File: cs.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (309 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,930 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
# Czech translation of gimp-tips.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2008 the author(s) of the GIMP.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gimp-tips package.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips gimp-2.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-22 11:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-22 23:08+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Kontextovou nápovědu k většině vlastností aplikace GIMP můžete kdykoli "
"získat stisknutím klávesy F1. Funguje to i v nabídkách."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP vám umožňuje poskládat si svůj obrázek z vrstev. Představte si je "
"jako sadu fólií nebo filtrů, takže když se na ně díváte, vidíte kombinaci "
"jejich obsahů."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Spoustu operací s vrstvami můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na "
"textový popisek vrstvy v dialogovém okně Vrstvy."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Pro uložení obrázku se používá XCF, což je přirozený formát souborů aplikace "
"GIMP (přípona souboru je <tt>.xcf</tt>). V něm se zachovají vrstvy a řada "
"dalších věcí týkajících se probíhající práce. Až je projekt hotov, můžete "
"jej exportovat jako JPEG, PNG, GIF, atd."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Většina zásuvných modulů pracuje na aktuální vrstvě aktuálního obrázku. "
"Chcete-li, aby zásuvný modul pracoval s celým obrázkem, je často nutné "
"sloučit obrázek do jedné vrstvy (Obrázek → Zploštit obrázek)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Je-li název vrstvy v dialogovém okně Vrstvy zobrazen <b>tučně</b>, nemá "
"vrstva alfa kanál. Alfa kanál můžete přidat pomocí Vrstva → Průhlednost → "
"Přidat alfa kanál."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Ne všechny efekty mohou být použity na všechny druhy obrázků. Poznáte to "
"podle případného zašednutí položkou nabídky. Možná budete muset změnit režim "
"obrázku na RGB (Obrázek → Režim→RGB), přidat alfa kanál (Vrstva → Průhlednost "
"→ Přidat alfa kanál) nebo sloučit vrstvy do jedné (Obrázek → Zploštit "
"obrázek)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Výběr můžete upravit či přesunout tažením se zmáčknutým <tt>Alt</tt>. Pokud "
"se místo toho pohybuje okno, klávesu <tt>Alt</tt> již používá váš správce "
"oken. Většinu správců oken lze nastavit tak, aby místo klávesy <tt>Alt</tt> "
"používaly klávesu <tt>Super</tt> (s logem „Tux“ či „Windows“)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"V aplikaci GIMP můžete mnoho věcí přetahovat myší. Například přetažením "
"barvy z panelu nástrojů či palety barev na obrázek se vyplní aktuální výběr "
"touto barvou."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Pomocí prostředního tlačítka myši můžete posunovat obrázek v okně (nebo "
"volitelně můžete držet zmáčknutý <tt>mezerník</tt> a posouvat myší)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Kliknutím na pravítku a tažením umístíte na obrázek vodítko. Všechny tažené "
"výběry se budou přichytávat k vodítkům. Vodítka můžete odstranit jejich "
"přetažením mimo obrázek nástrojem Přesun."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Vrstvu můžete přetáhnout z dialogového okna Vrstvy a upustit ji na panel "
"nástrojů. Tím vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Plovoucí výběr musí být před prováděním jiných operací na obrázku ukotven do "
"nové vrstvy nebo k poslední aktivní vrstvě. Klikněte na tlačítko „Nová "
"vrstva“ nebo „Ukotvit vrstvu“ v dialogovém okně Vrstvy nebo to proveďte "
"pomocí stejnojmenné nabídky."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP podporuje komprimaci gzip za běhu. Prostě ke jménu souboru přidejte <tt>"
".gz</tt> (nebo <tt>.bz2</tt>, máte-li nainstalován bzip2) a váš obrázek bude "
"uložen komprimovaný. Načítání komprimovaných obrázků samozřejmě funguje také."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Zmáčknutím a držení klávesy <tt>Shift</tt> před provedením výběru vám "
"umožní přidávat k aktuálnímu výběru, místo abyste jej nahradili. Pomocí "
"<tt>Ctrl</tt> se naopak od aktuálního výběru odebírá."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Pomocí Úpravy → Vykreslit výběr můžete jednoduše kreslit čtverce nebo "
"kružnice. Příkaz vykreslí obrys aktuálního výběru. Složitější tvary můžete "
"kreslit pomocí nástroje Cesty nebo pomocí Filtry → Vyobrazení → Obrazce Gimp."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Pro vykreslení cesty (Úpravy → Vykreslit cestu) mohou být použity kreslicí "
"nástroje s jejich aktuálním nastavením. Můžete použít Štětec v režimu "
"přechodu nebo dokonce nástroje Guma nebo Šmouha."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Pomocí nástroje Cesty můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Dialogové "
"okno Cesty vám umožňuje pracovat na více cestách a převádět je na výběry."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Výběr můžete změnit pomocí kreslicích nástrojů. Klikněte na tlačítko „Rychlá "
"maska“ ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v "
"obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální "
"výběr."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Výběr můžete uložit do kanálu (Výběr → Uložit do kanálu) a pak tento kanál "
"upravit libovolnými kreslícími nástroji. Pomocí tlačítek v dialogovém okně "
"Kanály můžete přepínat viditelnost tohoto nového kanálu nebo jej převést na "
"výběr."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Když povolíte „Dynamické klávesové zkratky“ v dialogovém okně Předvolby, "
"můžete pak klávesové zkratky měnit. Stačí po otevření nabídky vybrat některou "
"její položku a zmáčknout požadovanou klávesovou zkratku. Pokud je zapnuto "
"„Uložit klávesové zkratky“, budou nové zkratky uloženy při ukončení GIMPu. "
"Chcete-li se vyvarovat náhodné změně zkratek, volbu „Dynamické klávesové "
"zkratky“ po provedení požadovaných změn zakažte."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Je-li vaše obrazovka přeplněná, můžete zmáčknutím klávesy <tt>Tab</tt> v "
"okně obrázku přepnout viditelnost panelu nástrojů a dalších dialogových oken."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Kliknutím se zmáčknutým <tt>Shift</tt> na ikonu oka v dialogovém okně Vrstvy "
"skryjete všechny vrstvy kromě dotyčné. Opětovným kliknutím se <tt>Shift</tt> "
"zobrazíte všechny vrstvy."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Kliknutí se zmáčknutým <tt>Ctrl</tt> na náhled masky vrstvy v dialogovém okně "
"Vrstvy přepíná efekt masky vrstvy. Kliknutí se zmáčknutáým <tt>Alt</tt> na "
"náhled masky vrstvy v dialogovém okně Vrstvy přepíná přímý pohled na vrstvu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pomocí <tt>Ctrl</tt>+<tt>Tab</tt> můžete procházet všemi vrstvami obrázku "
"(pokud tuto kombinaci kláves neodchytí váš správce oken…)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Při kliknutí se zmáčknutým <tt>Ctrl</tt> bude nástroj Plechovka používat "
"barvu pozadí místo barvy popředí. Stejně tak nástroj Pipeta, při kliknutí se "
"zmáčknutým <tt>Ctrl</tt> nastaví barvu pozadí místo barvy popředí."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Tažení se zmáčknutím <tt>Ctrl</tt> pro nástroj Otáčení omezí otáčení na "
"násobky 15 stupňů."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Jestliže některé vaše naskenované fotografie nejsou dost barevné, můžete "
"jejich barevný rozsah snadno vylepšit tlačítkem „Automaticky“ v nástroji "
"Úrovně (Barvy → Úrovně). Případný barevný závoj můžete opravit nástrojem "
"Křivky (Barvy → Křivky)."