File: stoa1

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (388 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,236 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Ten, kdo v� a nev�, �e v�, sp�. Probu�te ho.
Ten, kdo nev� a v�, �e nev�, je prost�. Pou�te ho.
Ten, kdo nev� a nev�, �e nev�, je hloup�. Vyhn�te se mu.
Ten, kdo v� a v�, �e v�, je moudr�. N�sledujte ho.
		-- Arabsk� p��slov�
%
Tajemstv� je tv�m sluhou, dr��-li je, tv�m p�nem, sd�l�-li je.
		-- Arabsk� p��slov�
%
Nezlob se na r��i, �e m� trny; 
raduj se, �e tak trnit� ke� m� r��e.
		-- Arabsk� p��slov�
%
Kr�sa je lep��m doporu�en�m, ne� v�echny listy.
		-- Aristoteles
%
Vzd�l�n� je nejlep�� cestovn� pro st���.
		-- Aristoteles
%
I samo v�d�n� je moc.
		-- Bacon
%
Je holdem um�lci, kdy� ho vykr�daj�.
		-- Braque
%
Nepracuji, jak chci, pracuji jak um�m.
		-- Braque
%
M�m p��tele! mus�m si ��ci s �divem.
A stejn�m �divem: ��m jsem si je zaslou�il?
		-- J. �apek
%
Jedno z nejv�t��ch ne�t�st� civilizace:
hlup�k - vzd�lanec.
		-- K. �apek
%
D�s�m se davu, je nejkrut�j�� a nejhloup�j��
ze v�ech p��rodn�ch �ivl�.
		-- K. �apek
%
Nez�le�� na tom, �e v�l je v�l, 
chyba je, d�l�-li se z n�ho lev.
		-- K. �apek
%
Velik� l�ska? J� mysl�m, �e to je, kdy� dva lid� 
se dovedou sn�et po cel� �ivot ... oddan� a v�rn�...
		-- K. �apek
%
Nem��eme moudrost st�le jenom sb�rat, mus�me ji tak� uplat�ovat.
		-- Cicero
%
Dokud d�ch�m, douf�m.
		-- Cicero
%
Chce�-li, aby tv� d�ti pro�ily �ivot v klidu, 
nech je trochu hladov�t a trochu za��t zimu.
		-- ��nsk� p��slov�
%
Kdo d�v��uje sob�, p�edstihuje ostatn�.
		-- ��nsk� p��slov�
%
T�i dny ne�ti a �sta zhrubnou.
T�i dny nepi� a ruka zesl�bne.
		-- ��nsk� p��slov�
%
V�d�n� je hrd�, �e zn� tolik, 
moudrost je skromn�, �e nezn� v�c.
		-- Cowper
%
V not�ch maj� pr�zdn� hlavi�ky v�t�� hodnotu 
ne� ty pln� - bohu�el nejen v not�ch.
		-- Du�ek
%
V�eho zkuste; co� dobr�ho jest, toho se dr�te.
		-- Ep. sv. Pavla
%
�lov�k pot�ebuje dva roky, ne� se nau�� mluvit 
a �edes�t, ne� se nau�� ml�et.
		-- Feuchtwanger
%
Kde je m�lo �sm�vu, tam je m�lo �sp�chu.
		-- Francouzsk� p��slov�
%
Na univerzit� je zrovna tolik hlup�k� jako kdekoli jinde,
jejich hloupost m� v�ak pe�e� univerzitn� v�chovy.
		-- Gerhardi
%
Nesta�� v�d�t, v�d�n� se mus� pou��t.
		-- Goethe
%
Kdyby se moud�� nem�lili, museli by si hlup�ci zoufat.
		-- Goethe
%
...vlastn� krb a hodn� �ena,
v tom v�t�� ne�li ve zlat� je cena.
		-- Goethe
%
Samota je dobr� v�c, �ije-li �lov�k s�m se sebou v m�ru 
a m�-li co ur�it�ho na pr�ci.
		-- Goethe
%
Bajka vypr�v� o tob�, jen jm�no je zm�n�no.
		-- Horatius
%
Ze v�ech hloup�ch lid� je nejnesnesiteln�j�� zcestoval� hlup�k.
