File: prislovi

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (333 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,349 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
	Chemick� slou�enina vod�ku a kysl�ku, kter� produkuje minim�ln�
bell�, p�sob� eroz� na vrstvy hornin ulo�en� pod�l jej� trajektorie.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Chemick� slou�enina vod�ku s kysl�kem, jej� akustick� projev je
minim�ln�, p�sob� eroz� na vrstvy hornin ulo�en� pod�l sv� trajektorie.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Vzd�lenost bodu A (co� je m�sto, kde ukon��, puzena gravita�n�
silou, svou dr�hu malvice) od bodu B (co� je m�sto le��c� svisle pod
m�stem zapo�et� jej� dr�hy) se bl�� k nule.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Je-li B bodem ukon�en� trajektorie malvice, puzen� gravita�n�
silou z bodu A, bod C je kolm�m pr�m�tem bodu A a bod A je na strom�,
potom vzd�lenost bod� B a C se limitn� bl�� k nule.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Abundance �elem z �eledi Canidae p�ivod� exitus hlodavce z �eledi
Leporidae.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	V�ce ne� jednou, ale m�n� ne� t�ikr�t ur�i velikost fyzik�ln� �i
chemick� veli�iny, a m�n� ne� dvakr�t, ale v�ce ne� nulkr�t pou�ij zp�sobu
obr�b�n�, j�m� se ��sti materi�lu od sebe odd�luj�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Velikost fyzik�ln� veli�iny ur�uj dvakr�te �ast�ji, ne�li pou��v�
zp�sobu obr�b�n�, p�i n�m� je materi�l d�len na ��sti.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Subjekt A, jen� vyv�j� �sil� o vytvo�en� svisl�ho �i �klonn�ho
d�la �st�c�ho na povrch a determinuj�c�ho subjekt B, s�m op�e dr�hu ve
zm�n�n�m d�le �st�c�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Subjekt A, jen� vyv�j� �sil� o vytvo�en� svisl�ho �i �klonn�ho
zemn�ho d�la �st�c�ho na povrch a determinovan�ho drahou subjektu B, s�m
op�e dr�hu v tomto d�le kon��c�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Kdo odol�v� poku�en� podlehnout touze nechat d��mat vlastn�
energii, b�v� obklopen chlorofylem.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Kdo aplikuje vlastn� energii na vykon�n� pr�ce m�sto jej�ho
pozvoln�ho uvol�ov�n� do prostoru, b�v� obklopen chlorofylem.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Ztr�ta prostorov�ho vn�m�n� nen� na z�vadu suverenit� nad osobami
touto ztr�tou je�t� v�ce posti�en�mi.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	��slo, j�m� m��e� vyj�d�it svou lingvistickou potenci, se rovn�
��slu, j�m� zn�sobuje� sv� vlastn� ego.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Na m�st�, nach�zej�c�m se v bezprost�edn� bl�zkosti za��zen�
slou��c�ho k instalaci sv�teln�ho zdroje, dopad� minim�ln� po�et paprsk�
ze zdroje se ����c�ch.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Vodomiln� obratlovci nepatrn�ch rozm�r� nejsou ni��m jin�m ne�
vodomiln�mi obratlovci.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Pohybuje-li se hladina rtuti v m�rn� kapil��e sm�rem ke st�edu
Zem� v m�s�ci na�eho osvobozen� sov�tskou arm�dou, lze o�ek�vat, �e
n� b�val� restaura�n� podnik p�es�dl� do hospod��sk�ho staven�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Pohybuje-li se hladina rtu�ov�ho sloupce dol� v obdob� 52 a� 22
dn� p�ed letn�m slunovratem, lze o�ek�vat v�skyt biblick�ho zapov�zen�ho
�zem� v sil�n� stavb�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	P�i nadm�rn�m zvy�ov�n� pohybu doln�ch kon�etin ve zna�n�m �asov�m
rozp�t� za ��elem dosa�en� napln�n� slou�eninou vod�ku a kysl�ku k�ivule
s dr�adlem dojde jednoho dne k uvoln�n� molekul spojuj�c�ch tuto k�ivuli
s on�m dr�adlem, ��m� se jmenovan� p�edm�t rozd�l� na dva segmenty.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	P�i nadm�rn�m pohybu v del��m �asov�m rozp�t� s n�dobou s dr�adlem
