File: vi.po

package info (click to toggle)
gnome-video-effects 0.5.0-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, sid
  • size: 1,152 kB
  • sloc: sh: 49; makefile: 6
file content (330 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,274 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
# Vietnamese translation for gnome-video-effects.
# Copyright © 2014 GNOME i18n Project for Vietnamese.
# This file is distributed under the same license as the gnome-video-effects package.
# This translation is based on the cheese package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008, 2009.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2008, 2011.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-video-effects master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"video-effects&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-09 21:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-11 14:49+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#bulge
#: ../effects/bulge.effect.in.h:2
msgid "Bulge"
msgstr "Phình to"

#: ../effects/bulge.effect.in.h:3
msgid "Bulges the center of the video"
msgstr "Phình to chính giữa phim"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cartoon
#: ../effects/cartoon.effect.in.h:2
msgid "Cartoon"
msgstr "Hoạt hình"

#: ../effects/cartoon.effect.in.h:3
msgid "Cartoonify video input"
msgstr "Làm giống tranh vẽ"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cheguevara
#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:2
msgid "Che Guevara"
msgstr "Che Guevara"

#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into typical Che Guevara style"
msgstr "Thay đổi đầu vào theo kiểu Che Guevara điển hình"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#chrome
#: ../effects/chrome.effect.in.h:2
msgid "Chrome"
msgstr "Ánh kim"

#: ../effects/chrome.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a metallic look"
msgstr "Thay đổi đầu vào làm cho nó có ánh kim"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#dicetv
#: ../effects/dicetv.effect.in.h:2
msgid "Dice"
msgstr "Ô vuông"

#: ../effects/dicetv.effect.in.h:3
msgid "Dices the video input into many small squares"
msgstr "Thay đổi đầu vào thành nhiều ô vuông nhỏ"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#distortion
#: ../effects/distortion.effect.in.h:2
msgid "Distortion"
msgstr "Méo mó"

#: ../effects/distortion.effect.in.h:3
msgid "Distort the video input"
msgstr "Làm méo mó đầu vào"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#edgetv
#: ../effects/edgetv.effect.in.h:2
msgid "Edge"
msgstr "Cạnh"

#: ../effects/edgetv.effect.in.h:3
msgid "Display video input like good old low resolution computer way"
msgstr "Hiện đầu vào như máy tính độ phân giải thấp ngày xưa"

#: ../effects/flip.effect.in.h:1
msgid "Flip"
msgstr "Lật"

#: ../effects/flip.effect.in.h:2
msgid "Flip the image, as if looking at a mirror"
msgstr "Lật ảnh, làm cho nó giống như là nhìn qua gương"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#heat
#: ../effects/heat.effect.in.h:2
msgid "Heat"
msgstr "Nhiệt"

#: ../effects/heat.effect.in.h:3
msgid "Fake heat camera toning"
msgstr "Giả máy quay nhiệt"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#historical
#: ../effects/historical.effect.in.h:2
msgid "Historical"
msgstr "Lịch sử"

#: ../effects/historical.effect.in.h:3
msgid "Add age to video input using scratches and dust"
msgstr "Làm già đi với vết nhăn và bụi"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#hulk
#: ../effects/hulk.effect.in.h:2
msgid "Hulk"
msgstr "To lớn"

#: ../effects/hulk.effect.in.h:3
msgid "Transform yourself into the amazing Hulk"
msgstr "Chuyển thành người khổng lồ xanh"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#inversion
#: ../effects/inversion.effect.in.h:2
msgid "Inversion"
msgstr "Đảo ngược"

#: ../effects/inversion.effect.in.h:3
msgid "Invert colors of the video input"
msgstr "Đảo ngược màu của phim đầu vào"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#kaleidoscope
#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:2
msgid "Kaleidoscope"
msgstr "Kính vạn hoa"

#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:3
msgid "A triangle Kaleidoscope"
msgstr "Kính vạn hoa tam giác"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mauve
#: ../effects/mauve.effect.in.h:2
msgid "Mauve"
msgstr "Tím"

#: ../effects/mauve.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a mauve color"
msgstr "Chuyển sang màu tím hoa cà"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mirror
#: ../effects/mirror.effect.in.h:2
msgid "Mirror"
msgstr "Gương"

#: ../effects/mirror.effect.in.h:3
msgid "Mirrors the video"
msgstr "Phản chiếu đầu vào"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#noir
#: ../effects/noir.effect.in.h:2
msgid "Noir/Blanc"
msgstr "Màu đen trắng"

#: ../effects/noir.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into grayscale"
msgstr "Chuyển sang dãy xám"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#optv
#: ../effects/optv.effect.in.h:2
msgid "Optical Illusion"
msgstr "Ảo tưởng thị giác"

