File: gnome-dictionary.xml

package info (click to toggle)
gnome-dictionary 3.4.0-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: wheezy
 • size: 8,696 kB
 • sloc: ansic: 12,646; sh: 11,563; xml: 5,842; makefile: 256
file content (423 lines) | stat: -rw-r--r-- 19,536 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd" [
<!ENTITY app "Dictionary">
<!ENTITY applet "Dictionary Applet">
<!ENTITY appversion "2.14.0">
<!ENTITY date "January 2005">
<!ENTITY legal SYSTEM "legal.xml">
<!ENTITY manrevision "1.0.0">
]>
<!-- This file describes the Dictionary applet and application. -->
<!-- 
   (Do not remove this comment block.)
 Maintained by the GNOME Documentation Project
 http://developer.gnome.org/projects/gdp
 Template version: 2.0 beta
 Template last modified 11 April, 2002
 
-->
<!-- =============Document Header ============================= -->
<article id="index" lang="sv">
<!-- please do not change the id; for translations, change language to -->
<!-- appropriate code -->
 <articleinfo> 
  <title>Handbok för Ordbok</title>

  <abstract role="description">
   <para>Ordbok ger dig möjligheten att slå upp definitioner och korrekta stavningar av ord.</para>
  </abstract>
  
  <copyright>
   <year>2005</year>
   <holder>Emmanuele Bassi</holder>
  </copyright><copyright><year>2006</year><holder>Daniel Nylander (po@danielnylander.se)</holder></copyright>
  
<!-- translators: uncomment this:

 <copyright>
  <year>2006</year>
  <holder>ME-THE-TRANSLATOR (Latin translation)</holder>
 </copyright>

  -->
  
  <publisher> 
   <publishername>Dokumentationsprojekt för GNOME</publishername> 
  </publisher> 

   <legalnotice id="legalnotice">
	<para>Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och omslagstexter. En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type="help" url="ghelp:fdl">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok.</para>
     <para>Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL. Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet.</para>

	<para>Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med versaler eller med inledande versal.</para>

	<para>DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <orderedlist>
		<listitem>
		 <para>DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;</para>
		</listitem>
		<listitem>
		 <para>UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.</para>
		</listitem>
	 </orderedlist></para>
 </legalnotice>  <authorgroup> 
   <author role="maintainer"> 
	<firstname>Emmanuele</firstname> 
	<surname>Bassi</surname> 
	<affiliation> 
	 <address><email>ebassi@gmail.com</email></address> 
	</affiliation> 
   </author> 

<!-- This is appropriate place for other contributors: translators,
   maintainers, etc. Commented out by default.
    <othercredit role="translator">
	<firstname>Latin</firstname> 
	<surname>Translator 1</surname> 
	<affiliation> 
	 <orgname>Latin Translation Team</orgname> 
	 <address> <email>translator@gnome.org</email> </address> 
	</affiliation>
	<contrib>Latin translation</contrib>
   </othercredit>
-->

  </authorgroup>

  <revhistory>
   <revision> 
	<revnumber>Handbok för Ordbok v1.0.0</revnumber> 
	<date>Januari 2005</date> 
	<revdescription> 
	 <para role="author">Emmanuele Bassi</para>
	 <para role="publisher">Dokumentationsprojekt för GNOME</para>
	</revdescription> 
   </revision>
  </revhistory> 

  <releaseinfo>Denna handbok beskriver version 2.14.0 av Ordbok.</releaseinfo> 
  <legalnotice> 
   <title>Återkoppling</title> 
   <para>För att rapportera ett fel eller komma med ett förslag angående programmet Ordbok eller denna handbok, följ instruktionerna på <ulink url="ghelp:gnome-feedback" type="help">GNOME:s återkopplingssida</ulink>.</para>
   
<!-- Translators may also add here feedback address for translations -->
  </legalnotice> 
 </articleinfo> 

 <indexterm> 
  <primary>Ordbok</primary> 
 </indexterm> 

<!-- ============= Document Body ============================= -->
<!-- ============= Introduction ============================== -->
 <sect1 id="gnome-dictionary-introduction"> 
  <title>Introduktion</title>

  <para>Programmet <application>Ordbok</application> låter dig söka efter ord och termer i en ordbokskälla.</para>
  
 </sect1>

<!-- ============= Getting Started =========================== --> 
 <sect1 id="gnome-dictionary-getting-started">
  <title>Komma igång</title>
  
<!-- ============= To Start Dictionary ======================= -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-start-application">
   <title>För att starta Ordbok</title>
   
   <para>Du kan starta <application>Ordbok</application> på följande sätt:</para>
   
   <variablelist>
    	<varlistentry>
    	 <term>Menyn <guimenu>Program</guimenu></term>
    	 <listitem>
    	  <para>Välj <menuchoice><guisubmenu>Tillbehör</guisubmenu><guimenuitem>Ordbok</guimenuitem></menuchoice>.</para>
    	 </listitem>
    	</varlistentry>
  	<varlistentry>
  	 <term>Kommandorad</term>
  	 <listitem>
  	  <para>Kör följande kommando: <command>gnome-dictionary</command></para>
  	 </listitem>
  	</varlistentry>
   </variablelist>
   
