File: skala

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (98 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,203 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
	V�dci a spisovatel� �ivotopisn�ch rom�n� m�vaj� ve zvyku hledat
zdroj tv�r��ch �in� velk�ch osobnost� u� v jejich d�tstv�. P�traj� tu
s p�l� detektiv� po ka�d�m zaka�l�n� nadan�ho kojence, pozd�ji po
souputn�c�ch jeho her, po zlozvyc�ch babi�ky, aby vystopovali v�e, co
oh�balo proutek, dokud byl mlad�. Jen takov�m zp�sobem se jim poda��
stanovit, do jak� m�ry rytmus vykulov�n� pivovarsk�ch be�ek, zazn�vaj�c�
do d�tsk�ch sn� skladatelov�ch, ovlivnil staccato �es�� v druh� v�t� jeho
dvan�ct� symfonie.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Jest posl�n�m ka�d�ho vypr�v�n� vyd�lit z toho bezb�eh�ho toku
jist� uzav�en� �sek, jej� lze obs�hnout v ur�it� snesiteln� �asov� rozloze
a d�v� se mezi p��teli k lep��mu. Povaha tohoto p��b�hu m� nut� d�vat ho
k hor��mu. Ale kupodivu, kdy� p��tel� zv�d�, �e se jejich bli�n�m p�ihodilo
je�t� n�co hor��ho, ne� se st�le p�ih�z� jim, pook�ej�, nebo� b�h lidsk�ch
v�c� je takov�, �e d�vaj�ce n�co k hor��mu, d�v�me to vlastn� k lep��mu.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Emil, svobodn� p�n, ��k�val:
B�t st�le s jedn�m �lov�kem, pod jednou st�echou, v jednom byt�, dokonce
v jedn� posteli, k tomu je t�eba stavu poblouzn�n� mysli, kter� �el neb�v�
trval�. Po patn�cti letech tomu druh�mu nevad�, jak� je ten prvn�, ale �e
v�bec je. Papulipides moud�e poznamen�v�: Lid� by m�li b�t uvr�eni do
man�elstv� nanejv��e na deset let a p�i dobr�m chov�n� by jim m�la b�t
t�etina prominuta.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Kerbl�k vyt�hl blok a poznamenal si Emilovu my�lenku do p�ipravovan�
report�e. A poprosil n�s, abychom pron�eli my�lenky co nej�ast�ji.
"My�lenka ka�dou report� ��asn� osv��."
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Chud� horal u� d�vno nep�itahoval d��v� z lesa, ale natahoval
rekreanty z m�sta. Ko�sk�m potahem dopravoval na horsk� chaty proviant a
materi�l. Do t�to funkce si obl�kal chudou d�ravou halenu, �e by mu �lov�k
dal almu�nu. Od n�s v�ak almu�nu tento hrd� syn hor nevzal, cht�l stovku.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Jak Papulipides poznamen�v�: Optimista dob�e v� o v�ech stra�n�ch
mo�nostech, kter� n�s denn� �ekaj�. Pesimista je ka�d� den teprve objevuje.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	J�, vycvi�en d�letrvaj�c�m man�elstv�m v jist�ch z�kladn�ch
hygienick�ch n�vyc�ch, jsem trochu zametl. Objevil jsem toti� zbytek
ko�t�te, na kter�m �enky�i�ka l�tala na �arod�jnick� sympozia. K meten�
se ko�t� hodilo u� m��, ale aspo� jsem j�m set�el pavu�iny ze st�n.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Ale ani pe�ina nebyla �plnou v�hrou. Byla rozp�ran� a sypalo se
z n� pe��. J�, dom�c�ch prac� znal�, jsem byl po��d�n, abych ji za�il.
Redaktor Kerbl�k byl sice rovn� �enat�, ale za��vat pe�iny je�t� neum�l.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	My�� p�ib�valo. Jako by stovky najat�ch statist� sp�chaly
k nat��en� nov�ho Hitchcockova hororu My�i.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Bohu�el, vzd�lili jsme se natolik p��rod�, �e jsme v n� bezmocn�,
jako kone�n� v�echny �elmy vychovan� v zajet�. Lev odkojen� z dudl�ku mus�
pochopiteln� zanech�n uprost�ed pralesa zahynout hlady, proto�e se boj�
kousnout do antilopy. A �lov�ku �kola �ekne o zaj�ci v�ecko, do jak�ho
pat�� kmene, �eledi, pod�eledi, kolik m� �pi��k�, �ez�k�, ale nedozv�te
se, jak se kladou na zaj�ce oka, aby do nich zv���tko spr�vn� stouplo
no�i�kou, nebo str�ilo do nich hlavi�ku, aby se smy�ka st�hla okolo jeho
hrd�lka. Pak p�ijde �lov�k do praktick�ho �ivota a aby jedl my�� oc�sky
v aspiku.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Podle m�ho by se dalo ��ci, �e z�st�vaj�ce na �rovn� st�edov�ku,
do�li hlodavci na�� dne�n� vysp�l� civilizace a� k modern� popmuzice.
Rozd�l je jen v poslucha��ch. P�i stereotypn�ch, jednotv�rn�ch melodi�ch
upadaj� dnes do somnambulick�ho vytr�en� nikoliv hlodavci, ale savci na
nejvy��� �rovni, a n�sleduj� tup� se kol�baj�ce popkrysa�e nikoli ven
z m�sta do �eky, ale naopak od �eky do velkom�sta, do jeho televizn�ch
kan�l�.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Co se t��e z�visti, je to jedna z nejkladn�j��ch lidsk�ch
vlastnost�. Neb�t j�, sed�l by �lov�k je�t� v jeskyni a t��sl se zimou,
proto�e tu n�mahu s k�es�n�m ohn� v podstat� podstupoval jenom proto, aby
mu soused� z�vid�li teplo.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Jak prav� Papulipides: "Charakter nen� ten, kdo poznav, �e se m�l�,
zbab�le to p�izn�, ale ten, kdo neochv�jn� a v�rn� na sv�m omylu setrv�v�."
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Husu jsme poctili n�zvem husa spasitelka, a jeliko� �d�lem v�ech
spasitel� je smrt, chystali jsme se ji zab�t. N� dosavadn� neut�en�
�ivot v chalup� t�m dostal n�hle jasn� a vzne�en� c�l.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%
	Hlem��d� ov�em h�zel do va��c� vody pln�mi hrstmi. Hlem��di krev
nemaj�. Ano, to jsou ti prav�! Ku�eti by neubl�il, ale hlem���ovi ano,
a kdy� ho posad�te k tla��tku interkontinent�ln� rakety, odprav� v�m na
posezen� mili�n lid� a ani nehne brvou, proto�e z tla��tka krev nete�e.
		-- Ivan Sk�la: Uv��iteln� p��hody doktora Papula
%