File: sk.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (315 lines) | stat: -rw-r--r-- 15,001 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
# Slovak translation of gimp-tips.
# Copyright (C) 2002-2005, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp-tips package.
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-13 07:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-13 17:17+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Pomocou stlačenia klávesu F1 získate pomocníka citlivého na kontext, ktorý "
"popisuje väčšinu vlastností programu GIMP. Tento pomocník funguje aj v "
"ponukách."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP používa vrstvy na organizáciu vašich obrázkov. Môžete si ich predstaviť "
"ako sadu fólií alebo filtrov, cez ktoré sa pozeráte, keď chcete vidieť ich "
"kompozíciu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"K mnohým operáciám s vrstvami máte prístup pomocou kliknutia pravým "
"tlačidlom myši na označenie vrstvy v dialógovom okne Vrstvy."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Keď ukladáte obrázok, na ktorom budete ešte pracovať, skúste použiť natívny "
"formát XCF programu GIMP (používa príponu <tt>.xcf</tt>), ktorý uchová "
"vrstvy a každý aspekt vašej nedokončenej práce. Po dokončení projektu ho "
"môžete uložiť ako JPEG, PNG, GIF, atď."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Väčšina zásuvných modulov pracuje s aktuálnou vrstvou aktuálneho obrázka. V "
"niektorých prípadoch budete musieť zlúčiť všetky vrstvy (Obrázok→Do jednej "
"vrstvy), ak budete chcieť pracovať s celým obrázkom."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Ak je názov vrstvy v dialógovom okne Vrstvy zobrazený <b>tučne</b>, takáto "
"vrstva neobsahuje alfa kanál. Alfa kanál môžete pridať pomocou "
"Vrstva→Priesvitnosť→Pridať alfa kanál."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Nie každý efekt sa dá použiť na všetky typy obrázkov. Môžete to zistiť podľa "
"sivej položky v ponuke. Možno bude potrebné zmeniť režim obrázka na RGB "
"(Obrázok→Režim→RGB), pridať alfa kanál (Vrstvy→Priesvitnosť→Pridať alfa-"
"kanál) alebo zlúčiť vrstvy (Obrázok→Do jednej vrstvy)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Výber môžete upraviť alebo presunúť pomocou pretiahnutia so stlačeným "
"klávesom <tt>Alt</tt>. Pokiaľ to hýbe oknom, kláves <tt>Alt</tt> už používa "
"váš správca okien. Väčšina správcov okien je nastavených tak, aby ignorovali "
"kláves <tt>Alt</tt> alebo aby miesto neho používali kláves <tt>Super</tt> "
"(alebo „logo Windows“). "

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Veľa vecí v programe GIMP môžete jednoducho pretiahnuť a pustiť. Napríklad, "
"ak pretiahnete farbu z panela nástrojov alebo z farebnej palety a pustíte ju "
"do obrázka, tak sa aktuálny výber vyplní touto farbou."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Ak je obrázok väčší ako okno, v ktorom je zobrazený, môžete ho posúvať "
"pomocou prostredného tlačidla myši (alebo držaním <tt>Medzerníka</tt> počas "
"pohybu myši)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Kliknutím a pretiahnutím na pravítko umiestnite do obrázka vodítko. Všetky "
"pretiahnuté výbery budú prichytené k týmto vodítkam. Vodítka môžete "
"odstrániť tak, že pomocou nástroja Presun ich pretiahnete mimo plochu "
"obrázka."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Vrstvu z dialógového okna Vrstvy môžete pretiahnuť a pustiť do panelu "
"nástrojov. To vytvorí nový obrázok, ktorý bude obsahovať iba túto vrstvu."

