File: vi.po

package info (click to toggle)
gnome-photos 3.30.1-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 9,616 kB
  • sloc: ansic: 48,959; sh: 4,785; makefile: 1,002; xml: 941; python: 68; sed: 16
file content (1063 lines) | stat: -rw-r--r-- 26,440 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
# Vietnamese translations for gnome-photos package.
# Bản dịch Tiếng Việt dành cho gói gnome-photos.
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 17:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 14:01+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
msgid "Photos"
msgstr "Ảnh"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:8 src/photos-main-window.c:457
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Truy cập, tổ chức và chia sẻ ảnh của bạn trên GNOME"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Đây là ứng dụng đơn giản để truy cập, tổ chức và chia sẻ ảnh của bạn trên "
"môi trường GNOME. Điều đó có nghĩa là nó có thể thay thế cho bộ quản lý tập "
"tin khi dùng ảnh. Nó được nối thông lên mây thông qua “Tài khoản GNOME Trực "
"tuyến”."

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Nó gúp bạn:"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Xem các ảnh nội bộ và trực tuyến mới dùng"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Truy cập nội dung trên Facebook hay Flickr của bạn"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Gửi ảnh lên bộ vẽ DLNA trên mạng"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Đặt ảnh làm nền màn hình"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
msgid "Print photos"
msgstr "In các ảnh"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Select favorites"
msgstr "Chọn các ảnh ưa thích"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr ""
"Cho phép mở trình soạn thảo có đầy đủ tính năng để việc thay đổi hiệu quả hơn"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Dự án GNOME"

#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:4
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Truy cập, tổ chức và chia sẻ ảnh"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:7
msgid "org.gnome.Photos"
msgstr "org.gnome.Photos"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Photos;Pictures;Ảnh;anh;"

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:5
msgid "Window size"
msgstr "Kích thước cửa sổ"

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:6
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Kích thước cửa sổ (rộng và cao)."

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:10
msgid "Window position"
msgstr "Vị trí cửa sổ"

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:11
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Vị trí cửa sổ (x và y)."

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:15
msgid "Window maximized"
msgstr "Cửa sổ phóng to"

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:16
msgid "Window maximized state"
msgstr "Cửa sổ ở trạng thái phóng to hết cỡ"

#: src/photos-application.c:167
msgid "Show the empty state"
msgstr "Hiển thị tình trạng trống rỗng"

#: src/photos-application.c:168
msgid "Show the application's version"
msgstr "Hiển thị phiên bản của ứng dụng"

#. Translators: this is the default sub-directory where photos will
#. * be imported.
#.
#. Translators: this is the default sub-directory where photos
#. * will be exported.
#.
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d %B %Y"

#: src/photos-base-item.c:1036
msgid "Album"
msgstr "Tuyển tập"

#: src/photos-base-item.c:2752
msgid "Screenshots"
msgstr "Chụp màn hình"

#: src/photos-delete-notification.c:136
#, c-format
msgid "“%s” deleted"
msgstr "Đã xóa “%s”"

#: src/photos-delete-notification.c:139
#, c-format
msgid "%d item deleted"
msgid_plural "%d items deleted"
msgstr[0] "Đã xóa %d mục"

#: src/photos-delete-notification.c:146 src/photos-done-notification.c:119
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn lại"

#: src/photos-dlna-renderers-dialog.ui:7
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Thiết bị vẽ DLNA"

#: src/photos-done-notification.c:112
#, c-format
msgid "“%s” edited"
msgstr "“%s” đã được sửa"

#: src/photos-embed.c:823
msgid "Collection View"
msgstr "Xem bộ sưu tập"

#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
msgid "Albums"
msgstr "Tuyển tập"

#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
msgid "Favorites"
msgstr "Yêu thích"

#: src/photos-embed.c:834
msgid "Import"
msgstr "Nhập vào"

#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"

#: src/photos-empty-results-box.c:148
msgid "No albums found"
msgstr "Không tìm thấy tuyển tập nào"

#: src/photos-empty-results-box.c:152
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Các ảnh đã đánh sao sẽ xuất hiện ở đây"

#: src/photos-empty-results-box.c:162
msgid "No photos found"
msgstr "Không tìm thấy ảnh nào"

#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Bạn có thể tạo tuyển tập từ trình bày Ảnh"

#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
msgid "Online Accounts"
msgstr "Tài khoản trực tuyến"

#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
msgid "Pictures folder"
msgstr "Thư mục ảnh"

#. Translators: the first %s here is "Online Accounts" and the
#. * second %s is "Pictures folder", which are in separate
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Các ảnh từ %s và %s của bạn sẽ xuất hiện ở đây."

