File: gl.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (312 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,664 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
# translation of gimp-tips.HEAD.po to Galician
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2007.
# fjrial <fjrial@cesga.es>, 2008.
# Frco. Javier Rial Rodríguez <fjrial@cesga.es>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-22 21:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-22 13:33+0200\n"
"Last-Translator: Frco. Javier Rial Rodríguez <fjrial@cesga.es>\n"
"Language-Team: Galician <g11n@mancomun.org>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Prema <tt>Ctrl</tt> e a ferramenta da lata de recheo para que esta empregue "
"a cor do fondo en lugar da cor do primeiro plano. De xeito semellante, ao "
"premer <tt>Ctrl</tt>-e a ferramenta de contagotas establece a cor de fondo "
"en lugar da cor do primeiro plano."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Ao premer <tt>Ctrl</tt>- e na previsualización da máscara de capa no diálogo "
"de capas, actívase o efecto da máscara de capa. Ao premer <tt>Alt</tt>- na "
"previsualización da máscara de capa no diálogo de capas, actívase a vista da "
"máscara directamente."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Ao premer <tt<Ctrl</tt> mentres arrastra coa ferramenta de rotación, esta "
"farase en ángulos de 15 graos."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Prema <tt>Maiús</tt> mentres preme a icona ollo no diálogo de capas para "
"esconder todas as capas agás a seleccionada. Prema, outra vez, <tt>Maiús</"
"tt> para amosar todas as capas."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Unha selección flotante débese ancorar a unha nova capa ou á última capa "
"activa antes de realizar outras operacións na imaxe. Prema os botóns &quot;"
"Capa nova&quot; ou &quot;Ancorar capa&quot; no diálogo de capas ou empregue "
"os menús para esas accións."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Despois de activar os &quot;Atallos de teclado dinámicos&quot; no diálogo de "
"preferencias, pode reasignar teclas de atallo. Para o facer, abra o menú, "
"seleccione un elemento e prema a nova combinación de teclas que desexa. Se "
"&quot;Gardar atallos de teclado&quot; estiver activo, a combinación "
"gardarase ao saír do GIMP. Recoméndase desactivar &quot;Atallos de teclado "
"dinámicos&quot; a continuación para evitar asignacións/reasignacións "
"accidentais dos atallos. "

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Prema e arrastre unha regra para colocar unha guía nunha imaxe. Todas as "
"seleccións que arrastre axustaranse ás guías. Pode eliminar as guías ao "
"arrastralas fóra da imaxe coa ferramenta Mover."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"O GIMP permite a compresión gzip automática. Só ten que engadir <tt>.gz</tt> "
"(ou <tt>.bz2</tt>, se ten o bzip2 instalado) ao nome do ficheiro e a imaxe "
"gardarase comprimida. Por suposto, tamén carga imaxes comprimidas."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"O GIMP emprega capas para permitirlle organizar a súa imaxe. Pense nelas "
"como un grupo de dispositivos ou de filtros de xeito que, ao ollar a través "
"del, pode ver unha composición dos seus contidos."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Se o nome dunha capa no diálogo de capas se amosa en <b>negra</b>, esta capa "
"non ten unha canle alfa. Pode engardir unha canle alfa ao usar Capa-"
">Transparencia->Engadir canle alfa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Se algunha das súas fotos escaneadas non tiver cor suficiente, pode mellorar "
"facilmente o seu intervalo de ton co botón &quot;Auto&quot; na ferramenta de "
"niveis (Cores->Niveis). Se existe o predominio dunha cor, pode corrixilo coa "
"ferramente de curvas (Cores->Curvas)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Se deseña un camiño (Editar->Trazar camiño), as ferramentas de pintura poden "
"empregarse coa súa configuración actual. Pode utilizar o pincel en modo de "
"gradación ou mesmo a goma ou a ferramenta de esborrar. Ferramenta."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Se a súa pantalla está moi desordenada, pode premer <tt>Tab</tt> varias "
