File: pocitace

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: sarge
 • size: 1,256 kB
 • ctags: 6
 • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (137 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,264 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Kto je to gener�l Failure a pre�o ��ta m�j drajv?
		-- Alwil Screen 1993/2
%
Z�vratn� zpomalen� program� pod Windows je zp�sobeno virem, jeho� v�robcem 
je firma Microsoft.
Jeho jm�no je Windows.
		-- Alwil Screen 1993/3
%
Dal�� v�voj viru zastaven, proto�e autor z�skal trval� zam�stn�n�.
		-- text v rusk�m viru XPEN
%
"640 K should be enough for anybody."
		-- Bill Gates
%
Jsou Windows 95 virus?
Maji p��znaky vir�:
- rychle se roz�i�uj�;
- v�ou syst�mov� zdroje a zpomaluj� pr�ci po��ta�e, ��m� nut� u�ivatele
 k z�v�ru, �e pot�ebuje rychlej�� po��ta�;
- zni�� obsah disku.
Na druh� stran� viry:
- jsou sv�mi autory h��k�ny a nov� verze jsou st�le lep��;
- pracuj� na v�t�in� po��ta��;
- maj� k�d �sporn�, kompaktn� a efektivn�.
Odsud jednozna�n� plyne, �e Windows 95 virem nejsou.
		-- SWN 1996/4 podle zahr. pramen�
%
    V 60. letech provokovaly d�ti sv� rodi�e dlouh�mi vlasy,
kalhotami do zvonu a pacifistick�mi znaky.
    Ve druh� polovin� 70. let to �sp�n� zkusily s ��rem, kalhotami
se spoustou d�r a h�kov�mi k��i.
    Posledn�ch p�r let v�ak dos�hly jejich provokace vrcholu.
    Nonkonformn� d�ti se dnes u� neobt�uj� d�lat v�bec nic, jako by
kone�n� p�i�ly na to, �e nejlep��m projevem genera�n�ho despektu bude,
kdy� se na sv� rodi�e prost� a jednodu�e vyserou.
		-- SWN 1996/6
%
Dosp�l� si nehraj� s hra�kami z jedin�ho d�vodu; a je to dobr� d�vod.
Je to proto, �e takov� hran� zabere mnohem v�ce �asu a d� mnohem v�ce
pr�ce ne� cokoli jin�ho.
		-- G. K. Chesterton: Loutkov� divadlo
%
Rozd�ly Windows 95 od p�edchoz�ch verz�:
- ve Windows 95 je ko�, zat�mco ve 3.x ne
- m�sto Write je program Wordpad
- adres��e u� nejsou adres��e, ale nyn� spr�vn� slo�ky
- ve Windows 95 jsou nav�c dal�� stm�va�e
- absolutn� nov� program Bra�na s hezkou ikonou
- po��ta� se nyn� vyp�n� tla��tkem Start
- ve Windows 95 je nav�c hra Freecell
- ve Windows 95 byla v�razn� pos�lena nespolehlivost, na rozd�l od 3.x,
 kde nebyl hlavn� panel
		-- SWN 1997/7 podle pramen� z Internetu
%
	TOP 10 - Co si lid� mysl�, �e znamen� "95" v n�zvu Windows 95
10. Po�et disket, na kter�ch se distribuuje
 9. Procento lid�, kte�� budou muset upgradovat sv�j hardware
 8. Po�et megabajt�, kter� zabere na disku minim�ln� instalace
 7. Po�et stran p��ru�ky "Snadn� instalace"
 6. Procento existuj�c�ch program�, kter� na nov�m syst�mu nepojedou
 5. Po�et minut trv�n� instalace
 4. Po�et vol�n� na technickou podporu, ne� syst�m zprovozn�te
 3. Po�et u�ivatel�, kte�� za upgrade skute�n� zaplat�
 2. Frekvence procesoru nutn� k tomu, aby syst�m b�el
 1. Rok, kdy se m�l za��t prod�vat
%
	Mo�n� v�znamy ��sla 95 v n�zvu Windows 95
- po�et program�tor� u Microsoftu, kte�� budou produkt pou��vat
- po�et minut pot�ebn�ch k nastartov�n� syst�mu
- procento z celkov�ho po�tu instalac�, kter� budou smaz�ny t�� den
- minim�ln� po�et MB RAM
- rok prod�v�n� funk�n� verze (2095)
- rok, ve kter�m majetek Billa Gatese p�es�hne 10 miliard
- po�et �sp�n�ch instalac� dohromady
- minim�ln� doba instalace v hodin�ch
- po�et minut po kter� budou fungovat
- pr�m�rn� IQ autor�
- po�et p��ru�ek
- v�ha instala�n�ho bal�ku v kg
%
	�ern� d�ry jsou tam, kde B�h d�lil nulou.
