File: vi.po

package info (click to toggle)
glib-networking 2.50.0-1+deb9u1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 4,132 kB
  • sloc: ansic: 12,323; sh: 5,186; makefile: 248; sed: 16
file content (150 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,099 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
# Vietnamese translation for glib-networking.
# Copyright (C) 2011 glib-networking's Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2011-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib-networking master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=network\n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-02 20:35+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: ../proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:150
msgid "Proxy resolver internal error."
msgstr "Lỗi nội bộ trình uỷ nhiệm phân giải tên."

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:173
#, c-format
msgid "Could not parse DER certificate: %s"
msgstr "Không thể phân tích chứng nhận DER: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:194
#, c-format
msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
msgstr "Không thể phân tích chứng nhận PEM: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:225
#, c-format
msgid "Could not parse DER private key: %s"
msgstr "Không thể phân tích khoá riêng DER: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:256
#, c-format
msgid "Could not parse PEM private key: %s"
msgstr "Không thể phân tích khoá riêng PEM: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:296
msgid "No certificate data provided"
msgstr "Chưa cung cấp thông tin chứng nhận"

#: ../tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:309
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "Máy chủ yêu cầu chứng nhận TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:254
#, c-format
msgid "Could not create TLS connection: %s"
msgstr "Không thể tạo kết nối TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:514
msgid "Connection is closed"
msgstr "Kết nối đã đóng"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:576
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1382
msgid "Operation would block"
msgstr "Thao tác có thể ngăn các thao tác khác"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:703
msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
msgstr "Bên kia không thực hiện bắt tay TLS được"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:720
msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
msgstr "Bên kia yêu cầu bắt tay TLS lại không hợp lệ"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:746
msgid "TLS connection closed unexpectedly"
msgstr "Kết nối TLS kết thúc bất ngờ"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:756
msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
msgstr "Phía bên kia kết nối TLS không gửi chứng nhận"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1064
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1083
#, c-format
msgid "Error performing TLS handshake: %s"
msgstr "Lỗi thực hiện bắt tay TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1228
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "Chứng nhận TLS không thể chấp nhận"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1239
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "Máy chủ không trả về chứng nhận TLS hợp lệ"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1405
#, c-format
msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
msgstr "Lỗi đọc dữ liệu từ kết nối TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1434
#, c-format
msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
msgstr "Lỗi đọc dữ liệu vào kết nối TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1478
msgid "Connection is already closed"
msgstr "Kết nối đã đóng rồi"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1488
#, c-format
msgid "Error performing TLS close: %s"
msgstr "Lỗi đóng kết nối TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:103
msgid "Certificate has no private key"
msgstr "Chứng nhận không có khoá riêng"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:108
msgid ""
"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
"locked."
msgstr "Đây là cơ hội cuối cùng để nhập đúng PIN trước khi token bị khoá."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:110
msgid ""
"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
"further failures."
msgstr "PIN bị nhập sai đã vài lần, token sẽ bị khoá để tránh lỗi tiếp theo."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:112
msgid "The PIN entered is incorrect."
msgstr "PIN nhập không đúng."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:446
msgid "Module"
msgstr "Mô-đun"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:447
msgid "PKCS#11 Module Pointer"
msgstr "Con trỏ mô đun PKCS#11"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:454
msgid "Slot ID"
msgstr "ID khe"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:455
msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
msgstr "Định danh khe PKCS#11"