File: bg.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (337 lines) | stat: -rw-r--r-- 20,554 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
# Bulgarian translation of gimp-tips po-file.
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-27 15:50+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-27 15:52+0300\n"
"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr ""
"<big>Добре дошли в програмата за обработка на изображения - GIMP!</big>"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-натискане върху инструмента за запълване ще активира цвета на "
"фона, вместо цвета за рисуване. По подобен начин ·<tt>Ctrl</tt>-натискане с "
"пипетата задава цвета за фон, вместо този за рисуване."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-натискане върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
"менюто със слоевете превключва ефекта на маската. <tt>Alt</tt>-натискане "
"върху предварителния преглед на маската в менюто със слоеве превключва "
"видимостта на маската директно."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-влачене си инструмента за завъртане ще ограничи въртенето на "
"стъпки с ъгъл по 15 градуса."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-натискане върху иконката с око в прозореца със слоевете ще "
"скрие всички слоеве освен този. <tt>Shift</tt>-отново ще ги визуализира пак."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Плаващата селекция трябва да бъде прикрепена към нов слой или последният "
"активен такъв преди да се прави друго с изображението. Може да се използва "
"натискане върху бутоните „Нов слой“ или „Фиксиране на плаващ слой“; в "
"прозореца със слоевете или менютата."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Ако се включи &quot;Използване на динамични бързи клавиши&quot; в "
"настройките, могат да се задават нови бързи клавиши. Това се прави като се "
"активира менюто, избира се действие и се натиска желаната клавишна "
"комбинация. Ако &quot;Запазване на бързите клавиши при излизане&quot; е "
"включено, те ще бъдат запазвани при излизане от GIMP. Вероятно бихте "
"изключили &quot;Динамични клавишни комбинации&quot; след това за да "
"предотвратите случайно задаване/презадаване на комбинации."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Щракване върху водач и влачене ще създаде водач върху изображението. Всички "
"влачени селекции ще се прилепват към водачите. Можете да премахвате "
"водачите, като ги влачите извън изображението с инструмента за преместване."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"GIMP позволява да се отменят повечето промени по изображението, така че "
"можете спокойно да експериментирате."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP поддържа gzip компресия в движение. Просто добавете <tt>.gz</tt> (или "
"<tt>.bz2</tt>, ако имате инсталиран bzip2) към името на файла и "
"изображението ще се запази в компресиран вид. Разбира се, работи и "
"отварянето на компресирани изображения."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP  за по-лесна организация на изображението. Представете си ги като пакет "
"плаки или диапозитиви, когато погледнете през пакета можете да видите цялото "
"изображение."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Ако името на слоя в прозореца със слоеве е показано <b>удебелено</b>, значи "
"този слой няма канал за прозрачност. Можете да добавите такъв със "
"Слой→Прозрачност→Добавяне на канал за прозрачност."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Ако някои от сканираните изображения не изглеждат достатъчно цветни, можете "
"лесно подобрите тоналността им с бутона &quot;Автоматично&quot; на "
"инструмента за нива (Цветове→Нива). Ако все още не ви харесва, можете да го "
"коригирате със инструмента за криви (Цветове→Криви)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Ако очертаете пътека (Редактиране→Очертаване на пътеката), инструментите за "
"рисуване ще се използват с текущите си настройки. Можете да използвате "
"рисуването в режим на преливка или дори инструментите за триене и замазване."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Ако екранът ви е претупан, можете да натиснете <tt>Tab</tt> в прозореца на "
"изображението за да превключите видимостта на кутията с инструменти и "
"другите диалози."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Повечето приставки работят върху активния слой от активното изображение. В "
"някой случаи се налага да слеете всички слоеве (Изображение→Изравняване на "
"изображението) ако искате филтъра да работи върху цялото изображение."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Не всички филтри работят върху всички типове изображения. Това се маркира "
"със сиво в менюто. Може да се наложи да промените цветовия модел на "
"изображението в ЧЗС (Изображение→Тип→ЧЗС), да добавите канал за прозрачност "
"(Слой→Прозрачност→Добавяне на канал за прозрачност) или да го изравните "
"(Изображение→Изравняване на изображението)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Натискането и задържането на клавиш <tt>Shift</tt> преди селектиране ви "
"позволява да добавите нова селекция, вместо да подмените старата. "
"Използването на <tt>Ctrl</tt> преди селектиране изважда селектираното от "
"старата селекция."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"За създаване на кръгова селекция, задръжте <tt>Shift</tt> по време на "
"елипсовидно избиране. За да позиционирате кръг прецизно, можете да влачите "
"хоризонталните и вертикални водачи до кръга, който искате да изберете, "
"поставите показалеца в пресечната точка на водачите и получената селекция ще "
"се напасне по водачите."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Когато запазвате изображение, над което ще работите отново по-късно, можете "
"да изберете XCF - формата на GIMP (използвайки разширение <tt>.xcf</tt>). "
"Това запазва слоевете и всичко от вашата работа. След като веднъж проекта е "
"завършен, можете да го запазите като JPEG, PNG, GIF..."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already."
msgstr ""
"Можете да прецизирате или преместите селекция със <tt>Alt</tt> и влачене. "
"Ако така се мести целият прозорец, мениджъра на прозорци вече използва "
"клавиша<tt>Alt</tt>."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Можете да създавате и променяте комплексни селекции с инструмента за пътеки. "
"Дилалогът на пътеките ви позволява да работите по няколко пътеки и да ги "
"превърнете в селекции."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Мажете да влачите слой от прозореца със слоеве и да го пуснете върху кутията "
"с инструменти. Това ще създаде ново изображение, съдържащо само този слой."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Можете да влачите и пускате много неща в GIMP. Например влаченето на цвят от "
"кутията с инструменти или палитрата с цветовете и пускането му върху "
"изображение, ще запълни селекцията с този цвят."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Можете да рисуване прости квадрати или кръгове с Редактиране→Очертаване на "
"селекцията. Това очертава границите на текущата селекция. По-сложни форми "
"могат за бъдат рисувани с инструмента за Пътеки или Филтри→Генериране→Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Можете да получите контекстночувствителна помощ за повечето възможности на "
"GIMP като натиснете F1 по всяко време. Работи и в менюта."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Можете да направите много неща със слоеве като натиснете текстовия етикет на "
"слоя в прозореца със слоевете."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Можете да запазвате селекция като канал (Избиране→Запазване като канал) и да "
"редактирате канала със инструментите за рисуване.Чрез използване на бутоните "
"в прозореца за канали, можете да промените видимостта на новия канал или да "
"го превърнете в селекция."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Можете да използвате <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt>> за да преминавате в "
"различните слоеве на изображението (ако мениджъра на прозорци не е "
"конфигуриран да използва тази комбинация за друго...)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Можете да използвате средния бутон на мишката за да се движите по "
"изображението (или да задържите <tt>Интервал<tt>, докато движите мишката) ."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Можете да използвате инструментите за рисуване за да промените селекцията. "
"Натиснете бутона „Превключване на бързата маска“ в долният ляв ъгъл под "
"изображението. Променяте селекцията с рисуване и натискате бутона отново за "
"да се върнете в режим на селекция."