File: gnome-dictionary.xml

package info (click to toggle)
gnome-dictionary 3.4.0-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: wheezy
 • size: 8,696 kB
 • sloc: ansic: 12,646; sh: 11,563; xml: 5,842; makefile: 256
file content (423 lines) | stat: -rw-r--r-- 19,056 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd" [
<!ENTITY app "Dictionary">
<!ENTITY applet "Dictionary Applet">
<!ENTITY appversion "2.14.0">
<!ENTITY date "January 2005">
<!ENTITY legal SYSTEM "legal.xml">
<!ENTITY manrevision "1.0.0">
]>
<!-- This file describes the Dictionary applet and application. -->
<!-- 
   (Do not remove this comment block.)
 Maintained by the GNOME Documentation Project
 http://developer.gnome.org/projects/gdp
 Template version: 2.0 beta
 Template last modified 11 April, 2002
 
-->
<!-- =============Document Header ============================= -->
<article id="index" lang="da">
<!-- please do not change the id; for translations, change language to -->
<!-- appropriate code -->
 <articleinfo> 
  <title>Ordbogsmanual</title>

  <abstract role="description">
   <para>Ordbog gør, at du kan slå orddefinitioner og korrekt stavning op.</para>
  </abstract>
  
  <copyright>
   <year>2005</year>
   <holder>Emmanuele Bassi</holder>
  </copyright><copyright><year>2009-2010.</year><holder>Joe Hansen</holder></copyright>
  
<!-- translators: uncomment this:

 <copyright>
  <year>2006</year>
  <holder>ME-THE-TRANSLATOR (Latin translation)</holder>
 </copyright>

  -->
  
  <publisher> 
   <publishername>GNOME-dokumentationsprojekt</publishername> 
  </publisher> 

   <legalnotice id="legalnotice">
	<para>Tilladelse er givet til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller enhver senere version udgivet af Free Software Foundation; uden invariante afsnit, forsidetekster, samt bagsidetekster. Du kan se en kopi af GFDL her <ulink type="help" url="ghelp:fdl">link</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som distribueres sammen med denne manual.</para>
     <para>Denne manual er en del af den samling af GNOME-manualer som udgives under GFDL. Hvis du ønsker at distribuere denne manuel adskilt fra samlingen, kan du gøre dette ved at tilføje en kopi af licensen til manualen, som beskrevet i afsnit 6 af licensen.</para>

	<para>En stor del af de navne som anvendes af firmaer til at identificere deres produkter og tjenester hævdes som værende varemærker. Hvor disse navne fremgår i en hvilken som helst GNOME-dokumentation, og medlemmerne af GNOME-dokumentationsprojeket er gjort opmærksom på disse varemærker, så er disse navne vist med store bogstaver eller stort begyndelsesbogstav.</para>

	<para>DOKUMENTET OG ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET STILLES TIL RÅDIGHED UNDER GNU FREE DOCOMENTATION LICENSE MED FØLGENDE BETINGELSER: <orderedlist>
		<listitem>
		 <para>DETTE DOKUMENT GØRES TILGÆNGELIGT SÅDAN SOM DET ER, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTALT ELLER ANTYDET, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER OM AT DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET ER FRIT FOR DEFEKTER, PASSENDE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. DU HÆFTER SELV FOR HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITET, KORREKTHED OG YDELSE FOR DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET. SKULLE ET DOKUMENT, ELLER EN ÆNDRET VERSION AF ET DOKUMENT VISE SIG AT VÆRE DEFEKT PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅDE, HÆFTER DU FOR BETALING FOR EVENTUEL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION (OG IKKE HVERKEN DEN OPRINDELIGE FORFATTER, SKRIBENT ELLER NOGEN ANDEN BIDRAGYDER). DENNE ERKLÆRING OM GARANTIFORBEHOLD ER EN ESSENTIEL DEL AF DENNE LICENS. INGEN BRUG AF NOGET DOKUMENT ELLER ÆNDRET VERSION AF DOKUMENTET ER AUTORISERET HERUNDER BORTSET FRA DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE OG</para>
		</listitem>
		<listitem>
		 <para>UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER INGEN JURIDISK TEORI, UANSET OM DET ER EN BEVIDST SKADENDE HANDLING (INKLUSIVE UFORSVARLIGHED) ELLER PÅ HVILKEN SOM HELST ANDEN MÅDE, KAN FORFATTEREN, SKRIBENT, BIDRAGYDERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØR AF DETTE DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER GØRES ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PERSON FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG ELLER FØLGENDE SKADE PÅFØRT NOGEN INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, SKADE SOM FØLGE AF TAB AF RYGTE, ARBEJDSSTOP, COMPUTERFEJL ELLER -SVIGT, ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR SKADE ELLER TAB SOM ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED BRUG AF DETTE DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER HERAF, SELV HVIS EN SÅDAN PART HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.</para>
		</listitem>
	 </orderedlist></para>
 </legalnotice>  <authorgroup> 
   <author role="maintainer"> 
	<firstname>Emmanuele</firstname> 
	<surname>Bassi</surname> 
	<affiliation> 
	 <address><email>ebassi@gmail.com</email></address> 
	</affiliation> 
   </author> 

