File: rdvcitaty

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (167 lines) | stat: -rw-r--r-- 4,640 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Na�i u�itel� nesm�j� b�t podobni sloup�m u cest, je� pouze ukazuj�, kam
j�t, ale samy nejdou.
		-- Jan Amos Komensk�
%
Hloupost a p�cha na jednom d�ev� rostou.
		-- �esk� p��slov�
%
Nesvoboda nen� k�zn�, je pon�en�m.
		-- Josef �apek
%
�koda, �e o sv� �ivotn� cest� rozhodujeme ve v�ku, kdy je pro n�s
nejd�le�it�j�� cesti�ka v ��esu.
		-- Milan R��i�ka
%
Rozum a pravda spo��vaj� sp�e na dn� my�len� a ml�en� ne� na povrchu mluven�.
		-- Josef �apek
%
Lid� pochybuj� o tom, co ��k�te, ale uv��� tomu, co d�l�te.
		-- Karolina Sv�tl�
%
P�e se to sl�va, �sp�ch a pokrok, ale zhusta se to �te: neomalen� lokty,
ziskuchtivost a dobr� bydlo.
		-- Ferdinand Peroutka
%
Kultura je luxus, kter� k �ivotu nepot�ebujeme, p�esto je to jedin�
podstatn� v�c, kter� n�s d�l� od zv��at.
		-- Bo�ek ��pek, T�den�k Rozhlas
%
Pln� b�ich, rozum tich.
		-- �esk� p��slov�
%
Humor je nejdemokrati�t�j�� z lidsk�ch zvyk�.
		-- Karel �apek
%
Slova se nepo��taj�, ale v��.
		-- �esk� p��slov�
%
Pokud se �lov�k pt�, chce b�t.
		-- Miroslav Horn��ek
%
Kdo chv�l�, r�d by prodal, kdo han�, r�d by m�l.
		-- �esk� p��slov�
%
Lid� se r�di zam�stn�vaj�, aby nemuseli pracovat.
		-- Jan Herben
%
Jsou toliko dv� strany politick� na sv�t�: strana poctiv�ch a strana
nepoctiv�ch; pozn�te je podle toho, kterak �kolstv� podporuj�.
		-- Karel Havl��ek Borovsk�
%
V politice jest nejlep��m m���tkem moudrosti v�sledek.
		-- Franti�ek Ladislav Rieger
%
Kdo ni�emu nev���, tomu taky nic nev���m.
		-- Jan Neruda
%
Jsou n�kte��, kdo� v rozhovoru mysl� na v�c, skoro v�ichni jen na odpov��.
		-- Ladislav Kl�ma
%
Kdo hon� �t�st�, s�m je �tv�n.
		-- Alois Jir�sek
%
Neberte drogy, nebo si drogy vezmou v�s.
		-- Jan Vod�ansk�, Magaz�n Dnes
%
Nen� nic hor��ho, ne� kdy� �lov�k m� dv� �e�en�, ale jen jednu mo�nost.
		-- Stanislav �tepka
%
Ciz� chv�la p�in�� tob� jen tehdy �est, kdy� ten, kdo t� chv�l�, chv�ly
hoden jest.
		-- F. L. �elakovsk�
%
Pr�zdn� hlava nebol�.
		-- Slovensk� p��slov�
%
Dob�e potrestat m��e jen ten, kdo m� r�d.
		-- Zden�k Mat�j�ek, D�ti a my
%
Ka�d� r�na, kterou jsme utr�ili, vyraz� z n�s n�jak� kl�n, kter� n�m p�ek�el.
		-- Tom� Ba�a
%
�lov�k se nikdy nezbav� toho, o �em ml��.
		-- Karel �apek
%
M��e anarchista s�m sob� poru�it? M��e, ale nesm� se poslechnout.
		-- Miroslav Horn��ek
%
U� se objevovat a ch�pat �t�st�, nebo� p��tomno je v�dy.
		-- Julius Zeyer
%
Kdo s�m v sebe douf�, ten nejlep�� podporu naleznul.
		-- Karel Havl��ek Borovsk�
%
Srdce nic nekupuje, nic neprod�v�.
		-- Josef Kajet�n Tyl
%
Chce�-li daleko dosko�it, st�j nohama pevn� na zemi.
		-- Pavel Kysilka, Ekonom
%
Rada, kter� mi pomohla: do �ty�iceti se dr� se star�mi, od �ty�ic�tky
s mlad�mi.
		-- Tom� Hal�k, Ekonom
%
Humor je boj s lidskou hloupost�. V tomto boji nem��eme nikdy vyhr�t, ale
nikdy v n�m nesm�me ustat. Ov�em pozor na zm�lenou: ten, koho pova�ujeme
za blbce, pova�uje za blbce n�s. Jde o to nevyvra�dit se.
		-- Jan Werich
%
�lov��e, mysli trochu na druh�. Nemysli si, �e jenom ty jsi d�le�it�. Na
ka�d�m z�le�� zrovna tolik jako na tob�.
		-- Jan Masaryk
%
Pouze ten k�i��, kdo nen� uji�t�n o pravd� sv�ch slov. Pravd� slu�� klidn�
pevnost a chladn� prostota.
		-- Ferdinand Peroutka
%
Uti�uj bolesti druh�ho a tv� vlastn� se umen��.
		-- Jan �p�ta, Ned�ln� Lidov� noviny
%
Kdy� jsou noci nejdel��, lid� jsou si nejbli���.
		-- �esk� r�en�
%
Kdy� dob�e vychov�me d�ti, mus�me se sm��it s t�m, �e se bez n�s obejdou.
		-- Vlado M�ller
%
Nen� pravda, �e �eny poru�uj� tajemstv�, n�br� pravdou jest, �e je
odevzd�vaj� neporu�en� d�l, nech�vaj�ce mu pel a kr�su jeho tajnosti.
		-- Karel �apek
%
V boji mezi tebou a sv�tem d�lej sekundanta sv�tu.
		-- Franz Kafka
%
A� se to vezme z kter�hokoli konce, skute�nost je v�dycky zaj�mav�j��, ne�
cokoli si vymysl�te.
		-- Milo� Forman, Mlad� fronta
%
Velk� pen�ze jsou stejn� iracion�ln� jako velk� b�da. Kdy� jste stra�n�
bohat�, nemus�te u� na nic myslet stejn� jako ten, kdo um�r� hlady.
		-- Ester Krumbachov�, Gen
%
Pochov�v�m bohat� i chud� a vid�m, jak jsou tyto v�ci nepodstatn�.
		-- V�clav Mal�
%
O radost se �lov�k d�l�, zat�mco smutek nos� s�m.
		-- Jan Sp�len�, T�den
%
Pravda je jen jedna, proto ji nem��e m�t ka�d�.
		-- Vlasta Burian
%
��m v�c v�c� m�te, t�m m�� jste svobodn�.
		-- Ji�� L�bus, T�den
%
�ivot je �kola, ale kdo m��e ��ci, �e j� pro�el.
		-- Ivan Fontana, Klobouk my�lenek (Petrkl��)
%
Polibek je hymnou l�sky.
		-- Josef Svatopluk Machar
%
Mezi zbohatl�kem a bohat�m je rozd�l jako mezi vodou a vodkou.
		-- Ji�� Han�k, Lidov� noviny
%
Blbost je velk� dar p��rody. �in� �lov�ka ��astn�m.
		-- Vladim�r Kom�rek
%
Humor je nejd�stojn�j�� projev smutku.
		-- Milo� Kopeck�
%