File: pl.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (325 lines) | stat: -rw-r--r-- 16,022 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
# Polish translation for gimp-tips.
# Copyright © 2002-2018 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 2002-2005.
# Artur Polaczyński <artii@o2.pl>, 2002-2003.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-13 18:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-13 18:45+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Pomoc do wielu narzędzi i efektów programu GIMP dostępna jest po naciśnięciu "
"klawisza F1. Dostępna jest ona również w menu. "

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"Program GIMP opiera swoje działanie na warstwach, które umożliwiają "
"porządkowanie obrazu. Warstwy można sobie wyobrażać jako ułożone w stos "
"przeźrocza lub filtry, natomiast efekt jest złożeniem zawartości składników "
"stosu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Wiele działań na warstwach (np. dopasowanie, przesuwanie) można wykonać "
"klikając drugim przyciskiem myszy nazwę warstwy w oknie „Warstwy”."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Zapisywanie obrazu używa formatu XCF, własnego formatu programu GIMP "
"(rozszerzenie <tt>.xcf</tt>). Zachowuje to warstwy i wielu innych rzeczy "
"dotyczących danego projektu, umożliwiając wznowienie nad nim pracy "
"w późniejszym czasie. Po ukończeniu pracy można wyeksportować obraz do "
"docelowego formatu, takiego jak JPEG, PNG, GIF itp."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Większość wtyczek wykonuje działania tylko na aktywnej warstwie. Jeśli "
"działanie dotyczyć ma wszystkich warstw, przed jej wykonaniem należy "
"połączyć wszystkie warstwy w jedną („Obraz → Spłaszcz obraz”)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Jeśli nazwa warstwy w oknie „Warstwy” jest <b>pogrubiona</b>, oznacza to, że "
"nie ma ona kanału alfa (przezroczystości). Można dodać kanał alfa wybierając "
"„Warstwa → Przezroczystość → Dodaj kanał alfa”."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Nie wszystkie efekty mogą być wykorzystywane na obrazach dowolnych typów. "
"Efekty, których nie można użyć na bieżącym obrazie, są w menu szare. Aby ich "
"użyć, należy zmienić tryb obrazu na RGB („Obraz → Tryb → RGB”), dodać kanał "
"alfa („Warstwa → Przezroczystość → Dodaj kanał alfa”) lub spłaszczyć obraz "
"(„Obraz → Spłaszcz obraz”)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Zaznaczenie można przesuwać, przeciągając je z klawiszem <tt>Alt</tt>. Jeśli "
"to powoduje przesunięcie okna, oznacza to, że menedżer okien używa już "
"klawisza <tt>Alt</tt>. Większość menedżerów okien jest skonfigurowanych tak, "
"aby ignorować klawisz <tt>Alt</tt> lub używać zamiennie klawisza <tt>Super</"
"tt> (lub „logo Windows”)"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"W programie GIMP można przeciągać i upuszczać myszą wiele rzeczy. Na "
"przykład przeciągnięcie koloru z przybornika (lub z palety kolorów) "
"i upuszczenie go na obrazie spowoduje wypełnienie aktywnej warstwy (lub "
"zaznaczenia) kolorem."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Jeśli obraz jest większy od okna, to do przewijania myszą obrazu można użyć "
"środkowego przycisku (lub przytrzymując <tt>spację</tt>)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Aby umieścić na obrazie prowadnicę, należy kliknąć linijkę i przeciągnąć ją "
"w wybrane miejsce obrazu. Przy wszystkich działaniach wykonywanych z użyciem "
"kursor myszy będzie przyciągany do prowadnic. Aby usunąć prowadnicę, "
"wystarczy przeciągnąć ją narzędziem „Przesunięcie” poza obraz."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Można przeciągnąć warstwę z okna „Warstwy” na przybornik. W ten sposób "
"utworzony zostanie nowy obraz z zawartością tej warstwy."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Przed wykonaniem jakichkolwiek działań na oderwanym zaznaczeniu należy je "
"przytwierdzić do nowej lub istniejącej warstwy. Aby to uzyskać, wystarczy "
"w oknie „Warstwy” kliknąć przycisk „Nowa warstwa” lub „Zakotwicz warstwę”. "
"Ten sam efekt można uzyskać korzystając z menu kontekstowego."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"Program GIMP obsługuję kompresję gzip w locie. Dodanie rozszerzenie <tt>.gz</"
"tt> (lub <tt>.bz2</tt>, jeśli program bzip2 jest zainstalowany) do nazwy "
"pliku spowoduje skompresowanie obrazu. Oczywiście można także wczytywać "