		-- Steven Wright one Liners
%
	Poctiv� pr�ce se v budoucnu vyplat�. Ale lenost se vypl�c� hned.
		-- Steven Wright one Liners
%
	Ka�d� m� fotografickou pam�. Jenom n�kdo nem� film.
		-- Steven Wright one Liners
%
	"Nov� verze j�dra 1.1.81 je ofici�ln� BugFree(tm), tedy bez chyb,
tak�e pokud dostanete jak�koliv zpr�vy o chyb�ch v t�to verzi, jsou to
jenom zl� pomluvy."
		-- Linus Torvalds
%
	"Jak m�m v�d�t, jestli to chod�? To je smysl betatester�.
J� to jenom napsal."
		-- Linus Torvalds
%
	"Ne. To je to - zaj�mav� jm�no. Velice tvrd� jsme pracovali na
vym��len� jm�na, kter� by oslovilo v�t�inu lid�, a te� se to vypl�c�:
stovky lid� pou��vaj� Linux jenom aby mohli ��ct: "OS/2? Pche. J� m�m
Linux. To je jm�no!". 386BSD ud�lal chybu, �e uvedl ve sv�m jm�nu moc
��sel a nesrozumiteln�ch zkratek, a tak odradil spoustu lid� - zn� to
moc technicky."
		-- Linus Torvalds
%
	"Jestli chcete cestovat kolem sv�ta a b�t pozv�n p�edn�et na
spoust� r�zn�ch zaj�mav�ch m�st, sta�� jenom napsat Unixov� opera�n� syst�m."
		-- Linus Torvalds v lkml
%
if (argc > 1 && strcmp(argv[1], "-poradit") == 0) {
  printf("Jenom nepanika�it!\n");
  exit(42);
}
		-- Arnold Robbins o RCS, Linux Journal 1995/02
%
DOS, m.:
	mal� obt�n� boot virus zp�sobuj�c� n�hodn� spont�nn� zhroucen�
syst�mu, zvl�t� p�ed ulo�en�m rozs�hl�ho projektu. Lze lehce vyl��it
UNIXem. Viz tak� MS-DOS, IBM-DOS, DR-DOS.
		-- David Vicker
%
program, m.:
	Magick� svitek p�e�ten� kolem po��ta�e umo��uj�c� mu obr�tit n���
vstup na chybov� zpr�vy. 
%
	Mezi z�kladn�, ve�ejnosti nejzn�m�j�� distribuce, pat�� tyto:
* Blondian - j�dra t��dy public - nep��li� bezpe�n� a stabiln�, proto se
 �asto p�einstalov�vaj�, tak�e dlouhodob�j�� vyu��v�n� syst�mu nep�ich�z�
 v �vahu
* Brunetware - j�dra t��dy romantic - stabiln� a jedny z nejbezpe�n�j��ch
* Red Head - j�dra sadistic a odvozen� - velmi variabiln�, z�le�� na
 administr�torovi, k jak�mu pou�it� bude nakonfigurovan�, proto i
 bezpe�nost je relativn�
* Free Black - j�dra free - slou�� p�edev��m jako �koln� nebo firemn�
 servery, tak�e z�skat konto nen� ��dn� probl�m
%