#: ../effects/optv.effect.in.h:3
msgid "Traditional black-white optical animation"
msgstr "Chuyển sang hoạt cảnh thị giác trắng đen truyền thống"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#pinch
#: ../effects/pinch.effect.in.h:2
msgid "Pinch"
msgstr "Véo"

#: ../effects/pinch.effect.in.h:3
msgid "Pinches the center of the video"
msgstr "Véo ngay chính giữa"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#quarktv
#: ../effects/quarktv.effect.in.h:2
msgid "Quark"
msgstr "Tan rã"

#: ../effects/quarktv.effect.in.h:3
msgid "Dissolves moving objects in the video input"
msgstr "Làm phân rã những đối tượng di chuyển"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#radioactv
#: ../effects/radioactv.effect.in.h:2
msgid "Radioactive"
msgstr "Phóng xạ"

#: ../effects/radioactv.effect.in.h:3
msgid "Detect radioactivity and show it"
msgstr "Phát hiện phóng xạ và hiện nó"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#revtv
#: ../effects/revtv.effect.in.h:2
msgid "Waveform"
msgstr "Dạng sóng"

#: ../effects/revtv.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a waveform monitor"
msgstr "Chuyển thành máy đo sóng"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#ripple
#: ../effects/ripple.effect.in.h:2
msgid "Ripple"
msgstr "Lăn tăn"

#: ../effects/ripple.effect.in.h:3
msgid "Add the ripple mark effect on the video input"
msgstr "Thêm hiệu ứng chạm tay vào mặt nước tạo sóng lăn tăn"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#saturation
#: ../effects/saturation.effect.in.h:2
msgid "Saturation"
msgstr "Bão hòa"

#: ../effects/saturation.effect.in.h:3
msgid "Add more saturation to the video input"
msgstr "Thêm bão hoà vào đầu vào phim"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sepia
#: ../effects/sepia.effect.in.h:2
msgid "Sepia"
msgstr "Ố vàng"

#: ../effects/sepia.effect.in.h:3
msgid "Sepia toning"
msgstr "Chuyển sang tông màu ố vàng"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#shagadelictv
#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:2
msgid "Shagadelic"
msgstr "Ma tuý"

#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:3
msgid "Add some hallucination to the video input"
msgstr "Thêm ảo giác"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sobel
#: ../effects/sobel.effect.in.h:2
msgid "Sobel"
msgstr "Sobel"

#: ../effects/sobel.effect.in.h:3
msgid "Extracts edges in the video input through using the Sobel operator"
msgstr "Lọc cạnh dùng toán tử Sobel"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#square
#: ../effects/square.effect.in.h:2
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

#: ../effects/square.effect.in.h:3
msgid "Makes a square out of the center of the video"
msgstr "Làm một hình vuông ở tâm"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#streaktv
#: ../effects/streaktv.effect.in.h:2
msgid "Kung-Fu"
msgstr "Công phu"

#: ../effects/streaktv.effect.in.h:3
msgid "Transform motions into Kung-Fu style"
msgstr "Chuyển động dạng công phu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#stretch
#: ../effects/stretch.effect.in.h:2
msgid "Stretch"
msgstr "Giãn giữa"

#: ../effects/stretch.effect.in.h:3
msgid "Stretches the center of the video"
msgstr "Kéo giãn ở giữa phim"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#timedelay
#: ../effects/timedelay.effect.in.h:2
msgid "Time delay"
msgstr "Giật hình"

#: ../effects/timedelay.effect.in.h:3
msgid "Show what was happening in the past"
msgstr "Hiện cái gì đã diễn ra trong quá khứ"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#twirl
#: ../effects/twirl.effect.in.h:2
msgid "Twirl"
msgstr "Vặn xoáy"

#: ../effects/twirl.effect.in.h:3
msgid "Twirl the center of the video"
msgstr "Vặn xoáy chính giữa"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#vertigotv
#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:2
msgid "Vertigo"
msgstr "Chóng mặt"

#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:3
msgid "Add a loopback alpha blending effector with rotating and scaling"
msgstr "Thêm kênh trộn alpha kèm quay và co dãn"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#warptv
#: ../effects/warptv.effect.in.h:2
msgid "Warp"
msgstr "Làm oằn"

#: ../effects/warptv.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into realtime goo’ing"
msgstr "Chuyển đầu vào phim thành kiểu giật như khi đang xem trực tuyến"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#xray
#: ../effects/xray.effect.in.h:2
msgid "X-Ray"
msgstr "Tia X"

#: ../effects/xray.effect.in.h:3
msgid "Invert and slightly shade to blue"
msgstr "Đảo và làm bóng xanh mờ"

#~ msgid "No Effect"
#~ msgstr "Không hiệu ứng"