na poctiv� a
nepoctiv�; ti poctiv� prov�d�j� toto d�len�.
		-- Murphy
%
Dykstra�v z�kon: Ka�d� �lov�k je v o��ch toho druh�ho cvok.
		-- Murphy
%
Sandilan�v z�kon:
Voln� �as, kter� n�m ne�ekan� vznikne, obvykle beze zbytku promarn�me.
		-- Murphy
%
Cabirol�v poznatek:
Moudr�ho �lov�ka pot��, kdy� odhal� pravdu; hloup�ho pot��, kdy�
odhal� podlost.
		-- Murphy
%
Podstata orienta�n�ho smyslu: Pokud se nestar�te, kde jste, nejste
ztraceni.
		-- Murphy
%
Foster�v z�kon:
Jedin� lid�, kte�� nach�zej� to, co v �ivot� hledaj�, jsou notori�t�
��ouralov�.
		-- Murphy
%
Murphologick� filozofie: Usm�vejte se... z�tra bude h��.
		-- Murphy
%
Sevareid�v z�kon: Hlavn� p���inou probl�m� je jejich �e�en�.
		-- Murphy
%
Oppenheimer�v z�kon:
Na rozd�l od instantn� k�vy - instantn� zku�enost neexistuje.
		-- Murphy
%
Z�kon velk�ho Ala:
Opravdu dobr� �e�en� lze �sp�n� aplikovat t�m�� na ka�d� probl�m.
		-- Murphy
%
Z�kon Smith�v: ��dn� opravdov� probl�m se ned� vy�e�it.
		-- Murphy
%
Z�kon Van Herpen�v:
Vy�e�en� probl�mu spo��v� v tom, naj�t �e�itele.
		-- Murphy
%
Hall�v z�kon:
P��stup k probl�mu je d�le�it�j�� ne� jeho �e�en�.
		-- Murphy
%
Z�kony v�deck�ho pokroku:
1. V�jimky jsou v�dy po�etn�j�� ne� pravidla.
2. V�dy se najdou v�jimky ze stanoven�ch v�jimek.
3. A� si kone�n� osvoj�te v�echny v�jimky, u� nikdo nebude schopen
  rozpomenout se na p��slu�n� pravidla, ke kter�m se v�jimky vztahuj�.
		-- Murphy
%
Cerfovy pozn�mky k modern� v�d�:
Ned�-li se v�c pochopit selsk�m rozumem, jde o matematiku.
Kdy� to ned�v� ��dn� smysl, pak se jedn� bu� o ekonomii, nebo
o psychologii.
		-- Murphy
%
I. Steinerova pou�ka:
Znalosti zalo�en� na vn�j��ch d�kazech jsou nespolehliv�.
		-- Murphy
%
II. Steinerova pou�ka:
Logika nikdy nerozhoduje o tom, co je mo�n�, a co ne.
		-- Murphy
%
Murphyho z�kon v�zkumu:
V�zkum prov�d�n� v dostate�n�m rozsahu bude v�dy sm��ovat k podpo�e va��
teorie.
		-- Murphy
%
Morris�v konferen�n� z�kon:
Nejzaj�mav�j�� refer�t je v�dy na programu sou�asn� s druh�m
nejzaj�mav�j��m refer�tem.
		-- Murphy
%
Bell�v teor�m:
Pono��-li se t�lo do vody, za�ne vyzv�n�t telefon.
		-- Murphy
%
Fulton�v z�kon zemsk� t�e:
�sil� zachytit padaj�c� rozbitn� p�edm�t v�dy nap�ch� v�t�� �kodu, ne�
kdyby se p�edm�t nechal rovnou dopadnout.
		-- Murphy
%
Rushovo pravidlo zemsk� t�e:
Kdy� se v�m u automatu rozsypou drobn�, hal��e v�dy dopadnou pobl�,
zat�mco v�t�� mince se zakut�lej� do nedohledna.
		-- Murphy
%
Valeryho z�kon:
Historie je v�da o tom, co se nikdy nestane dvakr�t.
		-- Murphy
%
Darrowova pou�ka:
Historie se opakuje. To je jedna z jejich �patn�ch str�nek.
		-- Murphy
%
Soper�v z�kon:
Jak�koli byrokratick� ma�in�rie reorganizovan� s c�lem zv��it
efektivnost, je vz�p�t� po reorganizaci k nerozezn�n� od v�choz�
instituce.
		-- Murphy
%
Princip byrokracie:
Nad byrokraci� m��e zv�t�zit zase jedin� byrokracie.