<!-- This is appropriate place for other contributors: translators,
   maintainers, etc. Commented out by default.
    <othercredit role="translator">
	<firstname>Latin</firstname> 
	<surname>Translator 1</surname> 
	<affiliation> 
	 <orgname>Latin Translation Team</orgname> 
	 <address> <email>translator@gnome.org</email> </address> 
	</affiliation>
	<contrib>Latin translation</contrib>
   </othercredit>
-->

  </authorgroup>

  <revhistory>
   <revision> 
	<revnumber>Manual for ordbogsopslag version 1.0.0</revnumber> 
	<date>Januar 2005</date> 
	<revdescription> 
	 <para role="author">Emmanuele Bassi</para>
	 <para role="publisher">GNOME-dokumentationsprojekt</para>
	</revdescription> 
   </revision>
  </revhistory> 

  <releaseinfo>Denne manual beskriver version 2.14.0 af ordbog.</releaseinfo> 
  <legalnotice> 
   <title>Tilbagemeldinger</title> 
   <para>Hvis du ønsker at indrapportere en fejl eller komme med et forslag vedrørende ordbog eller denne manual så følg vejledningen på siden <ulink url="ghelp:user-guide?feedback-bugs" type="help">tilbagemeldinger omkring GNOME</ulink>.</para>
   
<!-- Translators may also add here feedback address for translations -->
  </legalnotice> 
 </articleinfo> 

 <indexterm> 
  <primary>Ordbog</primary> 
 </indexterm> 

<!-- ============= Document Body ============================= -->
<!-- ============= Introduction ============================== -->
 <sect1 id="gnome-dictionary-introduction"> 
  <title>Indledning</title>

  <para>Programmet <application>Ordbog</application> gør det muligt for dig at søge blandt ord og termer fra en ordbogskilde.</para>
  
 </sect1>

<!-- ============= Getting Started =========================== --> 
 <sect1 id="gnome-dictionary-getting-started">
  <title>Kom i gang</title>
  
<!-- ============= To Start Dictionary ======================= -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-start-application">
   <title>For at starte ordbog</title>
   
   <para>Du kan starte <application>Ordbog</application> på følgende måder:</para>
   
   <variablelist>
    	<varlistentry>
    	 <term>Menuen <guimenu>Programmer</guimenu></term>
    	 <listitem>
    	  <para>Vælg <menuchoice><guisubmenu>Tilbehør</guisubmenu><guimenuitem>Ordbog</guimenuitem></menuchoice>.</para>
    	 </listitem>
    	</varlistentry>
  	<varlistentry>
  	 <term>Kommandolinje</term>
  	 <listitem>
  	  <para>Udfør den følgende kommando: <command>gnome-dictionary</command></para>
  	 </listitem>
  	</varlistentry>
   </variablelist>
   
   <para>Når startet vises vinduet <application>Ordbog</application>:</para>
   
   <figure id="gnome-dictionary-fig">
    <title>Ordbogsvindue</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-application.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Vis hovedvinduet for Ordbog.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

  </sect2>

 </sect1>
 
<!-- ============= Usage ===================================== -->
 <sect1 id="gnome-dictionary-usage">
  <title>Brug</title>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-lookup">
   <title>Slå et ord op</title>
   
   <para>For at slå et ord op tastes det i <guilabel>indtastningsfeltet</guilabel> efterfulgt af <keycap>Retur</keycap>.</para>
  
   <para>Hvis en definition på et ord findes, vil denne vises inden i hovedvinduets område:</para>

   <figure id="gnome-dictionary-lookup-fig">
    <title>Ordbogsvindue</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-lookup.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Viser en definition inden i ordbogens hovedvindue.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>
   