P�in�� si hlouposti jin�ch n�rod� a p�id�v� je ke sv�m.
		-- Humboldt
%
�e�n�k m� vy�erpat t�ma, nikoli poslucha�e.
		-- Churchill
%
Kr�sa neuva��.
		-- Irsk� p��slov�
%
Slova jsou jako t�e�n�, zobne� si jednu a u� jich je deset.
		-- Italsk� p��slov�
%
Jen aby mne Proz�etelnost uchr�nila p�ed p��teli,
s nep��teli se u� vypo��d�m s�m.
		-- Jind�ich IV.
%
Lze ��t s blbcem pod jednou st�echou?
Ano! Ale blbec se mus� pod��dit.
Jen�e blbec se nikdy nepod��d�.
Nelze ��t s blbcem pod jednou st�echou.
		-- John
%
Humor je ochrann� �t�t moudr�ch.
		-- K�stner
%
Se slovem se mus� zach�zet �estn�; 
je to nejvy��� dar, jeho� se �lov�ku dostalo.
		-- Kniha Sirach
%
Blbost je velk� dar p��rody.
�in� �lov�ka ��astn�m.
		-- Kom�rek
%
Odpou�t�t a ne�ivit v sob� zlobu jsou prost�edky k n�prav� ostatn�ch.
Pomstou, odplatou a hn�vem nemohou b�t k�ivdy od�in�ny. Zlo m��e b�t
vylou�eno jen dobrem. Pomsta m��e zplodit jen novou k�ivdu nebo 
prodlou�it ji� trvaj�c� nep��telstv�. Shov�vavost a odpou�t�n� jsou
pot�eby k n�prav� ostatn�ch.
		-- Konfucius
%
Mudrc hled� v�echno v sob�, nerozumn� �lov�k v�echno v druh�m.
		-- Konfucius
%
Chyby ka�d�ho �lov�ka ukazuj�, kam pat��.
		-- Konfucius
%
Uvid�-li u�lechtil�ho, sna� se mu vyrovnat;
uvid�-li �patn�ho, zpytuj sv� sv�dom�.
		-- Konfucius
%
P�ekonat �patn� zvyky je mo�n� jenom dnes, z�tra u� ne.
		-- Konfucius
%
Mlad� pot�ebuj� radost a l�sku,
dosp�l� pr�ci a p��telstv�,
sta�� m�r a pokoj.
		-- Konfucius
%
Sto mu�� m��e postavit t�bor,
jenom �ena dok�e vytvo�it domov.
		-- Konfucius
%
Kdy� jsi p�i�el na sv�t, plakal jsi a v�ichni se radovali. 
�ij tak, aby v�ichni plakali, a� jej bude� opou�t�t.
		-- Konfucius
%
V�echny nesmysly nevznikly nar�z. I k tomu bylo t�eba v�voje.
		-- Konr�d
%
Blb je nezni�iteln�. �te se zep�edu i zezadu stejn�.
Proto je mu jedno, i kdy� se sv�t stav� na hlavu.
		-- Kutina
%
Moudr� �lov�k z�st�v� v pozad�, a t�m se pr�v� dost�v� v �elo lid�.
		-- Lao-C'
%
Optimismus je teplo.
		-- Jack London
%
V�ude tam, kde lze ��t, lze ��t dob�e.
		-- Marcus Aurelius
%
Vzd�l�n� nen� pouh�m nashrom�d�n�m jednotliv�ch v�domost�,
jako t�stem nen� mouka, voda, s�l, kvasnice dohromady nah�zen�.
		-- T. G. Masaryk
%
U�en� hlup�k je v�t�� hlup�k, ne� hlup�k nevzd�lan�.
		-- Moli�re
%
Kdo chce pokazit �ivotn� dr�hu sv�ch d�t�, 
a� jim odstran� z cesty v�echny p�ek�ky.
		-- Oesch
%
M�t jeden pro druh�ho �as je v man�elstv� d�le�it�j�� ne� m�t pen�ze.
		-- Oeser
%
N�kdy m�m chu� k�i�et, ale br�n� mi v tom slu�n� vychov�n�.