#: src/photos-empty-results-box.c:236
msgid "Try a different search"
msgstr "Thử tìm kiếm khác"

#: src/photos-export-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
msgid "Export"
msgstr "Xuất ra"

#: src/photos-export-dialog.ui:38
msgid "_Folder Name"
msgstr "Tên t_hư mục"

#: src/photos-export-dialog.ui:66 src/photos-print-setup.c:912
msgid "Size"
msgstr "Cỡ"

#: src/photos-export-dialog.ui:83
msgid "F_ull"
msgstr "Đầ_y đủ"

#: src/photos-export-dialog.ui:113
msgid "_Reduced"
msgstr "_Giảm bớt"

#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
msgid "_Cancel"
msgstr "Thô_i"

#: src/photos-export-dialog.ui:167
msgid "_Export"
msgstr "_Xuất"

#. Translators: this is the estimated size of the exported image in
#. * the form "1600×1067 (0.6 GB)".
#.
#: src/photos-export-dialog.c:66
#, c-format
msgid "%d×%d (%s)"
msgstr "%d×%d (%s)"

#: src/photos-export-dialog.c:252
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Đang tính toán cỡ xuất…"

#: src/photos-export-notification.c:263
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Gặp lỗi khi xuất ra: không đủ chỗ trống"

#: src/photos-export-notification.c:265
msgid "Failed to export"
msgstr "Gặp lỗi khi xuất ra"

#: src/photos-export-notification.c:272
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "“%s” đã được xuất"

#: src/photos-export-notification.c:276
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "%d mục đã xuất"

#: src/photos-export-notification.c:293
msgid "Analyze"
msgstr "Phân tích"

#: src/photos-export-notification.c:298
msgid "Empty Trash"
msgstr "Đổ rác đi"

#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Mở"

#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
msgid "Export Folder"
msgstr "Xuất thư mục"

#. Translators: this is the fallback title in the form
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"

#: src/photos-help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Chung"

#: src/photos-help-overlay.ui:36
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Hiển thị trợ giúp"

#: src/photos-help-overlay.ui:43
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"

#: src/photos-help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Điều hướng"

#: src/photos-help-overlay.ui:56
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next photo"
msgstr "Ảnh sau"

#: src/photos-help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous photo"
msgstr "Ảnh trước"

#: src/photos-help-overlay.ui:70 src/photos-help-overlay.ui:78
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Quay lại"

#: src/photos-help-overlay.ui:88
msgctxt "shortcut window"
msgid "Overview"
msgstr "Tổng thể"

#: src/photos-help-overlay.ui:92
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"

#: src/photos-help-overlay.ui:99
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Chọn tất cả"

#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "In ảnh đã chọn"

#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Xóa ảnh đã chọn"

#: src/photos-help-overlay.ui:122
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Xem ảnh"

#: src/photos-help-overlay.ui:126
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Chỉnh sửa"

#: src/photos-help-overlay.ui:133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Xuất"

#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "In"

#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Phóng to"

#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Thu nhỏ"

#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Vừa khít"

#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Xóa bỏ"

#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Trình đơn hành động"

#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"

#: src/photos-help-overlay.ui:191
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Sửa cách trình bày"

#: src/photos-help-overlay.ui:195
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Thôi"

#: src/photos-import-dialog.c:194
msgid "An album with that name already exists"
msgstr "Một tuyển tập tên đó đã có"

#: src/photos-import-dialog.c:211
msgid "An album for that date already exists"
msgstr "Một tuyển tập cho ngày đó đã có"

#: src/photos-import-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
msgid "Name Album"
msgstr "Tên tuyển tập"

#: src/photos-import-dialog.ui:54
msgid "Create _New"
msgstr "Tạo _mới"

#: src/photos-import-dialog.ui:118
msgid "Add to _Existing"
msgstr "Thêm vào cái _sẵn có"

#: src/photos-import-dialog.ui:192 src/photos-organize-collection-dialog.c:69
msgid "_Add"
msgstr "T_hêm"

#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-indexing-notification.c:164
#, c-format
msgid "Fetching photos from %s"
msgstr "Đang lấy ảnh về từ %s"

