File: vi.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (431 lines) | stat: -rw-r--r-- 22,810 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
# Vietnamese translation for GIMP Tips.
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-06 19:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 09:06+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
#| msgid ""
#| "<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the "
#| "background color instead of the foreground color."
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Nhấn chuột giữ phím <tt>Ctrl</tt> và công cụ cái Xô Tô để làm cho nó dùng "
"màu nền thay vào màu trước. Tương tự, nhấn chuột giữ phím <tt>Ctrl</tt> với "
"công cụ eyedropper đặt màu nền thay vì màu cảnh."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
#| msgid ""
#| "<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#| "toggles the effect of the layer mask."
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Nhấn chuột giữ phím <tt>Ctrl</tt> và khung xem thử mặt nạ lớp trong hộp "
"thoại Lớp thì bật/tắt hiệu ứng của mặt nạ lớp. Tương tự, nhấn chuột giữ phím "
"<tt>Alt</tt> trên khung xem thử mặt nạ lớp bật tắt xem mặt nạ trực tiếp."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Kéo giữ <tt>Ctrl</tt> và kếo công cụ Xoay sẽ ràng buộc độ xoay trong góc 15º."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Nhấn chuột giữ phím <tt>Shift</tt> và nhắp vào biểu tượng con Mắt trong hộp "
"thoại Lớp, để ẩn tất cả các lớp trừ lớp đó. Nhấn chuột giữ phím <tt>Shift</"
"tt> lần nữa để hiển thị mọi lớp."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Một vùng chọn đang nổi phải được neo tới một lớp mới, hoặc tới lớp hoạt động "
"cuối cùng, trước khi bạn thực hiện thao tác khác nào với ảnh đó. Hãy nhắp "
"vào cái nút « Lớp Mới » hoặc « Neo Lớp » trong hộp thoại Lớp, hoặc dùng "
"những lệnh trong trình đơn để làm như thế. "

