File: sv.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (468 lines) | stat: -rw-r--r-- 22,144 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
# Swedish messages for gimp-tips.
# Copyright © 2002, 2003, 2007, 2015, 2018 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
# Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>, 2004.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-12 23:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-15 00:39+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Du kan få sammanhangskänslig hjälp för de flesta av GIMP:s funktioner genom "
"att när som helst trycka på F1-tangenten. Detta fungerar även inne i "
"menyerna."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP använder lager så att du kan organisera din bild. Betrakta dem som en "
"hög med diabilder eller filter, som gör att när du tittar genom dem ser du "
"en sammansättning av deras innehåll."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Du kan utföra många lageråtgärder genom att högerklicka på textetiketten i "
"ett lager i lagerdialogen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Att spara en bild använder XCF, GIMP:s inbyggda filformat (filändelsen <tt>."
"xcf</tt>). Detta bevarar lagren och många aspekter av ditt pågående arbete, "
"vilket låter dig arbeta med det igen senare. När ett projekt väl är färdigt "
"kan du spara det som JPEG, PNG, GIF, etc."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret i den aktuella "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Bild→Platta till "
"bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Om ett lagers namn i lagerdialogen visas med <b>fet</b> text innebär det att "
"lagret inte har en alfakanal. Du kan lägga till en alfakanal med hjälp av "
"Lager→Transparens→Lägg till alfakanal."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas genom "
"att menyposten är gråtonad. Du kan behöva ändra bildläget till RGB "
"(Bild→Läge→RGB), lägga till en alfakanal (Lager→Transparens→Lägg till "
"alfakanal) eller platta till den (Bild→Platta till bild)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Du kan justera eller flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt> och "
"dra. Om detta gör att fönstret flyttar sig använder din fönsterhanterare "
"redan <tt>Alt</tt>-tangenten. De flesta fönsterhanterare kan konfigureras "
"till att ignorera <tt>Alt</tt>-tangenten eller till att använda <tt>Super</"
"tt>-tangenten (eller \"Windows logo\") istället."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Du kan dra och släppa många saker i GIMP. Att exempelvis dra en färg från "
"verktygslådan eller från en färgpalett och släppa den i en bild gör att den "
"aktuella markeringen fylls med den färgen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Du kan använda den mittenmusknappen för att panorera över bilden (eller "
"hålla ner <tt>blankstegstangenten</tt> när du flyttar musen)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Klicka på en linjal och dra den för att placera en hjälplinje på en bild. "
"Alla markeringar som dras kommer att fästas vid hjälplinjerna. Du kan ta "
"bort hjälplinjer genom att dra dem utanför bilden med flyttverktyget."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan dra ett lager från lagerdialogen och släppa den på verktygslådan. "
"Detta skapar en ny bild som innehåller endast det lagret."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"En flytande markering måste ankras vid ett nytt lager eller i det senast "
"aktiva lagret innan andra åtgärder utförs på bilden. Klicka på knapparna "
"&quot;Nytt lager&quot; eller &quot;Ankra lager&quot; i lagerdialogen, eller "
"använd menyerna för att utföra samma sak."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP stöder direkt gzip-komprimering. Lägg bara till <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt>, om du har bzip2 installerat) till filnamnet och din bild "
