File: ca@valencia.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (338 lines) | stat: -rw-r--r-- 15,925 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
# translation of ca.po to Catalan
# Catalan translation of gimp-tips.
# Copyright © 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
#
# Softcatala <gimp a llistes.softcatala.org>, 2000-2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008.
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2004, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-09 00:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-23 20:58+0100\n"
"Last-Translator: Eulalia <eulaliapages@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"Language: ca@valencia\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-feu clic amb l'eina Cubell de pintura per tal d'utilitzar el "
"color de fons en comptes del color del primer pla. El mateix, fent clic "
"<tt>Ctrl</tt> amb l'eina Capturador de color s'obté el color de fons en "
"comptes del color del primer pla."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-feu clic a la previsualització de la màscara de capa, en el "
"diàleg Capes es commuta l'efecte de la màscara de capa. <tt>Alt</tt>-feu "
"clic a la previsualització de la màscara de capa, en el diàleg Capes es "
"commuta directament la visualització de la màscara. "

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-arrossegueu amb l'eina Gira, limitarà la rotació a angles de "
"15 graus. "

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Majúscules</tt>-feu clic a la icona en forma d'ull del diàleg Capes per "
"amagar totes les capes excepte aquella. <tt>Majúscules</tt>-feu clic un "
"altre cop per mostrar totes les capes."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Una selecció flotant ha d'estar fixada a una nova capa o a l'última capa "
"activa abans de fer altres accions amb la imatge. Feu clic a &quot;Capa "
"Nova&quot; o &quot;Capa Àncora&quot; botó en el diàleg Capes o utilitzeu els "
"menús per fer el mateix."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Podeu canviar l'assignació de dreceres del teclat en el diàleg Preferències "
"si activeu &quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot. Per fer-ho, seleccioneu "
"un element d'un menú i premeu la combinació de tecles desitjada. Si &quot;"
"Alça dreceres de teclat&quot; està activat, les dreceres de teclat es "
"desaran quan isqueu del GIMP. Tot i que segurament voldreu desactivar &quot;"
"Dreceres de teclat dinàmiques&quot; per prevenir una assignació accidental "
"de dreceres."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Feu clic i arrossegueu el regle per posar una guia a la imatge. Totes les "
"imatges seleccionades s'ajustaran a les guies. Podeu traure les guies "
"arrossegant-les fora de la imatge amb l'eina Mou."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"El GIMP permet la compressió automàtica en gzip. Només cal afegir <tt>.gz</"
"tt> (o <tt>.bz2</tt> si teniu el bzip2 instal·lat) el nom de fitxer i la "
"imatge s'alçarà comprimida. Naturalment també carrega imatges comprimides."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"El GIMP utilitza capes per estructurar la imatge. És com si fos una pila de "
"diapositives o filtres transparents que es sobreposen i es poden veure tots "
"els continguts de cada capa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Si el nom del diàleg del diàleg Capes es mostra <b>negreta</b>, aleshores "
"voldrà dir que la capa no té un canal alfa (transparència). Podeu afegir un "
"canal alfa al menú Capes-&gt;Transparència-&gt;Afig canal alfa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Si algunes de les fotos escanejades no tenen prou color, podeu millorar-ne "
"fàcilment el to amb &quot;Automàtic&quot; el botó és a l'eina Nivells (Capes-"
"&gt;Colors-&gt;Nivells). Si hi ha algun color indesitjat, el podeu corregir "
"amb l'eina Corbes de color (Colors-&gt;Corbes de Color)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Si traceu un camí (Edita-&gt;Traça el Camí), podreu utilitzar les eines de "
"pintura amb els seus paràmetres actuals. Podeu utilitzar el Pinzell en mode "
"degradat o fins i tot la Goma d'esborrar o l'eina Taca amb el dit."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Si teniu masses coses a la pantalla, podeu prémer <tt>Tab</tt> en una "
"finestra d'imatge per commutar la caixa d'eines i els altres diàlegs."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"La majoria de connectors només funcionen amb la capa activa de la imatge "