#: src/photos-indexing-notification.c:167
msgid "Fetching photos from online accounts"
msgstr "Đang lấy ảnh về từ các tài khoản trực tuyến"

#: src/photos-indexing-notification.c:202
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Các ảnh của bạn đang được đánh mục lục"

#: src/photos-indexing-notification.c:203
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Một số ảnh có lẽ sẽ không sẵn sàng trong suốt quá trình này"

#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Nội bộ"

#: src/photos-main-toolbar.c:80
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Bấm vào từng mục để chọn chúng"

#: src/photos-main-toolbar.c:82
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d đã chọn"

#: src/photos-main-toolbar.c:170
msgid "Select items for import"
msgstr "Chọn các mục để nhập"

#: src/photos-main-toolbar.c:174
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
msgstr[0] "Chọn các mục để nhập (đã chọn %u)"

#: src/photos-main-toolbar.c:217
msgid "Back"
msgstr "Kế trước"

#: src/photos-main-toolbar.c:331
msgid "Select Items"
msgstr "Chọn mục"

#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Mở bằng %s"

#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Bỏ khỏi danh sách ưa thích"

#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Thêm vào yêu thích"

#: src/photos-main-toolbar.c:472
msgid "Done"
msgstr "Xong"

#: src/photos-main-toolbar.c:507
msgid "_Select"
msgstr "C_họn"

#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
msgstr ""
"Bản quyền © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Bản quyền © 2015 – 2017 Umang Jain"

#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME <gnome-vi-list@gnome.org>"

#: src/photos-menus.ui:6
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"

#: src/photos-menus.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Phím tắt"

#: src/photos-menus.ui:16
msgid "_Help"
msgstr "T_rợ giúp"

#: src/photos-menus.ui:20
msgid "About"
msgstr "Giới thiệu"

#: src/photos-menus.ui:24
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"

#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
msgstr "Đồn_g ý"

#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:121
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Tổ chức"

#: src/photos-preview-menu.ui:10
msgid "Export…"
msgstr "Xuất…"

#: src/photos-preview-menu.ui:14
msgid "Print…"
msgstr "In…"

#: src/photos-preview-menu.ui:19
msgid "Delete"
msgstr "Xóa"

#: src/photos-preview-menu.ui:23
msgid "Display on…"
msgstr "Hiển thị trên…"

#: src/photos-preview-menu.ui:27
msgid "Set as Background"
msgstr "Đặt làm ảnh màn hình nền"

#: src/photos-preview-menu.ui:31
msgid "Set as Lock Screen"
msgstr "Dùng cho màn hình khóa"

#: src/photos-preview-menu.ui:37 src/photos-properties-dialog.c:883
#: src/photos-selection-toolbar.ui:101
msgid "Properties"
msgstr "Thuộc tính"

#: src/photos-print-notification.c:71
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Đang in “%s”: %s"

#: src/photos-print-operation.c:241
msgid "Image Settings"
msgstr "Cài đặt ảnh"

#: src/photos-print-setup.c:884
msgid "Position"
msgstr "Vị trí"

#: src/photos-print-setup.c:887
msgid "_Left:"
msgstr "T_rái:"

#: src/photos-print-setup.c:888
msgid "_Right:"
msgstr "_Phải:"

#: src/photos-print-setup.c:889
msgid "_Top:"
msgstr "_Trên:"

#: src/photos-print-setup.c:890
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Dưới:"

#: src/photos-print-setup.c:892
msgid "C_enter:"
msgstr "Trung tâ_m:"

#: src/photos-print-setup.c:896
msgid "None"
msgstr "Không"

#: src/photos-print-setup.c:897
msgid "Horizontal"
msgstr "Ngang"

#: src/photos-print-setup.c:898
msgid "Vertical"
msgstr "Dọc"

#: src/photos-print-setup.c:899
msgid "Both"
msgstr "Cả hai"

#: src/photos-print-setup.c:915
msgid "_Width:"
msgstr "_Rộng:"

#: src/photos-print-setup.c:916
msgid "_Height:"
msgstr "_Cao :"

#: src/photos-print-setup.c:918
msgid "_Scaling:"
msgstr "Tỉ _lệ:"

#: src/photos-print-setup.c:927
msgid "_Unit:"
msgstr "Đơn _vị:"

#: src/photos-print-setup.c:931
msgid "Millimeters"
msgstr "Mili-mét"

