File: nb.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (308 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,153 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
# Norwegian translations for GNU gimp package.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2003-2013.
# Sigurd Gartmann <sigurdga@yahoo-inc.com>, 2004, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.8.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-27 22:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-27 22:23+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Du kan få hjelp for de fleste GIMP-funskjoner ved å trykke F1. Dette virker "
"også inni menyer."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP bruker lag for å la deg organisere bildet. Tenk på dem som en stabel av "
"lysark eller filtre, slik at du ved å se gjennom alle sammen kan se et "
"sammensatt bilde."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Du kan gjøre mange lagoperasjoner ved å høyreklikke på merkelappen til et "
"lag i lagvinduet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#, fuzzy
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Når du lagrer et bilde for å jobbe på det senere, bruke GIMPs eget "
"filformat, XCF (filendelse <tt>.xcf</tt>). Dette gjør at lagene og andre "
"bildeinnstillinger beholdes, så du kan ta opp igjen arbeidet der du gikk fra "
"det. Så snart prosjektet er ferdig, kan du lagre det som JPEG, PNG, GIF, ..."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"De fleste programtilleggene bruker aktivt lag på aktivt bilde. I noen "
"tilfeller vil du være nødt til å slå sammen alle lagene (Bilde→Flat ut "
"bilde) om du vil at programtillegget skal brukes på hele bildet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Dersom et lagnavn i lagmenyen vises med <b>uthevet</b> skrift, betyr det at "
"laget ikke har noen alfakanal. Du kan legge til en alfakanal med "
"Lag→Gjennomsiktighet→Legg til alfakanal."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Ikke alle effekter kan gjøres på alle typer bilder. Dette vises med en "
"menyoppføring som er grået ut. Du kan være nødt til å endre bildet til RGB "
"(Bilde→Modus→RGB), legge til en alfakanal (Lag→Gjennomsiktighet→Legg til "
"alfakanal) eller flate det ut (Bilde→Flat ut bilde)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Du kan justere og flytte et utvalg ved å bruke <tt>Alt</tt>-dra. Hvis dette "
"gjør at vinduet flyttes, er det vindubehandleren din som er skyld i dette. "
"De fleste vindubehandlere kan settes opp til å ikke bruke <tt>Alt</tt>-"
"knappen eller å bruke <tt>Super</tt>-knappen (eller knappen med Windows-"
"logo) i stedet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Du kan dra og slippe mange ting i GIMP. For eksempel: Det å dra en farge fra "
"verktøykassen eller fra en fargepalett, og slippe det i et bilde, vil fylle "
"utvalget med denne fargen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Du kan bruke midterste musetast for å bevege deg rundt i bildet (eller "
"alternativt holde nede mellomromsknappen mens du flytter musen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Klikk og dra en linjal for å plassere en innrettingslinje i et bilde. Alle "
"utvalg som blir dratt, vil tilpasses innrettingslinjene. Du kan fjerne "
"innrettingslinjer ved å dra dem ut av bildet med flytteverktøyet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan dra et lag fra lagvinduet og slippe det i verktøykassen. Det vil "
"opprette et nytt bilde som bare består av det ene laget."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Et flytende utvalg må bli forankret til et nytt lag eller til det forrige "
"aktive laget før det kan gjøres andre operasjoner på bildet. Klikk på «nytt "
"lag»- eller «forankre lag»-knappene i lagmenyen, eller bruk menyene til å "
"gjøre det samme."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP støtter gzip-kompresjon ved lagring. Bare legg til <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt>, om du har bzip2 installert) til filnavnet, og bildet du "
"lagrer vil bli komprimert. Selvfølgelig støttes også lasting av komprimerte "
"bilder."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Trykk og hold nede <tt>Shift</tt>-knappen når du lager et utvalg, og du kan "
"legge til i utvalget i stedet for å erstatte det. På samme måte ka du bruke "
"<tt>Ctrl</tt> for å trekke fra i det gjeldende utvalget."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Du kan tegne enkle firkanter eller sirkler med Rediger→Strek opp utvalg. Det "
"vil streke opp kantene på utvalget ditt. Mer komplekse former kan bli tegnet "
"ved å bruke baneverktøyet eller med Filter→Rendring→Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Hvis du streker opp en bane (Rediger→Strek opp bane), kan tegneverktøyene "
"bli brukt med de gjeldende innstillingene. Du kan bruke luftpensel i "
"graderingsmodus eller til og med sletteverktøyet og utsmøringsverktøyet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Du kan opprette og redigerer komplekse utvalg ved å bruke baneverktøyet. "
"Banevinduet lar deg arbeide på flere baner samtidig og konvertere dem til "
"utvalg."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Du kan bruke tegneverktøyene til å endre utvalget. Klikk på «hurtigmaske»-"
"knappen nederst til venstre i et bildevindu, gjør endringer på utvalget ved "
"å tegne i bildet, og klikk på knappen en gang til for å gjøre det om til et "
"normalt utvalg igjen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Du kan lagre et utvalg til en kanal (Velg→Lagre til kanal) og så endre denne "
"kanalen med tegneverktøy. Ved å bruke knappene i kanalmenyen, kan du slå av "
"og på synlighet for denne nye kanalen eller konvertere den til et utvalg."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Etter å ha slått på «dynamiske tastatursnarveier» i innstillingene, kan du "
"definere dine egne hurtigtaster. Dette gjør du ved å få fram menyen, velge "
"en oppføring, og trykke den ønskede tastekombinasjonen. Hvis «lagre "
"tastatursnarveier» er slått på, blir de nye innstillingene lagret når du "
"avslutter GIMP. Kanskje du vil slå av «dynamiske tastatursnarveier» etterpå, "
"for å forhindre at du omdefinerer tastatursnarveier ved et uhell."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Hvis skjermen din er veldig rotete, kan du trykke <tt>Tab</tt> når et "
"bildevindu er aktivt for å skjule eller vise verktøykassen og andre "
"menyvinduer."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-klikk på øyeikonet i lagvinduet for å gjemme alle lag untatt "
"det du klikker på. <tt>Shift</tt>-klikk igjen for å se alle lag."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klikk på lagmaskens forhåndsvisning i lagmenyen slår på og av "
"effekten av lagmasken. <tt>Alt</tt>-klikk vil slå på og av visning av masken "
"direkte."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Du kan bruke <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> for å bytte mellom lagene i et bilde "
"(hvis ikke vindubehandleren allerede bruker denne kombinasjonen)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klikk med bøttefyllingsverktøyet for å få det til å bruke "
"bakgrunnsfargen i stedet for forgrunnsfargen. På samme måte vil <tt>Ctrl</"
"tt>-klikk med fargevelgeren velge bakgrunnsfargen i stedet for "
"forgrunnsfargen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-dra med rotasjonsverktøyet begrenser rotasjonen til 15-graders "
"vinkler."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Hvis noen av dine skannede fotografier ikke har nok farge, kan du enkelt "
"forbedre fargespekteret med «auto»-knappen i nivåverktøytet (Farger→Nivåer). "
"Hvis det er noen ujevnheter kan du rette dem med kurveverktøytet "
"(Farger→Kurver)."