za ��elem jej�ho napln�n� bezbarvou tekutinou se velmi zvy�uje
pravd�podobnost rozd�len� t�to n�doby na dva individu�ln� segmenty.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	P�i poklesu produktivity pr�ce na nulu se projev� tot�ln�
nedostatek kruhov�ho pe�iva p�sob�c�ho na obezitu obyvatelstva.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	S poklesem produktivity pr�ce na nulu p�estane existovat t� ve�ker�
cukr��sk� pe�ivo kruhov�ho tvaru.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	N�raz akustick�ch vln, ����c�ch se ze zdroje v lidsk�m hrdle,
se odraz� od bari�ry kompaktn� hmoty a s�la i kvalita zp�tn� vlny je
adekv�tn� p�vodn�mu impulsu.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	N�raz akustick�ch vln ����c�ch se plynn�m prost�ed�m n�zk�ch
vrstev atmosf�ry se odr�� od bari�ry kompaktn�ho p��rodn�ho syst�mu,
p�i�em� hodnoty zp�tn� vlny jsou adekv�tn� p�vodn�mu impulsu.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Kategorick� imperativ nedovoluje libovoln�mu subjektu likvidovat
zdroj infraz��en�, kter� sv�m bohaviouristick�m syst�mem neatakuje
t�� subjekt, nebo� jeho radiace se chov� inertn� k t�lesn� integrit�
doty�n�ho subjektu.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Inhabitanti Kolumbaria, preparovan� pomoc� infra�erven�ch
paprsk� do stavu akceptabiln�ho pro lidsk� metabolismus, nevl�dnou
automatickou mobilitou pro peror�ln� po�it�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Gravita�n� udr�ovan� seskupen� telurick�ch plyn� jev� se
spiritu�ln� str�nkou nejvy���ho bodu p�i�itatelnosti v souboru
primitivn� mytologick�ch p�edstav.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Druh� mocnina t�� profes� se jev� prvn�m dvoj��sl�m dekadick�
soustavy pauperizace.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Pracovn� mor�lku zem�d�lce, kter� dne 12. b�ezna neobrac�
soustavn�, pl�novit� a c�lev�dom� ornici a nedodr�uje pranosticky
stanovenou agrotechnickou lh�tu, pokl�d�me za tak hrub� nevyhovuj�c�
a po�kozuj�c� z�jem spole�nosti, �e onoho zem�d�lce srovn�v�me
s maso�rav�mi savci.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Prostorov� diskontinuita hmotn�ho t�lesa neovlivn� �asovou
kontinuitu procesu nan�en� laku na jeho povrch.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Spektr�ln� odrazivost v�ech domestikovan�ch savc� �eledi Felis
limituje s klesaj�c�m osvitem k nule.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Entropie pr�chodu lichokopytn�ka se z�dov�mi z�sobn�ky tuku vodic�m
otvorem kovov�ho hrotu je obecn� vy���, ne� entropie p�echodu jedince druhu
Homo sapiens, vyzna�uj�c�ho se statisticky v�znamn� vy��� �ivotn� �rovni ve
srovn�n� s pr�m�rem mno�iny jedinc�, sd�lej�c�ch s n�m stejn� �asoprostor,
z tohoto �asoprostoru do jin�ho, charakterizovan�ho suverenitou hypotetick�
bytosti, ��ste�n� definovan� tzv. n�bo�ensk�mi segmenty.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Dne 2. �nora vyd�v� drobn� ope�enec sv� typick� akustick� sign�ly
bez ohledu na s t�m spojen� nebezpe�� let�ln�ho poklesu t�lesn� teploty.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Blokov�n� svisl�ho informa�n�ho kan�lu nelze kompenzovat finan�n�
transakc� typu emptio venditio ve v�dejn� l�k�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Po��naje p�ekro�en�m 48. hodiny po zah�jen� pobytu mimo obvykl�
okruh sv�ho �ivotn�ho prost�ed� generuj� jak vodomiln� obratlovci, tak
jedinci druhu Homo sapiens t�kav� organick� l�tky, je� jsou �ichov�m
�stroj�m specificky detekov�ny a centr�ln� nervovou soustavou hrub�
nep��zniv� hodnoceny.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Progn�zu optim�ln�ho okam�iku pro sv� akce prove� podle modelov�ho