# PK: inde ukotvit
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Plávajúci výber musí byť pred použitím v ďalších operáciách ukotvený v novej "
"alebo poslednej aktívnej vrstve. Kliknite na tlačidlo „Nová vrstva“ alebo "
"„Ukotviť vrstvu“ v dialógovom okne Vrstvy, alebo to urobte pomocou ponuky."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP podporuje priebežnú kompresiu gzip. Stačí pridať koncovku <tt>.gz</tt> "
"(alebo <tt>.bz2</tt>, ak máte nainštalovaný bzip2) k názvu súboru a obrázok "
"bude uložený komprimovaný. Rovnako to funguje, prirodzene, aj pri načítavaní "
"obrázkov."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Stlačením a podržaním klávesu <tt>Shift</tt> pred vytvorením výberu, bude "
"nový výber pridaný k predchádzajúcemu. Naopak, pomocou klávesu <tt>Ctrl</tt> "
"môžete ubrať z aktuálneho výberu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Položka Úpravy→Obkresliť výber umožňuje kresliť jednoduché štvorce alebo "
"kruhy. Táto fukcia obtiahne hranice aktuálneho výberu. Zložitejšie tvary je "
"možné kresliť pomocou nástroja Cesta alebo Filtre→Generovanie→Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Pri obkresľovaní cesty (Úpravy→Obkresliť výber) sa použijú aktuálne "
"nastavenia kresliaceho nástroja. Môžete použiť štetec v režime prechodu, "
"gumu alebo dokonca rozmazanie."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Môžete vytvoriť a upravovať komplexný výber použitím nástroja Cesta. "
"Dialógové okno Cesty umožňuje pracovať s viacerými cestami a konvertovať ich "
"do výberu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Na zmenu výberu môžete použiť kresliace nástroje. Stačí kliknúť na tlačidlo "
"„Rýchla maska“ na ľavom spodnom okraji okna. Zmena sa uskutoční kreslením do "
"obrázka a opätovné kliknutie na tlačidlo ju skonvertuje späť na normály "
"výber."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Výber je možné zapísať do kanála (Výber→Uložiť do kanála) a potom meniť "
"ľubovoľným kresliacim nástrojom. Tlačidlá v dialógovom okne Kanály prepínajú "
"viditeľnosť tohoto nového kanála alebo ho konvertujú do výberu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Po tom, ako povolíte „Dynamické klávesové skratky“ v dialógovom okne "
"Nastavenia, klávesové skratky môžete zmeniť. Spraviť to môžete tak, že "
"otvoríte ponuku, označíte položku a stlačíte požadovanú klávesovú skratku. "
"Ak je zaškrtnuté pole „Uložiť klávesové skratky“, tak sa skratky uložia pri "
"ukončení programu GIMP. Potom môžete „Dynamické klávesové skratky“ vypnúť, "
"aby ste predišli náhodnej nechcenej zmene skratiek."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Ak je na obrazovke veľký zmätok, stlačenie klávesu <tt>Tab</tt> v okne s "
"obrázkom skryje alebo zobrazí panel nástrojov a ostatné dialógové okná."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Kliknutie na ikonu oka v dialógovom okne Vrstvy so stlačeným klávesom "
"<tt>Shift</tt>je možné skryť všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. "
"Ďalšie kliknutie zobrazí všetky vrstvy."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> na náhľad masky vrstvy v "
"dialógovom okne Vrstvy prepína efekt masky vrstvy. Kliknutie so stlačeným "
"klávesom <tt>Alt</tt> na náhľad masky vrstvy v dialógovom okne Vrstvy priamo "
"prepína zobrazenie masky vrstvy."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pomocou kláves <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> môžete prepínať vrstvy obrázka "
"(pokiaľ túto kombináciu nepoužíva správca okien…)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> pri použití Plechovky sa "
"použije farba pozadia namiesto farby popredia. Podobne kliknutie so "
"stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> pri použití Pipety nastaví farbu pozadia "
"namiesto farby popredia."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Ťahanie s <tt>Ctrl</tt> s nástrojom Otočenie spôsobí otáčanie s 15 "
"stupňovými krokmi."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Ak sa vám niektoré vaše naskenované fotografie nezdajú dostatočne farebné, "
"môžete zlepšiť ich tonálny rozsah tlačidlom „Automaticky“ v dialógovom okne "
"Úrovne (Nástroje→Farby→Úrovne). Prípadné farebné nádychy môžete opraviť "
"nástrojom Krivky (Nástroje→Farby→Krivky)."