File: vi.po

package info (click to toggle)
gerstensaft 0.3-2
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: etch, etch-m68k
 • size: 356 kB
 • ctags: 219
 • sloc: ansic: 2,471; makefile: 168; sh: 2
file content (369 lines) | stat: -rw-r--r-- 8,622 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
# Vietnamese translation for Gerstensaft.
# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006.
# 
msgid ""
""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gerstensaft\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-02 18:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-04 22:17+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Mac PO Editor 1.0a10"

#: ../src/beer.c:221
#, c-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Cách sử dụng: %s"

#: ../src/beer.c:222
msgid "display help and exit"
msgstr "hiển thị trợ giúp rồi thoát"

#: ../src/beer.c:223
msgid "run in message mode"
msgstr "chạy trong chế độ thư"

#: ../src/beer.c:224
msgid "run in receive mode"
msgstr "chạy trong chế độ nhận"

#: ../src/beer.c:225
msgid "run in send mode"
msgstr "chạy trong chế độ gửi"

#: ../src/beer.c:226
msgid "display version and exit"
msgstr "hiển thị phiên bản rồi thoát"

#: ../src/main.c:409
#: ../src/main.c:412
#, c-format
msgid "From: %s"
msgstr "Từ : %s"

#: ../src/main.c:569
#: ../src/main.c:570
#: ../src/send.c:204
msgid "Filename"
msgstr "Tên tập tin"

#: ../src/main.c:569
#: ../src/main.c:570
#: ../src/send.c:204
msgid "Size"
msgstr "Cỡ"

#: ../src/main.c:570
msgid "Date"
msgstr "Ngày"

#: ../src/main.c:582
msgid "Gerstensaft"
msgstr "Gerstensaft"

#: ../src/main.c:600
msgid "_File"
msgstr "_Tập tin"

#: ../src/main.c:606
msgid "_Clear History"
msgstr "_Xoá lược sử"

#: ../src/main.c:612
msgid "_Preferences..."
msgstr "Tù_y thích..."

#: ../src/main.c:620
msgid "_Quit"
msgstr "T_hoát"

#: ../src/main.c:629
msgid "_Mode"
msgstr "_Chế độ"

#: ../src/main.c:634
msgid "_Send"
msgstr "_Gửi"

#: ../src/main.c:640
msgid "_Receive"
msgstr "_Nhận"

#: ../src/main.c:646
msgid "_Message"
msgstr "_Thư"

#: ../src/main.c:655
msgid "_Help"
msgstr "Trợ g_iúp"

#: ../src/main.c:661
msgid "_Todo"
msgstr "Cần _làm"

#: ../src/main.c:667
msgid "_About"
msgstr "_Giới thiệu"

#: ../src/main.c:744
msgid " _Select all "
msgstr " Chọn _hết "

#: ../src/main.c:748
#: ../src/send.c:351
msgid "Select all files"
msgstr "Chọn tất cả các tập tin"

#: ../src/main.c:752
msgid " _Unselect all "
msgstr " Hủ_y chọn hết "

#: ../src/main.c:756
#: ../src/send.c:359
msgid "Unselected all files"
msgstr "Thôi chọn tất cả các tập tin"

#: ../src/main.c:764
msgid "Add selected files to sendlist"
msgstr "Thêm các tập tin đã chọn vào danh sách gửi"

#: ../src/main.c:768
msgid " Send "
msgstr " Gửi "

#: ../src/main.c:773
msgid "Send recorded files to recipient"
msgstr "Gửi các tập tin đã ghi lưu cho người nhận"

#: ../src/main.c:782
msgid "Clear list of selected files"
msgstr "Xoá danh sách các tập tin đã chọn"

#: ../src/main.c:891
msgid "Receive"
msgstr "Nhận"

#: ../src/main.c:896
msgid "Receive all selected files and archives"
msgstr "Nhận tất cả các tập tin và kho lưu đã chọn"

#: ../src/main.c:905
msgid "Refresh receive queue listing"
msgstr "Cập nhật danh sách hàng đợi"

#: ../src/main.c:922
#: ../src/send.c:252
msgid "Recipient"
msgstr "Người nhận"

#: ../src/main.c:936
#: ../src/send.c:264
msgid "Enter recipient's address"
msgstr "Gõ địa chỉ của người nhận"

#: ../src/main.c:945
msgid "Message"
msgstr "Thư"

#: ../src/main.c:957
msgid "Type your message here"
msgstr "Gõ thư vào đây"

#: ../src/main.c:974
msgid "Send"
msgstr "Gửi"

#: ../src/main.c:979
msgid "Send the message to the recipient"
msgstr "Gửi thư cho người nhận"

#: ../src/msgbox.c:48
msgid "About Gerstensaft"
msgstr "Giới thiệu về Gerstensaft"

#: ../src/msgbox.c:85
msgid " Graphical frontend to SAFT "
msgstr " Giao diện đồ họa của SAFT "

#: ../src/msgbox.c:120
msgid "Gerstensaft Todo"
msgstr "Cần Làm Gerstensaft"

#: ../src/msgbox.c:146
msgid " Things to do for Gerstensaft "
msgstr " Các việc cần làm đối với Gerstensaft "