vztahu domestikovan�ho vodn�ho ope�ence k plozen� kulturn�ch trav.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Striktn� dodr�ov�n� z�sad ob�ansk�ho sou�it� vede k maxim�ln� d�lce
p��ho transferu jednotlivce, kter� se tak chov�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Ob�an z�m�rn� poskytuj�c� klamn� informace sou�asn� neopr�vn�n�, co�
je axiom, p�ev�d� do sv�ho vlastnictv� majetek spoluob�an�, pop��pad�
spole�nosti.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	P�enos informace od jedince s kalorick�m deficitem k jedinci
s kalorickou pot�ebou ji� saturovanou je blokov�n.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	P�i zji�t�n� z�m�rn�ho transportu ��sti horniny od ob�ana A k ob�anu
B je posledn� jmenovan� povinen uskute�nit zp�tn� p�esun po stejn� dr�ze,
tedy v opa�n�m sm�ru, k prvn� jmenovan�mu, av�ak s pou�it�m �itn�ho pe�iva.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Podm�nkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a spole�enstv�
druhu Canis lupus je sjednocen� akustick� sign�ln� soustavy.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	U z�vod� na zpracov�n� obil�, ��zen�ch mytologick�mi bytostmi, je
pom�rn� n�zk� produktivita pr�ce vyv�ena naprostou spolehlivost�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Kinetick� energie eroticky motivovan�ho bilater�ln�ho, zpravidla
heterosexu�ln�ho vztahu, m��e b�t pou�ita k transferu vysok�ch geologick�ch
�tvar�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Kinetickou energii eroticky motivovan�ho bilater�ln�ho vztahu lze
pou��t k transportu masivn�ch geologick�ch �tvar�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Soustavnou v�chovu mlad�ho ob�ana k obran� vlasti nelze srovn�vat
s ob�ankou zakl�daj�c� v�d�le�n� vztah na sv� lakta�n� schopnosti.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Schopnost operativn� �e�it �ivotn� situace k vlastn�mu prosp�chu na
z�klad� vy���ho stupn� intelektu hominis sapiensis se nerovn� drah�m
libovoln�ho tvaru veden�m libovoln�m bodem prostoru.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Odolnost rostliny opat�en� �ahav�mi chloupky v��i poklesu teploty
pod 273,15 Kelvin� je dokonal�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	��ste�n� imobilita muskularity, pr��t�c� z pasivity p��slu�n�ho
cerebroor�ln�ho centra, vede k souhrnu nep��zniv�ch okolnost� pro jedince
p��mo fat�ln�ch a zbaven�ch ve�ker�ch chloupk�, jako� i jin�ho porostu.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Informa�n� kapacita jedince po sistaci srde�n� �innosti je rovna
plynov�m zplodin�m jeho metabolismu.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	D�sledky a v�t�nost artikula�n� aktivity b�vaj� zpravidla
v kompetici ohodnoceny druhou pozic� vyj�d�enou kujn�m nerostem m�s��n�
barvy, zat�mco zdr�en� se komunikace vlastn�ho �sudku b�v� up�ednost�ov�no
a zauj�m� v t�e kompetici pozici prvn� takt� p�edstavenou kovem,
av�ak barvy slune�n�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Pou��v�n� akustick�ch sign�l� za vyu�it� speci�ln�ho hlasivkov�ho
kr�n�ho vaziva zaru�uje v�nos kujn�ho vodiv�ho nerostu, zat�mco jejich
neu��v�n�m doch�z� k zisku kovu cenn�j��ho.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Verb�ln� komunikace, p�i kter� poklesne intenzita sign�lu na minimum
sly�iteln� pouze v bezprost�edn�m okol� zdroje, je v p��m� korelaci
s jednoduch�m strojem na vyor�v�n� brambor.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Z�stava encefalick� �innosti jedince je zcela irelevantn� k ob�ma
limitn�m stav�m kvantity p��jmu tekutin u t�ho� individua.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Trajektorie pohybu zp�soben�ho odrazy nohou ml�d�te l�taj�c�ho
obratlovce kulminuje k maxim�ln� d�lce sou�asn� s v�chodem slunce.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Nech� M je mno�ina osob x takov�ch, �e x pat�� do M, pr�v� kdy�
x vyd�v� nonverb�ln� sign�ly S vyjad�uj�c� pozitivn� emoci E. D�le nech�
f je uspo��d�n� mno�iny M podle �asu vzhledem k okam�iku sign�lu S a
g nech� je dobr� uspo��d�n� mno�iny M. Potom plat�:
Je-li y maxim�ln� prvek mno�iny M vzhledem k uspo��d�n� f, potom je tak�
maxim�ln�m prvkem mno�iny M vzhledem k uspo��d�n� g.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	�innost (vykon�n� �innosti) nem��e osoba (d�le jen proveditel)
prov�st v obdob�, tedy �asov�m �seku, kter� by bylo del�� ne� 1 (jeden)
den ode dne, kdy jsou spln�ny v�echny p�edpoklady pro vykon�n� t�to
(v��e uveden�) �innosti proveditelem.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	St�edn� ��st relativn� dr�hy slunce mezi nadirem a zenitem vykazuje
vy��� inteligenci ne�li t� ��st dr�hy protilehl�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Poznatky z�skan� c�lev�dom� v preadolescentn�m v�ku jsou adekv�tn�
poznatk�m z�skan�m n�hodn� ve v�ku seniorsk�m.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Nen� pravdou, �e existuje jedinec, kter� vykonal vertik�ln� pohyb
rovnom�rn� zrychlen� z virtu�ln�ho bodu vytvo�en�ho pouze pro religi�zn�
��ely ��mskokatolick�m kl�rem, pokud p�edt�m p�ij�mal jist� poznatky
soustavn�m studiem.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
produkce(x) > spot�eba(x)  =>  x = 3
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Vyd�v�-li jedinec druhu Canis Domesticus kr�tk� neartikulovan�
vok�ly, lze o�ek�vat, �e v t�e chv�li nebude schopen androgenn�ho drajvu.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	U�itn� hodnota mal�ho mno�stv� proti mobilit� manu�ln� zaji�t�n�
pta�� svaloviny je vy��� ne�li v�razn� v�t�� mno�stv� obdobn�ho materi�lu
mobiln�ho a obt�n� dostupn�ho.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Kapaln� substance ��ste�n� prchav�ho charakteru vznikl� postupn�m
od��avov�n�m a kva�en�m bobulovin obsahuje souhrn v�rok� objektivn�ho
charakteru vystihuj�c�ch skute�nost v jej� re�ln� podstat�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Chlorid sodn� z�sk�v� ve stupnici hodnot uzn�van�ch statisticky
v�znamnou v�t�inou civilizovan�ch jedinc� vy��� hodnocen� ne�li v p��rod�
mnohem vz�cn�ji se vyskytuj�c� kujn� nerost z�sk�van� za vynalo�en�
zna�n�ho �sil� a n�klad�.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Kvalifikovan� a produktivn� pracovnice v dom�cnosti za ��elem
z�sk�n� mal� ��sti t�ln�ho pokryvu drobn�ho obratlovce dok�e uv�st sv�
t�lo do pohybu po parabolick� dr�ze, jej� koncov� a c�lov� bod le�� na
r�zn�ch stran�ch bari�ry odd�luj�c� dv� r�zn� plochy zapsan� samostatn�
v katastr�ln�ch map�ch.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	T�lesn�m org�nem se zpevn�n�m skeletonem a obsahuj�c�m nervov�
��dic� centrum nelze naru�it souvislost bari�ry sestaven� z kompaktn�ch
��st� horniny pop��pad� zeminy zpracovan� do pravideln�ch kv�dr� a
spojen� sm�s� hornin s podstatn�m obsahem v�pence.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Seniln� jedinec �eledi Canidae ji� nen� schopen akceptovat dosud
nezn�m� dovednosti.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Personifikujeme-li informaci neodpov�daj�c� skute�nosti, jsou jej�
doln� kon�etiny siln� atrofov�ny.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	V�ichni jednotliv� z�stupci sv�tov� aviafauny vyzdvihuj� pouze
p�ednosti sv�ho vlastn�ho t�ln�ho pokryvu.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Samice dom�c�ho lichokopytn�ka ve vlastnictv� podnikatele v oblasti
metalurgie je v p��m�m t�lesn�m kontaktu s povrchem, po n�m� se pohybuje.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%
	Vrubozob� pt�k, obvykle domestikovan� za ��elem chovu, vyd�
charakteristick� zvukov� projev poka�d�, kdy� je zasa�en c�lenou ranou.
		-- �esk� p��slov� ve v�deck� �e�tin�
%