"skompresowane obrazy."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Podczas korzystania z któregokolwiek z narzędzi zaznaczania możliwe jest "
"dodanie obszaru do już istniejącego zaznaczenia. W tym celu należy przed "
"rozpoczęciem zaznaczania przycisnąć i przytrzymać klawisz <tt>Shift</tt>. "
"Analogicznie, przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza <tt>Ctrl</tt> spowoduje "
"odjęcie nowego obszaru od istniejącego zaznaczenia."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"„Edycja → Rysuj wzdłuż zaznaczenia” pozwala na rysowanie bieżącym pędzlem "
"krzywych wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej złożone figury można uzyskać "
"za pomocą narzędzia „Ścieżki” lub opcji „Filtry → Renderowanie → Gfigury”."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Podczas rysowania wzdłuż ścieżki („Edycja → Rysuj wzdłuż ścieżki”) możliwe "
"jest użycie dowolnego narzędzia rysowania z jego bieżącymi ustawieniami. "
"Można więc pociągnąć ścieżkę „pędzlem” w trybie gradientu, „gumką” lub "
"„rozsmarowywaniem”."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Przy użyciu narzędzia „Ścieżki”, można tworzyć i modyfikować skomplikowane "
"zaznaczenia. Okno „Ścieżki” pozwala pracować nad wieloma ścieżkami "
"i konwertować je do zaznaczenia."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Do zmiany zaznaczenia można używać narzędzi malowania. Wystarczy kliknąć "
"przycisk „Szybka maska” w lewym dolnym rogu okna obrazu (mały kwadracik). Od "
"tej chwili można modyfikować zaznaczenie jako kolor za pomocą bieżącego "
"narzędzia. Po zakończeniu modyfikacji można przywrócić zwykły widok, "
"klikając jeszcze raz na przycisk z „kwadracikiem”."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Można zapisywać zaznaczenie do kanału („Zaznaczenie → Zapisz do kanału”) "
"i modyfikować je dowolnym narzędziem malarskim. Przyciskami w oknie „Kanały” "
"można ustawić widoczność kanału lub konwertować go na zaznaczenie."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Jeśli w preferencjach programu GIMP włączono opcję „Dynamiczne skróty "
"klawiszowe”, wówczas można zmieniać skróty klawiszowe w trakcie działania. "
"Aby to zrobić, wystarczy otworzyć menu z wybranym poleceniem, wyróżnić "
"pozycję odpowiadającą poleceniu, a następnie przycisnąć kombinację klawiszy "
"stanowiącą nowy skrót klawiszowy. Jeśli w preferencjach włączona jest opcja "
"„Zapisywanie skrótów klawiszowych przed zakończeniem”, to wszystkie skróty "
"klawiszowe zostaną zapamiętane podczas zakończenia programu GIMP. Następnym "
"razem warto wyłączyć „Dynamiczne skróty klawiszowe”, aby uniknąć "
"przypadkowej ich zmiany."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Jeśli na ekranie jest za mało miejsca, można ukryć część okien naciskając "
"klawisz <tt>Tab</tt>. Każde przyciśnięcie spowoduje ukrycie/wyświetlenie "
"okien dialogowych lub przybornika."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt> i kliknięcie ikony oka umieszczonej obok podglądu wybranej "
"warstwy (w oknie „Warstwy”) ukrywa wszystkie warstwy poza jedną. Ponowne "
"kliknięcie ikony oka z klawiszem <tt>Shift</tt> wyświetli wszystkie warstwy."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt> i kliknięcie podglądu warstwy maski w oknie „Warstwy” "
"przełącza efekt warstwy maski. <tt>Alt</tt> i kliknięcie podglądu warstwy "
"maski w oknie „Warstwy” przełącza podgląd maski."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pomiędzy warstwami obrazu można przełączać się przy użyciu klawiszy <tt>Alt</"
"tt>-<tt>Tab</tt> (o ile nie przechwyci ich menedżer okien)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt> i kliknięcie „Wypełnienie kubełkiem” powoduje, że do "
"wypełnienia zostanie użyty kolor tła, zamiast koloru pierwszoplanowego. "
"Podobnie <tt>Ctrl</tt> i kliknięcie „Kroplomierz” ustawia kolor tła zamiast "
"koloru pierwszoplanowego."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Podczas korzystania z narzędzia „Obrót”, przeciąganie kursora przy "
"wciśniętym klawiszu <tt>Ctrl</tt> wymusza obrót z krokiem co 15 stopni."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Jeśli zeskanowane zdjęcia są mało kolorowe, można poprawić ich kolorystykę "
"korzystając z narzędzia „Poziomy” („Kolory → Poziomy”), klikając przycisk "
"„Automatycznie”. Zniekształcenia kolorów można skorygować za pomocą "
"narzędzia „Krzywe” („Kolory → Krzywe”)."