		-- Murphy
%
V. Parkinson�v z�kon:
Existuje-li n�jak� zp�sob, jak odd�lit d�le�it� rozhodnut�, pak
dozajista byrokracie, a� ve�ejn�, �i soukrom�, tento zp�sob najde.
		-- Murphy
%
Edwards�v z�kon o �ase a vynalo�en� n�maze:
A. M�me-li ze za��tku na dan� �kol dost �asu, b�v� po��te�n�
  �sil� nevaln�.
B. S �asem scvrk�vaj�c�m se v nulu nar�st� �sil� nep��mo
  �m�rn� do nekone�na.
Nutn� d�sledek:
Kdyby nebylo posledn� chvilky, nic na tom sv�t� by se nedod�lalo.
		-- Murphy
%
Doaen�v z�kon pr�tah�:
��m dokonalej�� je �lov�k v um�n� odkl�dat pr�ci �i rozhodnut�, t�m m�n�
dokonal� m��e b�t ve v�em ostatn�m.
		-- Murphy
%
Borenovo pravidlo:
1. Kdy� jsi na pochyb�ch, n�co zamumlej.
2. Kdy� jsi v nesn�z�ch, jmenuj n�koho a p�edej mu �kol.
3. Kdy� nese� odpov�dnost, v�n� se zamysli.
		-- Murphy
%
Hoffstedt�v princip zam�stnanosti:
Ze zmatk� vznikaj� nov� pracovn� p��le�itosti.
		-- Murphy
%
Princip realizace projekt�:
��m l�pe napl�nujete projekt, t�m v�ce zmatk� nastane, kdy� n�co
nevyjde.
		-- Murphy
%
Weathermax�v postul�t:
Stupe� nad�en�ho p�ecen�n� informace, kterou jste pr�v� obdr�eli, je
nep��mo �m�rn� jej� p�esnosti.
		-- Murphy
%
Drummond�v z�kon n�boru pracovn�ch sil:
Ide�ln� uchaze� se objev� v�dy pot�, co bylo voln� m�sto definitivn�
obsazeno.
		-- Murphy
%
Ellardovy z�kony:
1. Ti, kdo se cht�j� u�it, se budou u�it.
2. Ti, kdo se necht�j� u�it, stanou v �ele podnik�.
3. Ti, kte�� nejsou schopni ani se u�it, ani v�st podnik,
  budou rozhodovat o stipendi�ch a podnik�n� a� do sv� smrti.
		-- Murphy
%
I. z�kon obchodu podle Eddieho:
Nikdy nezvi obchodn� partnery k jedn�n� p�ed 10. hodinou
dopoledne a po 16. hodin� odpoledne. P�ed des�tou d�l� dojem, �e
se nem��e� do�kat, a po �tvrt� odpoledne, �e je to tv� posledn�
nad�je.
		-- Murphy
%
Stenderup�v z�kon:
��m d��ve odpadne�, t�m v�ce �asu z�sk� na doh�n�n�.
		-- Murphy
%
Meissner�v z�kon:
Zam�stnanci v�robn� firmy jsou ti posledn�, kte�� by kupovali a
pou��vali sv� v�robky.
		-- Murphy
%
Stockmayer�v teor�m:
Kdy� n�co vypad� jako snadn�, je to ve skute�nosti obt�n�. Kdy� n�co
vypad� jako obt�n�, pak si pi�te, �e ud�lat to je absolutn� vylou�eno.
		-- Murphy
%
Macphersonova teorie entropie:
V�dy je zapot�eb� m�n� energie, aby se ur�it� p�edm�t vyjmul z m�sta
ulo�en�, ne� aby se vr�til zp�t na sv� m�sto.
		-- Murphy
%
Wright�v prvn� z�kon o kvalit�:
Kvalita je nep��mo �m�rn� �asu zb�vaj�c�mu pro dokon�en� projektu.
		-- Murphy
%
Launegayer�v post�eh:
Kl�st hloup� ot�zky je snaz�� ne� napravovat hloup� chyby.
		-- Murphy
%
Willoughbyho z�kon:
Chcete-li n�komu n�zorn� p�edv�st, �e stroj nebo p��stroj nefunguje,
bude v t� chv�li fungovat.
		-- Murphy
%
Kahn�v z�kon:
Efektivnost zased�n� komise je nep��mo �m�rn� po�tu ��astn�k� a �asu
str�ven�mu rokov�n�m.
		-- Murphy
%
Z�kon komit�todynamiky:
Ti, kte�� se nejv�ce vzp�raj� pracovat v komis�ch, jsou obvykle zvoleni
za jejich p�edsedy.
