File: vodnansky

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (477 lines) | stat: -rw-r--r-- 9,695 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
Sed� p�n p�i mal�m pivu,
ve tv��i m� zd�en�,
nen� tomu ani divu,
pad� na n�j le�en�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Po�as� se l�me,
je�t� �e to zn�me,
zn�me z r�zn�ch zn�mek
taky jeden z�mek
nedaleko Ji��na
n�kdo z okna k�i�� na
m�,
�e je je�t� soukrom�.
Ten je ale pitom�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Ke� ma chlapci bozk�vaj�,
u�isk� mi odst�vaj�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: D�v�� z Horehron�
%
Od p�l jedn� do �tvrt na t�i
radili se psychiat�i.
Kdybych plakal jako mal� nemluvn�,
m�vli by nade mnou rukou omluvn�.
Kdybych byl somnambul,
nav�t�vil bych Istanbul.
Ale �e se sm�ju od ucha k uchu,
tak pr� m�m du�evn� poruchu.
Ejchuchu!
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
M�-li hlavu velikosti tykve
na� ti maj� m��it IQ.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
�la teta na sn�mkov�n�,
m�la p�kn� tetov�n�
a pan doktor se j� ptal,
kdo v�s teta tetoval?
Nechte pros�m slu�nou �enu,
j� jsem tady u rentgenu,
sama j� se tetuji,
dr�tuji a letuji!
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Mal�� zab�v� se malbou,
kulomet ho kryje palbou.
A� tu malbu dod�l�,
kulomet ho odd�l�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Poln� mal��
%
P�edstavil jsem tetce
��len�ho v�dce.
Provedl j� trepanaci
na t� jej� lebce.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Jenom beznad�jn� kripl
zapne to, co jin� vypl.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Upozorn�n� t�m,
		kte�� ne�et�� elektrickou energi�
%
Co se d�je s velbloudem?
Zd� se, �e je pod proudem.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Pos�l�m Ti oka,
oka sv�ho soka.
Ne, �e bych se vychloubal,
prost� jsem je vydloubal.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Pozdrav z Franti�kov�ch L�zn�
%
Byla jsem tu,
nebyli jste doma.
P�ijdu ve�er.
Atomov� puma.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Pou�iju tak� on�
bazmeg a hned dech m�m vonn�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: �vaha nad �stn�m sprejem
%
Dej si pozor, mil� Pet���ku,
�ivot se nepodob� pe���ku.
�ivot se t�� bl�� olovu,
zvl�t� kdy� na krku m� hlavu volovu.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Vezou p�na v sanitce,
�ivot vis� na nitce.
Sanitka se p�evrhla
a nitka se p�etrhla.
B�c!
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Rozpo��tadlo
%
Mezi dv�ma mosty
byl jsi na mne sprost�.
Za to na most�
byly radost�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
�ekl kobyl kobyle:
"Budem bydlet ve vile."
�ekl j� to ve st�ji,
je�t� te� tam chlastaj�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Keby som bol Hurv�n,
Hurv�nek malu�k�,
tie� by mi pri�ili
�pag�tik na r��ky.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Hurv�nek
%
Bij ma, �eno, bij ma
gumenn� hadic�,
�e som sa pozeral
za in� zadnic�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Po silnici jede Opel,
d�de�ek mi do n�j kopl.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Kdybych byl Pontim,
t�m italsk�m tvorem,
tak si zas vezmu
jen Sophii Loren.
Kdybych byl Pontim,
ruce j� zkrout�m,
posad�m do vany,
fot�m a fot�m.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Jde poru��k z kas�ren,
hlavu plnou pras�ren.
Jde poru��k z pras�ren
hlavu plnou kas�ren.
�el poru��k chodbou,
na konci se odbouch.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Kam se pod�l profesor?
Je ho pln� kompresor.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Kdo j� tvaroh,
vid� za roh.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Zahla tam, zahla sem,
sv�ho srdce za hlasem.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Zahejbanda
%
�el za n�mi mameluk,
ptal se, zdali m�me luk.
A my ten luk nem�li,
jen dva ��py v ***
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Tot�ln� zk�za knihovny,
Karkul�in v�st�el varovn�.
