File: stopar

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (65 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,836 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
	Kdesi daleko v zaostal�ch a nezmapovan�ch kon�in�ch onoho c�pu
Z�padn�ho spir�ln�ho ramene na�� Galaxie, kter� si rozhodn� nem��e d�lat
n�roky na m�dnost, le�� jedno mal�, bezv�znamn� �lut� slunce. Kolem n�j
zhruba ve vzd�lenosti sto pades�ti mili�n� kilometr� ob�h� naprosto
zanedbateln� nepatrn� modrozelen� planeta, na n� jsou formy �ivota
vze�l� z opic tak ��asn� primitivn�, �e se dosud domn�vaj�, �e digit�ln�
hodinky jsou docela �ikovn� n�pad. Hlavn� probl�m t�to planety spo��v�
- nebo sp� spo��val - v tom, �e v�t�ina lid�, kte�� na n� �ij�, je
pov�t�inou ne��astn�. Vyskytlo se mnoho pokus� o �e�en�, v�t�inou se
v�ak t�kaly pohybu mal�ch zelen�ch kousk� pap�ru, co� je zvl�tn�,
proto�e ony mal� zelen� kousky pap�ru koneckonc� ne��astn� nebyly.
		-- Douglas Adams: Stopa��v pr�vodce po galaxii
%
	St�le v�ce lid� se p�ikl�n�lo k n�zoru, �e ud�lali nenapravitelnou
chybu u� tehdy, kdy� slezli ze strom�. N�kte�� tvrdili, �e chybou bylo
v�bec na stromy kdy l�zt, �e m�li v�ichni p�kn� z�stat v oce�nech.
		-- Douglas Adams: Stopa��v pr�vodce po galaxii
%
	D�lnice jsou za��zen�, kter� umo��uje jist�m lidem ��tit se z bodu
A do B zna�nou rychlost�, zat�mco jin� lid� se zna�nou rychlost� ��t�
z bodu B do dobu A. Lid�, co bydl� v bod� C, kter� le�� p�esn� uprost�ed,
se ob�as mus� divit, co je na bod� A tak ��asn�ho, �e se takov� spousta
lid� z bodu B se jen t�ese na to, aby se tam dostali, a co je tak
zaj�mav�ho na bod� B, �e takov� spousta z bodu A stoj� o to se tam dostat.
A �asto si p�ej�, aby se lidi u� jednou ksakru rozhodli, kde vlastn�
cht�j� b�t.
	Pan Prosser cht�l b�t v bod� D. Bod D nem�l ��dn� zvl�tn�
um�st�n�, byl to prost� kter�koliv p��hodn� bod hodn� daleko od bod� A, B
a C. V bod� D by m�l p�knou chaloupku se zk��en�mi sekerami nade dve�mi a
tr�vil by p��jemn� chv�le v bod� E, co� by byla vzhledem k bodu D
nejbli��� hospoda. Jeho �ena by samoz�ejm� cht�la pop�nav� r��e, ale on
d�val p�ednost seker�m. S�m nev�d�l pro�, ale sekery se mu prost� l�bily.
		-- Douglas Adams: Stopa��v pr�vodce po galaxii
%
	Pod�v�te-li se do Galaktick� encyklopedie na heslo Alkohol,
dozv�te se, �e je to bezbarv� prchav� tekutina, kter� vznik� kva�en�m
cukr�. Encycklopaedia Galactica zaznamen�v� i euforizuj�c� ��inky alkoholu
na jist� formy �ivota na b�zi uhl�ku.
	Stopa��v pr�vodce po Galaxii se o alkoholu tak� zmi�uje. ��k�, �e
nejlep�� existuj�c� drink je Pangalaktick� megacloum�k.
	Vyp�t Pangalaktick� megacloum�k je podle Stopa�ova pr�vodce asi jako
nechat si vyrazit mozek z hlavy pl�tkem citr�nu obalen�m kolem masivn�
zlat� cihly.
		-- Douglas Adams: Stopa��v pr�vodce po galaxii
%
	Nejspodn�j�� vrstva Fordovy bra�ny obsahovala n�kolik propisova�ek,
pozn�mkov� blok a velk� ru�n�k z obchodn�ho domu Marks and Spencer.
	Pokud jde o ru�n�ky, Stopa��v pr�vodce po galaxii o nich ��k� hned
n�kolik v�c�.
	Ru�n�k je skute�n� kolos�ln� u�ite�n� sou��st v�bavy hv�zdn�ho
stopa�e. P�edev��m m� zna�nou praktickou cenu - m��ete se nap��klad do n�j
zabalit, aby v�m nebyla zima, kdy� poskakujete nap��� chladn�mi m�s�ci
planety Jaglan Beta. M��ete na n�m le�et na z��iv�ch, mramorov�m p�skem
vystlan�ch pl��ch Santraginu V a vdechovat opojn� v�pary z jeho mo��.
M��ete na n�m sp�t pod hv�zdami, je� tak rud� z��� na planet� pou�t�,
Kakraf�nu. M��ete ho pou��t jako plachtu, a� poplujete na mali�k�m voru po
proudu drsn� �eky Moth, m��ete ho namo�it pro boj zbl�zka, nebo si j�m
zahalit hlavu, abyste nec�tili jedovat� pachy �rav� obludy Bl�totla�ky
z Traalu a nest�etli se s jej�m pohledem (je to nep�edstaviteln� tup�
zv��e, mysl� si, �e kdy� ji nevid�te, nevid� ani ona v�s - blb� jak t�go,
zato zna�n� �rav�). Kdy� jste v �zk�ch, m��ete j�m signalizovat o pomoc.
No, a samoz�ejm� se j�m tak� m��ete ut��t, pokud v�m po tom v�em je�t�
p�ipad� dost �ist�.
		-- Douglas Adams: Stopa��v pr�vodce po galaxii
%