		-- Okud�ava
%
Trpasl�k nebude v�t��, i kdyby se na horu postavil.
		-- Plinius mlad��
%
Nen� t�k� d�lat v�ci nov�, ale dobr�.
		-- Rolland
%
Ka�d� chce b�t ��astn�. Aby toho dos�hl, 
mus� p�edev��m v�d�t, co vlastn� �t�st� je.
		-- Rousseau
%
Zapomn�tlivost je d�sledek velmi usilovn�ho p�em��len� nebo jeho naprost�
absence; pr�vo b�t zapomn�tliv� maj� tud� g�niov� a idioti.
		-- Rubin�tejn
%
Odvaha - polovi�n� z�chrana.
		-- Rusk� p��slov�
%
Pou�� je kr�sn� pr�v� t�m, �e n�kde skr�v� studnu.
		-- Saint-Exup�ry
%
Ten, kdo ud�lal dobr� skutek, m� ml�et.
Mluvit m� ten, v jeho� prosp�ch byl ud�l�n.
		-- Seneca
%
I kdy� mnoho p�e�te�, zvol si jednu v�c, kterou toho dne promysl�.
		-- Seneca
%
Nejv�t�� zlo je odej�t z po�tu �iv�ch d��ve, ne� jsi um�el.
		-- Seneca
%
Na�e �t�st� je, �e ho p��li� nem�me.
		-- Shakespeare
%
Sokrates dot�z�n, zda mu� se m� o�enit �i nikoli, odpov�d�l:
"A� ud�l�te to �i ono, budete litovat."
		-- Sokrates
%
Ze v�ech tvor� jen �lov�k pije, a� nem� ��ze�, j�, a� je bez hladu,
mluv�, a� nem� co ��ci.
		-- Steinbeck
%
Kdo je moudr�? - Kdo se u ka�d�ho n��emu p�iu��.
Kdo je siln�? - Kdo se um� ovl�dat.
Kdo je bohat�? - Kdo je spokojen se sv�m osudem.
		-- Talmud
%
Rod�c� se spor se podob� potoku, kter� se dere hr�z�:
jakmile se prodral, u� ho neudr��.
		-- Talmud
%
Rodina je jednou z nevyhnuteln�ch podm�nek �t�st�.
		-- Tolstoj
%
��dn� u�en� z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali.
		-- Tuwim
%
��ci n�komu, �e je idiot, to nen� n�kdy ur�ka, n�br� diagn�za.
		-- Tuwim
%
Kolik hloupost� napov�daj� lid� jen proto, �e cht�j� ��ct n�co chytr�ho!
		-- Voltaire
%
Kamarila, to je ciz� v�raz pro p�ny, kte�� se hemzaj� kolem vlada��,
k�vaj� ke v�emu hlavami, ale mysl� si svoje. Za�izuj� v�echno tak, aby to
klapalo v prvn� �ad� jim. Pak m�vaj� vlada�i je�t� byrokracii, ta je
rozs�hlej�� ne� kamarila, na pohled m�n� v�razn�, ale ve skute�nosti
neporaziteln�, proto�e nevypleniteln�.
		-- Werich
%
... ml�d� biologick� neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejn� jako
st��� nezaru�uje moudrost. Jsou blb� d�dkov� a hloup� d�ti.
		-- Werich
%
Kr�l se p�estal d�vat do d�lky a pravil: 
"J� byl l�n� v�s poslouchat a te� jsem l�n� se pt�t, o �em tu byla �e�."
a z�stal kr�lem je�t� dlouh� l�ta, proto�e byl l�n� um��t.
		-- Werich
%
Ale p�em��let, a to d� pr�ci, um� jenom ��st lidstva.
Ona ��st, ona tenou�k� vrstva, kter� v�l�� s lidskou hloupost�.
		-- Werich
%
Kde blb, tam nebezpe�no.
		-- Werich
%
Na sv�t� je zavedeno, �e spousta hloup�ch si hraje na chytr�.
Z chytr�ch, kter�ch je na sv�t� nedostatek, jen ti nejchyt�ej�� si hraj�
na hloup�...