#: ../src/msgbox.c:150
msgid " Select/Unselect via pattern "
msgstr " Chọn/hủy chọn theo mẫu "

#: ../src/msgbox.c:154
msgid " Gnomification / Support for drag and drop "
msgstr " Hỗ trợ khả năng kéo và thả "

#: ../src/options.c:131
msgid "Preferences"
msgstr "Tùy thích"

#: ../src/options.c:144
msgid "Send Options"
msgstr "Tùy chọn gửi"

#: ../src/options.c:154
msgid "_Show Dot Files"
msgstr "_Hiện tập tin chấm"

#: ../src/options.c:157
msgid "Display files and directories starting with a dot"
msgstr "Hiển thị các tập tin và thư mục có tên bắt đầu với dấu chấm"

#: ../src/options.c:160
msgid "Close Send _Window"
msgstr "Đóng cửa _sổ gửi"

#: ../src/options.c:163
msgid "Close the send window after successful transmission"
msgstr "Đóng cửa sổ gửi sau khi truyền được"

#: ../src/options.c:166
msgid "Receive Options"
msgstr "Tùy chọn nhận"

#: ../src/options.c:176
msgid "_Keep Files"
msgstr "_Giữ tập tin"

#: ../src/options.c:179
msgid "Keep files in the receive queue after receiving"
msgstr "Giữ các tập tin trong hàng đợi nhận sau khi nhận"

#: ../src/options.c:182
msgid "Protocol Options"
msgstr "Tùy chọn giao thức"

#: ../src/options.c:192
msgid "_Automatic"
msgstr "_Tự động"

#: ../src/options.c:196
msgid "Let sendfile and sendmsg decide which version of IP to use"
msgstr "Cho phép sendfile và sendmsg quyết định phiên bản IP nào cần dùng"

#: ../src/options.c:199
msgid "Always IPv_4"
msgstr "Luôn luôn IPv_4"

#: ../src/options.c:203
msgid "Lock sendfile and sendmsg to IP version 4"
msgstr "Khoá sendfile và sendmsg tới IP phiên bản 4"

#: ../src/options.c:206
msgid "Always IPv_6"
msgstr "Luôn luôn IPv_6"

#: ../src/options.c:209
msgid "Lock sendfile and sendmsg to IP version 6"
msgstr "Khoá sendfile và sendmsg tới IP phiên bản 6"

#: ../src/options.c:226
msgid "Cancel previously made settings and return to main program"
msgstr " Hủy thiết lập đã được tạo và trở về chương trình chính"

#: ../src/options.c:234
msgid "Accept settings and return to main program"
msgstr " Chấp nhận thiết lập và trở về chương trình chính"

#: ../src/receive.c:245
#, c-format
msgid ""
"A file named '%s' already exists. Do you want to replace it with the file "
"you are receiving?"
msgstr ""
"Tập tin tên « %s » đã có. Bạn có muốn thay thế nó bằng tập tin đang nhận không?"

#: ../src/receive.c:248
msgid "File exists"
msgstr "Tập tin đã có"

#: ../src/receive.c:269
#: ../src/saft.c:139
#: ../src/send.c:437
#, c-format
msgid "%s terminated with exit code %d."
msgstr "%s đã kết thúc với mã thoát %d."

#: ../src/receive.c:271
#: ../src/saft.c:91
#: ../src/saft.c:98
#: ../src/saft.c:141
#: ../src/send.c:448
msgid "Error condition"
msgstr "Điều kiện lỗi."

#: ../src/saft.c:90
#, c-format
msgid "'%s' lacks full path"
msgstr "« %s » thiếu đường dẫn đầy đủ"

#: ../src/saft.c:97
#, c-format
msgid "Can't change directory to '%s'"
msgstr "Không thể thay đổi thư mục thành « %s »"

#: ../src/send.c:232
msgid "Send Files"
msgstr "Gửi tập tin"

#: ../src/send.c:268
msgid "Comment"
msgstr "Ghi chú"

#: ../src/send.c:275
msgid "Enter optional comment"
msgstr "Gõ chú thích tùy chọn"

#: ../src/send.c:347
msgid " Select all "
msgstr " Chọn hết "

#: ../src/send.c:355
msgid " Unselect all "
msgstr " Hủy chọn hết "

#: ../src/send.c:363
msgid " _Send "
msgstr " _Gửi "

#: ../src/send.c:368
msgid "Send selected files to recipient"
msgstr "Gửi các tập tin đã chọn cho người nhận"

#: ../src/send.c:376
msgid "Clear list of files"
msgstr "Xoá sạch danh sách tập tin"

#: ../src/send.c:384
msgid "Return to main program"
msgstr "Trở về chương trình chính"

#: ../src/send.c:442
msgid "Maybe the recipient is not available at the moment."
msgstr "Có lẽ người nhận không sẵn sàng vào lúc này."

#: ../src/send.c:468
msgid "Message information"
msgstr "Thông tin thư"

#: ../src/send.c:469
msgid ""
"Your message is longer than the SAFT limit for single messages and will be "
"transmitted in several chunks therefore."
msgstr ""
"Bạn đã viết một lá thư dài hơn sự hạn chế SAFT cho mỗi thư nên nó sẽ được truyền theo vài phần riêng."