   <para>Ellers vil en fejlbesked komme frem, med en besked der forklarer årsagen til fejlen.</para>
  
  </sect2>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-save">
   <title>Gem opslagsresultater</title>
   
   <para>For at gemme resultatet af et opslag vælges <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Gem en kopi</guimenuitem></menuchoice>. Indtast et navn på filen i vinduet <guilabel>Gem en kopi</guilabel>, og klik på <guibutton>Gem</guibutton>.</para>
  
  </sect2>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-print">
   <title>Udskriv opslagsresultater</title>
   
   <para>For at udskrive et opslagsresultat vælges <menuchoice><guimenu>Fil</guimenu><guimenuitem>Udskriv</guimenuitem></menuchoice>.</para>

   <para>I vinduet <guilabel>Udskriv</guilabel> kan du vælge den ønskede printer, papirformatet og antallet af kopier.</para>

   <para>For at se en forhåndsvisning af det udskrevne klikkes på <guibutton>Forhåndsvisning</guibutton>.</para>

   <para>For at udskrive klikkes på <guibutton>Udskriv</guibutton>.</para>
  
  </sect2>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-find">
   <title>Find tekst</title>

   <figure id="gnome-dictionary-find-fig">
    <title>Ordbogsvindue</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-find.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Viser ordbogens søgepanel inden i hovedvinduet.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

   
   <para>For at finde tekst i resultaterne af et opslag gøres følgende:</para>
   
   <orderedlist>
    <listitem><para>Vælg <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice> for at vise panelet <guilabel>Find</guilabel>.</para></listitem>
    <listitem><para>Indtast teksten du ønsker at finde inden i indtastningsfeltet <guilabel>Find</guilabel>.</para></listitem>
    <listitem><para>For at finde den næste forekomst af teksten klikkes på <guibutton>Næste</guibutton>. For at finde den forrige forekomst af teksten klikkes på <guibutton>Forrige</guibutton>.</para></listitem>
   </orderedlist>
  
  </sect2>
   
 </sect1>

<!-- ============= Preferences =============================== -->
 <sect1 id="gnome-dictionary-preferences">
  <title>Indstillinger</title>
  
  <para>For at ændre programindstillingerne for <application>Ordbog</application> vælges <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Indstillinger</guimenuitem></menuchoice>.</para>

<!-- ============= Source Tab ================================ -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-source-tab">
   <title>Ordbogskilder</title>

   <figure id="gnome-dictionary-sources-fig">
    <title>Ordbogsvindue</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-preferences-source.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Viser kildefanebladet i indstillingsvinduet.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

   <para>Vælg den kilde fra listen som ønskes brugt til at slå ord op med.</para>
  </sect2>
  
<!-- ============= Add Source ================================ -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-add-source">
   <title>Tilføjelse af en ny kilde</title>

   <figure id="gnome-dictionary-add-source-fig">
    <title>Ordbogsvindue</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-add-source.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Viser vinduet Tilføj kilde.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

   <para>For at tilføje en ny ordbogskilde gøres følgende:</para>

   <orderedlist>
    <listitem><para>Klip på knappen <guibutton>Tilføj</guibutton></para></listitem>
	<listitem><para>Rediger navnet på den nye kilde inden i indtastningsfeltet <guilabel>Beskrivelse</guilabel></para></listitem>
	<listitem><para>Ændre transportypen på den nye kilde med brug af valgboksen <guilabel>Transport</guilabel></para></listitem>
	<listitem><para>Rediger attributterne på den nye kilde</para></listitem>
	<listitem><para>Klik <guibutton>Tilføj</guibutton></para></listitem>
   </orderedlist>

   <para>Forskellige kildetransporttyper anvender forskellige attributter. Dette er listen over tilgængelige attributter per transporttype:</para>

   <informaltable frame="all">
    <tgroup cols="2" colsep="1" rowsep="1">
	 <thead>
	  <row valign="top">
	   <entry><para>Transport</para></entry>
	   <entry><para>Attributter</para></entry>
	  </row>
	 </thead>
	 <tbody>
	  <row valign="top">
	   <entry><para>Ordbogsserver</para></entry>
	   <entry>
	    <para>Værtsnavn: Værtsnavnet på ordbogsserveren</para>
		<para>Port: Porten for ordbogsserveren</para>
       </entry>
	  </row>
	 </tbody>
	</tgroup>
   </informaltable>
  
  </sect2>

<!-- ============= Remove Source ============================= -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-remove-source">
   <title>Fjern en kilde</title>
   
