File: nn.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (313 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,768 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
# Norwegian nynorsk translation of po-tips.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Kolbjørn Stuestøl <kolbjoern@stuestoel.no> 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-06 16:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-28 19:01+0100\n"
"Last-Translator: Kolbjørn Stuestøl <kolbjoern@stuestoel.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nn\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Du kan få aktiv hjelp (kontekst hjelp) for det meste i GIMP ved å halda "
"musepeikaren over aktuelt område og trykkja F1-tasten."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP brukar lag for å setja opp bilete. Desse laga kan gjerne samanliknast "
"med ein stabel av lysark eller foliar. Det ferdige biletet er slik du ser "
"det frå toppen av lagstabelen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Du får tilgang til mange av lagoperasjonane ved å høgreklikka på tekstfeltet "
"for eit lag i lagdialogvindauget."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Når du lagrar eit bilete som er under arbeid, vert det lagra i GIMP sitt "
"eige filformat XCF, (filendinga <tt>.xcf</tt>). Då vil det aller meste av "
"det du har gjort også verta lagra. Dermed er det enklare å fortsetja "
"arbeidet seinare. Når prosjektet er ferdig, kan du eksportera det som JPEG, "
"PNG, GIF el.l."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Dei fleste programtillegga arbeidar på det aktive laget i det aktive "
"biletet. Dersom du ønskjer at programtillegget skal verka på heile biletet, "
"kan det hende du må fletta saman alle laga (bilete → flat ut biletet) først."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Dersom lagnamnet er <b>utheva</b> i lagdialogvindauget betyr dette at laget "
"ikkje har alfakanal. Du kan leggja til alfakanal ved hjelp av Lag → "
"Gjennomsikt → Legg til alfakanal"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Ikkje alle funksjonane verkar på alle typar bilete. Dette vert vist ved at "
"menyinnslaget er gråa ut. Skulle dette vera til hinder for arbeidet ditt, "
"kan du prøve å endra biletet til RGB-modus (Bilete → Modus → RGB), leggja "
"til ein alfakanal (Lag → Gjennomsikt → Legg til alfakanal) eller flata ut "
"biletet (Bilete → Flat ut biletet)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Du kan flytta eit utval utan å flytta innhaldet ved å halda nede <tt>Alt</"
"tt>-tasten samtidig som du flytter utvalet. Dersom dette flytter heile "
"biletet, betyr det at denne tasten er i bruk av vindaugehandteraren i "
"datamaskinen. I nokre tilfelle kan du setja opp handteraren til å ignorera "
"<tt>Alt</tt>-tasten, eller du kan kanskje bruka <tt>Super</tt>-tasten eller  "
"\"Windows logoen\" i staden."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Du kan dra og sleppe mange ting i GIMP. For eksempel kan du dra ein farge "
"frå verktøykassa eller frå ein fargepalett og sleppa han i biletet. Biletet "
"eller utvalet vert då fylt med den valde fargen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Dersom biletet er større enn biletvindauget, kan du flytta biletet opp og "
"ned ved hjelp av den midtre museknappen eller musehjulet, eller du kan halda "
"nede &quot;mellomromtasten&quot; medan du fører musepeikaren opp og ned i "
"biletet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Du kan plassera hjelpelinjer i biletet ved å klikka og dra dei ut frå ein av "
"linjalane rundt biletkanten. Alle utval som vert dradd ut og sleppte i "
"biletet, vil feste seg til hjelpelinjene. Du fjernar hjelpelinjene ved å dra "
"dei ut av biletet med flytteverktøyet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan dra eit lag ut frå lagdialogvindauget og sleppa det i verktøykassa. "
"Dette vil lage eit nytt bilete som berre inneheld dette eine biletlaget."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Eit flytande utval må forankrast til eit nytt lag eller til det aktive laget "
"før du kan arbeida vidare på resten av biletet. Klikk på &quot;Nytt "