   <para>När <application>Ordbok</application> har startats kommer följande fönster att visas:</para>
   
   <figure id="gnome-dictionary-fig">
    <title>Ordboksfönstret</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-application.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Visar huvudfönstret i Ordbok.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

  </sect2>

 </sect1>
 
<!-- ============= Usage ===================================== -->
 <sect1 id="gnome-dictionary-usage">
  <title>Användning</title>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-lookup">
   <title>Slå upp ett ord</title>
   
   <para>För att slå upp ett ord, skriv in det i <guilabel>inmatningsfältet</guilabel> och tryck på <keycap>Enter</keycap>.</para>
  
   <para>Om någon definition för ordet hittas kommer det att visas i huvudfönstret:</para>

   <figure id="gnome-dictionary-lookup-fig">
    <title>Ordboksfönstret</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-lookup.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Visar en definition inne i Ordboks huvudfönster.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>
   
   <para>Om inte kommer en feldialogruta att visas med ett meddelande som förklarar problemet.</para>
  
  </sect2>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-save">
   <title>Spara uppslagsresultat</title>
   
   <para>För att spara resultatet för ett uppslag, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara en kopia</guimenuitem></menuchoice>. Ange ett filnamn i dialogrutan <guilabel>Spara en kopia</guilabel>, klicka sedan på <guibutton>Spara</guibutton>.</para>
  
  </sect2>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-print">
   <title>Skriv ut uppslagsresultat</title>
   
   <para>För att skriva ut resultatet för en uppslaning, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Skriv ut</guimenuitem></menuchoice>.</para>

   <para>I dialogrutan <guilabel>Skriv ut</guilabel> kan du välja vilken skrivare som ska användas, pappersformatet, antalet kopior.</para>

   <para>För att få en förhandsvisning av vad som kommer att skrivas ut, klicka på <guibutton>Förhandsgranska</guibutton>.</para>

   <para>För att skriva ut, klicka på <guibutton>Skriv ut</guibutton>.</para>
  
  </sect2>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-find">
   <title>Sök text</title>

   <figure id="gnome-dictionary-find-fig">
    <title>Ordboksfönstret</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-find.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Visar Ordboks Sök-panel inne i huvudfönstret.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

   
   <para>Genomför följande steg för att söka text inne i resultatet för en uppslagning:</para>
   
   <orderedlist>
    <listitem><para>Välj <menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Sök</guimenuitem></menuchoice> för att visa <guilabel>Sök</guilabel>-panelen.</para></listitem>
    <listitem><para>Skriv in texten som du vill söka efter i inmatningsfältet <guilabel>Sök</guilabel>.</para></listitem>
    <listitem><para>För att söka nästa förekomst av texten, klicka på <guibutton>Nästa</guibutton>. För att söka föregående förekomst av texten, klicka på <guibutton>Föregående</guibutton>.</para></listitem>
   </orderedlist>
  
  </sect2>
   
 </sect1>

<!-- ============= Preferences =============================== -->
 <sect1 id="gnome-dictionary-preferences">
  <title>Inställningar</title>
  
  <para>För att ändra inställningarna för programmet <application>Ordbok</application>, välj <menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Inställningar</guimenuitem></menuchoice>.</para>

<!-- ============= Source Tab ================================ -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-source-tab">
   <title>Ordbokskällor</title>

   <figure id="gnome-dictionary-sources-fig">
    <title>Ordboksfönstret</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-preferences-source.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Visar fliken Källa i inställningsdialogrutan.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

   <para>För att ändra ordbokskällan som används för att slå upp ord, markera den önskade källan från listan.</para>
  </sect2>
  
<!-- ============= Add Source ================================ -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-add-source">
   <title>Lägg till en ny källa</title>

   <figure id="gnome-dictionary-add-source-fig">
    <title>Ordboksfönstret</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-add-source.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Visar Lägg till källa-dialogrutan.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

   <para>Genomför följande steg för att lägga till en ny ordbokskälla:</para>

   <orderedlist>
    <listitem><para>Klicka på knappen <guibutton>Lägg till</guibutton></para></listitem>
	<listitem><para>Redigera namnet för den nya källan i inmatningsfältet <guilabel>Beskrivning</guilabel></para></listitem>
	<listitem><para>Ändra transporttypen för den nya källan med kombinationsrutan <guilabel>Transport</guilabel></para></listitem>
	<listitem><para>Redigera attributen för den nya källan</para></listitem>
	<listitem><para>Klicka på <guibutton>Lägg till</guibutton></para></listitem>
   </orderedlist>

   <para>Olika källtransporttyper använder olika attribut. Här är listan över tillgängliga attribut per transporttyp:</para>

   <informaltable frame="all">
    <tgroup cols="2" colsep="1" rowsep="1">
	 <thead>
	  <row valign="top">
	   <entry><para>Transport</para></entry>
	   <entry><para>Attribut</para></entry>
	  </row>
	 </thead>
	 <tbody>
	  <row valign="top">
	   <entry><para>Ordboksserver</para></entry>
	   <entry>
	    <para>Värdnamn: värdnamnet på ordboksservern</para>
		<para>Port: porten på ordboksservern</para>
       </entry>
	  </row>
	 </tbody>
	</tgroup>
   </informaltable>
  