   <para>For at fjerne en ordbogskilde, gøres følgende:</para>

   <orderedlist>
    <listitem><para>Vælg kilden du ønsker at fjerne</para></listitem>
	<listitem><para>Klik på knappen <guibutton>Fjern</guibutton></para></listitem>
   </orderedlist>

   <warning><para>Hvis du fjerner en ordbogskilde, vil den permanent blive slettet fra listen over tilgængelige kilder. Bemærk også at nogle kilder måske er generelt defineret, og at du måske ikke kan fjerne dem uden at have de korrekte ejerskabsprivilegier.</para></warning>
   
  </sect2>
  
<!-- ============= Print Tab ================================= -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-print-tab">
   <title>Udskrivningsindstillinger</title>

   <figure id="gnome-dictionary-print-fig">
    <title>Ordbogsvindue</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-preferences-print.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Viser udskrivningsfanebladet inden i indstillingsvinduet.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

   <para>Hvis du ønsker at ændre den brugte skrifttype og størrelse under udskrivning så udfør de følgende trin:</para>

   <orderedlist>
    <listitem><para>Klik på knappen <guilabel>Udskriv skrifttype</guilabel></para></listitem>
	<listitem><para>Vælg skrifttypen og størrelse du ønsker at bruge</para></listitem>
	<listitem><para>Klik <guibutton>O.k.</guibutton></para></listitem>
   </orderedlist>
	
  </sect2>
  
 </sect1>

<!-- ============= Dictionary Applet ======================== -->
 <sect1 id="gnome-dictionary-applet">
 <title>Ordbogspanelprogrammet</title>
 
 <para>Programmet <application>Ordbog</application> kommer med et panelprogram, <application>Ordbogsopslag</application>. Du kan tilføje panelprogrammet <application>Ordbogsopslag</application> til et panel og slå ord op i ordbøger.</para>

 <figure id="gnome-dictionary-applet-fig">
  <title>Vindue for ordbogsopslag</title>
  <screenshot> 
   <mediaobject>
    <imageobject>
     <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-applet.png" format="PNG"/>
    </imageobject>
    <textobject><phrase>Viser panelprogrammet ordbogsopslag.</phrase></textobject> 
   </mediaobject>
  </screenshot>
 </figure>


<!-- ============= Dictionary Applet Start ================== -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-applet-start">
   <title>For at starte panelprogrammet ordbogsopslag</title>
  
   <para>For at tilføje <application>Ordbogsopslag</application> til et panel højreklikkes på panelet, og der vælges <guimenuitem>Tilføj til panel</guimenuitem>. Vælg ordbogsopslag i vinduet <application>Tilføj til panelet</application> og klik på <guibutton>O.k.</guibutton>.</para>
   
  </sect2>

<!-- ============= Dictionary Applet Start ================== -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-applet-usage">
   <title>Brug af panelprogrammet ordbogsopslag</title>
   
   <para>For at slå et ord op, tastes det i <guilabel>indtastningsfeltet</guilabel>, og der trykkes på <keycap>Retur</keycap> eller højreklik på ordbogsikonet og så vælge <guimenuitem>Slå op</guimenuitem>.</para>
   
   <para>Hvis en definition for ordet blev fundet, vil et vindue vise sig med teksten på definitionerne:</para>

   <figure id="gnome-dictionary-applet-window-fig">
    <title>Vindue for ordbogsopslag</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-applet-window.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Viser hovedvindue for panelprogrammet ordbogsopslag.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>
   
   <para>Klik <guibutton>Gem</guibutton> for at gemme definitionerne til en tekstfil. Klik <guibutton>Udskriv</guibutton> for at udskrive definitionerne. Klik <guibutton>Ryd</guibutton> for at rydde definitionerne.</para>
   
   <para>Du får vinduet til at forsvinde ved at venstreklikke på ordbogsikonet eller ved at trykke på <keycap>Esc</keycap>.</para>

  </sect2>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-applet-preferences">
   <title>Indstillinger</title>
   
   <para>For at konfigurere <application>Ordbogsopslag</application>, højreklik på ordbogsikonet, og vælg <guimenuitem>Indstillinger</guimenuitem>.</para>
   
   <para>Vinduet <guilabel>Indstillinger</guilabel> er det samme som brugt af <application>Ordbog</application>, så se i <xref linkend="gnome-dictionary-preferences"/></para>
   
  </sect2>
  
 </sect1>

</article>