File: vi.po

package info (click to toggle)
gdm3 3.30.2-3
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 15,696 kB
  • sloc: ansic: 27,919; sh: 5,307; makefile: 1,144; xml: 817; sed: 16
file content (63 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,987 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
# Vietnamese translation for GDM3.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-28 22:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-26 21:03+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#: ../default.desktop.in.h:1
msgid "System Default"
msgstr "Mặc định Hệ thống"

#: ../default.desktop.in.h:2
msgid "The default session on the system"
msgstr "Buổi hợp mặc định trên hệ thống"

#: ../patches/11_xephyr_nested.patch:747
msgid "Run gdm in a nested window"
msgstr "Chạy gdm trong cửa sổ lồng nhau"

#: ../patches/11_xephyr_nested.patch:748
msgid "Don't lock the screen on the current display"
msgstr "Đừng khoá màn hình trên thiết bị hiển thị hiện thời"

#: ../patches/11_xephyr_nested.patch:1052
msgid "Disconnect"
msgstr "Ngắt kết nối"

#: ../patches/11_xephyr_nested.patch:1056
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"

#~ msgid "Log in as %s automatically"
#~ msgstr "Tự động đăng nhập dưới %s"

#~ msgid "Allow %s seconds for anyone else to log in first"
#~ msgstr "Đợi %s giây để người khác đăng nhập trước"

#~ msgid "<b>When the computer starts up</b>"
#~ msgstr "<b>Khi máy tính khởi động</b>"

#~ msgid "Login Screen Settings"
#~ msgstr "Thiết lập Màn hình Đăng nhập"

#~ msgid "_Show the screen for choosing who will log in"
#~ msgstr "Hiện màn hình chọn ai nên đăng nhập"

#~ msgid "Configure login screen behavior"
#~ msgstr "Cấu hình ứng xử của màn hình đăng nhập"

#~ msgid "Login Screen"
#~ msgstr "Màn hình Đăng nhập"