		-- Murphy
%
Mitchell�v z�kon pracovn�ch komis�:
Kter�koli jednoduch� probl�m se m��e st�t ne�e�iteln�m, jestli�e se mu
v�nuje dostate�n� po�et zased�n�.
		-- Murphy
%
Miller�v z�kon:
V�jimky potvrzuj� pravidlo - a ruinuj� rozpo�et.
		-- Murphy
%
Kimovo pravidlo pracovn�ch komis�:
Po hodin� str�ven� �pravou zn�n� jedn� v�ty ur�it� n�kdo p�ijde
s n�vrhem vy�krtnout cel� p��slu�n� odstavec.
		-- Murphy
%
McKernanova sentence:
T�m, kte�� nejsou schopni se pou�it z minul�ch sch�z�, nezb�v� nic
jin�ho, ne� si je zopakovat.
		-- Murphy
%
Brintnall�v z�kon:
Jestli�e obdr��te dva protich�dn� p��kazy, uposlechn�te obou.
		-- Murphy
%
Owen�v z�kon:
Sotva si sednete k ��lku hork� k�vy, ��f si v�s zavol� a ulo�� v�m n�co,
co v�s zdr�� pr�v� tak dlouho, aby k�va sta�ila vychladnout.
		-- Murphy
%
II. Connor�v z�kon:
Jestli�e se jedn� o tajn� spis, ur�it� z�stane zapomenut v kop�rovac�m
stroji.
		-- Murphy
%
I. pravidlo d�stojn�ho vystupov�n�:
A� se d�je, co se d�je, dbejte, aby to vypadalo tak, �e je to v� z�m�r.
		-- Murphy
%
II. pravidlo d�stojn�ho vystupov�n�:
�ekn�te kategorick� "ne" a pak za�n�te vyjedn�vat.
		-- Murphy
%
Doaen�v z�kon pr�tah�:
��m pomaleji pracuje�, t�m m�n� nad�l� chyb.
		-- Murphy
%
Gillenson�v z�kon nad�jn�ho o�ek�v�n� (zbaven� sexu�ln�ch p��chut�):
Nikdy nepodl�hej vzru�en�, smluv�-li si sch�zku s n�k�m, koho zn� jen
po telefonu.
		-- Murphy
%
Courtoisovo pravidlo:
Kdyby lid� �ast�ji naslouchali sami sob�, rozhodn� m�n� by mluvili.
		-- Murphy
%
Hutchison�v z�kon:
Jestli�e situace vy�aduje soust�ed�nou pozornost, v t�m�e okam�iku
v�echny z��astn�n� vytrhne n�jak� neodolateln� rozpt�len�.
		-- Murphy
%
Pravidlo politick�ch slib�: Pravda se m�n�.
		-- Murphy
%
Pravidlo pro radik�ly:
Ti, kte�� jsou mor�ln� nejv��e, jsou nejd�le vzd�leni od probl�mu.
		-- Murphy
%
I. Brown�v z�kon politick�ho veden�:
Kdo chce m�t �sp�ch v politice, mus� se dok�zat povzn�st nad sv� z�sady.
		-- Murphy
%
II. Brown�v z�kon politick�ho veden�:
Nejlep�� cesta k politick�mu �sp�chu spo��v� v tom, naj�t z�stup, kter�
n�kam sm��uje, a postavit se do jeho �ela.
		-- Murphy
%
Denniston�v z�kon: Poctivost se trest� sama.
		-- Murphy
%
Dennistonovo varov�n�:
Kdy� n�co ud�l� bez rept�n� a hned, ur�it� t� n�kdo po��d�, abys to
ud�lal zase.
		-- Murphy
%
D�ln�kovo dilema:
1. Bez ohledu na to, kolik ud�l�, nen� to nikdy dost.
2. To, co neud�l�, je v�dy d�le�it�j�� ne� to, cos ud�lal.
		-- Murphy
%
Murphyho z�kon spot�eby pohonn�ch hmot:
Va�e auto m� v�dy v�t�� spot�ebu ne� auto t�e zna�ky kohokoli druh�ho.
		-- Murphy
%
Gallupovo varov�n�:
Osmdes�t procent v�ech lid� se pova�uje za nadpr�m�rn� �idi�e.
		-- Murphy
%
Z�kon p��jemn�ho p�ekvapen�:
Nikdo nen� ve skute�nosti tak o�kliv�, jak vypad� na pasov� fotografii.
		-- Murphy
%
Z�kon kupov�n� konfekce:
Kdy� se v�m n�co l�b�, ur�it� nemaj� va�i velikost.
		-- Murphy
%