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#| msgid ""
#| "After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the "
#| "Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up "
#| "the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key "
#| "combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key "
#| "bindings are saved when you exit GIMP."
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Sau khi bạn hiệu lực « Phím tắt Bàn phím Động » trong hộp thoại « Sở thích » "
"thì bạn có thể gán lại phím tắt, bằng cách mở trình đơn, chọn một mục trình "
"đơn nào đó, rồi bấm tổ hợp phím đã muốn. Nếu « Lưu Phím tắt Bàn phím » được "
"bật thì các tổ hợp phím được lưu khi bạn thoát khỏi trình GIMP. Bạn nên tắt "
"&quot;Dynamic Keyboard Shortcut&quot; sau đó để tránh gán nhầm phím."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Hãy nhắp và kếo vào một thuớc đo để tạo một nét dẫn trên một ảnh nào đó. Mọi "
"vùng chọn đã kéo thì sẽ đính nét dẫn này. Bạn có thể loại bỏ nét dẫn bằng "
"cách kéo nó ra ảnh, dùng công cụ Chuyển."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"Bộ trình đồ họa GIMP hỗ trợ nén kiểu gzip một cách động. Hãy chỉ đơn giản "
"thêm phần mở rộng <tt>.gz</tt> (hoặc <tt>.bz2</tt> nếu bạn đã cài đặt bzip2) "
"vào tên tập tin, rồi ảnh đó sẽ được lưu đã nén. Tất nhiên, bạn cũng có thể "
"tải ảnh đã nén."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"Bộ trình đồ họa GIMP dùng lớp để cho phép bạn tổ hợp ảnh. Có thể tưởng rằng "
"các lớp này là một đống nhiều bộ lọc hoặc chiều ảnh, thì khi bạn thấy qua, "
"có thể xem các nội dung ghép lại."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#| msgid ""
#| "If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
#| "layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
#| "Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Nếu tên lớp trong hộp thoại Lớp có dạng in <b>đậm</b> thì lớp này không có "
"kênh anfa (α). Bạn có thể thêm một kênh anfa bằng cách dùng Lớp→Trong "
"suốt→Thêm kênh anfa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#| msgid ""
#| "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can "
#| "easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the "
#| "Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, "
#| "you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Nếu một số ảnh chụp đã quét của bạn không hình có đủ màu, bạn dễ dàng có thể "
"tiến bộ phạm vi sắc màu với cái nút « Tự động » trong công cụ Cấp (Lớp → Màu "
"→ Cấp) Nếu có lỗi màu nào, có thể sửa nó dùng công cụ Cong (Lớp → Màu → "
"Cong)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#| msgid ""
#| "If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
#| "with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode "
#| "or even the Eraser or the Smudge tool."
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Nếu bạn nét một đường dẫn (Hiệu chỉnh → Nét đường dẫn) thì các công cụ sơn "
"có thể được dùng với thiết lập hiện thời. Bạn có thể sử dụng Chổi Sơn trong "
"chế độ dốc, hoặc kế cả Bộ Xóa hoặc công cụ Nhoè."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#| msgid ""
#| "If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple "
#| "times in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Nếu màn hình bạn bừa bộn thì có thể bấm phím <tt>Tab</tt> nhiều lần trong "
"cửa sổ ảnh, để ẩn hoặc hiển thị hộp công cụ và hộp thoại khác."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#| msgid ""
#| "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some "
#| "cases, you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you "
#| "want the plug-in to work on the whole image."
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Phần lớn Phần bổ sung hoạt động trên lớp hiện thời của ảnh hiện có. Trong "
"một số trường hợp, bạn sẽ cần phải trộn mọi lớp (Ảnh → Làm phẳng ảnh) nếu "
"bạn muốn Phần bổ sung hoạt động trên toàn ảnh."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#| msgid ""
#| "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated "
#| "by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
#| "(Image-&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-"
#| "&gt;Add Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Không phải mọi hiệu ứng có thể được áp dụng vào mọi kiểu ảnh. Trong trình "
"đơn, mục màu xám hiển thị như thế. Bạn có thể cần phải thay đổi chế độ ảnh "
"thành RGB (Ảnh → Chế độ → RGB), thêm một kiênh anfa (lớp → Trong suốt → Thêm "
"kênh anfa) hoặc làm phảng nó (Ảnh → Làm phẳng ảnh)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Nhấn giữ phím <tt>Shift</tt> trước khi chọn gì thì cho phép bạn thêm vào "
"vùng chọn hiện thời, thay vào thay thế nó. Dùng phím <tt>Ctrl</tt> trước khi "
"chọn gì thì trừ ra vùng chọn hiện thời."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Khi bạn lưu một ảnh để làm việc với nó sau, hãy thử ra dùng định dạng tập "
"tin sở hữu của GIMP, XCF (dùng phần mở rộng tập tin <tt>.xcf</tt>). Định "
"dạng XCF bảo quản mọi lớp và mọi khía cạnh của việc-đang-tiến-hành của bạn. "
"Một khi dự án đó hoàn thành, bạn có thể lưu nó dạng JPEG, PNG, GIF v.v."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#| msgid ""
#| "You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
#| "makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#| "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Bạn có thể điều chỉnh hoặc di chuyển một vùng chọn bằng cách kéo giữ phím "
"<tt>Alt</tt>. Nếu làm như thế di chuyển cửa sổ thì bộ quản lý cửa sổ của bạn "
"dùng phím <tt>Alt</tt> rồi. Hầu hết trình quản lý cửa sổ cho phép cấu hình "
"bỏ qua <tt>Alt</tt> hoặc dùng phím <tt>Super</tt> (hoặc phím \"Logo Windows"
"\") thay thế."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Bạn có thể tạo và hiệu chỉnh vùng chọn phức tạp bằng cách dùng công cụ « "
"Đường dẫn ». Hộp thoại « Đường dẫn » cho phép bạn làm việc với nhiều đường "
"dẫn và chuyển đổi chúng thành vùng chọn."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Bạn có thể kéo một lớp từ hộp thoại Lớp rồi thả nó trên hộp công cụ. Làm như "
"thế sẽ tạo một ảnh mới có chứa chỉ lớp đó thôi."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#| msgid ""
#| "You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
#| "from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image "
#| "will fill the current image or selection with that color."
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Bạn có thể kéo và thả nhiều gì trong bộ trình đồ họa GIMP. Lấy thí dụ, kéo "
"một màu từ hộp công cụ hoặc từ một bảng chọn màu, rồi thả nó vào một ảnh sẽ "
"tô ảnh hoặc vùng chọn hiện thời, dùng màu đó."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#| msgid ""
#| "You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. "
#| "It strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be "
#| "drawn using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Bạn có thể vẽ hình vuông hoặc hình tròn đơn giản, dùng « Hiệu chỉnh → Nét "
"vùng chọn ». Nó nét cạnh của vùng chọn hiện có. Có thể vẽ hình phức tạp hơn, "
"dùng công cụ « Đường dẫn » , hoặc với « Bộ lọc → Hiện rõ → Gfig »."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
#| msgid ""
#| "You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
#| "pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Bạn có thể tìm trợ giúp theo ngữ cảnh cho phần lớn tính năng của bộ trình đồ "
"họa GIMP bằng cách bấm phím F1 tại bất cứ điểm thời nào. Nó cũng hoạt động ở "
"trong trình đơn."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Bạn có thể thực hiện nhiều thao tác lớp bằng cách nhắp-phải vào nhãn chữ của "
"một lớp trong hộp thoại Lớp."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
#| msgid ""
#| "You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and "
#| "then modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the "
#| "Channels dialog, you can toggle the visibility of this new channel or "
#| "convert it to a selection."
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Bạn có thể lưu một vùng chọn vào một kênh (Lựa chọn → Lưu vào kênh) rồi sửa "
"đổi kênh này dùng bất cứ công cụ sơn nào. Dùng những cái nút trong hộp thoại "
"Kênh, bạn có thể bật/tắt khả năng hiển thị của kênh mới này, hoặc chuyển đổi "
"nó thành một vùng chọn."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#| msgid ""
#| "You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
#| "image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Bạn có thể sử dụng phím <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> để quay qua các lớp trong "
"một ảnh (nếu bộ quản lý cửa sổ của bạn không đang dùng những phím này)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#| msgid ""
#| "You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's "
#| "larger than its display window."
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Bạn có thể sử dụng cái nút giữa trên con chuột để di chuyển minh họa quanh "
"ảnh (hoặc giữ phím khoảng trắng khi di chuyển chuột)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Bạn có thể sử dụng những công cụ sơn để thay đổi vùng chọn. Hãy nhắp vào cái "
"nút « Mặt nạ nhanh » dưới trái một cửa sổ ảnh. Thay đổi vùng chọn bằng cách "
"sơn vào ảnh đó, rồi nhắp lại vào cái nút để chuyển đổi nó về một vùng chọn "
"chuẩn."