A v nev�stinci nachyt�n
patn�ctilet� kapit�n.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Tot�ln� zk�za knihovny
%
Lezlo d�t� do hradu
p�es prkennou ohradu.
Kdy� ohradu p�elezlo,
spadl mu most na hlavu.
��dn� �koda - beztak byl padac�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Sv��ila jsem mamince,
�e jsem m�la cizince.
No a pak mi v b��ku vznik
ciz� st�tn� p��slu�n�k.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
K� bys n�zabudla.
�mudla.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Telegram pro Sn�hurku
%
Teto, v�dy jen se strejcem,
v�rnost chr�n� p�ed AIDSem.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
T�lo moje pru�n�
bylo, bylo, u� ne.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Stru�n� epitaf
%
Dnes jsem podminoval vep��n,
oto�il jsem sp�na�em.
Vep��n vyl�t do pov�t��,
bude maso, bude k�en.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Cht�l bych poznat Bospor, Dardanely,
rad�ji v�ak sed�m na prdeli.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
�stavy, �stavy,
kdopak v�s postav�?
Postav� v�s cvoci,
ano, sv�pomoc�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Let�, let� letadlo,
Boeing, Boeing, Boeing.
Aby na m� nespadlo,
bojim, bojim, bojim.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Kr�sne je v Tatr�ch
pri prvom bozku,
doch�dza k zmen�m
mojho mozku.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
N�kdo tu haj�,
n�kdo tu haj�,
n�kdo tu haj� a j�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Piji pilsen - Harold Wilsen.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Piju vinja - som svi�a.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Freude, Freude, Freude,
Freude, Freude, Freude,
v�dycky na t� dojde.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
K �emu d�lat agresi,
kdy� ti chyb� adresy.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
V�era na ostrov� Bali
s domorodcem vyjebali.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Kv�li va�� reklam�
pad�m dol� po tlam�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Kaskad�r�v povzdech
%
Lesn� panna a pan Toman
h�dali se o otoman.
Ukradlas m�j otoman,
�ekl Toman - kleptoman.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: O otoman
%
Ka�d� spr�vn� mamlas,
kdy� mluv�, tak nahlas,
aby v�ichni mamlasi
v�d�li, �e souhlas�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Kv�li tv�mu ksichtu
zabulal jsem �ichtu.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Chlapsk� vyzn�n�
%
A� ti za�ne hara�it,
pom��e ti ara�id.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Ment�ln� se uk�zni,
jazyk na m� vypl�zni,
uka� mi svou mo�,
pak ti �eknu pro�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Uklidn�n� l�ka�em
%
A� tak �i onak
s kloboukem Tonak,
s kloboukem Tonak na hlav�
skon��te brzy v �stav�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Jak se Napoleon zove?
Bonaparte, Kutuzove.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Bodal Hamlet do st�ny,
bodal do p��st�nku,
n�� byl p�kn� kost�n�,
n�� m�l hezkou st�enku.
Bodal Hamlet do st�ny,
bodal Hamlet kudlou,
pak om�val pohledy
st�nu krv� zrudlou.
Bodal hamlet do st�ny,
bodal, bodal, bodal,
n�� byl p�kn� kost�n�,
nem�m, co bych dodal.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
U� raduje se z toho ka�d� z n�s
a po z�dech mu b�h� d�da Mr�z.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Je dobr� zn�t Archim�d�v z�kon
a um�t jej tv�r��m zp�sobem uplat�ovat.
P�esto se ale nap�ed nau� plavat.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Archim�d�v z�kon
%
Opil se k�� na��� bez madel,
ml�ky vr�el v plochy zrcadel.
A� se setkal s kon�m nad�l s Madlou
znenad�n� z toho kon� spadlou.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Po ulici ti�e plul
absolutn� v�l.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
S nov�m jarem
nov� har�m.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
M�me doma obecn�ho blba Jardu,
m� dva doktor�ty - oba na Harvardu.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Ne� si na v�s zvyknu,
tak v�s ob�as �miknu.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Holi�ovo varov�n�
%
N�kdy ba i burana
svede marihuana.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
B�� li�ka k T�boru,
odol�v� n�boru.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Ani cele, ani zpola
nebudu v�m d�lat vola.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Co t� nep�l�, to nehas,
v Praze, v Brn�,
v Las i Vegas.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
B�� mal�� po b�ehu
a m� tolik post�eh�,
�e nesta�� vykon�vat
malou, velkou pot�ebu.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Pod�vej se, pod�vej,
n� strejda je vodivej.
