File: wodehouse

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (46 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,693 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
	D�jepisec z�mku Blandings o Galahadovi napsal:
"V rozporu s nejz�kladn�j��mi principy spravedlnosti zanechal d�kladn�
promrhan� �ivot ctihodn�ho Galahada Threepwooda v dokonal�m t�lesn�m
stavu. Jak mohl tak vypadat a tak se chovat mu�, kter� m�l stolet� j�tra,
to byla pro jeho druhy trval� z�hada."
	M�sto, aby se stal skvrnou na �t�t� py�n� rodiny, vypadal jako
mladistv� abstinent, kter� se od jino�sk�ch let �ivil jogurtem, dro�d�m,
p�eni�n�mi kl��ky a melasou z nevyzr�l�ho portsk�ho. Gally s�m p�ipisoval
sv� �elezn� zdrav� st�l�mu kou�en�, mno�stv� alkoholu a sv� celo�ivotn�
v��e, �e se neslu�� chodit sp�t d��ve ne� ve t�i hodiny r�no.
		-- P. G. Wodehouse: A� napr�� a uschne
%
	Sira Gregoryho napadlo, �e kdyby si ukousl kousek uzen�ho lososa,
snad by to pon�kud pos�lilo jeho mozek; m�l toti� pocit, jako by pod n�j
n�kdo polo�il trinitrotoluenovou n�lo�. Ryba, tak sly�el �i n�kde �etl, je
dobr� na mozek. Nabral si na vidli�ku hodn� a doufal v nejlep�� v�sledek,
ale nic se nestalo. V hlav� mu st�le v��ilo. Uzen� losos pravd�podobn�
nen� ten spr�vn� druh ryby.
		-- P. G. Wodehouse: A� napr�� a uschne
%
	O o�kliv� r�m� je t�eba ��ci, �e jestli�e ji dostanete, m��ete si
lehnout a stulit se mezi prost�radla a myslet na to, �e kdyby nebylo t�to
p�echodn� indispozice, mohli byste b�t dole a hovo�it s bratrem Galahadem.
Koneckonc�, uva�ovala lady Constance filozoficky a hn�tla prsty u nohou
l�hev s horkou vodou, to smrk�n� a k�ch�n� je mal� cena za p�epych, �e m��e
str�vit ve�er daleko od bratra. Pouh� pohled na n�ho v n� v�dy vyvol�val
�vahy, zda �lov�k je vskutku posledn�m slovem p��rody.
		-- P. G. Wodehouse: A� napr�� a uschne
%
	"Poslechn�te, j� dost souhlas�m s t�mi chlap�ky od poezie a
filozofie, co tvrd�, �e �lov�k by se m�l po �ertech radovat, kdy� m�
kap�nek trable. Se v�emi t�mi v�cmi, v�te, jako �e utrpen�m se jeden
vylep�uje. Utrpen�m v�n� chlap z�sk� takov� svobodomysln�j�� a ch�pav�j��
rozhled. To v�m pom��e vc�tit se do ne�t�st� druh�ch lid�, kdy� stejn�
pot�e postihnou i v�s.
	Kdy� jsem st�l ve sv�m pust�m hotelov�m pokoji a s�m jsem se
pokou�el uv�zat si b�l�ho mot�lka, poprv� v �ivot� mi napadlo, �e na sv�t�
jsou jist� cel� roty chl�pk�, co se musej� obej�t bez sluhy, kter� by se o
n� staral. J� se na Jeevese odjak�iva d�val jako na n�jak� samoz�ejm� jev;
jen�e, to� se v�, kdy� se nad t�m zamysl�te, p�ijdete, u sta hrom�!, na
to, �e mus� b�t spousta ml�denc�, kte�� jsou nuceni sami si �ehlit �aty
a nemaj� nikoho, kdo by jim r�no p�inesl �aj a tak podobn�. To byly,
poslechn�te, hrozn� v�n� �vahy. A ��k�m v�m, �e od t� doby si dovedu
p�edstavit, jak�mu str�d�n� je vystavena chudina."
		-- P. G. Wodehouse: P��pad� se uj�m� Jeeves
%