#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Chúc mừng bạn dùng Chương trình Thao tác Ảnh GNU!</big>"

#~ msgid ""
#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles viewing the mask directly."
#~ msgstr ""
#~ "Nhấn phím <tt>Alt</tt> và khung xem thử mặt nạ lớp trong hộp thoại Lớp "
#~ "thì bật/tắt khả năng xem mặt nạ một cách trực tiếp."

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "Bộ trình đồ họa GIMP cho phép bạn hoàn lại phần lớn thay đổi trong ảnh, "
#~ "vì vậy bạn có thể thử ra nhé."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Để tạo một vùng chọn hình tròn, bạn hãy giữ phím <tt>Shift</tt> trong khi "
#~ "chọn hình bầu dục. Để chọn vị trí hình tròn một cách chính xác, hãy kéo "
#~ "nét dẫn ngang và dọc tiếp tuyến với hình tròn muốn chọn, để con trỏ tại "
#~ "giao những nét dẫn, rồi vùng chọn kết quả sẽ đúng sờ những nét dẫn đó."

#~ msgid ""
#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
#~ "be constrained to 15 degree angles."
#~ msgstr ""
#~ "Khi dùng một công cụ vẽ (Chổi Sơn, Chổi Khí hoặc Bút Chì), nhắp-"
#~ "<tt>Shift</tt> sẽ vẽ một đường thẳng từ điểm vẽ cuối cùng đến vị trí con "
#~ "trỏ hiện có. Nếu bạn cũng bấm phím <tt>Ctrl</tt> thì đường đó sẽ được "
#~ "ràng buộc xuống góc 15º."

#~ msgid ""
#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
#~ "dragging left and right."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn có thể điều chỉnh phạm vi lựa chọn cho tính năng chọn mờ bằng cách "
#~ "nhắp và kéo phía trái và phía phải."

#~ msgid ""
#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn có thể bấm hoặc thả phím <tt>Shift</tt> và <tt>Ctrl</tt> trong khi "
#~ "chọn gì, để ràng buộc vùng chọn trong một hình vuông hoặc hình tròn, hoặc "
#~ "định vị trung tâm nó tại điểm đầu nó."