"veces nunha ventá de imaxe para ocultar ou mostrar a barra de ferramentas e "
"outros diálogos."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"A maioría dos complementos funciona na capa actual da imaxe coa que está a "
"traballar. Nalgúns casos, será preciso xuntar todas as capas (Imaxe&#8594;"
"Aplanar imaxe) se quere que o complemento funcione sobre toda a imaxe."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Non todos os efectos se poden aplicar a todos os tipos de imaxe. Unha "
"entrada de menú gris indica esta situación. É posible que precise cambiar o "
"modo de imaxe a RGB (Imaxe->Modo,->RGB), engadir unha canle alfa (Capa-"
">Transparencia->Engadir canle alfa) ou alisala (Imaxe->Alisar imaxe)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Se preme e mantén a tecla <tt>Maiús</tt> antes de facer unha selección, esta "
"engádese á selección existente no lugar de substituíla. Ao usar <tt>Ctrl</"
"tt> antes de facer a selección, esta subtráese."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Cando garde unha imaxe para traballar nela máis tarde, probe a usar XCF, o "
"formato de ficheiro nativo do GIMP (empregue a extensión de ficheiro <tt>."
"xcf</tt>). Este formato conserva as capas e todos os aspectos do seu "
"traballo en curso. Despois de completar o proxecto, pódeo gravar como JPEG, "
"PNG, GIF..."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Pode axustar ou mover a selección usando <tt>Alt</tt> e arrastrando. Se isto "
"move a ventá é que o seu xestor de ventás xa está a usar a tecla<tt>Alt</"
"tt>. A maioría de xestores de ventás poden configurarse para ignorar a tecla "
"<tt>Alt</tt> ou usar a tecla <tt>Super</tt>  (a do  \"logo de Windows\") no "
"seu lugar."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Pode crear e editar seleccións complexas usando a ferramenta camiño. O "
"diálogo de camiños permítelle traballar con camiños múltiplos e convertelos "
"en seleccións."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Pode arrastrar unha capa desde o diálogo de capas e soltala na caixa de "
"ferramentas. Así creará unha nova imaxe que conterá só esa capa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Pode arrastrar e soltar moitas cousas no GIMP. Por exemplo, ao arrastrar "
"unha cor da caixa de ferramentas ou dunha paleta de cores e soltala nunha "
"imaxe, encherá a selección actual con  esa cor."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Pode debuxar círculos ou cadrados sinxelos ao usar Editar&#8594;Selección de "
"trazo. Isto traza a marxe da súa selección actual. Pódense debuxar unhas "
"formas máis complexas ao usar a ferramenta de camiño ou con Filtros&#8594;"
"Renderizar&#8594;Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Poe obter axuda contextual para a maioría de características do GIMP "
"premendo F1 en calquera momento. Tamén funciona dentro dos menús."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Pode realizar moitas operacións de capa ao premer co botón dereito sobre a "
"etiqueta de texto dunha capa  no diálogo de capas."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Pode gardar unha selección nunha canle (Selección->Gardar en canle) e "
"despois modificar esta canle con calquera ferramenta de pintura. Se emprega "
"os botóns do diálogo de canles, pode activar a visibilidade desta canle nova "
"ou convertela nunha selección."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pode empregar <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> para alternar entre todas as capas "
"dunha imaxe (se o seu administrador de ventás non bloquea estas teclas...)"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Pode empregar o botón central do rato para se desprazar pola imaxe (outra "
"opción é premer e manter a tecla <tt>Espazo</tt> mentres move o rato)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Pode empregar as ferramentas de pintura para cambiar a selección. Prema o "
"botón &quot;Máscara rápida&quot; que está na parte inferior esquerda da "
"ventá de imaxe. Cambie a súa selección ao pintar na imaxe e prema de novo o "
"botón para convertela nunha selección normal."