"actual. Si voleu que el connector funcione amb tota la imatge haureu de "
"fusionar totes les capes (Imatge-&gt;Aplana la Imatge) ."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"No tots els efectes es poden aplicar a tots els tipus d'imatges. Els efectes "
"que no es puguen utilitzar estaran desactivats. Potser necessiteu canviar el "
"mode de la imatge a RGB (Imatge-&gt;Mode-&gt;RGB), afegir un canal alfa "
"(Capes-&gt; Transparència-&gt; Afig Canal Alfa) o aplanar la imatge (Imatge-"
"&gt;Aplana la Imatge)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> abans de fer una selecció i "
"vos permetrà afegir la selecció actual en comptes de reemplaçar-la. "
"Utilitzeu <tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per sostraure-la de "
"l'actual."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Quan alceu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, utilitzeu el "
"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu l'extensió de "
"fitxer <tt>.xcf</tt>). Este format preserva totes les capes i tot el que hi "
"esteu fent. Un cop acabat el projecte, alceu-ho com a JPEG, PNG, GIF, etc."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Podeu ajustar o moure una selecció utilitzant <tt>Alt</tt>-arrossega. Si "
"això fa que es mogui la finestra serà perquè el vostre gestor de finestres "
"ja fa servir la tecla <tt>Alt</tt>. La majoria de gestors de finestres es "
"poden configurar perquè ignorin la tecla <tt>Alt</tt> o perquè utilitzen la "
"tecla <tt>Super</tt> (o el «logotip de Windows»)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Podeu crear i editar seleccions complexes utilitzant l'eina Camí. El diàleg "
"Camins vos permet treballar en múltiples camins i convertir-los a seleccions."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Podeu arrossegar una capa des del diàleg Capes cap a la caixa d'eines. Això "
"crearà una nova imatge només amb esta capa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Podeu arrossegar moltes coses en el GIMP. Per exemple, si arrossegueu un "
"color des de la caixa d'eines o des d'una paleta de colors i el deixeu anar "
"dins d'una imatge, omplireu la selecció actual amb el color escollit."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Podeu dibuixar quadrats o cercles simples utilitzant Edita-&gt;Traça la "
"Selecció. Fent això resseguireu el contorn de la selecció actual. Si voleu "
"dibuixar figures més complexes utilitzeu l'eina Camí o Filtres-&gt;Compon-"
"&gt;Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Podeu obtindre ajuda contextual per a la majoria de les funcions del GIMP "
"prement la tecla F1 en qualsevol moment. Això també funciona dins els menús."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Podeu realitzar moltes operacions de capa anant al diàleg Capes i fent clic "
"amb el botó dret a l'etiqueta de la capa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Podeu alçar una selecció en un canal (Selecciona-&gt;Alça en un Canal) i "
"després modificar este canal amb qualsevol eina de pintura. Utilitzeu els "
"botons del diàleg Canals per commutar la visibilitat d'este nou canal o per "
"convertir-lo en una selecció."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Podeu utilitzar <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> per desplaçar-vos per totes les "
"capes d'una imatge (si el  gestor de finestres no bloqueja estes tecles...)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Podeu utilitzar el botó del mig del ratolí per desplaçar la imatge (o també "
"podeu prémer la <tt>Barra Espai</tt> mentre moveu el ratolí)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Podeu utilitzar les eines de pintura per canviar la selecció. Feu clic al "
"botó &quot;Màscara Ràpida&quot; a la part inferior esquerre de la finestra "
"de la imatge. Canvieu la selecció pintant a la imatge i torneu a feu clic al "
"botó per convertir-la un altre cop en una selecció normal."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Per crear un cercle, premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> "
#~ "mentre feu una selecció el·líptica. Per col·locar un cercle amb precisió, "
#~ "arrossegueu les guies horitzontals i verticals tangents al cercle que "
#~ "voleu fer i a continuaciófeu el cercle a partir de la intersecció de les "
#~ "guies."

#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Benvingut al programa de manipulació d'imatges de GNU!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "El GIMP us permet desfer la majoria de canvis, així podeu experimentar "
#~ "sense por."