File: et.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (282 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,060 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
# Gimp'i eesti keele tõlge.
# Estonian translation of Gimp.
#
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Gimp package.
#
# Olle Niit <olle@paalalinn.com>, 2005.
# Mihkel Tõnnov <mihhkel@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-02 19:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-19 15:27+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Emacs\n"

msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Enamiku GIMP-i vahendite kohta saad asjakohast abi, kui vajutad klahvi F1. "
"See töötab ka menüüdes."

msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP võimaldab kasutada pildi korraldamiseks kihte. Mõtle neist kui hulgast "
"üksteise taha asetatud slaididest või filtritest, milledest korraga läbi "
"vaadates moodustub tervikpilt."

msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Paljusid toiminguid kihtidega saad teha paremklõpsates kihtide dialoogis "
"kihi nimel."

msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Kui salvestad pildi, et sellega hiljem edasi töötada, proovi kasutada GIMP-i "
"jaoks loodud XCF-vormingut (kasuta faililaiendit <tt>.xcf</tt>). Sellega "
"säilitad kihid ja palju nüansse poolelioleva pildi juures. Kui projekt on "
"lõpetatud, võib selle salvestada JPEG-, PNG-, GIF- või muusse vormingusse."

msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Enamus pistikutest (pluginatest) töötlevad aktiivse pildi aktiivset kihti. "
"Mõnikord on vaja kõik pildi kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid) kui "
"tahad, et pistik töötleks kogu pilti."

msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Kui kihi nimi kihtide dialoogis on <b>rasvane</b>, puudub sellel kihil "
"alfakanal. Alfakanali lisamiseks liigu menüüs Kihid→Läbipaistvus→Lisa "
"alfakanal."

msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Kõikide piltide puhul ei saa kasutada kõiki efekte. Seda näed hallidest "
"menüükirjetest. Võib-olla on vaja muuta värvirežiim RGB-ks "
"(Pilt→Värvirežiim→RGB), lisada alfakanal (Kihid→Läbipaistvus→Lisa alfakanal) "
"või kõik kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid)."

msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Valikut saad reguleerida või liigutada kasutades <tt>Alt</tt>-lohistamist. "
"Kui see paneb hoopis akna liikuma, siis järelikult aknahaldur juba kasutab "
"sellist kombinatsiooni. Enamikku aknahaldureist saab seadistada <tt>Alt</tt>-"
"klahvi eirama või selle asemel <tt>Super</tt>- (ehk \"Windows'i\") klahvi "
"kasutama."

msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Hiirega lohistades saad GIMP-is palju asju teha. Näiteks tõmmates värvi "
"tööriistakastist või värvipaletilt pildile, värvub valitud osa pildist seda "
"värvi."

msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Kui pilt on suurem kui aken, saad pildi nihutamiseks kasutada hiire keskmist "
"nuppu. Pilti saab nihutada ka hiirt liigutades ja <tt>tühikuklahvi</tt> all "
"hoides."

msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Joonlaualt saad pildile tõmmata abijooni. Kui kasutad hiljem valikutööriista "
"ja oled valikuga jõudnud piisavalt abijoone lähedale, tõmbab abijoon valiku "
"endaga samale joonele. Abijooni saad pildilt eemaldada neid "
"liigutamistööriistaga joonlauale tagasi vedades."

msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Kui vead mõne kihi kihtide dialoogist tööriistakasti, luuakse uus pilt, mis "
"koosneb ainult sellest kihist."

msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Ujuvalik tuleb enne pildiga edasi toimetamist ankurdada uuele kihile või "
"viimasele aktiivsele kihile. Klõpsa kihtide dialoogis nupul &quot;Uus "
"kiht&quot; või &quot;Ankurda kiht&quot; - või kasuta vastavaid menüükäske."

msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP toetab lennult GZIP-pakkimist. Salvestamisel lisa faili nimele <tt>.gz</"
"tt> (või <tt>.bz2</tt>, kui bzip2 on installitud) ja sinu pilt salvestatakse "
"pakitult. Loomulikult toimib ka pakitud piltide avamine."

msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Valiku märkimise ajal <tt>Shift</tt>i all hoides lisatakse uus valik "
"praegusele, mitte ei asendata seda. Hoides all <tt>Ctrl</tt>-klahvi "
"lahutatakse uue valiku ala praegusest."

msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Lihtsaid kastikesi ja ringikesi saab joonistada kasutades "
"Redigeerimine→Pintselda valikujoon. Keerulisemaid kujundeid saab luua "
"vektorjoonte tööriistaga või Filtrid→Genereerimine→Gfig kasutades."

msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Kui pintseldad vektorjoont (Redigeerimine→Pintselda vektorjoon), saab "
"kasutada värvimise tööriistu nende aktiivsetes seadeis. Võid kasutada "
"pintslit värvisulanduse režiimis või isegi kustukummi ja määrimistööriista."

msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Keerulisi valikuid võid luua ja redigeerida vektorjoonte tööriista "
"kasutades. Vektorjoonte dialoog lubab töötada mitme vektorjoonega ja neid "
"valikuks teisendada."

msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Valiku muutmiseks saad kasutada värvimise tööriistu. Klõpsa &quot;"
"kiirmaski&quot; nupul pildiakna all vasakul nurgas. Muuda oma valikut pilti "
"värvides ja klõpsa nuppu uuesti ning kiirmask teisendatakse tagasi "
"tavaliseks valikuks."

msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Valiku saab salvestada kanalisse (Valik→Salvesta kanalisse) ja siis muuta "
"seda kanalit mõne värvimise tööriistaga. Kanalite dialoogi nuppe kasutades "
"saab uue kanali nähtavust muuta või antud kanali valikuks teisendada."

msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Pärast &quot;dünaamiliste kiirklahvide&quot; lubamist seadistusdialoogis "
"saad kiirklahve ümber määrata. Selleks ava menüü, vali element ja vajuta "
"soovitud klahvikombinatsiooni. Kui &quot;kiirklahvide salvestamine&quot; on "
"lubatud, salvestatakse need GIMP-i sulgemisel. Hiljem võiks &quot;"
"dünaamilised kiirklahvid&quot; vast välja lülitada, et ennetada nende "
"kogemata muutmist."

msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Kui ekraan on liiga segi paisatud, võid pildiaknas <tt>Tab</tt>-klahvi "
"vajutada. See peidab või toob nähtavale tööriistakasti ja teised dialoogid."

msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-klõps silma ikoonil kihtide dialoogis peidab kõik ülejäänud "
"kihid. Uuesti <tt>Shift</tt>-klõpsamisel näidatakse taas kõiki kihte."

msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klõpsamine kihimaski eelvaatel kihtide dialoogis lülitab "
"kihimaski efekti sisse või välja, <tt>Alt</tt>-klõpsamine lülitab maskivaate "
"sisse või välja."

msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pildi kihtide vahel liikumiseks saad kasutada klahvikombinatsiooni <tt>Ctrl</"
"tt>-<tt>Tab</tt> (juhul, kui sinu aknahaldur seda kombinatsiooni kinni ei "
"püüa...)."

msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klõps värviga täitmise tööriistaga kasutab värvimiseks "
"esiplaani värvi asemel hoopis tagapõhja värvi. Samamoodi töötab värvi "
"valimise tööriist - <tt>Ctrl</tt>-klõps värvi valimise tööriistaga seab "
"esiplaanivärvi asemel uue taustavärvi."

msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-lohistamine pööramise tööriistaga lubab pöörata ainult 15 "
"kraadiste nurkade kaupa."

msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Kui mõned skaneeritud fotod ei tundu piisavalt värvikad, saad nende "
"värvivahemikku parandada, kasutades tasemete tööriista nuppu &quot;"
"Automaatne&quot; (Värvid→Tasemed...). Võimalikke värvinihkeid saad parandada "
"kurvide tööriistaga (Värvid→Kurvid...)."