"kommer att sparas komprimerad. Givetvis fungerar även inläsning av "
"komprimerade bilder."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Att trycka på <tt>Skift</tt> och hålla den nedtryckt innan en markering görs "
"låter dig lägga till den aktuella markeringen istället för att ersätta den. "
"Att använda <tt>Ctrl</tt> innan en markering görs tar bort från den aktuella."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Du kan rita enkla fyrkanter och cirklar genom att använda Redigera→Stryk "
"längs markering. Den stryker längs kanten av din aktuella markering. Mer "
"komplexa figurer kan ritas med banverktyget eller Filter→Rendera→Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Om du stryker längs en bana (Redigera→Stryk längs bana) kan ritverktygen "
"användas med deras aktuella inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
"gradientläget eller till och med suddaren eller smetverktyget."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Du kan skapa och redigera komplexa markeringar genom att använda "
"banverktyget. Bandialogen låter dig arbeta med flera banor och konvertera "
"dem till markeringar."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Du kan använda målarverktygen för att ändra markeringen. Klicka på &quot;"
"Snabbmask&quot;-knappen i nedre vänstra hörnet i ett bildfönster. Ändra din "
"markering genom att måla i bilden och klicka på knappen igen för att "
"konvertera den tillbaka till en normal markering."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Du kan spara en markering till en kanal (Markera→Spara till kanal) och sedan "
"ändra denna kanal med något av målarverktygen. Genom att använda knapparna i "
"kanaldialogen kan du växla synligheten på denna nya kanal eller konvertera "
"den till en markering."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"När du har aktiverat &quot;Dynamiska tangentbordsgenvägar&quot; i "
"inställningsdialogen kan du konfigurera om genvägstangenter. Detta gör du "
"genom att ta fram menyn, välja ett menyobjekt och trycka på den önskade "
"tangentkombinationen. Om &quot;Spara tangentbordsgenvägar&quot; är aktiverad "
"kommer tangentbindningarna att sparas när du avslutar GIMP. Du bör "
"antagligen inaktivera &quot;Dynamiska tangentbordsgenvägar&quot; efteråt för "
"att förhindra att genvägar konfigureras av misstag."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Om din bildskärm är för stökig kan du trycka på <tt>tabulator</tt> i ett "
"bildfönster för att växla synligheten på verktygslådan och andra dialoger."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Håll ner <tt>Skift</tt> och klicka på ögonikonen i lagerdialogen för att "
"dölja alla lager utom det. <tt>Skift</tt>-klicka igen för att visa alla "
"lager."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Håll ner <tt>Ctrl</tt> och klicka på lagermaskens förhandsgranskning i "
"lagerdialogen växlar effekten av lagermasken. <tt>Alt</tt>-klick på "
"lagermaskens förhandsgranskning i lagerdialogen växlar visning av masken "
"direkt."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Du kan använda <tt>Alt</tt>-<tt>tabulator</tt> för att växla mellan alla "
"lager i en bild (om din fönsterhanterare inte fångar dessa tangenter…)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Håll ner <tt>Ctrl</tt> och klicka med fyllnadsverktyget för att göra så att "
"det använder bakgrundsfärgen istället för förgrundsfärgen. På samma sätt "
"ställer ett <tt>Ctrl</tt>-klick med pipettverktyget in bakgrundsfärgen "
"istället för förgrundsfärgen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Håll ner <tt>Ctrl</tt> och dra med rotationsverktyget begränsar rotationen "
"till 15-gradersvinklar."