		-- Werich
%
Jakmile se z ml�d� za�ne d�lat z�sluha, je to �patn�.
Proto�e ka�dej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec.
		-- Werich
%
Humor je boj s lidskou hloupost�. 
V tomto boji nem��eme nikdy vyhr�t.
Ale nikdy v n�m nesm�me ustat. 
Ov�em pozor na zm�lenou. 
Ten koho pova�ujeme za blbce, pova�uje za blbce n�s.
Jde o to se nevyvra�dit.
		-- Werich
%
Sm�ch nen� nikdy pro nic a za nic, snad jen u ��len�ch lid�.
Norm�ln� �lov�k mus� m�t d�vod, sm�je se n��emu.
		-- Werich
%
Kdo v�no m� a nepije,
kdo hrozny m� a nej� je,
kdo �enu m� a nel�b�,
kdo z�bav� se vyh�b�,
na toho vemte bi� a h�l,
to nen� �lov�k, to je v�l.
		-- Werich
%
P��telstv� je sou��st lidsk�ho �t�st�.
		-- Werich
%
N�kdo m� to �t�st�, �e m� schopnost b�t p��telem.
		-- Werich
%
M�t r�d lidi a milovat lidi - to je cel� tajemstv� a snad jedin� recept
na �t�st�.
		-- Werich
%
Bez lid� dobr� v�le by �ivot byl ne� n�kladn� a nebezpe�n� dobrodru�stv�.
		-- Werich
%
Jen kdyby lidi ned�lali po��d stejn� a star� chyby,
a zvykli si, �e jeden druh�ho v�dy �id�,
bylo by na sv�t� o tolika m�� h�d�n�,
jen�e ti lidi by nebyli lidi, kdyby nem�li chyby,
a ti kte�� by tu bez chyby zbyli,
na co by tu vlastn� byli
a k �emu by tady vlastn� �ili
bez chybov�n�?
		-- Werich
%
A p�ece ka�d�ho dne byl sv�t o chlup lep�� ne� v�erej�ek,
i kdy� lidi d�laj� ps� kusy, aby tomu tak nebylo.
		-- Werich
%
V hospod� m�li plak�t, kter� c�sa� p�n rozk�zal vytisknout a v�ude
vyv�sit. Na tom plak�t� mal�� namaloval, jak se f�ra sena p�evrhla a
zabila ko��ho. A pod t�m bylo naps�no, �e tohle zavinila ko�alka, �e
se proto nesm� p�t. A pod t�m v��m byla police a na n� byla jedna l�hev
ko�alky vedle druh�, ka�d� jin� a hlavn� rum. 
Plak�t st���m ze�loutl, ale ko�alky byly denn� �erstv�.
		-- Werich
%
Skoro ka�d� st�rnouc� mu�sk� za�ne ps�t pam�ti, ale m�lokter� je dop�e.
		-- Werich
%
Kdy� u� �lov�k jednou je, tak m� koukat, aby byl,
a kdy� kouk� aby byl a je, tak m� b�t to co je, a ne to co nen�,
jak tomu v mnoha p��padech je.
		-- Werich
%
Lidsk� �t�st�, to je takov� ���rka, na kterou navl�k�me mal� kor�lky,
takov� mal� �t�st� - ��m jsou drobn�j�� a ��m je jich v�c, t�m je to
�t�st� v�t��.
		-- Werich
%
...epochy a stalet� jsou ony m�iky na jevi�ti,
kdy vlastn� ucho se div�, co vlastn� huba pov�d�...
		-- Werich
%
Inteligence nen� choroba naka�liv�.
		-- Wilde
%
�ivot je choroba smrteln� a velmi naka�liv�.
		-- Wilde
%
L�ska hory p�en��, ale s blbost� ani nehne.
		-- Ji�� ���ek
%
Kozel je nebezpe�n� zep�edu, k�� zezadu, hlup�k ze v�ech stran.
		-- �idovsk� p��slov�
%
�lov�k m��e uniknout v�emu, jenom ne sob� sam�mu.
		-- Zweig
%
Je�t� nen� v�em dn�m konec.
		-- P��slov�
%