  </sect2>

<!-- ============= Remove Source ============================= -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-remove-source">
   <title>Ta bort en källa</title>
   
   <para>Genomför följande steg för att ta bort en ordbokskälla:</para>

   <orderedlist>
    <listitem><para>Välj den källa som du önskar ta bort</para></listitem>
	<listitem><para>Klicka på knappen <guibutton>Ta bort</guibutton></para></listitem>
   </orderedlist>

   <warning><para>Om du tar bort en ordbokskälla kommer den permanent tas bort från listan över tillgängliga källor. Dock kan vissa källor definieras som systembreda och du kanske inte kan ta bort dem såvida du inte har den rätta behörigheten.</para></warning>
   
  </sect2>
  
<!-- ============= Print Tab ================================= -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-print-tab">
   <title>Utskriftsalternativ</title>

   <figure id="gnome-dictionary-print-fig">
    <title>Ordboksfönstret</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-preferences-print.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Visar fliken Skriv ut inne i inställningsdialogrutan.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>

   <para>Genomför följande steg om du vill ändra typsnittsnamnet och storleken som används vid utskrifter:</para>

   <orderedlist>
    <listitem><para>Klicka på knappen <guilabel>Typsnitt för utskrift</guilabel></para></listitem>
	<listitem><para>Välj typsnittet och storleken du önskar använda</para></listitem>
	<listitem><para>Klicka på <guibutton>Ok</guibutton></para></listitem>
   </orderedlist>
	
  </sect2>
  
 </sect1>

<!-- ============= Dictionary Applet ======================== -->
 <sect1 id="gnome-dictionary-applet">
 <title>Panelprogrammet Ordbok</title>
 
 <para>Programmet <application>Ordbok</application> inkluderar även ett panelprogram, <application>Panelprogrammet Ordbok</application>. Du kan lägga till <application>Panelprogrammet Ordbok</application> till en panel och slå upp ord i ordböcker.</para>

 <figure id="gnome-dictionary-applet-fig">
  <title>Panelprogrammet Ordboks fönster</title>
  <screenshot> 
   <mediaobject>
    <imageobject>
     <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-applet.png" format="PNG"/>
    </imageobject>
    <textobject><phrase>Visar panelprogrammet Ordbok.</phrase></textobject> 
   </mediaobject>
  </screenshot>
 </figure>


<!-- ============= Dictionary Applet Start ================== -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-applet-start">
   <title>Starta panelprogrammet Ordbok</title>
  
   <para>För att lägga till <application>Panelprogrammet Ordbok</application> till en panel, högerklicka på panelen och välj sedan <guimenuitem>Lägg till i panel</guimenuitem>. Välj Ordboksuppslagning i dialogrutan <application>Lägg till i panel</application>, klicka sedan på <guibutton>OK</guibutton>.</para>
   
  </sect2>

<!-- ============= Dictionary Applet Start ================== -->
  <sect2 id="gnome-dictionary-applet-usage">
   <title>Användning av panelprogrammet Ordbok</title>
   
   <para>För att slå upp ett ord, skriv in det i <guilabel>inmatningsfältet</guilabel> och tryck på <keycap>Enter</keycap>, eller högerklicka på ordboksikonen och välj sedan <guimenuitem>Slå upp</guimenuitem>.</para>
   
   <para>Om någon definition för ordet hittas, kommer ett fönster med texten för definitionerna att visas:</para>

   <figure id="gnome-dictionary-applet-window-fig">
    <title>Panelprogrammet Ordboks fönster</title>
    <screenshot> 
     <mediaobject>
      <imageobject>
       <imagedata fileref="figures/gnome-dictionary-applet-window.png" format="PNG"/>
      </imageobject>
      <textobject><phrase>Visar panelprogrammet Ordboks huvudfönster.</phrase></textobject> 
     </mediaobject>
    </screenshot>
   </figure>
   
   <para>Klicka på <guibutton>Spara</guibutton> för att spara definitionerna till en textfil. Klicka på <guibutton>Skriv ut</guibutton> för att skriva ut definitionerna. Klicka på <guibutton>Töm</guibutton> för att tömma definitionerna.</para>
   
   <para>Du kan låta fönstret försvinna genom att vänsterklicka på ordboksikonen eller genom att trycka på <keycap>Esc</keycap>.</para>

  </sect2>
  
  <sect2 id="gnome-dictionary-applet-preferences">
   <title>Inställningar</title>
   
   <para>För att konfigurera <application>Panelprogrammet Ordbok</application>, högerklicka på ordboksikonen och välj sedan <guimenuitem>Inställningar</guimenuitem>.</para>
   
   <para>Dialogrutan <guilabel>Inställningar</guilabel> är samma som används av programmet <application>Ordbok</application>, så referera till <xref linkend="gnome-dictionary-preferences"/></para>
   
  </sect2>
  
 </sect1>

</article>