# Vad är color casts?
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Om en del av dina inlästa bilder inte ser ut att vara tillräckligt "
"färggranna kan du enkelt förbättra deras färgtonsintervall med knappen &quot;"
"Auto&quot; i nivåverktyget (Färger→Nivåer). Om det finns några "
"färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Färger→Kurvor)."

#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Välkommen till GNU:s bildmanipuleringsprogram!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP låter dig ångra de flesta ändringar i bilden, så experimentera gärna."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "För att skapa en perfekt cirkel håller du nere <tt>Skift</tt> när du gör "
#~ "en ellipsmarkering. För att placera cirkeln exakt drar du horisontella "
#~ "och vertikala hjälplinjer till den cirkel som du vill markera, placerar "
#~ "din markör på skärningen av hjälplinjerna, och den resulterande "
#~ "markeringen kommer att precis röra vid hjälplinjerna."

#~ msgid ""
#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles viewing the mask directly."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Alt</tt>-klick på lagermaskens förhandsgranskning i lagerdialogen "
#~ "växlar direkt visning av masken."

#~ msgid ""
#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
#~ "be constrained to 15 degree angles."
#~ msgstr ""
#~ "Då ritverktyget används (målarpensel, airbrush, eller penna) ritar "
#~ "<tt>Skift</tt>-klick en rak linje från din senaste ritpunkt till din "
#~ "aktuella markörposition. Om du även trycker <tt>Ctrl</tt> kommer linjen "
#~ "att begränsas till 15-gradersvinklar."

#~ msgid ""
#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
#~ "dragging left and right."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan justera markeringsintervallet för luddig markering genom att "
#~ "klicka och dra vänster och höger."

#~ msgid ""
#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan trycka eller släppa <tt>Skift</tt>- och <tt>Ctrl</tt>-knapparna då "
#~ "du skapar en markering för att begränsa den till en perfekt kvadrat eller "
#~ "cirkel, eller för att centrera den på dess startpunkt."

#~ msgid ""
#~ "The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
#~ "transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. "
#~ "You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
#~ "selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
#~ msgstr ""
#~ "Lagret med namnet &quot;Bakgrund&quot; är speciell eftersom den saknar "
#~ "transparens. Detta förhindrar dig från att lägga till en lagermask eller "
#~ "flytta lagret upp i stacken. Du kan lägga till transparens till den genom "
#~ "att högerklicka i lagerdialogen och välja &quot;Lägga till "
#~ "alfakanal&quot;."

#~ msgid ""
#~ "The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</"
#~ "tt>, just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and "
#~ "voila, it's completed."
#~ msgstr ""
#~ "Filmarkeringsdialogrutan har kommandoradsifyllning med <tt>Tabb</tt>, "
#~ "precis som skalet. Skriv in en del av ett filnamn, tryck <tt>Tabb</tt>, "
#~ "och vips är det komplett."

#~ msgid ""
#~ "A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last "
#~ "active layer before doing other operations on the image. Click on the "
#~ "\"New Layer\" or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use "
#~ "the menus to do the same."
#~ msgstr ""
#~ "En flytande markering måste ankras vid ett nytt lager eller i det senast "
#~ "aktiva lagret innan andra åtgärder utförs på bilden. Klicka på knapparna "
#~ "\"Nytt lager\" eller \"Ankra lager\" i lagerdialogen, eller använd "
#~ "menyerna för att utföra samma sak."

#~ msgid ""
#~ "Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
#~ "And don't worry, you can undo most mistakes..."
#~ msgstr ""
#~ "Nästan alla bildåtgärder utförs genom att högerklicka på bilden. Och oroa "
#~ "dig inte, du kan ångra de flesta misstag..."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
#~ "settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
#~ "tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
#~ msgstr ""
#~ "Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella "
#~ "ritverktyget och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
#~ "toningsläget, klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren "
#~ "eller smetverktyget."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some "
#~ "cases, you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if "
#~ "you want the plug-in to work on the whole image."
#~ msgstr ""
#~ "De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
#~ "bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till "
#~ "bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated "
#~ "by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
#~ "(Image-&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha "
#~ "Channel) or flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
#~ msgstr ""
#~ "Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas "
#~ "genom att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB "
#~ "(Bild->Läge->RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) "
#~ "eller platta till den (Lager->Platta till bild)."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
#~ "painting the edge of your current selection with the active brush. More "
#~ "complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
#~ msgstr ""
#~ "Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar "
#~ "genom att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. "
#~ "Mer komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig."

#~ msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan justera och flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-"
#~ "drag."

#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
#~ "Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
#~ "install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
#~ "fonts, which are also scalable."
#~ msgstr ""
#~ "Om dina typsnitt verkar blockiga beror det på att de inte är skalbara. De "
#~ "flesta X-servrar stöder skalbara Postscript-typsnitt av typ 1. Hämta och "
#~ "installera dem. En del typsnittsservrar låter dig använda TrueType-"
#~ "typsnitt (<tt>.ttf</tt>), som också är skalbara."