#: src/photos-print-setup.c:932
msgid "Inches"
msgstr "Insơ"

#: src/photos-print-setup.c:960
msgid "Preview"
msgstr "Xem thử"

#: src/photos-properties-dialog.c:246
msgid "Edited in Photos"
msgstr "Sửa trong Ảnh"

#: src/photos-properties-dialog.c:259
msgid "Untouched"
msgstr "Không động đến"

#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:442
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"

#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:454
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Tác giả"

#: src/photos-properties-dialog.c:461
msgid "Source"
msgstr "Nguồn"

#: src/photos-properties-dialog.c:467
msgid "Date Modified"
msgstr "Ngày sửa đổi"

#: src/photos-properties-dialog.c:475
msgid "Date Created"
msgstr "Ngày tạo"

#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:485
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Kiểu"

#: src/photos-properties-dialog.c:495
msgid "Dimensions"
msgstr "Các chiều"

#: src/photos-properties-dialog.c:507
msgid "Location"
msgstr "Vị trí"

#: src/photos-properties-dialog.c:525
msgid "Camera"
msgstr "Máy ảnh"

#: src/photos-properties-dialog.c:535 src/photos-tool-colors.c:365
msgid "Exposure"
msgstr "Phơi sáng"

#: src/photos-properties-dialog.c:545
msgid "Aperture"
msgstr "Khẩu độ"

#: src/photos-properties-dialog.c:555
msgid "Focal Length"
msgstr "Tiêu cự"

#: src/photos-properties-dialog.c:565
msgid "ISO Speed"
msgstr "Tốc độ ISO"

#: src/photos-properties-dialog.c:575
msgid "Flash"
msgstr "Đèn nháy"

#: src/photos-properties-dialog.c:584
msgid "Modifications"
msgstr "Thay đổi"

#: src/photos-properties-dialog.c:656
#, c-format
msgid "%ld × %ld pixel"
msgid_plural "%ld × %ld pixels"
msgstr[0] "%ld × %ld điểm ảnh"

#: src/photos-properties-dialog.c:721
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Tắt, đèn nháy không chớp"

#: src/photos-properties-dialog.c:723
msgid "On, fired"
msgstr "Bật, nháy đèn"

#: src/photos-properties-dialog.c:760
msgid "Discard all Edits"
msgstr "Hủy mọi sửa chữa"

#: src/photos-removable-devices-button.ui:47
msgid "Devices"
msgstr "Thiết bị"

#: src/photos-search-match-manager.c:155 src/photos-search-type-manager.c:121
#: src/photos-source-manager.c:396
msgid "All"
msgstr "Tất cả"

#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
#: src/photos-search-match-manager.c:162
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"

#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
#: src/photos-search-match-manager.c:169
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Tác giả"

#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and
#. * "Author", as in "Match All", "Match Title" and "Match Author".
#.
#: src/photos-search-match-manager.c:207
msgid "Match"
msgstr "Khớp"

#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
#: src/photos-search-type-manager.c:178
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Kiểu"

#: src/photos-selection-menu.ui:6
msgid "Select All"
msgstr "Chọn tất cả"

#: src/photos-selection-menu.ui:11
msgid "Select None"
msgstr "Không chọn gì"

#: src/photos-selection-toolbar.ui:19
msgid "Export"
msgstr "Xuất"

#: src/photos-selection-toolbar.ui:111
msgid "Add to Album"
msgstr "Thêm vào tuyển tập"

#: src/photos-share-dialog.ui:25
msgctxt "dialog title"
msgid "Share"
msgstr "Chia sẻ"

#: src/photos-share-notification.c:148
#, c-format
msgid "“%s” shared"
msgstr "“%s” đã được chia sẻ"

#: src/photos-share-point-email.c:78
msgid "E-Mail"
msgstr "Thư điện tử"

#: src/photos-share-point-google.c:103
msgid "Failed to upload photo: Service not authorized"
msgstr "Gặp lỗi khi tải ảnh lên: Dịch vụ chưa được ủy quyền"

#: src/photos-share-point-google.c:105
msgid "Failed to upload photo"
msgstr "Gặp lỗi khi tải ảnh lên"

#: src/photos-source-manager.c:465
msgid "Sources"
msgstr "Nguồn"

#: src/photos-source-notification.c:201
msgid "New device discovered"
msgstr "Tìm thấy thiết bị mới"