Zp�sobil n�m zkrat,
u� jde z n�ho smrad.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Toto je foto,
na fotu je Otto,
Otto, jak dr�� v n�ru��
sv�j vlastn� slovn�k nau�n�.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
P�ekovejme r�dla v me�e,
a� krev st��k�, a� krev te�e.
P�ekovejme me�e v r�dla,
aby bylo v�ce �r�dla.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Zleh�nka, zleh�nka
hlad�m �abk�m steh�nka.
Pak je h�u do vany,
vol�m sa vraj Galvani.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
V Nov�m M�st� nad V�hom
mluv� b�ba s All�hom:
d�kuju ti, All�hu,
za slunce a za vl�hu.
Chomejn�mu zavolej,
a� mi po�le petrolej.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Ve v�tv�ch jsou pt�ci,
konaj svoji pr�ci.
Stav�j hn�zda, jen to hv�zd�,
za dva, za t�i t�cy.
Pak m� klovnou do oka,
p�esn� podle Hitchcocka.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Tri ostr� hvizdy
do ka�dej izby!
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
�e prej se fint�m?
Kdy� sprej, tak Intim.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
T�den bije hlavou o zem,
pak odj�d� vlastn�m vozem.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Dob�e situovan� fanatik-Mohamed�n
%
D��v ne� tvoje o�i usnou,
pohlad�m t� ra�pl� drsnou.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Dvoulet� chlapec...?
A kolik v�m �ere?
		-- Vod�ansk� a Skoumal: V�cn� ot�zka
%
Pozd� vst�v�,
pr�dlo pere v Samu,
r�da ob�as napa�� si tlamu.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Hur�! Hur�! Hur�!
- ti�e noc� sku�el
dobro�inn� ��el.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
B�� zaj�c z Rakous
po��dat k n�m o azyl,
n�koho tam zakous
a nerad by narazil.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Kurn�k, kurn�k, kurn�k,
hraje� jako Hurn�k,
jako Hurn�k Ilja,
za dv�, za t�i kilja.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Veselo je v pastou�ce,
n� Pepa m� po zkou�ce.
Bude panem doktorem
a bude jezdit Zetorem.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Na sv�t� jsou jen atomy,
v�e ostatn� jsou fantomy.
Jen atomy a s pr�zdnem
a z nich jsi slo�en, bl�zne.
Slo�en� z pr�zdna, z atom�,
ve �lut�m jede� antonu.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Filozofick�
%
Pt�-li se mne sex-li
d�l�m spolu s veksly,
odpov�m ti: s vekslem
sex je pro m� extr�m.
Snad jedin� se psy,
za dva, za t�i keksy.
		-- Vod�ansk� a Skoumal
%
Kdybys k n�m, mil�, p�i�la do prostoru,
nespat�ila bys m�j tank, to mi v��,
my �ty�i tady slou��me v n�m spolu
a kdy� je t�eba, prom�n� se v ke�.
Myslela by sis, �e jsme kouzeln�ci,
kte�� tank rychle n�kam schovali,
na to ti mohu jedin� snad ��ci,
my jsme jej pouze zamaskovali.
Divila by ses velice tomu,
jak se podob� ke�i �i stromu,
na to ti mohu jedin� snad ��ci,
my jsme jej pouze zamaskovali.
Jak t� zn�m, �ekla bys o jin�m ke�i,
m�j mil� chlap�e, to mi teda v��,
pohle�, v t�ch v�tv�ch, v nich tank bude st��,
jist� tam nen�, to je spr�vn� ke�.
�ek bych ti, d�v�e, kdyby jsi tu byla,
kdybych t� tady dneska mohl potkat,
to nen� tank, jak spr�vn� ��k�, mil�,
tenhle ke�, to je zase samochodka.
		-- Vod�ansk� a Skoumal: Dva ke�e
%