"lag&quot; eller &quot;Forankra laget&quot; i lagdialogvindauget eller i "
"lokalmenyen som kjem fram når du høgreklikkar i lagdialogvidauget."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP har direkte støtte for gzip-kompresjon. Berre legg <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt> med bzip2) til filnamnet, og biletet vert komprimert når du "
"lagrar det. Sjølvsagt kan du også opna komprimerte biletfiler."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Hald nede <tt>Shift</tt>-tasten medan du lagar eit utval dersom du ønskjer "
"at utvalet skal verta lagt til det aktive utvalet i staden for å erstatta "
"det. Brukar du i staden <tt>Ctrl</tt>-tasten, vert det nye utvalet trekt i "
"frå det aktive utvalet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Du kan teikna firkantar og sirklar ved å først laga eit utval i ønskt form "
"ved hjelp av utvalsverktøya og deretter bruka kommandoen Rediger → Strek opp "
"utvalet for å laga ein strek rundt utvalet. Har du behov for meir avanserte "
"teikningar, er det enklare å bruka baneverktøyet eller Filter → Teikningar → "
"Gfig-teikning."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Dersom du skal streka opp ein bane (Rediger → Strek opp bane) kan du bruka "
"teikneverktøya med gjeldande innstillingar. Du kan også bruka luftpenselen "
"med fargeovergang, eller til og med viskeleret og utsmøringsverktøyet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Du kan oppretta og redigera komplekse utval ved hjelp av baneverktøyet. Bruk "
"banedialogvindauget for å redigera banane og for å omforma dei til utval."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Du kan bruka teikneverktøya for å endra eit utval. Klikk på knappen &quot;"
"Snarmaske&quot; nedst i biletvindauget. Forandra utvalet ved å teikna på det "
"med eit av teikneverktøya og trykk &quot;Snarmaske&quot; ein gong til for å "
"få biletet tilbake til normalvisinga igjen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Du kan lagra eit utval til ein kanal (Vel → Lagra til kanal) og deretter "
"gjere endringar på kanalen med teikneverktøya. Bruk knappane i "
"kanaldialogvindauget for å gjera den nye kanalen synleg eller usynleg, eller "
"omforme kanalen til eit utval igjen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Du kan laga nye tastesnarvegar ved å opna &quot;Set opp "
"tastatursnarvegar&quot; i brukarinnstillingane, gå inn på aktuell meny og "
"trykkja ønskt tastekombinasjon. Du kan anten trykkja tasten &quot;Lagra "
"tastatursnarvegane nå&quot; eller lagra ved avsluttinga av GIMP. Det kan "
"vere ein idé å slå av &quot;Bruk dynamiske snarvegtastar&quot; for å unngå "
"at snarvegane vert endra ved eit uhell."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Dersom skjermen er svært rotete, kan du trykkja <tt>Tab</tt>-tasten fleire "
"gonger for å gøyma eller visa verktøykassa og andre dialogvindauge."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-klikk på eit augesymbol i lagdialogvindauget for å gøyma alle "
"laga unntatt det du klikka på. <tt>Shift</tt>-klikk igjen for å visa alle "
"laga."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klikk på miniatyren av lagmaska i lagdialogvindauget slår "
"effekten av lagmaska av og på. <tt>Alt</tt>-klikkar du i staden, vil dette "
"slå av og på visinga av lagmaska."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Du kan bruka <tt>Ctrl</tt> + <tt>Tab</tt> for å bla deg gjennom alle laga i "
"eit bilete (dersom ikkje vindaugehandteraren i maskinen din har lagt beslag "
"på desse tastane)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klikk når du ønskjer at fyllverktøyet eller fargeplukkaren "
"skal arbeida på  bakgrunnsfargen i staden for på forgrunnsfargen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Held du nede <tt>Ctrl</tt>-tasten når du brukar rotasjonsverkøtyet, vert "
"rotasjonen avgrensa til vinklar som er multiplar av 15 grader."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Den enklaste måten å forbetra blasse fargar i eit bilete på, er å bruka "
"&quot;Auto&quot;-knappen i nivåverktøyet (Lag → Fargar → Nivå). Uheldige "
"fargestikk kan korrigerast med kurveverktøyet (Lag → Fargar → Kurver)."