#: src/photos-source-notification.c:214
msgid "Import…"
msgstr "Nhập vào…"

#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Giấy ủy nhiệm %s của bạn đã hết hạn"

#: src/photos-source-notification.c:251
msgid "Settings"
msgstr "Cài đặt"

#: src/photos-thumbnailer.c:76
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Địa chỉ D-Bus muốn dùng"

#: src/photos-tool-colors.c:386
msgid "Contrast"
msgstr "Độ tương phản"

#: src/photos-tool-colors.c:407
msgid "Blacks"
msgstr "Đen"

#: src/photos-tool-colors.c:428
msgid "Saturation"
msgstr "Độ bão hòa"

#: src/photos-tool-colors.c:447
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

#: src/photos-tool-colors.c:466
msgid "Highlights"
msgstr "Tô sáng"

#: src/photos-tool-colors.c:495
msgid "Colors"
msgstr "Màu sắc"

#: src/photos-tool-crop.c:192
msgid "Free"
msgstr "Trống"

#: src/photos-tool-crop.c:193
msgid "Original"
msgstr "Gốc"

#: src/photos-tool-crop.c:194
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (Vuông)"

#: src/photos-tool-crop.c:195
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"

#: src/photos-tool-crop.c:196
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"

#: src/photos-tool-crop.c:197
msgid "7×5"
msgstr "7×5"

#: src/photos-tool-crop.c:198
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"

#: src/photos-tool-crop.c:199
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"

#: src/photos-tool-crop.c:200
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"

#: src/photos-tool-crop.c:1459
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Khóa tỷ lệ hình thể"

#: src/photos-tool-crop.c:1529
msgid "Landscape"
msgstr "Nằm ngang"

#: src/photos-tool-crop.c:1540
msgid "Portrait"
msgstr "Thẳng đứng"

#: src/photos-tool-crop.c:1551
msgid "Reset"
msgstr "Đặt lại"

#: src/photos-tool-crop.c:1569
msgid "Crop"
msgstr "Xén"

#: src/photos-tool-enhance.c:197
msgid "Sharpen"
msgstr "Làm sắc"

#: src/photos-tool-enhance.c:218
msgid "Denoise"
msgstr "Loại nhiễu"

#: src/photos-tool-enhance.c:245
msgid "Enhance"
msgstr "Tăng cường"

#. Translators: "None" refers to the nop magic filter when editing.
#: src/photos-tool-filters.c:182
msgctxt "Edit Filter"
msgid "None"
msgstr "Không gì"

#: src/photos-tool-filters.c:189
msgid "1947"
msgstr "1947"

#: src/photos-tool-filters.c:196
msgid "Calistoga"
msgstr "Calistoga"

#: src/photos-tool-filters.c:202
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadishu"

#: src/photos-tool-filters.c:209
msgid "Caap"
msgstr "Caap"

#: src/photos-tool-filters.c:215
msgid "Hometown"
msgstr "Hometown"

#: src/photos-tool-filters.c:233
msgid "Filters"
msgstr "Bộ lọc"

#: src/photos-tracker-controller.c:168
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Không thể lấy danh sách ảnh"

#~ msgid "Name your first album"
#~ msgstr "Tên của tuyển tập đầu tiên của bạn"

#~ msgid "You can add your online accounts in %s"
#~ msgstr "Bạn có thể thêm tài khoản trực tuyến trong %s"

#~ msgid "Untitled Photo"
#~ msgstr "Ảnh không tên"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Thôi"

#~ msgid ""
#~ "Copyright © 2013 Intel Corporation. All rights reserved.\n"
#~ "Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
#~ "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc."
#~ msgstr ""
#~ "Copyright © 2013 Tập đoàn Intel. Giữ toàn bộ bản quyền.\n"
#~ "Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
#~ "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc."

#~ msgid "Brightness"
#~ msgstr "Độ sáng"

#~ msgid "Cannot locate property %s in class %s"
#~ msgstr "Không thể phân bổ thuộc tính %s trong lớp %s"

#~ msgid "Failed to find property %s in %s"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi tìm thuộc tính %s trong %s"

#~ msgid "Failed to find property %s in %s or parent %s"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi tìm thuộc tính %s trong %s hay cha %s"

#~ msgid "Failed to retrieve va_list value: %s"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi lấy giá trị va_list: %s"

#~ msgid "Width"
#~ msgstr "Rộng"