File: vi.po

package info (click to toggle)
gtkorphan 0.4.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: lenny, squeeze
  • size: 848 kB
  • ctags: 71
  • sloc: sh: 3,241; perl: 734; makefile: 137
file content (250 lines) | stat: -rw-r--r-- 6,710 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
# Vietnamese translation for GTK Orphan.
# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtkorphan-0.3.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-15 18:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-08 13:58+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.5.1b\n"

#: ../data/gtkorphan.desktop.in.in.h:1
msgid "A graphical tool to find and remove orphaned libraries"
msgstr "Công cụ đồ họa để tìm và gỡ bỏ các thư viên mồ côi"

#: ../data/gtkorphan.desktop.in.in.h:2
msgid "Remove orphaned packages"
msgstr "Gỡ bỏ các gói mồ côi"

#: ../lib/gtkorphan_app.pm:98
msgid "You must run this program as the root user."
msgstr "Bạn phải chạy chương trình này với tư cách người chủ (root)."

#: ../lib/gtkorphan_app.pm:129
msgid "Cannot find deborphan!"
msgstr "Không thể tìm deborphan."

#: ../lib/gtkorphan_app.pm:131
msgid "GtkOrphan needs deborphan to run."
msgstr "GtkOrphan cần thiết deborphan để chạy được."

#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
#: ../lib/gtkorphan_cbk.pm:44 ../data/gtkorphan.glade.h:35
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa Gnome <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>"

#: ../lib/gtkorphan_cbk.pm:50
msgid "A graphical tool to find and remove orphaned libraries."
msgstr "Công cụ đồ họa để tìm và gỡ bỏ các thư viên mồ côi."

#: ../lib/gtkorphan_cbk.pm:144
msgid "You should select a package first!"
msgstr "Trước hết bạn nên chọn gói."

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:102 ../lib/gtkorphan_ops.pm:207
msgid "No orphaned libraries found."
msgstr "Không tìm thấy thư viên mồ côi nào."

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:105
msgid "Orphaned packages found:"
msgstr "Tìm thấy gói mồ côi:"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:107
msgid "for a total of:"
msgstr "cho tổng số :"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:114
msgid "Total regular packages found:"
msgstr "Tổng số gói chuẩn đã tìm:"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:150
msgid "Select the packages that you wish to remove:"
msgstr "Hãy chọn các gói cần gỡ bỏ :"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:194
msgid "Size:"
msgstr "Cỡ :"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:195
msgid "Section:"
msgstr "Phần:"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:196
msgid "Priority:"
msgstr "Ưu tiên:"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:288
msgid "Removing requested packages..."
msgstr "Đang gỡ bỏ các gói đã yêu cầu..."

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:313
msgid "Starting..."
msgstr "Đang khởi chạy..."

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:325
msgid "Done."
msgstr "Đã xong."

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:346
msgid "You have requested to remove following packages from your system:"
msgstr "Bạn đã yêu cầu gỡ bỏ ra hệ thống những gói theo đây:"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:348
msgid "Are you sure?"
msgstr "Bạn có chắc chắn chưa?"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:378 ../lib/gtkorphan_ops.pm:714
msgid "Show package details"
msgstr "Hiện chi tiết gói"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:382
msgid "Hibernate package"
msgstr "Làm cho gói ngủ đông"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:386
msgid "Show hibernated packages"
msgstr "Hiện các gói ngủ đông"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:395
msgid "Select for removal"
msgstr "Chọn để gỡ bỏ"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:399
msgid "Select all"
msgstr "Chọn hết"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:403
msgid "Unselect all"
msgstr "Bỏ chọn hết"

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:444
msgid "This list shows all packages in 'hibernation' status."
msgstr "Danh sách này hiển thị mọi gói có trạng thái « ngủ đông »."

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:445
msgid ""
"They will never be reported as orphaned packages while they belong to this "
"list."
msgstr ""
"Trong khi có trong danh sách này, gói sẽ không bao giờ được thông báo là gói "
"mồ côi."

#: ../lib/gtkorphan_ops.pm:737
msgid "Showing details informations for package:"
msgstr "Ở đây hiển thị thông tin chi tiết về gói:"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:1
msgid "GtkOrphan"
msgstr "GtkOrphan"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:2
msgid "Guess other libraries too:"
msgstr "Cũng đoán các thư viên khác:"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:3
msgid "Hibernated packages"
msgstr "Các gói ngủ đông"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:4
msgid ""
"NONE\n"
"perl\n"
"python\n"
"pike\n"
"ruby\n"
"interpreters\n"
"wrong section\n"
"dev package\n"
"debug\n"
"common\n"
"data\n"
"doc\n"
"dummy\n"
"ALL"
msgstr ""
"KHÔNG CÓ\n"
"perl\n"
"python\n"
"pike\n"
"ruby\n"
"bộ giải thích\n"
"phần không đúng\n"
"gói phát triển\n"
"gỡ lỗi\n"
"dùng chung\n"
"dữ liệu\n"
"tài liệu\n"
"giả\n"
"TẤT CẢ"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:18
msgid "Non-orphaned packages"
msgstr "Các gói không ngủ đông"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:19
msgid "Options"
msgstr "Tùy chọn"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:20
msgid "Orphaned packages"
msgstr "Các gói mồ côi"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:21
msgid "Package details window"
msgstr "Cửa sổ chi tiết gói"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:22
msgid "Pending removals"
msgstr "Việc gỡ bỏ bị hoãn"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:23
msgid "Progress"
msgstr "Tiến hành"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:24
msgid "Purge entire list"
msgstr "Tẩy toàn danh sách"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:25
msgid "Remove from list"
msgstr "Gỡ bỏ ra danh sách"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:26
msgid "Show all orphan packages, not only those in the libs section"
msgstr "Hiển thị mọi gói mồ côi, không phải chỉ những gói trong phần thư viên"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:27
msgid "Show all packages, not only those in libs section"
msgstr "Hiển thị mọi gói, không phải chỉ những gói trong phần thư viên"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:28
msgid "Show uninstalled packages with orphaned configuration files"
msgstr "Hiển thị các gói đã gỡ cài đặt có tập tin cấu hình mồ côi"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:29
msgid "_File"
msgstr "_Tập tin"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:30
msgid "_Hibernated packages list"
msgstr "Danh sách gói _ngủ đông"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:31
msgid "_Package details"
msgstr "Chi tiết _gói"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:32
msgid "_Sort"
msgstr "_Sắp xếp"

#: ../data/gtkorphan.glade.h:33
msgid "_View"
msgstr "_Xem"